ORDIN nr. 2.121 din 1 noiembrie 2016privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul silviculturii
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 9 noiembrie 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 165.370 din 6 octombrie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul art. 62 alin. (1) şi art. 63 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 3 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul IInstrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Exploatarea masei lemnoase se efectuează de către operatori economici atestaţi pentru exploatări forestiere, precum şi de către persoanele fizice în condiţiile prevăzute la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare."2. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:"(3) Este interzisă autorizarea spre exploatare a masei lemnoase din orice proprietate forestieră care face parte din fondul forestier naţional, în situaţia în care proprietarul sau administratorul acesteia, după caz, nu a realizat în termenul prevăzut de lege lucrările de regenerare artificială şi de completare a regenerării naturale pe terenurile forestiere aflate, după caz, în proprietatea sau în administrarea sa, de pe care s-a exploatat integral masa lemnoasă. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), se pot autoriza spre exploatare: a) produsele accidentale provenite din arboretele afectate de factori biotici şi abiotici; b) produsele principale provenite din arboretele incluse în planul decenal de recoltare, în care regenerarea naturală este asigurată în condiţiile normelor tehnice silvice. (5) Interdicţia prevăzută la alin. (3) este aplicabilă până la data notificării emisă de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin care certifică faptul că lucrările prevăzute la alin. (3) au fost executate conform prevederilor normelor tehnice."3. La articolul 6, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Personalul de control din cadrul structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură retrage autorizaţiile de exploatare care sunt emise pentru parchete de exploatare constituite în terenuri din afara teritoriului de competenţă al ocolului silvic emitent. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1), emitentul autorizaţiei de exploatare dispune imediat oprirea doborârii arborilor şi începe inventarierea stocurilor existente pe picior, în termen de maximum 3 zile de la data înregistrării documentului care atestă situaţia deosebită; inventarierea se finalizează în cel mult 30 de zile de la data înregistrării documentului. Termenul poate fi prelungit în situaţia apariţiei condiţiilor nefavorabile, confirmate cu documente oficiale, cu perioada de manifestare a acestora. Părţile contractante procedează la regularizarea cantitativă şi valorică a masei lemnoase, conform clauzelor contractuale, şi la reprimirea parchetelor respective."4. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) În situaţiile prevăzute la alin. (2) structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură dispune ocolului silvic emitent al autorizaţiei de exploatare inventarierea stocurilor existente - pe picior şi/sau în faze pe suprafaţa parchetului ori în platforma primară, în termen de maximum 3 zile de la data constatării în condiţiile alin. (2); inventarierea se finalizează în cel mult 30 de zile de la data constatării. Termenul poate fi prelungit în situaţia apariţiei condiţiilor nefavorabile, confirmate cu documente oficiale, cu perioada de manifestare a acestora; părţile contractante procedează la regularizarea cantitativă şi valorică a masei lemnoase, conform clauzelor contractuale."5. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) După reprimirea parchetului în condiţiile alin. (3) şi (3^1), titularul autorizaţiei de exploatare şi emitentul avizelor de însoţire se modifică pe autorizaţia iniţială astfel: a) titularul autorizaţiei devine ocolul silvic sau operatorul economic atestat pentru lucrări de exploatare forestieră, care efectuează colectarea lemnului doborât şi a celui aflat în diferite faze tehnologice; b) emitentul avizelor de însoţire pentru masa lemnoasă colectată şi expediată din parchet devine ocolul silvic."6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) În cazuri de forţă majoră sau în alte situaţii obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului cum sunt inundaţii, avalanşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente şi altele asemenea, titularii autorizaţiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare autorizat, prelungirea perioadei autorizate pentru exploatarea parchetelor cu durata manifestării cazului de forţă majoră sau a situaţiei obiective, după caz."7. La articolul 13, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:"n) distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinşi în actul de punere în valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă prin procesul de exploatare a partizii respective sunt distruşi şi/sau prejudiciaţi arbori, ocolul silvic constată, inventariază şi marchează aceşti arbori; constatarea se face la solicitarea titularului autorizaţiei de exploatare sau prin controalele curente de exploatare;"8. La articolul 13, după litera v) se introduce o nouă literă, litera w), cu următorul cuprins:"w) volumul arborilor distruşi şi/sau prejudiciaţi se determină prin inventariere, cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte, pe baza tabelelor de cubaj, şi se adaugă la volumul actului de punere în valoare; volumul arborilor distruşi şi/sau prejudiciaţi se înscrie, ori de câte ori este justificat şi necesar, în procesul-verbal de reprimire a parchetului, deschis în SUMAL; operarea se realizează în SUMAL la cel mult 3 zile de la data verificării în teren, de către un angajat împuternicit de şeful ocolului silvic, pe baza documentelor primare întocmite cu ocazia marcării arborilor distruşi şi/sau prejudiciaţi."9. Anexele nr. 7 şi 9 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAlineatele (1^1), (1^3) şi (1^4) ale articolului 12 din Regulamentul privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IIIAlineatul (2) al articolului 35 din Metodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 21 octombrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În momentul depăşirii volumului prevăzut de actul de punere în valoare, la care se adaugă volumul prejudiciilor înregistrate, SUMAL Central nu mai generează cod unic online valid şi emite o alertă pe terminalul electronic al emitentului avizului de însoţire şi/sau al transportatorului, referitoare la depăşirea volumului prevăzut de APV la care se adaugă volumul prejudiciilor înregistrate. Emitentul avizului şi/sau transportatorul, după caz, are/au obligaţia de a comunica despre alertă ocolului silvic şi structurii de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial."  +  Articolul IVAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer
  Bucureşti, 1 noiembrie 2016.Nr. 2.121.  +  Anexa 1(Anexa nr. 7 la instrucţiuni)Ocolul silvic ..............PROCES-VERBALde reprimire/reprimire parţială a parchetuluiNr. ..... ziua ...... luna ....... anul .........Subsemnatul, ..............., având funcţia de ............., împreună cu ..............., pădurar titular canton, în prezenţa/absenţa .........., delegat .................... (operator economic), am efectuat reprimirea parchetului ........., U.P. ........, u.a. ..........., partida nr. ........, cu un volum brut pe picior de ............ mc, a cărei exploatare s-a făcut în baza Autorizaţiei de exploatare nr. ........... din ........, făcând următoarele constatări privind:1. Seminţişul este prejudiciat pe ......% din suprafaţa cu seminţiş prevăzută la predarea parchetului.2. Volumul arborilor distruşi şi/sau prejudiciaţi constatat, înscris în următorul tabel centralizator:┌──────────────┬────────────────┬────────────┬────────────────┬──────────────┐│Proces-verbal │Delegat operator│Specia/grupa│Sortiment (lemn │ Volum ││de control al │ economic │ de specii │lucru, lemn foc)│ - mc - ││exploatării │ │ │ │ ││nr./data │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────┼────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │└──────────────┴────────────────┴────────────┴────────────────┴──────────────┘3. Alte constatări şi măsuri*):┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se va preciza obligatoriu dacă a fost reprimită şi suprafaţa pe care a fost amplasată platforma primară.

  ──────────
  4. Stocurile constatate la reprimirea parchetului:┌────────┬──────────────────────┬─────────────────┬──────────────┬───────────┐│Tipul de│Specii/Grupa de specii│Sortimentul (lemn│ │ ││stoc**) │ │lucru, lemn foc) │ Volumul │ % │├────────┼──────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │├────────┼──────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │└────────┴──────────────────────┴─────────────────┴──────────────┴───────────┘ Notă

  ──────────

  **) Stoc pe picior, stoc în faze tehnologice pe suprafaţa parchetului, stoc în platforma primară; stocul pe picior şi stocul în faze tehnologice pe suprafaţa parchetului se consemnează numai în cazul prevăzut la art. 6 alin. (3^1) din Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────
  *Font 9*   Şef ocol silvic/Împuternicit, Pădurar titular de canton, Delegat operator economic,   ............................ .......................... ..........................
   +  Anexa 2(Anexa nr. 9 la instrucţiuni)PANOUcu elementele de identificare ale parchetului┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││Lucrări de exploatare forestieră ││Ocolul Silvic ..........., U.P. ............, u.a. ............... ││Autorizaţia de exploatare nr. .............. din ................. ││Titular autorizaţie de exploatare ................................ ││C.U.I. ........................................................... ││Partida nr. ........ Suprafaţa .......... Volum de exploatat ......... mc ││Felul tăierii ......................... ││Modul în care se asigură regenerarea: natural, împăduriri sau mixt ...... ││Anul în care se asigură regenerarea completă a suprafeţei ............... ││Termenul de exploatare ││de la ........... până la .........., prelungit până la .......... . ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum format A1, literele având o înălţime de cel puţin 5 cm, confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil în parchet, pe toată perioada autorizată a lucrărilor.-------