HOTĂRÂRE nr. 756 din 12 octombrie 2016pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 26 octombrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (2) și art. 12 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Administrația Națională a Penitenciarelor este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției, cu sediul în București, strada Maria Ghiculeasa nr. 47, sectorul 2.(2) Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate fac parte din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională ale statului și constituie sistemul administrației penitenciare.(3) Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate pot fi furnizori de servicii sociale, în condițiile legii.(4) Personalul din sistemul administrației penitenciare este constituit din funcționari publici cu statut special, funcționari publici și din personal contractual.(5) Finanțarea sistemului administrației penitenciare se asigură din subvenții acordate de la bugetul de stat și din venituri proprii.  +  Articolul 2(1) Activitatea Administrației Naționale a Penitenciarelor se desfășoară în conformitate cu prevederile Constituției României, republicată, Declarației Universale a Drepturilor Omului, Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a protocoalelor adiționale, cu recomandările Consiliului Europei cu privire la tratamentul deținuților, cu dispozițiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu completările ulterioare, Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare.(2) Administrația Națională a Penitenciarelor aplică strategia Guvernului României în ceea ce privește executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate pronunțate de instanțele judecătorești.(3) Administrația Națională a Penitenciarelor contribuie la asigurarea apărării, ordinii publice și a securității naționale prin organizarea pazei, escortării, însoțirii, supravegherii și aplicării regimului de executare a pedepselor și măsurilor privative de libertate care se execută în centrele de arestare preventivă și în secțiile speciale de arestare preventivă, prin organizarea activităților de reintegrare socială a deținuților, persoanelor internate și arestate preventiv, precum și prin activități de prevenire a criminalității și terorismului în mediul penitenciar, desfășurate potrivit legii.  +  Articolul 3În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Administrația Națională a Penitenciarelor cooperează cu instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, cu alte instituții ale statului și colaborează cu asociații și organizații neguvernamentale, precum și cu persoanele fizice și juridice, în limitele legii.  +  Articolul 4Activitatea Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților din subordine este coordonată de către ministrul justiției.  +  Articolul 5(1) Pentru asigurarea funcționării Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților din subordinea sa, ministrul justiției, la propunerea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu consultarea sau la inițiativa directorilor unităților subordonate, aprobă prin ordin statele de organizare, organigramele și tabelele de înzestrare cu armament, mijloace și tehnică de luptă.(2) Normele de înzestrare cu armament, mijloace și tehnică de luptă pentru unitățile din sistemul penitenciar se aprobă prin ordin de către ministrul justiției.  +  Articolul 6(1) În realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Administrația Națională a Penitenciarelor exercită următoarele atribuții:a) organizează, coordonează, evaluează, controlează și îndrumă activitățile referitoare la modul de executare a pedepselor și măsurilor privative de libertate în unitățile din subordinea sa, pronunțate de instanțele judecătorești, în conformitate cu legislația în vigoare;b) organizează, coordonează, evaluează, controlează și îndrumă asigurarea pazei, escortării, însoțirii și supravegherii deținuților, persoanelor internate și arestate preventiv din unitățile din subordinea sa;c) elaborează strategia de aplicare a regimului de executare a pedepselor și măsurilor privative de libertate, urmărește transpunerea ei în practică, potrivit principiilor privind respectarea demnității umane, exercitarea drepturilor de către deținuți, persoane internate și arestate preventiv din unitățile din subordinea sa, interzicerea supunerii la tortură, la tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente, precum și interzicerea discriminării;d) organizează, coordonează, evaluează, controlează și îndrumă activitatea de evidență nominală și statistică a deținuților, persoanelor internate și arestate preventiv din unitățile din subordinea sa;e) organizează, coordonează, evaluează, controlează și îndrumă folosirea la muncă a deținuților, persoanelor internate și arestate preventiv din unitățile din subordinea sa;f) controlează și ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază și escortare a deținuților, persoanelor internate și arestate preventiv din unitățile din subordinea sa, la prezentarea acestora în fața instanțelor de judecată, organelor de urmărire penală, precum și în cazul transferului în alte locuri de deținere;g) organizează, coordonează, evaluează, controlează și îndrumă activitățile desfășurate, potrivit legii, de unitățile subordonate privind preluarea sau predarea la punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internațional, în baza deciziilor emise de autoritățile judiciare române, a persoanelor escortate din străinătate pe numele cărora au fost emise mandate de executare a pedepsei privative de libertate ori hotărâri de internare în centre educative sau de detenție, ori a celor care urmează să fie escortate în străinătate;h) organizează, coordonează, evaluează, controlează și îndrumă activitățile de intervenție în situația producerii de incidente critice și operaționale în unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor;i) organizează, coordonează, evaluează, controlează și îndrumă activitățile privind asigurarea dreptului la asistență medicală al deținuților, persoanelor internate și arestate preventiv din unitățile din subordinea sa și al personalului din sistemul administrației penitenciare;j) organizează, coordonează, evaluează, controlează și îndrumă activitățile educative, de asistență psihologică și asistență socială, desfășurate cu deținuții, persoanele internate și arestate preventiv din unitățile din subordinea sa și stabilește strategia și modalitățile de realizare a acestora;k) asigură cadrul organizatoric și îndrumă activitățile de învățământ, precum și activitățile de formare profesională a deținuților, persoanelor internate și arestate preventiv din unitățile din subordinea sa;l) planifică, organizează și coordonează activitățile destinate înzestrării, dotării și asigurării cu bunuri și mijloace materiale, în funcție de obiectivele sistemului administrației penitenciare, prioritățile și resursele materiale și financiare avute la dispoziție;m) elaborează programe anuale și de perspectivă pentru investiții și reparații capitale pentru sistemul administrației penitenciare, inclusiv pentru locuințele de serviciu și intervenție;n) organizează, coordonează, evaluează, controlează și îndrumă activitatea financiar-contabilă și de logistică din Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile din subordinea sa;o) elaborează și fundamentează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate, pe care îl propune spre avizare ministrului justiției, și asigură executarea bugetului în condițiile legii; p) asigură administrarea patrimoniului potrivit dispozițiilor legale, organizează și asigură alocarea, mișcarea, evidența și controlul mijloacelor și echipamentelor din dotare;q) organizează, coordonează, evaluează, controlează și îndrumă activitatea de management a resurselor umane la nivelul sistemului administrației penitenciare;r) organizează, coordonează, evaluează, îndrumă și controlează activitățile de formare profesională a personalului din sistemul administrației penitenciare desfășurate de unitățile subordonate, centre de formare profesională proprii sau de către furnizorii de formare profesională, precum și activitățile de învățământ desfășurate de instituțiile de învățământ proprii; s) colaborează, în domeniul formării profesionale a personalului din sistemul administrației penitenciare, cu unitățile sau centrele de formare profesională ale instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și cu instituțiile de învățământ colaboratoare care pregătesc personal pentru sistemul administrației penitenciare;ș) organizează, coordonează, evaluează, îndrumă și desfășoară activitățile de evaluare și asistență psihologică pentru personal, precum și activitățile de psihologie organizațională;t) organizează, coordonează, evaluează, controlează și îndrumă activitățile de menținere a capacității de luptă și de întocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților din subordinea sa de la starea de pace la starea de mobilizare sau de război;ț) organizează, coordonează, evaluează, controlează și îndrumă activitățile referitoare la protecția informațiilor clasificate;u) elaborează studii, cercetări și analize privind aspecte specifice sistemului administrației penitenciare, editează buletine informative și publicații de specialitate;v) întocmește proiecte de acte normative din sfera de activitate a Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților din subordinea sa;w) organizează, coordonează, evaluează, controlează și îndrumă activitățile de relații publice, de soluționare a petițiilor în Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile din subordinea sa;x) organizează, coordonează, evaluează, controlează și îndrumă activitatea din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, asigură un sistem informatic unitar, care să permită prelucrarea datelor, realizarea, implementarea și exploatarea aplicațiilor informatice pentru Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile din subordinea sa;y) reprezintă în fața instanțelor judecătorești și a altor organe de jurisdicție interesele Administrației Naționale a Penitenciarelor și coordonează această activitate la nivelul unităților din subordinea sa;z) organizează, coordonează, evaluează, controlează și îndrumă activitățile desfășurate de unitățile subordonate, potrivit legii, în scopul prevenirii criminalității și terorismului în mediul penitenciar;aa) organizează, coordonează, evaluează, controlează și îndrumă activitățile efectuate de către Baza de aprovizionare, gospodărire și reparații pentru asigurarea bunurilor, produselor și serviciilor necesare îndeplinirii activităților specifice Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților din subordinea sa;bb) organizează și asigură, în condițiile legii, exercitarea activităților de audit public intern la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor și al unităților din subordinea sa;cc) organizează, coordonează, evaluează, controlează și îndrumă activitatea de management al situațiilor de urgență la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor și al unităților din subordinea sa;dd) organizează, coordonează, evaluează, controlează și îndrumă activitatea de securitate și sănătate în muncă, precum și activitatea de protecția mediului în sistemul administrației penitenciare;ee) desfășoară, potrivit prevederilor legale, activități de inspecție în toate domeniile de activitate, la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților din subordinea sa;ff) organizează activitatea de inspecția muncii pentru sistemul administrației penitenciare;gg) asigură condițiile de odihnă, tratament și de recuperare a stării de sănătate a personalului din sistemul administrației penitenciare, precum și gestionarea bazei materiale aflate în administrare, formată din centre de odihnă, de tratament și alte dotări destinate acestui scop;hh) organizează, coordonează, evaluează, controlează și îndrumă accesarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe;ii) cooperează cu structuri similare din alte state, precum și cu instituții și organisme naționale și internaționale, acordă consultanță de specialitate și prestează servicii în domeniile de competență.jj) participă, prin personalul sanitar-veterinar aflat în unitățile din subordine, la realizarea supravegherii sanitar-veterinare pentru prevenirea și controlul bolilor majore ale animalelor și pentru asigurarea salubrității produselor și subproduselor de origine animală. (la 26-11-2016, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul I a fost completat de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 830 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016 ) (2) În realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Administrația Națională a Penitenciarelor îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.(3) Relația cu instituțiile de învățământ colaboratoare din afara sistemului penitenciar, care pregătesc personal pentru sistemul administrației penitenciare, se reglementează prin protocol încheiat la nivel de minister, care va cuprinde și aspecte legate de posibilitatea alocării, din partea Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate, a unor resurse materiale și umane, pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de învățământ.  +  Capitolul II Structura organizatorică  +  Articolul 7(1) Conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor se exercită de către directorul general.(2) Directorul general conduce întreaga activitate a Administrației Naționale a Penitenciarelor și o reprezintă în raporturile cu Ministerul Justiției și cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu alte autorități, instituții publice și organizații centrale și locale, precum și cu persoane juridice și fizice din țară și din străinătate, în limita competențelor stabilite de ministrul justiției.(3) Directorul general are calitatea de ordonator secundar de credite, calitate care poate fi delegată în condițiile legii.(4) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii și instrucțiuni și răspunde în fața ministrului justiției pentru întreaga activitate desfășurată de sistemul administrației penitenciare. Deciziile și instrucțiunile cu caracter normativ emise de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) În activitatea de conducere, directorul general este ajutat de 3 directori generali adjuncți. (6) Directorul general și directorii generali adjuncți sunt numiți prin ordin al ministrului justiției, în condițiile legii.(7) Directorii generali adjuncți exercită atribuțiile delegate de directorul general.(8) Directorii generali adjuncți angajează și reprezintă Administrația Națională a Penitenciarelor pe baza mandatului expres dat prin decizie a directorului general.  +  Articolul 8(1) În Administrația Națională a Penitenciarelor funcționează direcții, servicii, birouri, secții sau compartimente, conform statului de organizare și organigramei.(2) Prin decizie a directorului general se pot organiza grupuri de lucru temporare și funcționale pentru realizarea unor lucrări sau operațiuni în domeniile de competență ale sistemului administrației penitenciare.(3) Organizarea, atribuțiile și responsabilitățile componentelor structurale prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin ordin al ministrului justiției.(4) Directorii din Administrația Națională a Penitenciarelor sunt numiți, în condițiile legii, de către ministrul justiției, la propunerea directorului general; șefii de servicii, de secții, de birouri, precum și personalul de execuție sunt numiți, în condițiile legii, de către directorul general, la propunerea directorilor generali adjuncți, potrivit domeniilor de competență.  +  Articolul 9(1) În cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor funcționează Consiliul de conducere, ca organ consultativ în stabilirea măsurilor de îmbunătățire a activității, având ca membri titulari: directorul general, directorii generali adjuncți și șefii structurilor din subordinea acestora. Directorul general poate dispune ca la lucrările consiliului să participe și alte persoane, atunci când situația o impune.(2) Componența și regulamentul de desfășurare a lucrărilor Consiliului de conducere se stabilesc prin decizie a directorului general.  +  Articolul 10(1) În cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor funcționează Consiliul tehnico-economic, cu rolul de a analiza și de a aviza documentațiile tehnico-economice elaborate de proiectanți de specialitate, finanțate din fonduri publice sau din credite externe contractate ori garantate de stat, aparținând Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate acesteia.(2) Componența și atribuțiile Consiliului tehnico-economic se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.  +  Capitolul III Unități subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor  +  Articolul 11(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor, în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor se înființează, se organizează și funcționează penitenciare, penitenciare-spital, penitenciare pentru tineri, penitenciare pentru femei, centre educative, centre de detenție, centre de formare profesională, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, Baza de aprovizionare, gospodărire și reparații, Centrul de pregătire, odihnă și recuperare - Complex Sovata și Centrul de pregătire, odihnă și recuperare - Complex Flamingo Eforie Sud.(2) Unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor se înființează prin hotărâre a Guvernului și au personalitate juridică. (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), centrele de formare profesională nu au personalitate juridică și funcționează în cadrul penitenciarelor, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Cheltuielile de administrare și funcționare aferente centrelor de formare profesională se asigură din fondurile bugetului unităților în cadrul cărora funcționează.(4) Unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor sunt prevăzute în anexă.(5) În structura organizatorică a unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor funcționează, conform statului de funcții și organigramei aprobate prin ordin al ministrului justiției, sectoare de activitate, servicii, secții de deținere interioare și exterioare, secții medicale, secții, cabinete medicale, birouri, compartimente, centre de pregătire și recuperare, precum și sectoare agrozootehnice și ateliere de producție.(6) Activitatea sectoarelor agrozootehnice și a atelierelor de producție asigură reeducarea și resocializarea deținuților prin implicarea acestora în desfășurarea de activități lucrative. (7) Organizarea și funcționarea unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului justiției.(8) Penitenciarele-spital sunt penitenciare speciale care furnizează, potrivit legii, servicii medicale în condițiile specifice sistemului penitenciar. Penitenciarele-spital sunt finanțate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate și alte venituri proprii; acestea pot primi și sume de la bugetul de stat, în condițiile legii. (9) Baza de aprovizionare, gospodărire și reparații este unitate de achiziții publice centralizate care realizează achizițiile centralizate pentru Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile din subordinea sa și asigură personal, bunuri, lucrări și servicii necesare îndeplinirii unor activități specifice Ministerului Justiției și sistemului administrației penitenciare.(10) Bunurile realizate în unitățile din sistemul administrației penitenciare pot fi preluate fără plată de Baza de aprovizionare, gospodărire și reparații. Bunurile și serviciile achiziționate centralizat, precum și cele preluate pot fi redistribuite fără plată în sistemul administrației penitenciare.(11) Normele privind achizițiile centralizate și transferul fără plată se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.(12) Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna este unitate de învățământ postliceal care asigură formarea inițială a agenților de penitenciare.(13) Centrul de pregătire, odihnă și recuperare - Complex Sovata și Centrul de pregătire, odihnă și recuperare - Complex Flamingo Eforie Sud asigură condițiile de odihnă, tratament și recuperare a stării de sănătate, cu prioritate pentru personalul din sistemul justiției.(14) Centrele de formare profesională desfășoară activități de formare profesională pentru întreg sistemul administrației penitenciare.(15) Cazarea în centrele de formare profesională, pentru personalul din sistemul administrației penitenciare pe timpul cât desfășoară activități de formare profesională sau se află în interesul serviciului în altă localitate decât cea în care își desfășoară activitatea ori își are domiciliul, se asigură gratuit, pe baza ordinului de serviciu/similar sau a unui alt document de serviciu.  +  Articolul 12(1) Conducerea fiecărei unități cu personalitate juridică, subordonată Administrației Naționale a Penitenciarelor, se exercită de către un director.(2) Directorul este ordonator terțiar de credite, calitate care poate fi delegată în condițiile legii.(3) Directorul conduce întreaga activitate a unității și o reprezintă în raporturile cu Administrația Națională a Penitenciarelor, Ministerul Justiției, cu alte autorități, instituții publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice din țară și din străinătate, în limita competențelor stabilite de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.(4) În vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, cu respectarea prevederilor legale, directorul emite decizii și răspunde în fața directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor de întreaga activitate desfășurată în unitatea pe care o conduce.(5) În exercitarea atribuțiilor de conducere, directorul este ajutat de unul sau mai mulți directori adjuncți.(6) Directorii sunt numiți, în condițiile legii, prin ordin al ministrului justiției, la propunerea directorului general. (7) Directorii adjuncți și personalul cu funcții de conducere sunt numiți, în condițiile legii, de către directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor la propunerea directorilor generali adjuncți, potrivit domeniilor de competență, cu consultarea directorilor de unități.(8) Numirea în funcție a personalului de execuție se face de către directorul unității, în condițiile legii.(9) În cadrul fiecărei unități cu personalitate juridică subordonată Administrației Naționale a Penitenciarelor funcționează un consiliu de conducere, ca organ consultativ în stabilirea măsurilor de îmbunătățire a activității. Dispozițiile art. 9 alin. (1) se aplică în mod corespunzător. (10) Componența consiliului de conducere se stabilește prin decizie a directorului unității, iar regulamentul de desfășurare a lucrărilor consiliilor de conducere din cadrul unităților cu personalitate juridică subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor se aprobă prin decizie a directorului general.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 13(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Subunitatea de pază și escortare deținuți transferați se preia în structura organizatorică a Administrației Naționale a Penitenciarelor, împreună cu posturile și personalul aferent.(2) Personalul preluat conform alin. (1) este numit în condițiile legii în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu păstrarea tuturor drepturilor dobândite anterior.  +  Articolul 14Referirile la unitățile din sistemul administrației penitenciare din alte acte normative se consideră făcute la unitățile prevăzute în anexă.  +  Articolul 15(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare.(2) Până la intrarea în vigoare a actelor normative subsecvente, emise în aplicarea prezentei hotărâri, se vor aplica prevederile actelor normative existente, în măsura în care nu contravin acesteia.  +  Articolul 16Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 28^1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28^1(1) În cadrul Ministerului funcționează Consiliul tehnico-economic, cu rolul de a analiza și de a aviza documentațiile tehnico-economice elaborate de proiectanți de specialitate, finanțate din fonduri publice sau din credite externe contractate ori garantate de stat, aparținând aparatului propriu al Ministerului, unităților subordonate acestuia, cu excepția Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și instituțiilor publice din sistemul justiției finanțate de la bugetul de stat pentru care ministrul are calitatea de ordonator principal de credite.2. La anexa nr. 3 punctul I, partea introductivă a literei B va avea următorul cuprins:B. Administrația Națională a Penitenciarelor și unităților subordonate 15.041
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Gabriela Scutea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  București, 12 octombrie 2016.Nr. 756.  +  ANEXĂ
  UNITĂȚILE
  din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor
  Notă
  ^1 Funcția de director se echivalează cu o funcție de director de unitate din nomenclatorul de funcții în vigoare.
  ^2 Funcția de director se echivalează cu o funcție de director de unitate din nomenclatorul de funcții în vigoare.
  ^3 Funcția de director se echivalează cu o funcție de director de unitate din nomenclatorul de funcții în vigoare.
  ^4 Funcția de director se echivalează cu o funcție de director de unitate din nomenclatorul de funcții în vigoare.
  ^5 Funcția de director se echivalează cu o funcție de director adjunct de unitate din nomenclatorul de funcții în vigoare.
  ^6 Funcția de director se echivalează cu o funcție de director adjunct de unitate din nomenclatorul de funcții în vigoare.
  ----