ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 193 din 12 decembrie 2002 (*actualizată*)privind introducerea sistemelor moderne de plată(actualizată până la data de 1 ianuarie 2017*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată au obligaţia să accepte încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 209 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016. (2) În anul 2003, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică experimental de către instituţiile publice şi agenţii economici prevăzuţi la alin. (1). (3) Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro în echivalent lei au obligaţia să accepte ca mijloc de plată şi cardurile de debit şi cardurile de credit.----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 209 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016. (4) Instituţiile emitente şi acceptante de carduri întreprind toate măsurile necesare, de implementare a sistemului de acordare de avansuri în numerar la terminalele de plată, odată cu achiziţia de bunuri şi/sau servicii, pentru utilizatorii de carduri.----------Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 209 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016. (5) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) şi (3) oferă serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante şi pot acorda avansuri în numerar, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Acestea afişează la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum şi informaţii privind costurile serviciului.----------Alin. (5) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 209 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016. (6) Avansul prevăzut la alin. (5) se evidenţiază distinct pe bonul fiscal şi nu poate depăşi suma de 200 de lei. Tranzacţiile privind avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzacţiilor se stabilesc conform contractelor în vigoare între părţi. Comercianţii pot percepe, de la titularul cardului, un comision care nu poate depăşi 1% din valoarea avansului acordat.----------Alin. (6) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 209 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016. (7) În cazul în care suma existentă în casă, la dispoziţia comercianţilor acceptanţi de carduri, prevăzuţi la alin. (5), nu acoperă suma solicitată de clientul utilizator de card, acesta va primi suma disponibilă.----------Alin. (7) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 209 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003.  +  Articolul 1^1În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, următorii termeni se definesc astfel: a) instituţie acceptantă - instituţie de credit sau o instituţie financiară nebancară care oferă comercianţilor acceptanţi servicii de acceptare la plată a cardurilor şi/sau a instrumentelor de plată de tip monedă electronică, în baza unui contract încheiat în prealabil între aceasta şi comerciantul acceptant, precum şi servicii de eliberare de numerar la ghişeele sale şi în reţeaua proprie de terminale ale deţinătorilor. În cazul instrumentelor de plată electronică de tipul cardului, instituţia acceptantă poate fi şi emitentul instrumentului de plată; b) instituţie emitentă - instituţie de credit sau o instituţie financiară nebancară care emite şi pune la dispoziţie deţinătorului un instrument de plată electronică, pe baza unui contract încheiat cu acesta; c) card comercial - cardul de plată emis unor operatori economici, unor entităţi din sectorul public sau unor persoane fizice care desfăşoară o activitate independentă de natură economică, a cărui utilizare este limitată la cheltuielile legate de activitatea desfăşurată; d) comision interbancar - comisionul plătit în mod direct sau indirect, pentru fiecare operaţiune, între prestatorul de servicii de plată al plătitorului şi cel al beneficiarului care participă la operaţiunea de plată cu cardul sau pe bază de card; e) comision de servicii percepute comercianţilor - comisionul plătit acceptantului de către beneficiarul plăţii, pentru fiecare operaţiune, cuprinzând comisionul interbancar, comisionul pentru sistemul de plată şi procesare şi marja acceptantului; f) beneficiar al plăţii - destinatarul preconizat al fondurilor care au făcut obiectul unei operaţiuni de plată; g) sistem tripartit de plată cu cardul - sistemul de plată prin carduri în care funcţiile de emitere şi acceptare sunt integrate într-o singură instituţie financiară, care este şi proprietarul sistemului. Atunci când un sistem tripartit de plată cu cardul autorizează alţi prestatori de servicii de plată să emită şi/sau să accepte carduri de plată, acesta este considerat ca fiind un sistem cvadripartit de plată cu cardul şi se va supune prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al art. 15 din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 2 (1) Băncile acceptante de carduri au obligaţia de a instala terminale de plată în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării. Instalarea terminalelor de plată se face la solicitarea operatorilor economici, instituţiilor publice, persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi a comercianţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (3), în baza contractelor încheiate în acest scop, în toate locurile indicate de aceştia*).----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 209 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016. (2) Agenţii economici, instituţiile publice şi persoanele juridice prevăzute la art. 1 vor întreprinde măsurile necesare pentru a instala terminale de plata, având posibilitatea de a-şi alege banca acceptantă.(2^1) În cazul agenţilor economici şi al instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (1), alegerea băncii se va efectua în urma unei proceduri de achiziţie publică, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002.---------------Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003. (3) Cheltuielile cu achiziţionarea şi instalarea terminalelor de plata vor fi suportate de către băncile acceptante. (4) Cheltuielile cu administrarea şi operarea terminalelor de plată se vor stabili prin contractele încheiate cu băncile desemnate potrivit alin. (2) şi (2^1).--------------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. VII, Secţiunea a 5-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 86 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003. (5) Băncile acceptante de carduri, prevăzute la alin. (1), vor întreprinde măsurile corespunzătoare pentru asigurarea infrastructurii şi a dotărilor proprii, în vederea ordonării plăţilor prin intermediul mijloacelor moderne de plată şi a realizării transferului între contul de card şi contul beneficiarilor sumelor plătite, până la datele prevăzute la art. 1.--------------Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. VII, Secţiunea a 5-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 86 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003. (6) Instituţiile publice vor prevedea în bugetele proprii creditele bugetare aferente cheltuielilor cu administrarea şi operarea terminalelor de plată.--------------Alin. (6) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. VII, Secţiunea a 5-a, Cap. II din ORDONANŢA nr. 86 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003.  +  Articolul 2^1Instituţiile emitente nu pot aplica instituţiilor acceptante comisioane interbancare mai mari de 0,2% din valoarea fiecărei operaţiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de debit, respectiv comisioane interbancare mai mari de 0,3% din valoarea fiecărei operaţiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de credit.----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 15 din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 2^2Acordurile dintre instituţiile acceptante şi beneficiarii plăţilor vor conţine informaţii detaliate referitoare la comisionul interbancar, comisionul pentru sistemul de plată şi procesare, marja acceptantului, precum şi a comisioanelor suplimentare aplicate în funcţie de marca şi categoria respectivelor carduri de plată.----------Art. 2^2 a fost introdus de pct. 2 al art. 15 din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 2^3 (1) Prevederile art. 2^1 şi 2^2 se aplică instituţiilor emitente şi instituţiilor acceptante din România. (2) Prevederile art. 2^1 şi 2^2 nu se aplică operaţiunilor cu carduri comerciale, retragerilor de numerar de la bancomate şi operaţiunilor cu carduri emise de sisteme tripartite de plată cu cardul.----------Art. 2^3 a fost introdus de pct. 2 al art. 15 din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 9 aprilie 2015.  +  Articolul 3 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează următoarele fapte: a) utilizarea de către unităţile prevăzute la art. 1 a unor terminale de plată care nu sunt instalate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1); b) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2^1); c) distrugerea, deteriorarea sau modificarea tehnică a terminalelor de plată care pot provoca înregistrări eronate sau pot genera fraude; d) refuzul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) de a accepta încasări prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit; e) refuzul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (3) de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit şi cardurile de credit; f) refuzul instituţiilor prevăzute la art. 1 alin. (4) de a implementa sistemul de acordare de avansuri în numerar pentru utilizatorii cardurilor de debit şi cardurilor de credit; g) lipsa afişării semnului prevăzut la art. 1 alin. (5) a informaţiilor privind serviciul de acordare a avansurilor în numerar şi a costurilor serviciului; h) refuzul băncilor acceptante de carduri de a instala terminale de plată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1); i) lipsa asigurării infrastructurii şi a dotărilor necesare pentru acordarea avansurilor în numerar la terminalele de plată de către băncile acceptante de carduri; j) nerespectarea dispoziţiilor art. 2^1 şi 2^2. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) contravenţia prevăzută la lit. e) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei; b) contravenţiile prevăzute la lit. a), b) şi g) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei; c) contravenţiile prevăzute la lit. c), d), f), h) şi i) se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei; d) contravenţia prevăzută la lit. j) se sancţionează, prin derogare de la dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice şi unităţilor sale teritoriale. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 209 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016.  +  Articolul 4În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi Ministerul Industriei şi Resurselor, cu consultarea Băncii Naţionale a României şi a Asociaţiei Române a Băncilor, vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 iunie 2003.

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NĂSTASE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 193.---------