ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016  Având în vedere faptul că Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului prevede posibilitatea utilizării instrumentelor financiare din fondurile europene structurale şi de investiţii, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute în cadrul unei priorităţi, pe baza unei evaluări ex-ante,Ministerul Fondurilor Europene a realizat, cu sprijinul Fondului european de investiţii şi al altor părţi interesate (ministere, bănci, autorităţi de management etc.), "Evaluarea ex-ante pentru instrumente financiare pentru întreprinderi mici şi mijlocii, în perioada de programare 2014-2020", document aprobat prin memorandum de Guvernul României la data de 6 aprilie 2016.Evaluarea ex-ante a identificat instrumentele financiare cele mai adecvate pentru a sprijini întreprinderile mici şi mijlocii în 4 programe operaţionale: Programul operaţional Competitivitate, Programul operaţional regional şi Programul operaţional Iniţiativa pentru întreprinderi mici şi mijlocii, finanţate din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), şi Programul operaţional Capital uman, finanţat din Fondul social european (FSE).Adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ este justificată având în vedere necesitatea stabilirii cadrului financiar general de gestionare a instrumentelor financiare finanţate din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) şi Fondul social european (FSE) pentru perioada de programare 2014-2020 pentru începerea implementării acestor instrumente financiare şi efectuarea plăţilor la termenele prevăzute în acordurile de finanţare.În considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul public şi constituie o situaţie urgentă şi extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Termenii «program», «operaţiune», «autoritate de management», «organism intermediar», «beneficiar», «fond de fonduri» au înţelesurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi în Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane."2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Termenul «instrumente financiare» are înţelesul prevăzut în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului."3. La articolul 2 alineatul (3), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:"o) acord de finanţare - document juridic încheiat în vederea implementării instrumentelor financiare, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, între autoritatea de management şi instituţia financiară care implementează instrumentul financiar/instituţia financiară desemnată ca fond de fonduri."4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) În scopul derulării operaţiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare, autoritatea de management deschide un cont, în euro, la o instituţie financiar-bancară. (2) La solicitarea autorităţii de management, Autoritatea de certificare efectuează transferul, în euro, al sumelor aferente instrumentelor financiare, în contul prevăzut la alin. (1). (3) Autoritatea de management transferă suma dedicată implementării instrumentelor financiare în contul instituţiei financiare care implementează instrumentul financiar/instituţiei financiare desemnate ca fond de fonduri, conform prevederilor acordului de finanţare."5. La articolul 6, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) Pentru proiectele aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în bugetele beneficiarilor prevăzuţi la alin. (5), la art. 7 alin. (1) şi (2), precum şi în bugetele beneficiarilor instituţii publice autonome se cuprind creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii."6. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Beneficiarul/Liderul de parteneriat şi partenerii acestuia instituţii publice pot cuprinde în bugetele proprii sume pentru ordonatorii de credite secundari sau terţiari, instituţii aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora, cu rol în implementarea proiectului, aşa cum sunt prevăzuţi în cererea de finanţare. (3) Cheltuielile efectuate de instituţiile cu rol în implementare prevăzute la alin. (2) sunt eligibile în condiţiile prevăzute în contractul/decizia/ordinul de finanţare fără a exista obligativitatea acestor instituţii de a fi partener în proiect în sensul acordului de parteneriat."7. La articolul 9, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor şi/sau în contul instituţiei financiare care implementează instrumentul financiar/instituţiei financiare desemnate ca fond de fonduri;".8. La articolul 9, după litera o) se introduc patru noi litere, literele p)-s), cu următorul cuprins:"p) sumele necesare pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente instrumentelor financiare, inclusiv cele prevăzute în clauza 8 «Cheltuieli suplimentare» din acordul de finanţare; q) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar, aferente gestionării instrumentelor financiare; r) sumele necesare asigurării cheltuielilor cu taxele notariale, incluzând onorariul notarial şi oricare alte taxe aferente autentificării acordului de finanţare; s) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat aferentă instrumentelor financiare care se vor reflecta la o poziţie distinctă în clasificaţia bugetară."9. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - (1) În bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene pot fi cuprinse sume necesare asigurării cofinanţării pentru proiecte aprobate spre finanţare în cadrul programelor comunitare gestionate de către Comisia Europeană ai căror beneficiari sunt alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1). (2) Domeniile şi criteriile de eligibilitate pe baza cărora se acordă sumele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului fondurilor europene."10. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite ca avans pentru implementarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, rămase disponibile la sfârşitul anului în conturile beneficiarilor instituţii publice, se reportează şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."11. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) După autorizarea cheltuielilor de către autorităţile de management, conform legislaţiei Uniunii Europene şi celei naţionale, sumele din fonduri europene şi cofinanţare, după caz, cuvenit a fi rambursate în condiţiile art. 21 beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(5) şi art. 7, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se virează de către autorităţile de management în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul fondurilor europene,

  Dragoş Cristian Dinu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 9 noiembrie 2016.Nr. 77.-----