ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 1 iunie 1999privind activitatea de audit financiar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 4 iunie 1999    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă constituie cadrul juridic privind organizarea activităţii de audit financiar prin care se reglementează exercitarea independenta a mandatului de auditor financiar numai de către persoanele care au dobândit aceasta calitate în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2Prin independenta, în sensul prevederilor art. 1, se înţelege exercitarea mandatului de auditor financiar de către persoanele care au aceasta calitate, nu au raporturi juridice de muncă sau civile cu societăţile comerciale auditate şi nu au nici un fel de alte interese materiale directe sau indirecte în raport cu acestea, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestată în calitate de auditor.  +  Capitolul 2 Auditul şi auditorul financiar  +  Articolul 3Auditul financiar reprezintă activitatea de verificare a situaţiilor financiare ale societăţilor comerciale de către auditori financiari, în conformitate cu standardele de audit internaţionale.  +  Articolul 4Auditorul financiar este persoana fizica sau juridică ce dobândeşte aceasta calitate prin atribuire de către Camera Auditorilor din România în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Capitolul 3 Organizarea şi atribuţiile Camerei Auditorilor din România  +  Articolul 5 (1) În vederea atribuirii şi retragerii calităţii de auditor, precum şi a organizării şi coordonării activităţii de audit financiar, se înfiinţează Camera Auditorilor din România, persoana juridică, ca organizaţie profesională de utilitate publică fără scop lucrativ, denumita în continuare Camera. (2) Camera are, în principal, următoarele atribuţii: a) organizează examenele şi atribuie calitatea de auditor financiar; b) coordonează activitatea de audit financiar; c) supraveghează programul de pregătire continua a auditorilor financiari; d) controlează calitatea activităţii de audit financiar; e) sesizează Ministerul Finanţelor asupra necesităţii actualizării normelor şi procedurilor profesionale de audit, în raport cu modificările intervenite în reglementările instituţiilor profesionale europene şi internaţionale; f) retrage calitatea de auditor financiar în condiţiile prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei; g) elaborează normele interne privind activitatea Camerei.  +  Articolul 6 (1) Camera are personalitate juridică şi sediul în municipiul Bucureşti, Bd Libertăţii nr. 12, sectorul 5. Sediul respectiv va fi acordat de către Guvern în folosinţă gratuita pe o perioadă de 10 ani. (2) Camera îşi poate constitui unităţi teritoriale, denumite filiale.  +  Articolul 7 (1) Prin ordin al ministrului finanţelor se stabileşte un comitet provizoriu format din 9 membri, care va elabora: a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei; b) Codul privind conduita etica şi profesională în domeniul auditului financiar; c) Standardele de audit; d) Programa analitica a examenului de aptitudini profesionale; e) Norme privind procedurile de control al calităţii auditului financiar; f) Reguli privind pregătirea continua a auditorilor; g) Norme privind procedurile minimale de audit. (2) Comitetul provizoriu va funcţiona până la primele alegeri. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei se aproba prin hotărâre a Guvernului. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei va cuprinde prevederi referitoare la: a) organele de conducere ale Camerei şi modul lor de desemnare; b) atribuţiile şi răspunderile Camerei; c) regulile de atribuire şi de retragere a calităţii de auditor financiar; d) respectarea cerinţelor privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activităţii de audit financiar; e) abaterile disciplinare, sancţiunile disciplinare şi procedura disciplinară. (5) Normele, regulile şi procedurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g) vor fi armonizate cu cele emise de instituţiile europene şi internaţionale în domeniu şi vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor. (6) Primele alegeri se organizează în termen de 3 luni de la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei, potrivit regulilor prevăzute de acesta.  +  Articolul 8În regulamentul prevăzut la art. 7 vor fi cuprinse şi reguli prin care să se asigure desfăşurarea activităţii de audit, independenta activităţii auditorului, respectarea regulilor Camerei de către membrii săi, soluţionarea plangerilor împotriva auditorilor, criteriile de atribuire şi de retragere a calităţii de auditor, precum şi alte prevederi necesare bunei desfăşurări a auditului financiar, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 9 (1) Camera desemnează anual auditorii financiari care îndrumă desfăşurarea stagiului de pregătire practica a candidaţilor ce doresc sa dobândească calitatea de auditor financiar. (2) Camera poate retrage calitatea de auditor financiar persoanelor menţionate la alin. (1), dacă acestea refuza pregătirea stagiarilor sau dacă se constată că îndrumarea se face necorespunzător.  +  Articolul 10 (1) Sunt membri ai Camerei: a) persoanele care dobândesc în mod provizoriu calitatea de auditor financiar în condiţiile alin. (2); b) auditorii cărora li se atribuie calitatea de auditor financiar definitiv, ca urmare a sustinerii examenelor prevăzute la art. 18. (2) La constituire Camera va fi alcătuită din persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii şi care vor dobândi calitatea de membru provizoriu: a) deţin calitatea de expert contabil de cel puţin 4 ani şi au studii superioare economice; b) sunt cenzori la societăţi comerciale în baza Legii nr. 31/1990, republicată, la bănci, la societăţi de asigurare şi reasigurare, în baza unor legi speciale, dacă au exercitat aceasta calitate timp de 3 ani din ultimii 5 ani; c) se bucura de o reputaţie profesională nestirbita. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la constituire pot fi acceptate în Camera şi persoane cu studii economice superioare în specialitate, care au exercitat timp de 15 ani activităţi profesionale şi ştiinţifice ce le-au permis acumularea unei experienţe deosebit de valoroase în domeniu. (4) La constituire Camera va deschide Registrul provizoriu al membrilor, care cuprinde persoanele ce îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3). Condiţiile şi modul de înscriere în Registrul provizoriu al membrilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei. (5) Refuzul Camerei de a înscrie ca membri persoanele prevăzute la alin. (2) poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ. (6) Membrii Camerei prevăzuţi la alin. (2) şi (3) îşi menţin aceasta calitate, dacă susţin şi promovează un examen de aptitudini profesionale în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 11 (1) Camera are obligaţia sa actualizeze permanent normele privind exercitarea de către membrii săi a activităţii de audit financiar. (2) În norme vor fi prevăzute reguli privind activitatea de audit. Acestea sunt obligatorii atât pentru auditorii financiari, cat şi pentru angajaţii şi colaboratorii lor.  +  Articolul 12Camera va actualiza permanent normele privind standardele profesionale care trebuie aplicate în activitatea de audit financiar, precum şi modul de aplicare a acestora.  +  Articolul 13Camera organizează evidenta membrilor săi prin Registrul auditorilor financiari.  +  Articolul 14Camera va emite reguli şi proceduri în limitele şi competentele stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare, prin care să se asigure respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. La elaborarea regulilor şi procedurilor se va avea în vedere controlul de către Ministerul Finanţelor, ca autoritate publică responsabilă de realizarea obligaţiilor asumate de statul român în susţinerea procesului de armonizare cu directivele Uniunii Europene în domeniu, cu privire la calitatea examenelor de auditor financiar şi a stagiului practic.  +  Capitolul 4 Reguli de atribuire a calităţii de auditor financiar  +  Articolul 15Pentru atribuirea calităţii de auditor financiar potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale regulamentului de organizare a examenelor candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:A. Persoanele fizice: a) să fie licentiati ai unei facultăţi cu profil economic de cel puţin 3 ani şi să aibă experienta în domeniul contabil, considerată de Camera ca fiind edificatoare, sau să aibă calitatea de expert contabil de cel puţin 3 ani şi sa fi desfăşurat activitate în aceasta calitate; b) sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar sub îndrumarea unui auditor financiar; c) sa satisfacă cerinţele Codului privind conduita etica şi profesională în domeniul auditului financiar; d) sa susţină şi sa promoveze examenul de aptitudini profesionale, prevăzut la art. 18.Camera, prin derogare de la prevederile lit. b), poate atribui calitatea de auditor financiar, potrivit prevederilor Regulamentului de organizare a examenelor, persoanelor care au exercitat timp de 11 ani activităţi profesionale în domeniul financiar-contabil şi au dobândit o experienta edificatoare.B. Persoanele juridice: a) persoanele care efectuează auditul financiar al conturilor anuale în numele societăţilor de audit trebuie să satisfacă condiţiile prevăzute la lit. A, la art. 10 sau la art. 33; b) majoritatea drepturilor de vot trebuie deţinută de persoane fizice sau de societăţi de audit care satisfac condiţiile prevăzute la lit. A, la art. 10 sau la art. 33; c) majoritatea membrilor consiliului de administraţie al unei societăţi de audit trebuie să fie persoane fizice sau societăţi de audit care satisfac condiţiile prevăzute la lit. A, la art. 10 sau la art. 33.  +  Articolul 16Pot îndeplini mandatul de auditor financiar numai persoanele care se bucura de o reputaţie profesională nestirbita şi care nu exercita activităţi incompatibile cu cea de audit.  +  Articolul 17Calitatea de auditor financiar se atribuie pe bază de examen de aptitudini profesionale, prin care trebuie să se certifice un nivel corespunzător de cunoştinţe teoretice, precum şi capacitatea de a le aplica.  +  Articolul 18 (1) Examenele pentru atribuirea calităţii de auditor financiar se organizează de Camera conform regulamentului elaborat de aceasta, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor. (2) Examenul consta în susţinerea de probe scrise la disciplinele stabilite potrivit reglementărilor europene şi internaţionale în domeniu, astfel: a) audit financiar; b) contabilitate generală: reglementări naţionale şi internaţionale; aspecte teoretice, metodologice şi practice privind tratamentele contabile potrivit standardelor de contabilitate internaţionale; evaluarea elementelor bilantiere; determinarea rezultatului financiar; c) analiza şi evaluarea critica a conturilor anuale; d) contabilitatea costurilor şi contabilitatea managerială; relaţia dintre contabilitate şi management; e) reguli de consolidare a conturilor; f) audit intern; g) standardele legale şi profesionale privind auditul financiar al conturilor anuale şi al celorlalte documente contabile, precum şi cele privind auditorii financiari; h) elemente de drept comercial, civil, protecţie socială şi a muncii; i) legislaţie fiscală; j) elemente privind finanţele naţionale; tehnici şi metode moderne de management general şi financiar; k) elemente de matematica, statistica şi sisteme informatice.  +  Capitolul 5 Exercitarea mandatului de auditor financiar  +  Articolul 19Auditorul financiar poate îndeplini mandatul numai în următoarele condiţii: a) are calitatea de auditor financiar; b) este membru al Camerei; c) îndeplineşte condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei.  +  Articolul 20 (1) O persoana nu poate îndeplini mandatul de auditor financiar al unei societăţi comerciale, dacă este angajata a acesteia ori dacă are relaţii cu aceasta sau cu orice persoană cu care societatea însăşi are relaţii care conduc la situaţia de incompatibilitate sau conflict de interese. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin incompatibilitate se înţelege toate situaţiile care conduc la stirbirea cerinței fundamentale de independenta în exercitarea mandatului de auditor financiar.  +  Articolul 21Dacă pe durata mandatului auditorul financiar nu mai îndeplineşte condiţiile pentru exercitarea acestuia, auditorul financiar are obligaţia sa renunţe imediat la mandatul sau şi sa notifice societăţii comerciale auditate încetarea mandatului şi motivul renunţării.  +  Articolul 22 (1) În cazul în care pe o anumită perioada auditorul financiar nu a îndeplinit condiţiile de exercitare a mandatului, Ministerul Finanţelor, pe baza informaţiilor primite în acest sens, poate solicita societăţii comerciale efectuarea, încă o dată, de către un alt auditor financiar a auditului financiar al conturilor respective sau sa revada primul audit efectuat şi sa recomande, motivat, dacă este necesară efectuarea unui al doilea audit. (2) În situaţia în care se recomanda efectuarea unui al doilea audit financiar, societăţile comerciale vor lua, în cel mai scurt timp, măsurile necesare pentru îndeplinirea acestei recomandări. (3) Pentru recuperarea cheltuielilor efectuate societatea comercială se poate indrepta împotriva auditorului care accepta sau continua sa îndeplinească mandatul de auditor financiar din momentul în care cunoaşte că nu mai îndeplineşte condiţiile de exercitare a mandatului.  +  Capitolul 6 Independenta, integritate profesională, incompatibilitate şi conflict de interese  +  Articolul 23Pot desfăşura activitate de audit financiar numai persoanele care îndeplinesc condiţiile de independenta prevăzute la art. 1 şi 4 din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 24Auditorii vor desfăşura activitatea de audit financiar, cu respectarea şi aplicarea corespunzătoare a reglementărilor legale.  +  Articolul 25Persoanele cărora li s-a atribuit calitatea de auditor financiar nu pot angaja sau desfăşura activităţi care prejudiciază sau care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenta sau reputaţia profesională, precum şi în situaţiile de incompatibilitate şi conflict de interese.  +  Articolul 26 (1) Îndeplinirea mandatului de auditor financiar la doua sau mai multe societăţi comerciale în acelaşi timp nu afectează integritatea, obiectivitatea sau independenta profesională, dacă sunt respectate prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Codului privind conduita etica şi profesională a auditorilor financiari. (2) Sunt incompatibile activităţile desfăşurate în acele domenii care pot afecta respectarea principiilor etice fundamentale ale auditorului financiar. (3) În perioada în care auditorii financiari sunt incompatibili pentru desfăşurarea activităţii de audit aceştia vor figura în Registrul Camerei într-o secţiune distinctă "Persoane nonactive".  +  Articolul 27Auditorii financiari, persoane juridice, răspund, potrivit legii, în calitatea lor de membri ai Camerei, dacă unul dintre asociaţi, administratori sau angajaţi, care nu are calitatea de auditor financiar, va interveni în exercitarea mandatului de auditor, astfel încât sa prejudicieze independenta persoanelor fizice care desfăşoară aceasta activitate în numele persoanei juridice.  +  Articolul 28Prevederile prezentului capitol se aplică şi persoanelor fizice care sunt membre ale Camerei şi care desfăşoară activitatea de auditor financiar în numele unor auditori, persoane juridice.  +  Capitolul 7 Rolul, atribuţiile şi drepturile Ministerului Finanţelor ca autoritate publică  +  Articolul 29Activitatea Camerei în România se desfăşoară sub supravegherea Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 30Ministerul Finanţelor va urmări permanent ca statutul şi celelalte reglementări emise de Camera sa nu contravina reglementărilor legale, precum şi faptul ca deciziile luate de organele de conducere ale Camerei să fie în conformitate cu statutul şi cu celelalte reglementări.  +  Articolul 31Ministerul Finanţelor poate solicita Camerei: a) sa notifice imediat apariţia evenimentelor de natura celor convenite, sa îi pună la dispoziţie sau sa îi comunice informaţiile privind aceste evenimente; b) să ofere informaţiile solicitate la anumite termene şi/sau pentru anumite perioade.  +  Articolul 32Ministerul Finanţelor va lua măsurile ce se impun pentru respectarea de către Camera a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 33 (1) În vederea desfăşurării activităţii de audit financiar, Ministerul Finanţelor, la propunerea Camerei, poate aproba atribuirea calităţii de auditor financiar, potrivit regulamentului prevăzut la art. 7, persoanelor care: a) au calitatea de auditor financiar în baza reglementărilor unui alt stat; b) poseda o calificare profesională în contabilitate, recunoscută de legea altui stat, echivalenta cu condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; c) fac dovada ca poseda cunoştinţele cerute de statul român pentru desfăşurarea activităţii de audit financiar. (2) Ministerul Finanţelor poate retrage calitatea de auditor financiar persoanelor prevăzute la alin. (1), în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei. (3) Persoanele care au obţinut calificarea în străinătate şi cărora li s-a aprobat atribuirea calităţii de auditor financiar, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), sunt supuse controlului Camerei şi, pe aceasta baza, devin membre ale acesteia.  +  Articolul 34 (1) Ministerul Finanţelor poate revoca recunoaşterea organelor de conducere ale Camerei în cazul în care constata că nu sunt respectate condiţiile şi obligaţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Revocarea recunoaşterii organelor de conducere ale Camerei determina declanşarea procedurii de dizolvare a acestora şi, respectiv, reluarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru constituirea Camerei. (3) În ordinul de revocare a recunoaşterii organelor de conducere ale Camerei vor fi menţionate motivele care determina această măsură şi data de la care se aplică, data care nu poate fi stabilită la un termen mai mic de 3 luni de la data emiterii ordinului. (4) Înainte de emiterea ordinului de revocare a recunoaşterii organelor de conducere ale Camerei Ministerul Finanţelor va comunică în scris Camerei intenţia sa şi va lua măsurile necesare pentru a aduce la cunoştinţa acesteia şi persoanelor afectate revocarea. (5) Ordinul de revocare a recunoaşterii organelor de conducere ale Camerei poate cuprinde prevederile tranzitorii pe care Ministerul Finanţelor le considera necesare şi adecvate. (6) Ordinul de revocare poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ.  +  Capitolul 8 Publicitate  +  Articolul 35 (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice cărora li s-a atribuit calitatea de auditor financiar vor fi înscrise în Registrul auditorilor financiari, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi actualizat cu modificările intervenite. (2) În Registrul auditorilor financiari vor fi menţionate: numele şi adresa, respectiv denumirea şi sediul social al tuturor persoanelor care pot sa desfăşoare activitatea de audit financiar. (3) Pentru fiecare societate de audit se vor menţiona, în plus, următoarele: a) numele, prenumele şi adresa persoanelor fizice care efectuează auditul financiar în numele societăţilor de audit financiar şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei cu privire la eligibilitatea acestora; b) numele, prenumele şi adresa asociaţilor sau ale acţionarilor societăţilor de audit financiar; c) numele, prenumele şi adresa membrilor consiliului de administraţie al societăţii de audit financiar.  +  Capitolul 9 Sancţiuni  +  Articolul 36Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară sau penală.  +  Articolul 37Constituie infracţiune şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la art. 281 din Codul penal exercitarea activităţii de auditor financiar de către persoana fizica ce nu are calitatea de auditor financiar sau are raporturi juridice de muncă ori civile cu societăţile comerciale auditate sau are un interes material direct sau indirect în raport cu acestea.  +  Articolul 38Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la o luna la un an sau cu amendă fapta auditorului financiar care furnizează informaţii false sau incomplete în legătură cu aspecte semnificative privind societatea comercială auditata.  +  Capitolul 10 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 39 (1) În corelare cu Programul naţional de pregătire a auditorilor financiari, cu cel de elaborare a normelor, regulilor şi procedurilor naţionale armonizate cu cele europene şi internaţionale în domeniu, precum şi cu implementarea programului de dezvoltare a sistemului contabil românesc, Ministerul Finanţelor poate aproba, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, exercitarea provizorie a calităţii de auditor financiar anumitor persoane fizice sau juridice, pe baza criteriilor şi a cerinţelor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor. Pe aceeaşi perioadă Ministerul Finanţelor poate aproba atribuirea calităţii de auditor financiar şi anumitor societăţi internaţionale de audit care funcţionează pe teritoriul României. (2) În vederea atribuirii calităţii de auditor financiar societăţilor internaţionale de audit, Ministerul Finanţelor se va asigura ca: a) persoanele care exercită activitatea de audit financiar, angajate de societăţile menţionate, răspund cerinţelor stipulate în prezenta ordonanţă de urgenţă, în virtutea calităţii de membru al unei asociaţii profesionale dintr-o ţara care are statut similar Camerei Auditorilor din România; b) societatea are un sistem de audit financiar compatibil cu standardele de audit internaţionale; c) societatea poate demonstra ca are un sistem de punere în aplicare a standardelor fundamentale de etica profesională, emise de Federaţia Internationala a Contabililor.  +  Articolul 40Categoriile de societăţi comerciale ale căror conturi anuale vor fi auditate potrivit regulilor prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc de Ministerul Finanţelor, în acord cu cerinţele directivelor Uniunii Europene în domeniu, cu Programul de dezvoltare a sistemului contabil din România şi cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 41Ministerul Finanţelor va elabora şi va promova pentru adoptare proiecte de acte normative pentru completarea şi/sau modificarea prezentei ordonanţe de urgenţă în funcţie de modificarea şi/sau completarea Directivei a VIII-a a Uniunii Europene.  +  Articolul 42Auditarea societăţilor cotate la bursa de valori se efectuează numai de către persoane care sunt membre ale Camerei.  +  Articolul 43Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga prevederile art. 6 lit. c), referitoare la auditul financiar contabil, din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările ulterioare. Prevederile art. 154-161 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, referitoare la cenzori, nu se aplică societăţilor comerciale care intra sub incidenţa prevederilor art. 40 din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes----------