HOTĂRÂRE nr. 21 din 14 ianuarie 2015 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor(actualizată până la data de 7 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, şi al art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. (2) Ministerul Transporturilor stabileşte politica în domeniul transporturilor la nivel naţional, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare a activităţilor de transport în cadrul politicii generale a Guvernului şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor şi al infrastructurii de transport. (3) Ministerul Transporturilor este autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea politicilor de transport adoptate la nivelul Uniunii Europene.  +  Articolul 2Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, îndeplineşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuţii principale:1. elaborează şi supune spre aprobare cadrul legislativ privind domeniul transporturilor, administrarea şi utilizarea infrastructurii de transport şi punerea acestei infrastructuri la dispoziţia utilizatorilor, potrivit legii, în limita domeniului său de activitate;2. elaborează politica economică în domeniul transporturilor;3. elaborează şi implementează strategii, politici şi programe de dezvoltare în domeniul infrastructurii de transport, în limita domeniului său de activitate, precum şi al activităţilor de transport, în concordanţă cu strategiile naţionale şi internaţionale;4. elaborează şi propune spre aprobare Strategia naţională de siguranţă rutieră şi planul de acţiuni pentru punerea în aplicare a acesteia, potrivit art. 6 alin. (2) lit. a) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare;5. asigură managementul siguranţei infrastructurii rutiere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată;6. elaborează şi implementează strategii, politici şi programe privind reţeaua de drumuri publice din România: drumuri naţionale, drumuri judeţene, drumuri comunale şi străzi;7. elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat, care fac parte integrantă din sistemul naţional de transport, potrivit art. 4 şi 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;8. coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor care decurg din prevederile Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, din celelalte angajamente rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum şi din strategiile şi programele naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene, în domeniul său de competenţă;9. notifică Comisiei Europene şi/sau statelor membre măsurile de transpunere a directivelor Uniunii Europene, potrivit domeniului său de responsabilitate, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene;10. elaborează şi fundamentează propunerile privind poziţiile României pe problematica afacerilor europene în domeniul său de competenţă, potrivit legii;11. fundamentează şi elaborează necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniul său de activitate;12. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat şi din credite externe, în domeniul său de activitate;13. exercită drepturile şi obligaţiile statului ca acţionar la companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sa, până la finalizarea procesului de privatizare;14. elaborează şi pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniul său de activitate şi asigură gestionarea întregului proces de privatizare şi postprivatizare pentru unităţile de sub autoritatea sa şi/sau la care este acţionar;15. aprobă sau supune aprobării, după caz, tarifele percepute, în condiţiile legii, de instituţiile publice din subordine pentru eliberarea de autorizaţii şi licenţe, precum şi tarifele pentru eliberarea atestatelor şi certificatelor profesionale, şi pentru efectuarea activităţilor din domeniul managementului siguranţei infrastructurii rutiere, precum şi pentru alte prestaţii specifice, potrivit legii;16. asigură organizarea şi dezvoltarea cercetării în domeniul transporturilor şi asigură valorificarea acesteia, ca informaţii de interes public, prin reglementări tehnice şi alte activităţi specifice de reglementare, potrivit legii;17. organizează şi finanţează activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice şi a fondurilor documentare specializate din domeniul transporturilor, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;18. promovează sistemul instituţional pentru dezvoltarea pieţei libere a transporturilor, asigură condiţiile unui mediu concurenţial în cadrul fiecărui mod de transport, precum şi între modurile de transport;19. elaborează şi promovează cadrul legal în vederea stimulării investiţiilor în domeniul său de activitate;20. iniţiază şi negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniul său de activitate;21. reprezintă, în condiţiile legii, interesele României în cadrul organismelor internaţionale, pe baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor şi a altor tratate la care România este parte, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu autorităţi şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme internaţionale de interes din domeniul său de activitate;22. reprezintă, în condiţiile legii, interesele României în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene în vigoare, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu entităţi din statele membre ale Uniunii Europene, în domeniul său de competenţă;23. susţine promovarea intereselor operatorilor economici autohtoni de profil pe pieţele internaţionale;24. avizează şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor de construcţii şi infrastructuri, inclusiv din punct de vedere al protecţiei mediului, în limita domeniului său de activitate;25. asigură administrarea, dezvoltarea şi gestionarea infrastructurilor de transport aparţinând domeniului public şi ale echipamentelor de interes naţional din sistemul naţional de transport, în limita domeniului său de activitate;26. asigură tuturor utilizatorilor acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public, în limita domeniului său de activitate;27. asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul şi mijlocul de transport;28. sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public;29. stimulează libera iniţiativă şi asigură autonomia transportatorilor;30. concesionează, în numele statului, bunurile proprietate publică ori privată a statului din domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate;31. avizează şi supune spre aprobare Guvernului metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare şi alte tarife care sunt în competenţa de aprobare a Guvernului, potrivit legii;32. stabileşte volumul de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători le pot executa în cadrul pachetului minim social pentru care aceştia primesc compensaţii de la bugetul de stat, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi 1107/70 ale Consiliului;33. clasifică infrastructurile de transport în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale, în limita domeniului său de activitate;34. stabileşte prin norme un mod unitar de prezentare a sistemului informaţional privind transportul public de persoane, în sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public, în limita domeniului său de activitate;35. elaborează şi supune spre aprobare Guvernului schema reţelei naţionale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasării persoanelor şi a mărfurilor între toate localităţile ţării, precum şi conectarea infrastructurilor naţionale de transport la principalele infrastructuri internaţionale de transport, în limita domeniului său de activitate;36. încheie, în numele statului, contracte de activitate cu compania naţională care administrează infrastructura feroviară şi contracte de servicii publice cu societăţile naţionale şi/sau cu societăţile comerciale care efectuează transport feroviar public de călători, potrivit art. 37-39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;37. emite certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat de sub autoritatea ori din subordinea sa, potrivit legii;38. emite avize de specialitate pentru obiectivele de investiţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, din fonduri ale Uniunii Europene şi din credite garantate de stat, precum şi pentru lucrările de interes naţional care sunt finanţate din alte surse legal constituite, din domeniul său de activitate;39. analizează studiile de fezabilitate pentru lucrările din domeniul său de activitate aflate în competenţa de aprobare a Guvernului şi le prezintă Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, susţinând necesitatea, oportunitatea şi eficienţa economică a acestora; participă la promovarea pentru aprobare a lucrărilor avizate, conform legii;40. desemnează organisme tehnice specializate pentru: elaborarea şi punerea în aplicare a normelor tehnice şi a reglementărilor specifice, asigurarea pregătirii profesionale şi perfecţionării personalului din transporturi, efectuarea certificării şi înmatriculării mijloacelor de transport şi asigurarea inspecţiei şi controlului acestora, efectuarea certificării operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, efectuarea certificării personalului cu atribuţii în domeniul siguranţei transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;41. îndeplineşte funcţia de autoritate de implementare a proiectelor de infrastructură din domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate;42. coordonează programele de asistenţă tehnică acordate de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale, la nivelul ministerului putându-se organiza unităţi de implementare a proiectelor (UIP);43. asigură managementul tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă, care i-au fost repartizate, corespunzător domeniului său de activitate, şi îndeplinirea funcţiilor de sprijin specifice, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;44. organizează, coordonează şi controlează îndeplinirea sarcinilor stabilite prin Planul de mobilizare şi Planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărare, potrivit Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată;45. asigură îndeplinirea atribuţiilor în domeniul protecţiei infrastructurilor critice, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011;46. îndeplineşte atribuţii rezultate din calitatea de membru al Sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului, potrivit Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare;47. asigură managementul protecţiei civile în domeniul său de competenţă, potrivit Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare;48. gestionează asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile, acordată României pentru domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate;49. desfăşoară activităţi specifice asigurării implementării obiectivelor, priorităţilor şi liniilor directoare ale acţiunilor preconizate în domeniul reţelelor de transport transeuropene;50. asigură implementarea acţiunilor specifice necesare interoperabilităţii reţelelor de transport comunitar, în special în domeniul armonizării standardelor tehnice;51. planifică, pregăteşte, atribuie, negociază, implementează şi urmăreşte derularea contractelor de parteneriat public-privat şi a celor de concesiune de servicii şi lucrări publice din domeniul său de activitate, în condiţiile legii;52. analizează şi monitorizează fluctuaţiile de personal din cadrul unităţilor aflate în subordinea şi sub autoritatea sa, dacă legea nu prevede altfel;53. analizează şi monitorizează situaţiile financiar-contabile şi angajările de fonduri indiferent de sursele de finanţare pentru unităţile aflate în subordinea şi sub autoritatea sa, dacă legea nu prevede altfel;54. asigură dialogul permanent cu mass-media şi societatea civilă în general şi colaborează cu sindicatele, patronatele şi alte asociaţii legal constituite în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent;55. asigură relaţiile dintre Guvern şi Parlament, în problemele specifice, pentru domeniile sale de activitate.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Transporturilor colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme guvernamentale şi neguvernamentale. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Ministerul Transporturilor poate solicita şi obţine, în urma încheierii unui protocol, informaţii privind date înregistrate în registrul comerţului computerizat, corespunzător domeniului său de activitate şi în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 4 (1) În calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor, Ministerul Transporturilor îndeplineşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuţii principale, pe care le exercită direct sau prin organisme tehnice specializate, instituţii publice subordonate, unităţi care funcţionează sub autoritatea sa ori societăţi comerciale autorizate:1. aprobă, potrivit legii, instrucţiuni şi regulamente obligatorii pentru activităţile de transport feroviar, rutier, naval şi aerian;2. coordonează şi participă la investigarea incidentelor şi accidentelor produse în activităţile de transport şi emite reglementări specifice privind raportarea şi investigarea tehnică a acestora, în condiţiile legii;3. elaborează, în condiţiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale;4. exercită inspecţia şi controlul privind respectarea reglementărilor interne şi internaţionale în activităţile specifice transporturilor;5. acordă, pe bază de reciprocitate, în condiţiile acordurilor rutiere bilaterale încheiate între România şi state terţe Uniunii Europene, precum şi în condiţiile Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, dreptul de utilizare cu plată sau gratuit a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii străini, potrivit legii;6. emite norme obligatorii de licenţiere şi autorizare a operatorilor economici care efectuează sau urmează să efectueze activităţi de transport ori activităţi specifice siguranţei traficului şi stabileşte condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţelor, autorizaţiilor, certificatelor ori brevetelor acordate în condiţiile legii;7. stabileşte organizarea regională a transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene;8. aprobă utilizarea spaţiului aerian, cu acordul organelor abilitate, în condiţiile legii şi în conformitate cu dispoziţiile Codului aerian civil, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;9. exercită activitatea de registru, de inspecţie de stat şi de control în transporturi şi infrastructură de transport de interes naţional;10. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat din fonduri ale Uniunii Europene şi a resurselor din credite interne şi externe, al stadiului executării fizice a lucrărilor de infrastructură din domeniul său de activitate şi al calităţii acestora;11. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licenţiere şi brevetare a personalului care lucrează în transporturi ori care concură la siguranţa traficului şi stabileşte condiţiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licenţelor ori brevetelor acordate;12. emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum şi în transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora;13. autorizează funcţionarea porturilor, aeroporturilor civile, gărilor şi a autogărilor;14. emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;15. certifică starea tehnică a mijloacelor de transport, în conformitate cu reglementările naţionale şi convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte;16. asigură certificarea şi omologarea de tip sau individuală a mijloacelor de transport;17. gestionează, potrivit legii, frecvenţele de comunicaţi alocate, în domeniul său de competenţă;18. îndeplineşte, prin structura sa de specialitate, activităţile de reglementare, coordonare şi supraveghere a activităţii de examinare medicală şi psihologică pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor. Asigură, prin structura de specialitate, activitatea de medicină preventivă, avizare şi autorizare sanitară şi inspecţie sanitară de stat în domeniul propriu de activitate al Ministerului Transporturilor, conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv pentru unităţile sanitare din reţeaua proprie;19. propune Guvernului închiderea unor linii de cale ferată nerentabile sau menţinerea în exploatare a liniei respective şi regimul exploatării acesteia, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;20. emite reglementări specifice privind certificarea agenţilor aeronautici civili şi asigură eliberarea, prelungirea valabilităţii, validarea, echivalarea, modificarea, limitarea, suspendarea şi revocarea documentelor de certificare a agenţilor aeronautici civili;21. emite reglementări specifice privind siguranţa şi securitatea activităţilor aeronautice civile şi supraveghează respectarea acestora;22. emite reglementări specifice obligatorii pentru efectuarea transporturilor aeriene de mărfuri periculoase;23. asigură organizarea spaţiului aerian naţional, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Naţionale;24. coordonează sistemul de securitate în domeniul aviaţiei civile, aprobă sistemele de facilităţi aeronautice la nivelul aeroporturilor civile, exercită atribuţiile de autoritate competentă responsabilă de monitorizarea conformităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012;25. emite reglementări specifice privind certificarea tehnicii aeronautice şi asigură certificarea acesteia;26. emite reglementări specifice privind certificarea personalului aeronautic civil şi asigură eliberarea, prelungirea valabilităţii, validarea, echivalarea, modificarea, limitarea, suspendarea şi revocarea documentelor de certificare pentru această categorie de personal;27. asigură organizarea şi funcţionarea serviciilor civile de navigaţie aeriană în spaţiul aerian al României şi autorizează efectuarea zborurilor în spaţiul aerian naţional, în limita competenţelor legale;28. avizează efectuarea de lucrări în zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă;29. asigură certificarea aerodromurilor civile;30. emite reglementări specifice privind raportarea şi investigarea evenimentelor de aviaţie civilă, precum şi a actelor de intervenţie ilicită asupra aeronavelor civile;31. aprobă tarifele percepute de către organismele tehnice specializate, instituţiile publice sau operatorii economici, ca urmare a prestării activităţilor pentru care le-au fost delegate competenţe în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;32. restricţionează operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din România sau în spaţiul aerian naţional, după caz, în scopul protecţiei mediului;33. stabileşte aeroporturile din România care, în urma derulării activităţilor specifice, au impact semnificativ asupra mediului, în vederea implementării de programe de protecţie a mediului, cu avizul ministerului de resort;34. aprobă, la solicitarea administratorului aeroportului, măsuri speciale pentru operarea aeronavelor civile a căror funcţionare are impact semnificativ asupra mediului;35. acordă permisiunea de intrare şi de plecare a navelor româneşti şi străine în/din porturile civile româneşti;36. efectuează supravegherea navigaţiei şi managementul traficului în apele naţionale navigabile al navelor, indiferent de pavilionul acestora; controlează navele sub pavilion român în apele internaţionale;37. stabileşte, nominal şi pe porţiuni, apele naţionale navigabile ale României; pentru apele de frontieră va ţine seama şi de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat;38. stabileşte regulile de navigaţie în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti, în conformitate cu reglementările naţionale şi cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte; organizează şi coordonează sistemele de management al traficului de nave în apele naţionale navigabile;39. acordă dreptul de arborare a pavilionului român, suspendă sau retrage acest drept şi emite actele de naţionalitate navelor care au obţinut dreptul de arborare a pavilionului român;40. emite reglementări cu privire la durata şi conţinutul cursurilor de pregătire, modul de obţinere a brevetelor şi certificatelor de capacitate, precum şi a certificatelor de conducător de ambarcaţiune de agrement, a documentelor de conformitate, precum şi cu privire la anularea sau suspendarea acestora, monitorizează activitatea formelor de pregătire aprobate în vederea obţinerii şi menţinerii brevetelor şi certificatelor de capacitate ale personalului navigant român;41. coordonează activităţile de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare;42. stabileşte porturile, căile navigabile interioare, zonele sau porţiunile din aceste zone, precum şi categoriile de nave pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu;43. stabileşte modul de recrutare, formare profesională şi perfecţionare, de acordare, suspendare şi retragere a brevetului piloţilor, precum şi efectuarea serviciului de pilotaj;44. stabileşte, potrivit reglementărilor în vigoare, cu acordul organelor abilitate în condiţiile legii, locurile de acostare şi de ancorare în afara limitelor porturilor, aflate în apele de frontieră sau în marea teritorială;45. asigură emiterea certificatelor de clasificare a navei şi a echipamentelor acesteia, care atestă buna stare de navigabilitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în acord cu reglementările Uniunii Europene, precum şi cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;46. stabileşte normele tehnice privind construcţia şi exploatarea navelor;47. stabileşte condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulaţie a acestora, precum şi metodologia de inspecţie tehnică periodică;48. certifică prin omologare, agreare şi prin inspecţie tehnică periodică, după caz, încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei;49. autorizează staţiile de inspecţie tehnică, supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atestă personalul care efectuează inspecţia tehnică periodică;50. autorizează operatorii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz;51. stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a produselor şi a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, în vederea introducerii acestora pe piaţă;52. elaborează norme obligatorii privind clasificarea autovehiculelor destinate transportului de persoane, pe categorii de confort;53. desemnează/acreditează instituţii publice subordonate, organisme tehnice specializate şi societăţi comerciale autorizate care să elaboreze şi să pună în aplicare normele tehnice şi reglementările specifice transportului rutier şi să asigure inspecţia şi controlul tehnic de specialitate;54. autorizează şcolile de conducători auto şi stabileşte condiţiile privind pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, autorizează instructorii auto, precum şi centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, în condiţiile prevăzute la art. 6 şi 62 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;55. elaborează norme obligatorii privind pregătirea, examinarea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, respectiv a persoanelor desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, a consilierilor de siguranţă, a conducătorilor auto, a profesorilor de legislaţie rutieră, a instructorilor de conducere auto, precum şi a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a acestora, în condiţiile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;56. emite norme privind examinarea medicală şi psihologică la angajare şi examinarea periodică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi norme pentru agrearea altor unităţi medicale şi psihologice în vederea efectuării acestor examinări, conform reglementărilor în vigoare;57. emite norme privind evaluarea psihologică obligatorie ce precedă pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto şi pentru obţinerea certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule şi de tramvaie, precum şi norme vizând autorizarea laboratoarelor de psihologie ce efectuează aceste evaluări, conform reglementărilor în vigoare;58. autorizează deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport străine şi execută controlul acestei activităţi, în condiţiile legii;59. stabileşte, potrivit legii, norme şi normative tehnice obligatorii de proiectare, construcţie, reparare şi exploatare a mijloacelor de transport şi a infrastructurii de transport din domeniul său de activitate, astfel încât acestea să corespundă şi nevoilor de apărare; asigură supravegherea aplicării acestor norme şi autorizează operatorii economici să efectueze astfel de activităţi;60. stabileşte, în colaborare cu celelalte organe abilitate potrivit legii, norme unitare ale activităţilor de intervenţie, de căutare şi de salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum şi a vieţilor omeneşti, potrivit reglementărilor interne şi comunitare, precum şi tratatelor la care România este parte;61. asigură buna organizare a activităţilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor şi a situaţiilor de pericol, pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitând, la nevoie, sprijinul altor ministere şi organe de stat; coordonează sistemul de securitate în transporturi şi activităţile de protecţie împotriva actelor de intervenţie ilicită;62. controlează respectarea de către deţinătorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, conform reglementărilor interne şi internaţionale;63. coordonează activităţile industriale, de construcţii, de cercetare şi proiectare, de sănătate, precum şi alte activităţi specifice transporturilor şi zonelor libere;64. emite norme tehnice pentru construcţia, reparaţia, întreţinerea infrastructurii din domeniul său de activitate şi a mijloacelor de transport;65. elaborează programe de pregătire şi de perfecţionare pentru personalul de siguranţă din transporturi şi organizează desfăşurarea acestora;66. asigură dirijarea navelor în apele naţionale navigabile, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale;67. editează publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate;68. emite avizele şi aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;69. monitorizează şi verifică întocmirea cadastrului pentru domeniul public al statului aferent infrastructurii de transport, din domeniul său de activitate, în condiţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;70. elaborează norme şi reglementări specifice în transporturi cu privire la protecţia mediului;71. exercită toate drepturile şi obligaţiile care îi revin Ministerului Transporturilor - inclusiv cu privire la activitatea sucursalei societăţii pe acţiuni, înfiinţate potrivit legii - în conformitate cu Legea nr. 166/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013;72. coordonează şi îndrumă activitatea economică, de investiţii, de achiziţii şi administrativă a aparatului propriu şi a entităţilor aflate sub autoritatea sa, putând emite, în condiţiile legii, norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;73. aprobă modele-cadru de documentaţii de atribuire şi condiţii contractuale speciale, obligatorii pentru realizarea proiectelor de infrastructură de interes naţional de către entităţile aflate sub autoritatea sa;74. elaborează planul general de transport pentru toate formele de transport din România, în concordanţă cu politicile Guvernului şi nevoile de dezvoltare a transportului la nivel naţional;75. emite autorizaţii pentru executarea lucrărilor de construcţii aferente domeniului său de activitate, în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ministerul Transporturilor îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.  +  Articolul 5 (1) Ministrul transporturilor conduce întreaga activitate a aparatului propriu al Ministerului Transporturilor şi exercită întreaga autoritate asupra unităţilor aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului. (2) Ministrul transporturilor este ordonator principal de credite bugetare. (3) Ministrul transporturilor reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul transporturilor emite ordine şi instrucţiuni. (5) Ministrul transporturilor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat.----------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 719 din 2 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 8 septembrie 2015. (6) Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat şi ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor. (7) Ministrul transporturilor poate delega, prin ordin, secretarilor de stat şi subsecretarului de stat o parte din atribuţiile sale.  +  Articolul 6 (1) Secretarul general al Ministerului Transporturilor este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general al Ministerului Transporturilor este ajutat de 2 secretari generali adjuncţi, care sunt înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (4) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Transporturilor îndeplinesc şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului ori delegate prin ordin al ministrului, în condiţiile legii.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Ministerului Transporturilor este prevăzută în anexa nr. 1. (2) În cadrul structurii organizatorice a Ministerului Transporturilor, prevăzută la alin. (1), prin ordin al ministrului se organizează direcţii în cadrul direcţiilor generale, servicii, birouri, compartimente, colective temporare, precum şi cabinetul ministrului şi cabinetele secretarilor de stat, în condiţiile legii.----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 230 din 30 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 5 aprilie 2016. (3) Structura organizatorică detaliată, numărul posturilor de conducere, alocarea personalului în direcţii generale, direcţii, servicii, birouri, precum şi compartimente şi colective temporare, statul de funcţii, atribuţiile şi sarcinile personalului din cadrul Ministerului Transporturilor se stabilesc prin ordin al ministrului, în condiţiile legii.  +  Articolul 8 (1) Numărul maxim de posturi este 488, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 818 din 2 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016. (2) Personalul Ministerului Transporturilor este compus din funcţionari publici şi din personal angajat cu contract individual de muncă. (3) Ministrul transporturilor desemnează, prin ordin, specialişti din cadrul ministerului care să îşi desfăşoare activitatea, corespunzător domeniului lor de competenţă, pe lângă structurile specializate ale Uniunii Europene, în condiţiile legii.  +  Articolul 8^1Ministerul Transporturilor, prin Direcţia generală organismul intermediar pentru transport, îndeplineşte şi funcţiile de selecţie şi evaluare a proiectelor, monitorizare a implementării, verificare tehnică şi financiară, verificarea ex-post a achiziţiilor publice în conformitate cu dispoziţiile art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, pentru proiectele de transport, ale organismului intermediar pentru transport, în cadrul Programului operaţional Infrastructura mare 2014-2020, potrivit prevederilor art. 123 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.----------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 103 din 18 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.  +  Articolul 8^2Ministerul Transporturilor asigură gestiunea Mecanismului Interconectarea Europei (CEF) în sectorul de transport în conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 şi (CE) nr. 67/2010, în limitele Protocolului de colaborare încheiat în acest sens cu Ministerul Fondurilor Europene.----------Art. 8^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 103 din 18 februarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 1 martie 2016.  +  Articolul 9Atribuţiile direcţiilor generale, direcţiilor, serviciilor, birourilor şi ale altor compartimente din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 10 (1) Unităţile aflate în subordinea şi sub autoritatea Ministerului Transporturilor sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor din subordinea Ministerului Transporturilor se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, cu excepţia unităţilor pentru care legea prevede altfel. (3) Statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, în condiţiile legii. (4) Conducătorii unităţilor prevăzute la alin. (1) sunt numiţi şi mandataţi să conducă unităţile şi sunt eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului transporturilor, dacă legislaţia nu prevede altfel.  +  Articolul 11Secretariatul Consiliului interministerial pentru siguranţa rutieră este asigurat de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.  +  Articolul 12Spaţiile deţinute de Ministerul Transporturilor în clădirea "Palat C.F.R." sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 13 (1) Stabilirea numărului maxim de autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi se face potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ministerul Transporturilor are în dotare, pentru activităţi specifice desfăşurate, 32 de autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 de litri pentru fiecare autoturism.  +  Articolul 14Personalul Ministerului Transporturilor şi personalul preluat de la Departamentul pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat îşi păstrează statutul profesional şi drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit legii.  +  Articolul 15În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se preiau pe bază de protocol de predare-preluare un număr de 28 de posturi din structura Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, dintre care 20 de posturi vacante şi 8 posturi ocupate.  +  Articolul 16Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 29 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor,

  Ioan Rus

  Secretarul general al Guvernului,

  Ion Moraru

  Departamentul pentru Investiţii Străine şi

  Parteneriat Public-Privat

  Alexandru Năstase,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Darius-Bogdan Vâlcov

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi

  persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul fondurilor europene,

  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 14 ianuarie 2015.Nr. 21.  +  Anexa 1*) Notă

  ──────────

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.

  ──────────
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Transporturilor*Font 7*                                                                                       Numărul maxim de posturi = 488, exclusiv demnitarii                                                                                       şi posturile aferente cabinetului ministrului                                                          ┌──────────┐                                                          │ MINISTRU │                                                          └────┬─────┘   ┌──────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────────────┐   │CABINETUL MINISTRULUI ├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤SECRETARIATUL NAŢIONAL TRACECA**)│   └──────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────┘   ┌──────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐   │SERVICIUL AUDIT INTERN├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤DIRECŢIA COMUNICARE, RELAŢIA CU │   └──────────────────────┘ │ │ SINDICATELE, PATRONATELE ŞI │                                                               │ │ ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE │                                                               │ └────────────────────────────────┘   ┌──────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐   │ CORPUL DE CONTROL*) ├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤SERVICIUL RELAŢIA CU PARLAMENTUL│   └──────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘   ┌──────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────────┐   │ SERVICIUL PROBLEME ├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ SERVICIUL SITUAŢII DE URGENŢĂ │   │ SPECIALE │ │ └────────────────────────────────┘   └──────────────────────┘ │ ┌───────────────────────────────┐┌───────────────────────────────┐ │ │ DIRECŢIA GUVERNANŢĂ ││UNITATEA DE POLITICI PUBLICE**)├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤ CORPORATIVĂ │└───────────────────────────────┘ │ └───────────────────────────────┘          ┌──────────────────────────────────┬─────────────────┼───────────┬──────────────────┬───────────────────────────────┐┌─────────┴────────────┐ ┌─────────┴────────────┐ │ ┌─────────┴────────────┐ ┌───┴──────────────────┐┌───────────┴──────────┐│ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT ││ SECRETAR DE STAT │├──────────────────────┤ ├──────────────────────┤ │ ├──────────────────────┤ ├──────────────────────┤├──────────────────────┤│CABINETUL SECRETARULUI│ │CABINETUL SECRETARULUI│ │ │CABINETUL SECRETARULUI│ │CABINETUL SECRETARULUI││CABINETUL SECRETARULUI││ DE STAT │ │ DE STAT │ │ │ DE STAT │ │ DE STAT ││ DE STAT │└──────────────────────┘ └──────────────────────┘ │ └──────────────────────┘ └──────────────────────┘└──────────────────────┘                                                               │                                                   ┌───────────┴───────────┐                                                   │ SECRETAR GENERAL │                                                   └───────────┬───────────┘┌────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐│SECRETAR GENERAL ADJUNCT├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤SECRETAR GENERAL ADJUNCT│└────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘                                                               │ ┌─────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────┴─────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌┴───────┐┌────┴───┐┌────┴───┐┌────┴───┐┌──────┴───┐┌────┴─────┐┌────┴───┐┌───┴────┐┌────┴────┐┌────┴────┐┌────┴───┐┌────┴───┐┌─────┴────┐│DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA ││TRANS- ││TRANS- ││TRANS- ││TRANS- ││GENERALĂ ││INVESTIŢII││GENERALĂ││RESURSE ││ECONOMICĂ││GENERALĂ ││AFACERI ││MEDICALĂ││ACHIZIŢII ││PORT ││PORT ││PORT ││PORT ││ORGANISMUL││REGLEMEN- ││MANAGE- ││UMANE ││ ││ANTICO- ││EUROPENE││ ││PUBLICE,ŞI││FEROVIAR││RUTIER ││AERIAN ││NAVAL ││INTERME- ││TĂRI ││MENT ŞI ││ ││ ││RUPŢIE ÎN││ŞI ││ ││ADMINIS- ││ ││ ││ ││ ││DIAR ││TEHNICE ŞI││STRATE- ││ ││ ││TRANSPOR-││RELAŢII ││ ││TRAREA ││ ││ ││ ││ ││PENTRU ││AUTORIZA- ││GIE ││ ││ ││TURI ││INTERNA-││ ││DOMENIULUI││ ││ ││ ││ ││TRANSPORT ││ŢII DE ││ ││ ││ ││ADMINIS- ││ŢIONALE ││ ││PUBLIC ││ ││ ││ ││ ││ ││CONSTRUIRE││ ││ ││ ││TRATIV ŞI││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││JURIDIC ││ ││ ││ │└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘└──────────┘└──────────┘└────────┘└────────┘└─────────┘└─────────┘└────────┘└────────┘└──────────┘ Notă

  ──────────

  *) Se organizează la nivel de direcţie.

  **) Se organizează la nivel de compartiment.

  ──────────
  ----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 818 din 2 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 7 noiembrie 2016, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 2A. Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi care se finanţează de la bugetul de stat┌────┬─────────────────────────────────┬───────────┬──────────┐│Nr. │ │ │Nr. maxim ││crt.│ Denumirea unităţii │Localitatea│de posturi│├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤│1. │Centrul Naţional de Calificare şi│ │ ││ │Instruire Feroviară - CENAFER │ Bucureşti │ 165│├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤│2. │Autoritatea Metropolitană de │ │ ││ │Transport Bucureşti │ Bucureşti │ 38│└────┴─────────────────────────────────┴───────────┴──────────┘B. Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi care se finanţează din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate┌────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────┐│Nr. │ │ │Nr. maxim ││crt.│ Denumirea unităţii │ Localitatea │de posturi│├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤│1. │Spitalul Clinic Căi Ferate │ │ ││ │nr. 1 Witting Bucureşti │ Bucureşti │ 455│├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤│2. │Spitalul Clinic Căi Ferate │ │ ││ │nr. 2 Bucureşti │ Bucureşti │ 865│├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤│3. │Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi │Iaşi, judeţul Iaşi │ 468│├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤│4. │Spitalul Clinic Căi Ferate │Cluj-Napoca, │ ││ │Cluj-Napoca │judeţul Cluj │ 403│├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤│5. │Spitalul Clinic Căi Ferate │Timişoara, judeţul │ ││ │Timişoara │Timiş │ 264│├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤│6. │Spitalul Clinic Căi Ferate │Ploieşti, judeţul │ ││ │Ploieşti │Prahova │ 243│├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤│7. │Spitalul Clinic Căi Ferate │Galaţi, judeţul │ ││ │Galaţi │Galaţi │ 442│├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤│8. │Spitalul Clinic Căi Ferate │Constanţa, judeţul │ ││ │Constanţa │Constanţa │ 299│├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤│9. │Spitalul Clinic Căi Ferate │Braşov, judeţul │ ││ │Braşov │Braşov │ 298│├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤│10. │Spitalul Clinic Căi Ferate │Paşcani, judeţul │ ││ │Paşcani │Iaşi │ 164│├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤│11. │Spitalul Clinic Căi Ferate │Simeria, judeţul │ ││ │Simeria │Hunedoara │ 196│├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤│12. │Spitalul Clinic Căi Ferate │Oradea, judeţul │ ││ │Oradea │Bihor │ 199│├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤│13. │Spitalul Clinic Căi Ferate │Craiova, judeţul │ ││ │Craiova │Dolj │ 243│├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤│14. │Spitalul Clinic Căi Ferate │Sibiu, judeţul │ ││ │Sibiu │Sibiu │ 103│├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤│15. │Spitalul Clinic Căi Ferate │Drobeta-Turnu │ ││ │Drobeta-Turnu Severin │Severin, judeţul │ ││ │ │Mehedinţi │ 125│└────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────┘NOTĂ:Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la nr. crt. 1-15 este de 4.767. Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat, în condiţiile legii.C. Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi care se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii┌────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────┐│Nr. │ │ │Nr. maxim ││crt.│ Denumirea unităţii │ Localitatea │de posturi│├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤│1. │Clubul Sportiv "Rapid" │Bucureşti │ 87│├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤│2. │Agenţia Română de Salvare a │Constanţa │ 133││ │Vieţii Omeneşti pe Mare - ARSVOM │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤│3. │Şcoala Superioară de Aviaţie │Bucureşti │ 90││ │Civilă │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────┤│4. │Aeroclubul României │Bucureşti │ 240│└────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────┘D. Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor*Font 9*┌────┬─────────────────────────────┬────────────────┬─────────────────┬──────────┐│Nr. │ │ Sursa │ │Nr. maxim ││crt.│ Denumirea unităţii │ de finanţare │ Localitatea │de posturi│├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┤│ 1. │Centrul Român pentru │Venituri proprii│Constanţa, │ 160││ │Pregătirea şi Perfecţionarea │ │judeţul Constanţa│ ││ │Personalului din Transporturi│ │ │ ││ │Navale - CERONAV │ │ │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┤│ 2. │Autoritatea Navală Română │Venituri proprii│Constanţa, │ 690││ │ │ │judeţul Constanţa│ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┤│ 3. │Autoritatea Feroviară Română │ │ │ 480││ │- AFER │Venituri proprii│Bucureşti │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┤│ 4. │Autoritatea Rutieră Română │ │ │ 440││ │- ARR │Venituri proprii│Bucureşti │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┤│ 5. │Centrul de Investigaţii şi │ │ │ 44││ │Analiză pentru Siguranţa │ │ │ ││ │Aviaţiei Civile - CIAS │Venituri proprii│Bucureşti │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┤│ 6. │Inspectoratul de Stat pentru │ │ │ 397││ │Controlul în Transportul │ │ │ ││ │Rutier │Venituri proprii│Bucureşti │ │├────┼─────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼──────────┤│ 7. │Agenţia de Investigare │Venituri proprii│Bucureşti │ 45││ │Feroviară Română - AGIFER │ │ │ │└────┴─────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴──────────┘----------Lit. D din anexa 2 a fost modificată de art. 9 din HOTĂRÂREA nr. 716 din 2 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 septembrie 2015, prin introducerea unui nou număr curent.E. Unităţile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│Nr. │ Denumirea unităţii │Localitatea ││crt.│ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│1. │Societatea Naţională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - │ Bucureşti ││ │R.A. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│2. │Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. │ Bucureşti │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│3. │Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă │ Bucureşti ││ │"C.F.R. - Marfă" - S.A. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│4. │Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători │ Bucureşti ││ │"C.F.R. - Călători" - S.A. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│5. │Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - │ Bucureşti ││ │S.A. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│6. │Societatea Feroviară de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. │ Bucureşti ││ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│7. │Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti │ Bucureşti ││ │"Metrorex" - S.A. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│8. │Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti" - S.A. │ Otopeni │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│9. │Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail │Comuna ││ │Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. │Mihail ││ │ │Kogălniceanu ││ │ │judeţul ││ │ │Constanţa │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│10. │Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - │Timişoara ││ │Traian Vuia" - S.A. │judeţul Timiş│├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│11. │Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de │ Bucureşti ││ │Trafic Aerian - ROMATSA" │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│12. │Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" │ Bucureşti │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│13. │Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi │Otopeni jude-││ │Aeriene Române TAROM" - S.A. │ţul Ilfov │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│14. │Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - │Constanţa ││ │S.A. Constanţa │judeţul ││ │ │Constanţa │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│15. │Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - │Constanţa ││ │S.A. │judeţul ││ │ │Constanţa │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│16. │Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale "Radionav" - │Constanţa ││ │S.A. │judeţul ││ │ │Constanţa │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│17. │Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" │Galaţi jude- ││ │ │ţul Galaţi │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│18. │Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării │Galaţi jude- ││ │Maritime" - S.A. │ţul Galaţi │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│19. │Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării │Giurgiu jude-││ │Fluviale" - S.A. │ţul Giurgiu │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│20. │Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din │ Bucureşti ││ │România - S.A. │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│21. │Regia Autonomă "Registrul Auto Român" │ Bucureşti │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│22. │Societatea Comercială "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A. │ Bucureşti │├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│23. │Societatea Comercială "Grup Exploatare şi Întreţinere │ Bucureşti ││ │Palat CFR" - S.A. │ │└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘----------Nr. crt. 23 de la lit. E a anexei 2 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 21 din 14 ianuarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016.  +  Anexa 3                                    SPAŢIILE       deţinute de Ministerul Transporturilor în clădirea "Palat C.F.R."┌────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────┐│ Administrator │Nivelurile│Suprafaţa │Suprafaţa│Suprafaţa│ Totalul ││ │ │construită│ utilă │ comună │suprafeţei││ │ │ │ │ │ deţinute ││ │ │ - mp - │ - mp - │ - mp - │ - mp - │├────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│Ministerul │Subsol │ 710,52│ 509,86│ 144,34│ 654,20││Transporturilor ├──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ │Parter │ 689,74│ 451,40│ 183,67│ 635,07││ ├──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ │Mezanin │ 1.277,36│ 813,87│ 362,23│ 1.176,10││ ├──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ │Etajul I │ 5.821,87│ 3.972,40│ 1.387,95│ 5.360,35││ ├──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ │Etajul II │ 5.627,74│ 3.934,27│ 1.247,34│ 5.181,61││ ├──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│ │Etajul III│ 891,37│ 617,10│ 203,61│ 820,71│├────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│Total: │ │ 15.018,60│10.298,90│ 3.529,14│ 13.828,04│└────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┘-------