LEGE nr. 211 din 9 noiembrie 2016pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72 din 26 iunie 2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 28 iunie 2013, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Centrul de Pregătite Profesională în Cultură se reorganizează, ca urmare a comasării prin absorbţie cu Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, care se desfiinţează, şi îşi schimbă denumirea în Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, instituţie publică de cultură având personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală este instituţie publică de cultură de importanţă naţională care desfăşoară activităţi de cercetare şi formare specializată în domeniul culturii."2. Articolul 2 se abrogă.3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Institutul Naţional al Patrimoniului se reorganizează, prin comasarea prin absorbţie cu Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, care se desfiinţează. (2) Institutul Naţional al Patrimoniului este instituţie publică, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, cu activitate în domeniul protejării, restaurării, cercetării şi promovării patrimoniului cultural, aflată în subordinea Ministerului Culturii, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat."4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi Institutul Naţional al Patrimoniului sunt conduse de către un manager (director general) conform dispoziţiilor privind reglementarea managementului instituţiilor publice de cultură. (2) Funcţiile de manager (director general) prevăzute la alin. (1) se asimilează după cum urmează: a) funcţia de manager al Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală cu cea de manager (director general) de biblioteci naţionale; b) funcţia de manager al Institutul Naţional al Patrimoniului cu cea de manager (director general) de instituţii muzeale de importanţă naţională. (3) Funcţiile de execuţie specifice domeniului culturii din cadrul Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi Institutului Naţional al Patrimoniului se echivalează cu funcţiile corespunzătoare existente în instituţiile publice de cultură naţionale sau de importanţă naţională prevăzute în anexa nr. IV din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare."5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - De la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea instituţiilor publice prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii şi denumiri se înlocuiesc după cum urmează: a) sintagmele «Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii», «Centrul de Pregătire Profesională în Cultură» se înlocuiesc cu sintagma «Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală»; b) sintagma «Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale» se înlocuieşte cu sintagma «Institutul Naţional al Patrimoniului»".  +  Articolul IIInstitutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii se reorganizează prin divizare parţială, ca urmare a preluării activităţii de atestare în domeniul monumentelor istorice de către Institutul Naţional al Patrimoniului.  +  Articolul III (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, modificarea şi completarea corespunzătoare a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, precum şi dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârilor de Guvern privind modificarea şi completarea actelor normative prevăzute la alin. (1), Institutul Naţional al Patrimoniului preia de la Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, pe bază de protocol de predare-preluare, bazele de date, precum şi orice documente şi informaţii referitoare la Registrul specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 9 noiembrie 2016.Nr. 211.-------