ORDIN nr. 2.902 din 4 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 8 octombrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 13, alineatele (8) - (9) şi alineatele (12) - (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(8) Solicitarea de transfer pentru recuperarea sumelor decontate din surse proprii sau alte surse legal constituite, prevăzută la alin. (7), corespunzătoare bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 a, care va fi însoţită de ordinul de plată, certificat pentru conformitate cu originalul, prin care se va face dovada efectuării plăţii de la bugetul local sau alte surse legal constituite. (9) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, în vederea transferării sumelor pentru obligaţiile de plată neonorate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din lipsa creditelor bugetare şi prevăzute în contractele de finanţare multianuale, pentru care plata lucrărilor a fost asigurată din bugetele locale, beneficiarii pot solicita în scris Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transferarea acestor sume, solicitare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 b, care va fi însoţită de ordinul de plată, certificat pentru conformitate cu originalul, prin care se va face dovada efectuării plăţii de la bugetul local................................................................... (12) Sumele care constituie transferuri pentru anii precedenţi conform prevederilor art. (11) se efectuează în conturile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, deschise cu destinaţia sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi. (13) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, pentru obiectivele de investiţii incluse în program, dar nefinanţate sau finanţate parţial din sume prevăzute conform art. 8 alin. (1) lit. a), se pot transfera sume şi pentru lucrările efectuate anterior încheierii contractului de finanţare multianual şi nedecontate de beneficiar, în limita creditelor bugetare aferente anului în curs, conform contractului de finanţare, solicitarea fiind întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4."2. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Pentru monitorizarea utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu destinaţia finanţării cheltuielilor prevăzute în contractele de finanţare multianuale, beneficiarii, cu excepţia celor aflaţi în situaţia prevăzută la art. 13 alin. (7) şi (8), transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice justificarea utilizării acestora până la finalul fiecărui an bugetar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. (2) Decontarea solicitărilor de transfer a sumelor necesare pentru bunurile achiziţionate, serviciile prestate, lucrările executate, de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice către beneficiari, este condiţionată de justificarea utilizării transferului anterior, prin transmiterea anexei nr. 5."3. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Anexa A şi anexele nr. 1, 2, 3, 4, 4 a, 4 b, 5 şi 6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."4. După anexa nr. 4 se introduc două anexe noi, anexele nr. 4 a şi 4 b, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu
  Bucureşti, 4 noiembrie 2016.Nr. 2.902.  +  Anexa 1(Anexa nr. 4a la Normele metodologice)Judeţul ...............Consiliul Judeţean ....../Primăria ......Nr. ...../data ......SITUAŢIEprivind necesarul de la bugetul de stat pentrudecontarea lucrărilor/serviciilor şi a altorcheltuieli pentru obiectivul de investiţii"......" în baza Contractului de finanţarenr. ..../data ......*Font 7*                                                                                                                                 - lei -┌────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬────────────┬────────┐│ │ │ │ Valoarea totală │Situaţii de lucrări/│ │ │ │ ││ Nr.│ Valoarea │ Valoarea totală │ nedecontată din │ servicii/alte │ │ │ Sume │ ││crt.│ totală a │ decontată din │ contractul de finanţare│ cheltuieli │ Factură │ Ordin de │ solicitate │ ││ │ contrac- │ contractul de │(până la data prezentei │ solicitate la │ │ plată │ de la │ Stadiul││ │ tului de │ finanţare (până la│ solicitări) │ plată │ │ │ bugetul de │ fizic ││ │ finanţare│ data prezentei │ │ │ │ │ stat, în │realizat││ │ de la │ solicitări) │ │ │ │ │ limita │ până ││ │ bugetul ├─────┬──────┬──────┼──────┬─────────┬───────┼─────────┬──────────┼────┬──────┬───────┼─────┬────────┤contractului│ la data││ │ de stat │Total│buget │buget │ │ buget │ buget │Nr./data │ Valoarea │ │Număr/│Valoare│ Nr./│Valoarea│ de │ solici-││ │ (inclusiv│ │ de │local │ Total│ de │ local │ │ │Emi-│ dată │(inclu-│dată │ │ finanţare │ tării ││ │ TVA) │ │stat │ (in- │ │ stat │(inclu-│ │ │tent│ │ siv │ │ │ (inclusiv │ % ││ │ │ │ (in- │ clu- │ │(inclusiv│ siv- │ │ │ │ │ TVA) │ │ │ TVA) │ ││ │ │ │ clu- │ siv │ │ TVA) │ TVA) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ siv │ TVA) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ TVA) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────┼──────┼───────┼─────┼────────┼────────────┼────────┤│ 0 │ 1 │2=3+4│ 3 │ 4 │5 =6+7│6 = 1 - 3│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │├────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────┼──────┼───────┼─────┼────────┼────────────┼────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────┼──────┼───────┼─────┼────────┼────────────┼────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────┼──────┼───────┼─────┼────────┼────────────┼────────┤│ ...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────┴──────┼───────┼─────┼────────┼────────────┼────────┤│ TOTAL │ 0,00│ │ 0,00│ 0,00│ 0,00│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────┴────────┴────────────┴────────┘Subsemnatul, ......, în calitate de reprezentant al ......, având funcţia de ......, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la bugetul de stat a sumei de ...... (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate, recepţionate şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, au fost decontate din bugetul local având în vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza Notificării nr. .... transmisă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.BeneficiarUnitatea administrativ-teritorialăPreşedintele consiliului judeţean/PrimarNumele şi prenumele ........................Semnătura .....................  +  Anexa 2(Anexa nr. 4b la Normele metodologice)Judeţul ...............Consiliul Judeţean ....../Primăria .......Nr. ...../data .......SITUAŢIEprivind necesarul de la bugetul de stat pentrudecontarea lucrărilor/serviciilor şi a altorcheltuieli pentru obiectivul de investiţii"........" în baza Contractului de finanţarenr. ..../data .......*Font 7*                                                                                                                                 - lei -┌────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬────────────┬────────┐│ │ │ │ Valoarea totală │Situaţii de lucrări/│ │ │ │ ││ Nr.│ Valoarea │ Valoarea totală │ nedecontată din │ servicii/alte │ │ │ Sume │ ││crt.│ totală a │ decontată din │ contractul de finanţare│ cheltuieli │ Factură │ Ordin de │ solicitate │ ││ │ contrac- │ contractul de │(până la data prezentei │ solicitate la │ │ plată │ de la │ Stadiul││ │ tului de │ finanţare (până la│ solicitări) │ plată │ │ │ bugetul de │ fizic ││ │ finanţare│ data prezentei │ │ │ │ │ stat, în │realizat││ │ de la │ solicitări) │ │ │ │ │ limita │ până ││ │ bugetul ├─────┬──────┬──────┼──────┬─────────┬───────┼─────────┬──────────┼────┬──────┬───────┼─────┬────────┤contractului│ la data││ │ de stat │Total│buget │buget │ │ buget │ buget │Nr./data │ Valoarea │Emi-│Număr/│Valoare│ Nr./│Valoarea│ de │ solici-││ │ (inclusiv│ │ de │local │ Total│ de │ local │ │ │tent│ dată │(inclu-│dată │ │ finanţare │ tării ││ │ TVA) │ │stat │ (in- │ │ stat │(inclu-│ │ │ │ │ siv │ │ │ (inclusiv │ % ││ │ │ │ (in- │ clu- │ │(inclusiv│ siv- │ │ │ │ │ TVA) │ │ │ TVA) │ ││ │ │ │ clu- │ siv │ │ TVA) │ TVA) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ siv │ TVA) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ TVA) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────┼──────┼───────┼─────┼────────┼────────────┼────────┤│ 0 │ 1 │2=3+4│ 3 │ 4 │5 =6+7│6 = 1 - 3│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │├────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────┼──────┼───────┼─────┼────────┼────────────┼────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────┼──────┼───────┼─────┼────────┼────────────┼────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼────┼──────┼───────┼─────┼────────┼────────────┼────────┤│ ...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┴────┴──────┼───────┼─────┼────────┼────────────┼────────┤│ TOTAL │ 0,00│ │ 0,00│ 0,00│ 0,00│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────┴────────┴────────────┴────────┘Subsemnatul, ......, în calitate de reprezentant al ......., având funcţia de ......, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la bugetul de stat a sumei de ....... (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate, recepţionate şi se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, au fost decontate din bugetul local având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.BeneficiarUnitatea administrativ-teritorialăPreşedintele consiliului judeţean/PrimarNumele şi prenumele ........................Semnătura ....................-----