ORDIN nr. 1.058 din 19 octombrie 2007 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora(actualizat până la data de 1 ianuarie 2017*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • ----------Având în vedere prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispoziţii din domeniul social privind transportul rutier şi amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 şi Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 şi abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau operaţiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994, Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 şi (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. b) şi f), ale art. 5 alin. (3) lit. e) şi ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Abrogat.--------Art. 2 a fost abrogat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 995 din 7 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 27 decembrie 2011.  +  Articolul 3Prezentul ordin transpune prevederile art. 4 alin. (1)-(5), art. 5, art. 6 alin. (1)-(5), art. 9 alin. (1) şi (2), art. 11 alin. (2) şi (4) şi ale anexelor nr. I, II şi III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 şi a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial L nr. 102 din 11 aprilie 2006, p. 35-44.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.061/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează transporturi rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 21 ianuarie 2004.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul transporturilor,

    Ludovic Orban
    Bucureşti, 19 octombrie 2007.Nr. 1.058.  +  AnexăNORMA 19/10/2007------