REGULAMENT din 5 ianuarie 2006 (*actualizat*)de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu*)(actualizat până la data de 10 noiembrie 2016*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------- Notă

    ──────────

    *) Aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 1/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 13 din 6 ianuarie 2006.

    ──────────
     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Administraţia Fondului pentru Mediu, denumită în continuare Administraţia Fondului, este persoană juridică română, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii, înfiinţată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, în coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.  +  Articolul 2Fondul pentru mediu, denumit în continuare Fond, este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în domeniul protecţiei mediului.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2011.  +  Articolul 3Administraţia Fondului are sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6.  +  Capitolul II Scopul şi atribuţiile  +  Articolul 4Scopul înfiinţării Administraţiei Fondului este gestionarea Fondului în vederea susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în domeniul protecţiei mediului.--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2011.  +  Articolul 5 (1) Principalele atribuţii ale Administraţiei Fondului sunt prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005. (2) În exercitarea atribuţiilor sale Administraţia Fondului colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice, române sau străine. (3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor de analiză şi selectare a proiectelor şi de urmărire a implementării proiectelor finanţate, precum şi în vederea organizării controlului privind plata taxelor şi contribuţiilor la Fond, Administraţia Fondului are dreptul să solicite şi să primească informaţii de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de la alte instituţii publice, în condiţiile prevăzute de lege.--------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2011.  +  Articolul 6Administraţia Fondului îndeplineşte următoarele activităţi: a) organizează primirea cererilor de finanţare formulate de potenţialii beneficiari şi a proiectelor propuse; b) organizează selecţia proiectelor depuse de către solicitanţi; c) notifică Consiliului Concurenţei proiectele care urmează a fi finanţate din Fond, după caz;--------------Litera d) a art. 6 a fost abrogată de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2011. e) stabileşte obligaţiile contractuale dintre Administraţia Fondului şi potenţialii beneficiari; f) urmăreşte şi controlează implementarea proiectelor aprobate şi finanţate; g) verifică, autorizează şi efectuează plăţile către beneficiarii de finanţare din Fond; h) efectuează controale la beneficiarii proiectelor finanţate, pentru a stabili dacă sunt respectate condiţiile acordării finanţării, şi ori de câte ori se consideră necesar;--------------Litera h) a art. 6 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2011. i) exercită controlul privind îndeplinirea obligaţiilor ce revin operatorilor economici beneficiari ai finanţărilor către Fond privind implementarea proiectelor finanţate; j) urmăreşte colectarea veniturilor Fondului, reprezentând taxe şi contribuţii datorate de către plătitori, persoane juridice şi persoane fizice, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005; k) gestionează şi alte venituri aprobate prin hotărâre a Guvernului; l) asigură evidenţa contribuabililor; m) efectuează monitorizarea depunerii de către operatorii economici a declaraţiilor privind obligaţiile la Fond; n) desfăşoară activităţi de inspecţie fiscală pentru taxele şi contribuţiile datorate la bugetul Fondului; o) iniţiază şi desfăşoară acţiuni legale în cazul neconformării contribuabililor, în îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată; p) ia măsuri privind executarea silită a datornicilor la Fond; r) exercită supravegherea şi urmărirea în legătură cu aplicarea şi respectarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005; s) soluţionează contestaţiile care au ca obiect obligaţiile de plată ale persoanelor juridice şi fizice la Fond, conform prevederilor legale; t) analizează periodic modul de realizare a veniturilor Fondului, stabilind măsurile necesare pentru încadrarea acestora în nivelurile stabilite prin bugetul de venituri şi cheltuieli; u) exercită controlul financiar preventiv propriu; v) aplică legislaţia în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, perfecţionare, sancţionare, suspendare şi încetare a raporturilor de muncă, respectiv salarizare a personalului; x) elaborează şi derulează programe de perfecţionare profesională a personalului propriu; y) asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate în domeniul său de activitate; z) exercită funcţia de audit public intern, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Capitolul III Structura organizatorică  +  Articolul 7 (1) Administraţia Fondului are în structura sa organizatorică compartimente de lucru, birouri, servicii, direcţii, direcţii generale, precum şi alte structuri organizatorice necesare realizării scopului şi atribuţiilor sale. (2) Atribuţiile specifice funcţiilor din compartimentele de lucru ale Administraţiei Fondului se stabilesc prin fişele posturilor respective. (3) Atribuţiile şi competenţele compartimentelor se stabilesc de către preşedinte, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. (4) Prin dispoziţie a preşedintelui se pot organiza grupuri de lucru temporare şi funcţionale, inclusiv între diverse compartimente, pentru realizarea unor lucrări sau operaţiuni în domeniile de competenţă ale Administraţiei Fondului.--------------Alin. (4) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2011.  +  Articolul 8 (1) Preşedintele stabileşte relaţiile dintre direcţiile de specialitate şi funcţionale din structura organizatorică a Administraţiei Fondului.--------------Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2011.  +  Articolul 9Conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a Administraţiei Fondului răspund în faţa preşedintelui de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor încredinţate.  +  Articolul 10 (1) Numărul maxim de posturi pentru Administraţia Fondului este de 256, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele.----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 819 din 2 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 10 noiembrie 2016.(1^1) Abrogat.--------------Alin. (1^1) al art. 10 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 563 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 august 2013. (2) Personalul necesar desfăşurării activităţilor Administraţiei Fondului este angajat pe bază de contract individual de muncă, încheiat în baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte prevederi legale în vigoare. (3) Drepturile şi obligaţiile personalului Administraţiei Fondului sunt cele reglementate prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, regulamentul de ordine interioară, contractul individual de muncă, prezentul regulament, precum şi de prevederile legale în vigoare. (4) Atribuţiile şi răspunderile individuale ale personalului se stabilesc prin fişa postului. (5) Personalul Administraţiei Fondului este obligat să respecte legea, să aibă o conduită corectă, să fie integru şi incoruptibil, să acţioneze cu hotărâre pentru prevenirea şi combaterea oricăror acte de natură să ştirbească autoritatea şi prestigiul instituţiei. (6) Salarizarea personalului Administraţiei Fondului se face conform contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul instituţiei.  +  Capitolul IV Organele de conducere  +  Articolul 11Pentru îndeplinirea scopului şi atribuţiilor sale, Administraţia Fondului are următoarele structuri de decizie: a) Comitetul de avizare; b) Comitetul director.  +  Articolul 12Comitetul de avizare şi Comitetul director îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.  +  Articolul 13 (1) Componenţa Comitetului de avizare este stabilită conform art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (2) Atribuţiile Comitetului de avizare sunt prevăzute în art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005.  +  Articolul 14Membrii Comitetului de avizare sunt răspunzători, în baza prevederilor propriului regulament de organizare şi funcţionare şi în condiţiile prevăzute de lege, pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin.  +  Articolul 15 (1) Membrii Comitetului de avizare îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau la unitatea de la care provin şi toate drepturile şi obligaţiile derivând din această calitate. (2) Membrii Comitetului de avizare, exclusiv secretarii de stat, primesc o indemnizaţie lunară, în cuantum de 20% din salariul preşedintelui, pentru activitatea desfăşurată. (3) Secretariatul Comitetului de avizare este asigurat de Administraţia Fondului; atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de avizare.  +  Articolul 16Comitetul director este constituit conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 şi are atribuţiile prevăzute la art. 6 alin. (3) din acelaşi act normativ.  +  Articolul 17 (1) Conducerea curentă a Administraţiei Fondului este asigurată de preşedinte.(1^1) Preşedintele Administraţiei Fondului poate delega atribuţiile sale vicepreşedintelui.--------------Alin. (1^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2011. (2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi, suspendaţi şi/sau revocaţi din funcţie, în condiţiile prevăzute de lege, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.--------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2011.  +  Articolul 18Preşedintele are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) angajează şi eliberează din funcţie, în condiţiile prevăzute de lege, personalul Administraţiei Fondului; b) numeşte şi revocă conducătorii compartimentelor de lucru la toate nivelurile organizatorice; c) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele Administraţiei Fondului în justiţie şi în relaţiile cu terţii, persoane fizice şi/sau juridice; d) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile compartimentelor de lucru la toate nivelurile organizatorice, precum şi relaţiile acestora cu terţii; e) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul Administraţiei Fondului şi aplicarea prevederilor acestuia; f) exercită atribuţiile şi are răspunderile care îi revin potrivit legii, aprobă şi ia măsuri privind activitatea Administraţiei Fondului;--------------Litera g) a art. 18 a fost abrogată de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2011.--------------Litera h) a art. 18 a fost abrogată de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2011.  +  Articolul 18^1În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Administraţiei Fondului emite dispoziţii.--------------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2011.  +  Articolul 19Preşedintele îndeplineşte atribuţiile ordonatorului de credite pentru fondurile pe care le gestionează.  +  Capitolul V Patrimoniul, bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia  +  Articolul 20 (1) Administraţia Fondului administrează bunuri din proprietatea publică şi privată a statului.--------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 26 ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2011. (2) În exercitarea drepturilor sale Administraţia Fondului posedă şi foloseşte bunuri aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea, în condiţiile prevăzute de lege, în vederea realizării scopului şi atribuţiilor sale.  +  Articolul 21Administraţia Fondului stabileşte şi elaborează anual proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi întocmeşte situaţii financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor legale în vigoare, pe care le înaintează autorităţii centrale pentru protecţia mediului.  +  Articolul 22 (1) Operaţiunile financiare ale Fondului, care privesc constituirea, gestionarea şi utilizarea resurselor financiare, se derulează prin unităţile Trezoreriei Statului. (2) Fondurile provenite din surse externe se gestionează pe baza contractelor încheiate şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005. (3) Cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Fondului se asigură din veniturile Fondului, în limita prevăzută la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005.  +  Articolul 23 (1) Normativele proprii de cheltuieli de natura celor care fac obiectul Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc cu aprobarea ordonatorului principal de credite al Administraţiei Fondului, cu respectarea prevederilor acestui act normativ. (2) Pentru activităţile specifice de urmărire şi control al implementării proiectelor finanţate din Fond, precum şi pentru încasarea creanţelor Fondului, care implică deplasări în teritoriu, Administraţia Fondului dispune de un număr de 20 de autoturisme, cu un consum maxim lunar de carburanţi de 300 litri/autovehicul.----------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 819 din 2 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 10 noiembrie 2016.----------Art. 23 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 720 din 2 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 9 septembrie 2015.-------