LEGE nr. 216 din 14 noiembrie 2016privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 15 noiembrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Bunurile imobile intrate, prin confiscare, în cadrul procesului penal, în proprietatea privată a statului pot fi transmise cu titlu gratuit în domeniul public al statului şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice centrale, altor instituţii publice de interes naţional, după caz, sau regiilor autonome de interes naţional, denumite în continuare entităţi beneficiare, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, denumită în continuare Agenţia, în condiţiile legii. (2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se dau în administrarea entităţilor beneficiare, la cererea motivată a acestora şi transmisă Agenţiei, în scopul utilizării ca sediu principal sau secundar, la valoarea stabilită potrivit art. 6 alin. (3)-(5) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În termen de 45 de zile lucrătoare de la primirea comunicării privind evaluarea bunurilor imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului, Agenţia are obligaţia să analizeze şi, dacă este cazul, să iniţieze procedurile pentru transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor, potrivit art. 34 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sau procedurile pentru încheierea unui contract de comodat, potrivit art. 35 din Legea nr. 318/2015, ori să propună utilizarea în condiţiile prezentei legi. (4) Criteriile utilizate de Agenţie în selectarea uneia dintre opţiunile menţionate la alin. (3) sunt următoarele: lipsa spaţiului cu destinaţie de sediu, necesitatea extinderii sediului actual, amplasarea imobilului, suprafaţa, starea tehnică în care se găseşte imobilul, destinaţia actuală, data primirii solicitării, situaţia financiară a solicitantului, eventualul impact asupra bugetului de stat. (5) În cazul în care Agenţia nu iniţiază niciuna dintre procedurile menţionate la alin. (3), se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), dacă bunurile imobile nu se adjudecă în urma organizării unui număr de cel puţin trei licitaţii publice succesive în condiţiile prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organul de valorificare poate propune Agenţiei reluarea procedurilor prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 2Bunurile imobile ce fac obiectul prezentei legi se preiau pe bază de proces-verbal de predare-preluare încheiat între organul de valorificare şi entitatea beneficiară. În toate cazurile, termenul de predare-preluare este de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (1).  +  Articolul 3 (1) Bunurile imobile confiscate aflate în procedura de valorificare prin licitaţie publică la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la finalizarea procedurii de licitaţie publică. (2) Dacă procedura de valorificare prin licitaţie publică nu s-a finalizat cu adjudecarea bunului imobil, acesta intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 14 noiembrie 2016.Nr. 216.----