NORME METODOLOGICE din 19 octombrie 2007 (*actualizate*)privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora*)(actualizate până la data de 1 ianuarie 2017*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • ---------- Notă

    ──────────

    *) Aprobate de Ordinul nr. 1.058/2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 721 din 25 octombrie 2007.

    ──────────
     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Dispoziţiile prezentelor norme metodologice se aplică pentru controlul respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, denumite tahografe analogice sau tahografe digitale, care efectuează operaţiuni de transport rutier cu autovehicule care au masa totală maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor sau semiremorcilor, mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 679 din 26 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015. (2) Activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora are ca obiectiv prioritar verificarea condiţiilor de muncă ale acestora, precum şi creşterea siguranţei rutiere şi respectarea principiilor concurenţei loiale între întreprinderi/operatorii de transport rutier.  +  Capitolul II Activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora  +  Articolul 2 (1) Controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 şi (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 165/2014, ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007, se va desfăşura în trafic, în punctele unde oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, în punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor, în punctele de trecere a frontierei de stat, în zonele adiacente acestora şi la sediile operatorilor de transport rutier/ întreprinderilor de transport rutier în cont propriu.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 679 din 26 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015. (2) Controlul în trafic se efectuează de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., denumiţi în continuare inspectori, potrivit competenţelor ce le revin în baza reglementărilor în vigoare. (3) Controlul la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu şi operatorilor de transport rutier se efectuează de către inspectori.----------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 679 din 26 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015. (4) În cursul exercitării atribuţiilor, inspectorii au dreptul: a) să efectueze controlul atât în spaţiul din vehicul, destinat conducătorului auto, cât şi în spaţiul din vehicul destinat transportului respectiv; b) să verifice, să reţină şi/sau să copieze orice document ori înregistrare relevantă pentru activitatea de control; c) să solicite conducătorului auto/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului de transport rutier, după caz, să prezinte de îndată vehiculul spre a fi inspectat într-o locaţie dotată corespunzător pentru evaluări tehnice amănunţite, dacă există indicii privind intervenţii neautorizate asupra tahografului sau privind existenţa unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunzător în trafic; d) să efectueze controlul în timpul programului de lucru atât în spaţiile de lucru în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier, unde pot exista informaţii relevante pentru activitatea de control al respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, cât şi în vehiculele deţinute de aceasta/acesta.--------Art. 2 din anexă a fost modificat de lit. a) a pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 995 din 7 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 3Coordonatorul naţional al activităţilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR şi ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare Coordonator naţional.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 679 din 26 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015.  +  Articolul 4Coordonatorul naţional are următoarele atribuţii principale: a) coordonează activitatea de control, astfel încât:(i) să fie verificat anual cel puţin 1% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto care fac obiectul prezentei ordonanţe. Începând cu 1 ianuarie 2008, vor fi verificate anual cel puţin 2% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto, iar începând cu 1 ianuarie 2010, vor fi verificate anual cel puţin 3% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto;(ii) să fie verificate în trafic cel puţin 15% din totalul zilelor de lucru ale conducătorilor auto verificate anual şi cel puţin 25% din numărul acestora să fie verificate la sediile întreprinderilor de transport rutier. Începând cu 1 ianuarie 2008, cel puţin 30% din totalul zilelor de lucru ale conducătorilor auto verificate anual vor fi verificate în trafic şi cel puţin 50% din numărul acestora vor fi verificate la sediul întreprinderilor de transport rutier; b) colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea organizării unor activităţi comune de control; c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportări statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 şi ale Deciziei Comisiei nr. 93/173/CEE; d) colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea depistării şi sancţionării unor eventuale încălcări ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi/sau Acordului AETR, acolo unde există indicii în acest sens;----------Lit. d) a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 679 din 26 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015. e) transmite organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, la fiecare 6 luni şi ori de câte ori sunt solicitate astfel de informaţii cu privire la anumite cazuri particulare, informaţiile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, şi respectiv, începând cu data de 2 martie 2016, cele prevăzute la art. 40 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.----------Lit. e) a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 679 din 26 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015.  +  Articolul 5 (1) Controalele efectuate în trafic se vor desfăşura în locuri şi ore diferite, acoperind o suprafaţă extinsă a reţelei de drumuri, astfel încât să fie dificilă evitarea punctelor de control. (2) Controalele vor fi efectuate fără discriminare. Personalul cu atribuţii de control al Coordonatorului naţional şi/sau poliţiştii rutieri nu vor face discriminări pe baza niciunui motiv, cum ar fi: a) ţara în care a fost înmatriculat vehiculul; b) ţara de reşedinţă a conducătorului auto; c) ţara în care îşi are sediul întreprinderea; d) punctul de plecare şi punctul de sosire ale călătoriei; e) tipul tahografului: analogic sau digital.  +  Articolul 6La controalele în trafic se vor verifica, în general, următoarele: a) respectarea perioadelor de conducere zilnică şi săptămânală, a pauzelor şi perioadelor de repaus zilnic şi săptămânal; b) foile de înregistrare pentru zilele precedente, care trebuie deţinute la bordul vehiculului în conformitate cu art. 15 alin. (7) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85; c) datele înregistrate pentru aceeaşi perioadă pe cardul conducătorului auto şi/sau în memoria aparatului de înregistrare, în conformitate cu anexa II la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi/sau pe foile imprimate; d) cazurile de depăşire a vitezei permise a vehiculului pentru perioada menţionată în art. 15 alin. (7) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, definite ca perioade de peste un minut în care viteza vehiculului este mai mare de 90 km/h, pentru vehiculele din categoria N3, sau de 100 km/h, pentru vehiculele din categoria M3, categoriile N3 şi M3 fiind definite în anexa II partea A la Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor şi a remorcilor acestora; e) funcţionarea corectă a aparatului de înregistrare, respectiv identificarea unui posibil abuz asupra aparaturii şi/sau a cardului conducătorului auto şi/sau a foilor de înregistrare ori, dacă este cazul, prezenţa documentelor prevăzute la art. 15 alin. (7) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.820/85.  +  Articolul 7 (1) Conducătorul auto care conduce un vehicul echipat cu un tahograf analogic trebuie să prezinte, la cererea personalului cu atribuţii de control, următoarele: a) foile de înregistrare din ziua în curs şi cele pe care conducătorul auto le-a utilizat pe parcursul celor 28 de zile precedente; b) cardul de conducător auto, în cazul în care este titularul unui asemenea card; şi c) orice informaţii înregistrate manual şi orice documente imprimate în timpul zilei în curs şi pe parcursul celor 28 de zile precedente, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006. (2) Conducătorul auto care conduce un vehicul echipat cu un tahograf digital trebuie să prezinte, la cererea personalului cu atribuţii de control: a) cardul conducătorului auto al cărui titular este; b) orice informaţie înregistrată manual şi orice document imprimat în timpul zilei în curs şi pe parcursul celor 28 de zile precedente, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006; şi c) foile de înregistrare corespunzătoare perioadei prevăzute la lit. b), în cazul în care acesta ar fi condus, pe parcursul acestei perioade, un vehicul echipat cu un tahograf analogic.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 679 din 26 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015.  +  Articolul 8Pentru efectuarea verificărilor în trafic personalul cu atribuţii de control va dispune de echipamente pentru descărcarea datelor din unitatea montată pe vehicul şi de pe cardul conducătorului auto, de citirea datelor, analizarea datelor şi/sau transmiterea rezultatelor către o bază de date spre analiză, precum şi de echipamente pentru verificarea diagramelor-tahograf.  +  Articolul 8^1 (1) Până la data de 15 iunie 2034 I.S.C.T.R. dotează personalul cu atribuţii de control cu echipamente de detectare timpurie la distanţă a abaterilor, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014. (2) Până la data de 15 iunie 2029 I.S.C.T.R. dotează fiecare inspectorat regional cu cel puţin un echipament de detectare timpurie la distanţă a abaterilor, în vederea utilizării în cadrul controalelor efectuate în trafic.----------Art. 8^1 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 1.392 din 9 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 16 noiembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional", în conformitate cu prevederile Legii nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.  +  Articolul 9 (1) Constatarea nerespectării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în trafic se va evidenţia şi se va consemna de către inspectori într-un formular-tip, denumit «Formular de control în trafic». Modelul acestuia este prezentat în anexa nr. 1.--------Alin. (1) al art. 9 din anexă a fost modificat de lit. c) a pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 995 din 7 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 27 decembrie 2011. (2) Formularul de control în trafic va fi compus din două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează conducătorului auto.----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 679 din 26 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015. (3) În cazul în care acesta refuză să îl semneze sau să îl preia, agentul constatator va face această menţiune la rubrica "Semnătura conducătorului auto".  +  Articolul 10 (1) Verificările efectuate la sediile întreprinderilor/ operatorilor de transport rutier vor viza, în plus faţă de aspectele prevăzute la art. 6, următoarele: a) respectarea perioadelor săptămânale de repaus şi, respectiv, a perioadelor de conducere a vehiculului dintre aceste perioade de odihnă; b) respectarea limitării la două săptămâni a duratei de conducere a vehiculului; c) foile de înregistrare, datele şi imprimările provenind de la unitatea montată pe vehicul şi de pe cardul conducătorului auto. (2) Verificările vor fi efectuate în prezenţa managerului de transport şi/sau a oricărui altui reprezentant legal, care va/vor pune la dispoziţia personalului de control toate înregistrările solicitate.----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 679 din 26 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015. (3) La prelevarea înregistrărilor se completează un procesverbal de prelevare, al cărui model este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, care va fi înregistrat la întreprinderea/operatorul de transport rutier, în care se vor înscrie în coloana 1 numele conducătorilor auto în cazul prelevării de diagrame şi/sau date din cardurile conducătorilor auto ori numărul de înmatriculare al vehiculului în cazul prelevării de date copiate din memoria tahografelor digitale. În coloana 2 se vor înscrie perioadele de timp pentru care s-au prelevat înregistrările. (4) În cazul prelevării de diagrame-tahograf, se va verifica continuitatea dintre diagrame prin citirea kilometrilor înscrişi de conducătorul auto în zona centrală a diagramei completate, dacă este cazul, cu verificarea continuităţii la înregistrările distanţei parcurse. Din aceste verificări se determină lipsa înregistrărilor. (5) Pentru fiecare conducător auto supus verificărilor se vor preleva înregistrări care să acopere minimum 28 de zile, astfel încât să se poată verifica şi respectarea condiţiilor referitoare la perioadele săptămânale de conducere şi de odihnă, cele referitoare la timpul total de conducere pentru două săptămâni consecutive, precum şi recuperarea timpului de odihnă săptămânală. (6) Dacă la prelevare se constată lipsa unor înregistrări sau nerespectarea obligaţiei de a descărca periodic datele din cardurile de conducător auto sau din memoria tahografelor digitale, aceste fapte se vor consemna în rubrica "Menţiuni" a procesului-verbal de prelevare. (7) Analiza înregistrărilor prelevate de la sediul întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor de transport rutier se face la sediile operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/coordonatorului naţional, după caz, prin utilizarea echipamentelor specifice aflate în dotare.----------Alin. (7) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 679 din 26 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015. (8) Controlul documentelor şi datelor furnizate de către întreprinderile de transport rutier în cont propriu/operatorii de transport rutier la cererea inspectorilor din cadrul inspectoratelor regionale ale I.S.C.T.R. are acelaşi statut cu controlul efectuat la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/ operatorilor de transport rutier.----------Alin. (8) al art. 10 a fost modificat de art. III din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016, care modifică ORDINUL nr. 995 din 7 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 27 decembrie 2011, prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional", în conformitate cu prevederile Legii nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier." (9) Abrogat.----------Alin. (9) al art. 10 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 679 din 26 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015.  +  Articolul 11 (1) Controalele la sediile întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/operatorilor de transport rutier se vor efectua şi atunci când cu ocazia controalelor efectuate în trafic s-au constatat încălcările prevăzute la art. 8 alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007.----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 679 din 26 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015. (2) Inspectorii vor ţine seama de toate informaţiile furnizate de organismul de legătură desemnat al unui alt stat membru, în conformitate cu art. 7 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, referitoare la întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier respectiv, în timpul controalelor efectuate.--------Art. 11 din anexă a fost modificat de lit. e) a pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 995 din 7 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 12 (1) Coordonatorul naţional va întreprinde, de cel puţin 6 ori pe an, controale concertate în trafic - controale efectuate în acelaşi timp de către autorităţile de control a două sau mai multe state membre, fiecare acţionând pe propriul teritoriu -, având ca tematică domeniul de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 şi a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85. (2) Coordonatorul naţional va participa împreună cu organismele echivalente din statele membre ale Uniunii Europene la organizarea unor programe de formare privind cele mai bune practici în domeniul de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 şi a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 cel puţin o dată pe an şi va facilita schimbul de informaţii şi experienţă la nivelul angajaţilor din cadrul organismelor echivalente ale celorlalte state membre cel puţin o dată pe an.  +  Articolul 13Coordonatorul naţional va elabora proceduri proprii de control pentru îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 14 (1) Pentru verificarea respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora şi a datelor înscrise pe foile de înregistrare utilizate, personalul cu atribuţii de inspecţie şi control al Coordonatorului naţional beneficiază de pregătire iniţială şi continuă pentru desfăşurarea acestei activităţi. (2) Pregătirea profesională se realizează cu formatori interni şi/sau externi şi va fi efectuată astfel încât să se asigure personalului şcolarizat cunoştinţele necesare cu privire la reglementările în vigoare privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, modul în care se realizează verificarea respectării acestor reglementări, tehnicile de realizare a controalelor selective, precum şi tehnicile de detectare a dispozitivelor de manipulare a tahografelor. (3) După adoptarea de către Comisia Europeană a măsurilor prevăzute la art. 39 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, Coordonatorul naţional asigură formarea iniţială şi continuă a personalului cu atribuţii de control cu privire la verificarea respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora cu respectarea acestor orientări.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.392 din 9 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 16 noiembrie 2016.  +  Capitolul III Sistemul de evaluare a întreprinderilor/operatorilor de transport rutier  +  Articolul 15Coordonatorul naţional va introduce un sistem de evaluare pentru întreprinderi/operatori de transport rutier pe baza numărului şi a gravităţii încălcărilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, comise de fiecare întreprindere/operator de transport rutier.  +  Articolul 16Întreprinderile/operatorii de transport rutier evaluaţi ca prezentând un grad de risc ridicat vor face obiectul unor controale mai riguroase şi mai frecvente.  +  Articolul 17Criteriile şi normele de punere în aplicare a unui astfel de sistem de evaluare vor fi elaborate de către Coordonatorul naţional prin instrucţiuni proprii.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 18 (1) Nerespectarea prevederilor referitoare la perioadele de conducere şi perioadele de odihnă de către conducătorii auto care efectuează transporturi rutiere se sancţionează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007. (2) Pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007, inspectorul dispune imobilizarea autovehiculului şi luarea de către conducătorul auto a unei perioade de repaus zilnic sau a unei pauze, după caz, până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea transportului.----------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 679 din 26 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015. (3) Imobilizarea vehiculului rutier se face astfel încât să nu fie afectată siguranţa rutieră.  +  Anexa 1*Font 9*┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Inspectoratul de Stat pentru │ │11. Rezultatul controlului ││Control în Transportul │Formular de control în trafic │[] Alte verificări ││Rutier - ISCTR │ │[] Amenda ││ │Timpii de conducere şi odihnă │[] Avertisment ││Inspectoratul Regional ..... │ Regulament CE 561/2006 - │[] Imobilizare ││Adresa: │ (UE) 165/2014 │[] Fără abateri ││Tel. │ Acordul AETR │ ││ │ │ │├──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────────┤│Control │├───────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────────┬────────────┤│13.Cod poştal al zonei │13. Agent de control│1. Locul controlului│2. Data: │3. Ora: ││autorităţii de control │ │ │ / / │ . ││ │ │ │ │ . │├───────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴───────────┴────────────┤│Categoria drumului ││[] Autostradă [] Drum Naţional [] Altă categorie │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Vehicul │├─────────────────┬────────────┬───────────┬───────┬─────────────┬───────┬──────┬──────────┤│4. Număr de │6. Tipul de │Masa totală│8.Ţara │5.Număr de │6.Tip │Masa │Ţara ││înmatriculare al │vehicul: │maximă │ │înmatriculare│remorcă│totală│ ││autovehiculului │ │ │ │remorcă │ │maximă│ │├─────────────────┴────────────┴───────────┴───────┴─────────────┴───────┴──────┴──────────┤│Conducător auto şi întreprinderea/ ││operatorul de transport rutier │├────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────┤│7. Numele operatorului de transport │ Ţara: │Adresa: ││ rutier: │ ├─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ ││ │ ├─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ ││CUI: │ ├───────────────┬─────────────────────────────┤│ │ │Telefon: │ │├─────────────────────┬──────────────┼───────┼───────────────┴─────────────────────────────┤│9. Numele │Data naşterii:│Ţara: │Adresa: ││conducătorului auto: │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ ││ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┤│ │CNP: │ │ ││ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├─────────────────────┼──────────────┤ ├────────────────┬────────────────────────────┤│Seria de card a │ │ │Telefon: │ ││conducătorului │ │ │ │ ││auto: │ │ │ │ │├─────────────────────┴──────────────┼───────┼────────────────┴────────────────────────────┤│Angajator - dacă este altul decât │Ţara: │Adresa, numărul de telefon: ││cel de la rubrica 7: │ │ ││ │ │ │├────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────────────────────┤│Tipul de transport │├────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬───────────────────────────┤│[] Naţional │[] De mărfuri │[] Tahograf │[] Pe teritoriul UE ││ │ │digital │[] Pe teritoriul ţărilor ││ │ │ │ AETR ││[] Internaţional │[] De persoane │[] Tahograf │[] Naţional/Altele ││ │ │ analogic │ ││ │ │ │ │├────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴───────────────────────────┤│Perioada pentru care au fost analizate înregistrările │├───────────┬─────┬─────────┬─────┬────────────────────────┬───────────────────────────────┤│De la data │ Ora │ La data │ Ora │ Nr. de zile verificate │Citirea kilometrajului │├───────────┼─────┼─────────┼─────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ / / │ : │ / / │ : │ │ │├───────────┴─────┴─────────┴─────┴────────────────────────┴───────────────────────────────┤│Contravenţii - art. 8 din OG nr. 37/2007├───────┬──────┬──────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤│Cod UE │Alin. │ Punctul: │ Valoare amendă conform │ Data şi ora de început şi sfârşit ││/AETR │ │ │art. 9 alin. (1) litera:│ │├───────┼──────┼──────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├───────┼──────┼──────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├───────┼──────┼──────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├───────┴──────┴──────────┴────────┬────────┬──────┴────────────┬──────────────────────────┤│Imobilizarea se aplică până la: │Ora : │Data / / Sau │[] Nu se aplică ││ │ │ │ imobilizarea. │├──────────────────────────────────┴────────┴───────────────────┴──────────────────────────┤│12. Comentarii: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Date descărcate sau diagrame luate de la conducător auto şi/sau vehicul │├───────────────────┬───────────┬──────────┬───────────────┬─────────────────┬─────────────┤│Document eliberat │[]Diagrame │[]Raport │[]Date digitale│[]Date digitale │[] Altele ││ pentru: │ tahograf │ tipărit │ din memoria │ din cardul │(Specificaţi ││ │ Numărul │ Numărul │ tahografului │ conducătorului │mai sus.) ││ │ │ │ │ auto │ │├───────────────────┴───────────┴──────────┼───────────────┴─────────────────┴─────────────┤│13. Semnătura agentului de control: │Semnătura conducătorului auto: ││ │ │└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘----------Anexa 1 a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 1.392 din 9 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 16 noiembrie 2016, prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional", în conformitate cu prevederile Legii nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.  +  Anexa 2-------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIINSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER - I.S.C.T.R.Inspectoratul Regional ..............................PROCES-VERBALde prelevare a înregistrărilor*Font 8* ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ │Operator de transport rutier/Întreprinderea de transport │CUI/Cod fiscal │ │rutier în cont propriu │ │ │ ........................................................ │ ............................... │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │Adresa/Sediul │Nr. de vehicule utilizate │ │........................................................ │................................ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │Tip/Tipuri de transport │Nr. de conducători auto angajaţi │ │........................................................ │................................ │ ├─────────────────────────────────┬────────────────────────┴───────────────┬──────────┬────────┤ │1. Conducători auto/Numere de │2. Perioada prelevată │Analogic │Digital │ │înmatriculare │ │Diagrama │Card │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┬──────────────────┼──────────┼────────┤ │... │de la │până la │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────┼────────┤ │... │de la │până la │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────┼────────┤ │... │de la │până la │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────┼────────┤ │... │de la │până la │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────┼────────┤ │... │de la │până la │ │ │ └─────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────┴────────┘    Menţiuni:    ..................................................................................................    ..................................................................................................                     Primit Predat         Inspectorul/Inspectorii care au Reprezentantul operatorului de transport               efectuat prelevarea rutier/întreprinderii de           ............................ transport rutier              (numele şi semnătura) în cont propriu,                                                        .................................                                                         (numele, semnătura şi ştampila)    Data ...............----------Anexa 2 a fost modificată de art. III din ORDINUL nr. 678 din 10 august 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 30 august 2016, care modifică ORDINUL nr. 995 din 7 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 27 decembrie 2011, prin înlocuirea sintagmei "inspectorat teritorial" cu sintagma "inspectorat regional", în conformitate cu prevederile Legii nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier."  +  Anexa 3Abrogată.----------Anexa 3 a fost abrogată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 679 din 26 mai 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 10 iunie 2015.------