REGULAMENT din 26 octombrie 2016de organizare şi funcţionare a Unităţii de Politici Publice
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 8 noiembrie 2016  Notă

  ──────────

  Aprobat de Ordinul nr. 167 din 26 octombrie 2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 8 noiembrie 2016.

  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Unitatea de Politici Publice este structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare ministerul, fără personalitate juridică, care are, potrivit legii, competenţă generală în domeniul coordonării activităţilor referitoare la elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice şi în domeniul planificării strategice şi planificării bugetare pe programe, în scopul îmbunătăţirii capacităţii manageriale la nivelul ministerului.  +  Articolul 2Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea obiectivelor stabilite în domeniul de competenţă, Unitatea de Politici Publice, denumită în continuare Unitate, cooperează, pe linie de specialitate, atât cu structurile aflate în subordinea ministerului, cât şi cu structurile de politici publice ale altor ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi cu organizaţii nonguvernamentale, sociale şi economice, la nivel naţional sau internaţional, după caz.  +  Capitolul II Organizarea Unităţii  +  Articolul 3Unitatea este organizată şi funcţionează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale celorlalte acte normative cu incidenţă la nivelul ministerului, în domeniile politicilor publice şi planificării strategice şi bugetare pe programe.  +  Articolul 4Unitatea este organizată la nivel de direcţie în aparatul central al ministerului şi se află în subordinea ministrului afacerilor interne.  +  Articolul 5 (1) Unitatea are următoarea structură organizatorică: a) Conducerea; b) Serviciul politici publice; c) Serviciul planificare strategică şi bugetară; d) Compartimentul secretariat şi documente clasificate. (2) Organigrama Unităţii este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 6 (1) Relaţiile dintre conducerea Unităţii şi structurile sale componente sunt ierarhice, iar relaţiile dintre acestea sunt funcţionale şi de cooperare. (2) Diagrama de relaţii a Unităţii este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Capitolul III Atribuţiile Unităţii  +  Articolul 7Unitatea asigură dezvoltarea capacităţii manageriale la nivelul ministerului, prin coordonarea unitară a procesului de elaborare a documentelor de politici publice cu aplicabilitate în domeniul de competenţă, precum şi a procesului de planificare strategică şi bugetară la nivelul structurilor aparatului central şi al unităţilor, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/cadrul ministerului.  +  Articolul 8Obiectivele generale ale Unităţii sunt: a) creşterea eficienţei şi eficacităţii politicilor publice în domeniile de competenţă ale ministerului; b) consolidarea şi eficientizarea procesului de planificare strategică şi bugetară pe programe la nivelul ministerului; c) îmbunătăţirea managementului strategic instituţional prin alocarea resurselor pe baza priorităţilor şi obiectivelor strategice ale ministerului; d) consolidarea orientării spre performanţă a managementului instituţional prin îmbunătăţirea continuă a gradului de îndeplinire a obiectivelor strategice asumate.  +  Articolul 9Unitatea are următoarele atribuţii: a) implementează, la nivelul ministerului, ansamblul de metode şi proceduri de formulare a propunerilor de politici publice şi de elaborare a documentelor de politici publice; b) asigură respectarea, la nivelul ministerului, a procedurilor de elaborare, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici publice; c) elaborează, în colaborare cu celelalte structuri ale aparatului central al ministerului, precum şi din subordinea/cadrul ministerului, forma finală a documentelor de politici publice; d) participă, alături de structurile ministerului, la organizarea şi derularea procesului de consultare publică şi avizare, în contextul elaborării documentelor de politici publice şi al derulării activităţilor de evaluare preliminară a impactului, conform reglementărilor în vigoare; e) colaborează cu structura cu atribuţii similare de la nivelul Guvernului, în procesul de adoptare a documentelor de politici publice şi a celor de planificare strategică şi bugetară pe programe, iniţiate la nivelul ministerului; f) efectuează studii şi analize privind documentele de politici publice ce se impun a fi elaborate şi implementate, în domeniile de competenţă ale ministerului; g) centralizează şi analizează rapoartele de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate în domeniile de competenţă a ministerului; h) sintetizează analizele, studiile şi rapoartele primite de la structurile ministerului cu privire la impactul aplicării strategiilor şi politicilor publice şi propune, după caz, conducerii ministerului variante şi modalităţi de implementare a corecţiilor ce se impun; i) participă în comitete şi grupuri de lucru interministeriale, respectiv coordonează grupuri de lucru intraministeriale cu activitate circumscrisă domeniilor de competenţă; j) organizează şedinţe de informare şi dezbatere, precum şi seminare cu factorii implicaţi în formularea propunerilor de politici publice, respectiv în elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice şi a celor de planificare strategică şi bugetară pe programe; k) implementează la nivelul ministerului ansamblul procedurilor de planificare strategică şi planificare bugetară pe programe; l) participă la activitatea de analiză şi avizare, în condiţiile legii, a propunerilor de proiecte cu finanţare externă, din perspectiva asigurării corelării obiectivelor acestora cu cele asumate în documentele de politici publice, precum şi cu nevoile şi obiectivele strategice instituţionale; m) organizează, ori de câte ori este nevoie, întâlniri de lucru cu factorii implicaţi în vederea prezentării unei situaţii privind: obiectivele specifice, acţiunile preconizate, rezultatele aşteptate şi termenele de îndeplinire a obiectivelor asumate; n) coordonează realizarea evaluării anuale a activităţii ministerului; o) participă, alături de structurile de specialitate ale ministerului, la elaborarea şi evaluarea implementării programelor bugetare ale ministerului şi întocmeşte analize şi rapoarte periodice asupra stadiului realizării acestora, urmărind corelarea între obiective, indicatori de performanţă, rezultate şi resurse financiare; p) elaborează şi prezintă conducerii ministerului şi, după caz, Colegiului ministerului, ori de câte ori este nevoie, analize, studii şi informări pe probleme din sfera sa de activitate; q) desfăşoară activităţi de îndrumare, sprijin şi control la nivelul structurilor ministerului, în legătură cu activităţile din domeniul său de competenţă; r) elaborează, pe baza propunerilor structurilor ministerului, Planul strategic instituţional al ministerului şi întocmeşte rapoarte privind stadiul îndeplinirii obiectivelor, pe care le prezintă conducerii ministerului; s) elaborează puncte de vedere în domeniul său de competenţă şi asigură suport decizional pentru conducerea ministerului în procesul de coordonare a elaborării documentelor de politici publice şi a celor de planificare strategică bugetară; t) participă, alături de structurile de specialitate, la elaborarea documentelor de politici publice prevăzute la art. 3 alin. (3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, şi asigură respectarea metodologiei de evaluare preliminară a impactului prevăzută de reglementările legale în vigoare; u) participă la punerea în aplicare a priorităţilor guvernamentale la nivelul ministerului, monitorizează şi raportează, cu aprobarea conducerii ministerului, Cancelariei Prim-Ministrului, stadiul măsurilor prioritare; v) participă la elaborarea şi punerea în aplicare a măsurilor de reformă cu privire la îmbunătăţirea procesului decizional de la nivelul Guvernului şi al instituţiilor administraţiei publice; w) implementează proiecte şi sprijină Cancelaria Prim-Ministrului în implementarea proiectelor cu finanţare externă în domeniul specific de activitate; x) îndeplineşte alte atribuţii ce îi revin potrivit actelor normative în vigoare.  +  Capitolul IV Conducerea Unităţii  +  Articolul 10Unitatea este condusă de director.  +  Articolul 11 (1) Directorul conduce întreaga activitate a Unităţii şi o reprezintă în relaţiile cu conducerea ministerului, cu conducătorii celorlalte structuri ale ministerului, cu structurile cu competenţe în domeniu din alte ministere şi instituţii publice şi cu alte organisme din afara ministerului, potrivit competenţelor. (2) În baza şi executarea actelor normative de nivel superior, a ordinelor/instrucţiunilor ministrului afacerilor interne şi a dispoziţiilor conducerii ministerului, directorul emite dispoziţii, care sunt obligatorii pentru personalul din subordine, precum şi pentru structurile ministerului, în domeniul său de competenţă. (3) În condiţiile actelor normative în vigoare, directorul poate delega atribuţii din competenţa sa altor persoane din subordine.  +  Articolul 12Directorul răspunde în faţa conducerii ministerului de întreaga activitate pe care o desfăşoară Unitatea, potrivit fişei postului.  +  Capitolul V Atribuţiile structurilor componente ale Unităţii  +  Secţiunea 1 Atribuţiile Serviciului politici publice  +  Articolul 13Serviciul politici publice are următoarele atribuţii: a) desfăşoară activităţi de sprijin, îndrumare şi control la nivelul structurilor ministerului în domeniul de competenţă, atât în ceea ce priveşte formularea de politici publice, cât şi în elaborarea documentelor de politici publice; b) întocmeşte proceduri şi metodologii interne privind formularea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice la nivelul ministerului şi monitorizează respectarea acestora; c) asigură trimiterea documentelor de politici publice către structura de profil de la nivelul Guvernului, în vederea obţinerii avizului conform; d) asigură, prin intermediul Direcţiei informare şi relaţii publice, transparenţa decizională pe timpul derulării procedurilor de elaborare a documentelor de politici publice, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; e) centralizează propunerile structurilor ministerului pentru Planul anual de lucru al Guvernului, asigură conformitatea metodologică a acestora şi monitorizează implementarea măsurilor şi priorităţilor rezultate din acesta; f) gestionează procedurile de consultare şi avizare interinstituţională a documentelor de politici publice; g) asigură activitatea de monitorizare a Planului de acţiuni sectorial al ministerului; h) elaborează şi prezintă conducerii ministerului, ori de câte ori este nevoie, analize şi informări pe probleme din sfera sa de activitate; i) colectează date statistice în vederea identificării problemelor de politici publice, solicitând ulterior structurilor cu atribuţii în gestionarea problemei identificate iniţierea procesului de formulare a politicilor publice; j) participă la activitatea de analiză şi avizare, în condiţiile legii, a propunerilor de proiecte cu finanţare externă, din perspectiva asigurării corelării obiectivelor acestora cu cele asumate în documentele de politici publice; k) centralizează şi analizează rapoartele de monitorizare şi evaluare elaborate de structurile de specialitate ale ministerului cu privire la politicile publice implementate de acestea, aspectele rezultate fiind prezentate conducerii ministerului; l) identifică oportunităţi de finanţare în vederea elaborării şi implementării de proiecte care să contribuie la îmbunătăţirea cadrului necesar îndeplinirii atribuţiilor funcţionale ale Unităţii; m) participă la elaborarea punctelor de vedere referitoare la proiectele actelor normative şi ale altor documente trimise în consultare Unităţii; n) emite avize consultative, în condiţiile reglementărilor specifice, asupra instrumentelor de prezentare şi motivare care însoţesc proiectele de acte normative iniţiate la nivelul ministerului, asigurând respectarea prevederilor referitoare la evaluarea preliminară a impactului conform reglementărilor în vigoare; o) participă la organizarea şedinţelor de informare şi dezbatere, precum şi a seminarelor cu factorii implicaţi în formularea propunerilor de politici publice, respectiv în elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice; p) participă în comitete şi grupuri de lucru interministeriale, respectiv coordonează grupuri de lucru intraministeriale cu activitate cicumscrisă domeniului politicilor publice; q) întocmeşte un raport anual cu privire la procesul de elaborare, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici publice la nivelul ministerului, pe care îl transmite, cu aprobarea conducerii ministerului, Cancelariei Prim-Ministrului pe baza formularului pus la dispoziţie de către aceasta.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile Serviciului planificare strategică şi bugetară  +  Articolul 14Serviciul planificare strategică şi bugetară are următoarele atribuţii: a) coordonează procesul de planificare strategică derulat la nivelul ministerului; b) desfăşoară activităţi de sprijin, îndrumare şi control la nivelul structurilor ministerului în domeniul de competenţă, în ceea ce priveşte procesul de planificare strategică şi bugetară pe programe; c) integrează Planul strategic instituţional, pe baza propunerilor structurilor ministerului, îl prezintă spre aprobare conducerii ministerului şi asigură, ulterior, transmiterea acestuia către Cancelaria Prim-Ministrului; d) elaborează, pe baza datelor puse la dispoziţie periodic de structurile ministerului, rapoarte de monitorizare a implementării planului strategic instituţional pe care le prezintă conducerii ministerului; e) întocmeşte rapoarte anuale de evaluare a implementării planului strategic instituţional, pe care le prezintă conducerii ministerului; f) asigură, cu sprijinul structurilor ministerului, publicarea pe paginile de internet şi intranet a ministerului a planului strategic instituţional; g) întocmeşte informări, sinteze, analize cu privire la problematica planificării strategice, la solicitarea conducerii ministerului; h) colaborează cu structurile de specialitate de la nivelul Guvernului în domeniul planificării strategice şi bugetare pe programe; i) participă în comitete şi grupuri de lucru interministeriale, respectiv coordonează, după caz, grupuri de lucru intraministeriale cu activitate circumscrisă domeniului planificării strategice şi bugetare pe programe; j) participă, alături de structurile de specialitate ale ministerului, la elaborarea şi evaluarea implementării programelor bugetare ale ministerului, asigurând respectarea metodologiei de planificare strategică prevăzută de reglementările în vigoare, urmărind corelarea între obiective, indicatori de performanţă, rezultate şi resurse financiare; k) urmăreşte compatibilitatea dintre indicatorii de performanţă din cadrul programelor bugetare ale ministerului şi rezultatele politicilor publice şi semnalează, după caz, conducerii ministerului eventualele neregularităţi constatate; l) participă la activitatea de analiză şi avizare, în condiţiile legii, a propunerilor de proiecte cu finanţare externă, din perspectiva asigurării corelării obiectivelor acestora cu nevoile şi obiectivele strategice instituţionale; m) monitorizează şi evaluează indicatorii de performanţă stabiliţi în cadrul programelor bugetare ale ministerului, elaborând în acest sens Raportul anual de performanţă privind execuţia bugetului pe programe pentru anul anterior, document pe care îl înaintează Ministerului Finanţelor Publice, conform reglementărilor în vigoare; n) colaborează cu Direcţia generală financiară şi cu Direcţia generală logistică în vederea analizării bugetului pe programe al ministerului pentru anul financiar corespunzător anului de plan şi orientativ, pentru anii următori; o) introduce bugetul pe programe al ministerului în aplicaţia Buget gestionată de către Ministerul Finanţelor Publice (portal extranet), pe cele două secţiuni ale aplicaţiei Buget-NG, respectiv SIT-FIN; p) elaborează "Documentul sinteză privind politicile şi programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul în curs şi perspectiva pentru anii următori - Anexa A", document ce se înaintează Ministerului Finanţelor Publice; q) participă în cadrul grupului de lucru constituit în vederea elaborării Strategiei fiscal-bugetare pe domeniul afaceri interne, prezentând politicile implementate de către minister şi programele bugetare pe care le finanţează.  +  Secţiunea a 3-a Atribuţiile Compartimentului secretariat şi documente clasificate  +  Articolul 15 (1) Compartimentul secretariat şi documente clasificate este structura Unităţii care îndeplineşte atribuţii subsumate activităţilor de secretariat şi de gestionare a informaţiilor clasificate. (2) Compartimentului secretariat şi documente clasificate are următoarele atribuţii: a) asigură primirea, expedierea, înregistrarea, evidenţa, trierea şi circuitul corespondenţei zilnice, inclusiv prin staţia de fax proprie şi prin e-mail, la nivelul Unităţii; b) asigură predarea, primirea, înregistrarea, multiplicarea, evidenţa, păstrarea, manipularea, transportul, transmiterea, arhivarea şi inventarierea documentelor clasificate, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare; c) participă la distrugerea documentelor care conţin informaţii clasificate, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare; d) organizează şi ţine evidenţa actelor normative de nivel superior şi interne transmise Unităţii, precum şi a literaturii de specialitate, clasificată şi neclasificată, asigură informarea, multiplicarea şi distribuirea acestora personalului Unităţii în funcţie de necesitate, cu respectarea normelor legale în vigoare privind informaţiile clasificate; e) ţine evidenţa prezenţei la serviciu, a zilelor în care personalul Unităţii se află în concedii sau învoiri, a orelor suplimentare prestate de personalul Unităţii şi a recuperării prin timp liber corespunzător a acestora; f) iniţiază demersurile necesare pentru obţinerea rechizitelor şi materialelor necesare desfăşurării activităţilor şi întocmirii lucrărilor în cadrul Unităţii; g) întocmeşte dispoziţia zilnică a directorului; h) desfăşoară activitatea de evidenţă, păstrare, distribuire a sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Unităţii; i) răspunde de păstrarea, manipularea şi securitatea arhivei Unităţii; j) asigură consultarea informaţiilor clasificate de către personalul autorizat, cu respectarea normelor legale în vigoare; k) informează conducerea Unităţii şi funcţionarul de securitate despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate, constatate în procesul de gestionare a acestora; l) în baza aprobării conducerii Unităţii, sprijină structura de securitate la executarea controalelor privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate; m) sprijină conducerea Unităţii şi funcţionarul de securitate în toate activităţile ce ţin de protecţia informaţiilor clasificate; n) elaborează procedurile de lucru din domeniul de competenţă, inclusiv pe cea privind modul de redactare şi circuitul documentelor în cadrul Unităţii.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 16Personalul Unităţii este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament în părţile ce îl privesc.  +  Articolul 17Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1la regulamentORGANIGRAMAUnităţii de Politici Publice                           ┌──────────────────────┐                           │ DIRECTOR │                           └──────────┬───────────┘                                      │         ┌────────────────────────────┼──────────────────────────┐         │ │ │┌────────┴───────────────┐┌───────────┴────────────┐┌────────────┴───────────┐│ SERVICIUL POLITICI ││ SERVICIUL PLANIFICARE ││ SECRETARIAT ŞI ││ PUBLICE ││ STRATEGICă ŞI BUGETARĂ ││ DOCUMENTE CLASIFICATE*)│└────────────────────────┘└────────────────────────┘└────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) La nivel compartiment

  ──────────
   +  Anexa 2la regulamentDIAGRAMAde relaţii a Unităţii de Politici Publice┌─────────────────────────────────┐│ Legendă ││ ││<──────── Relaţii de coordonare ││<..──..── Relaţii de control ││<──.──.──> Relaţii de cooperare │└─────────────────────────────────┘                            ┌──────────────────────┐                            │ MINISTRUL │                            │ AFACERILOR INTERNE │                            └──────────┬───────────┘┌────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐│ STRUCTURI ALE │ │ │ DIRECŢIA DE ││ APARATULUI CENTRAL │ │ ┌<─────┤ POLITICI PUBLICE ││ AL MINISTERULUI ├─┐ │ ├.─.─.>│ A SECRETARIATULUI ││AFACERILOR INTERNE │ │ │ │ │ GENERAL AL ││ │ │ │ │ │ GUVERNULUI │└────────────────────┘ │ │ │ └───────────────────┘┌────────────────────┐ │ v │ ┌───────────────────┐│ STRUCTURI │ │ ┌──────────────────┐ │ │ UNITĂŢILE DE ││ SUBORDONATE │ │<..─..─│ UNITATEA DE │ │<.─.─>│ POLITICI PUBLICE ││ MINISTERULUI ├─┼<──────┤ POLITICI PUBLICE ├─┤ │ ALE MINISTERELOR ││ AFACERILOR INTERNE │ │<.─.─.>│ │ ^ │ │└────────────────────┘ │ └──────────────────┘ │ └───────────────────┘┌────────────────────┐ │ . ┌───────────────────┐│ STRUCTURI AFLATE │ │ │ │ ORGANIZAŢII ││ ÎN COORDONAREA ├─┘ .─.─.─>│ NONGUVERNAMENTALE,││ MINISTERULUI │ │ SOCIALE ŞI ││ AFACERILOR INTERNE │ │ ECONOMICE │└────────────────────┘ └───────────────────┘-----