LEGE nr. 203 din 7 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 8 noiembrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. acces prioritar la reţele electrice - ansamblul de reguli şi condiţii tehnice şi comerciale prin care unor categorii de producători li se asigură posibilitatea preluării în reţea, în orice moment, a energiei electrice produse, în funcţie de capacitatea racordului la reţea şi de disponibilitatea unităţilor/resurselor eligibile, fără a se pune în pericol siguranţa sistemului;"2. La articolul 3, după punctul 73 se introduce un nou punct, punctul 73^1, cu următorul cuprins:"73^1. siguranţa SEN - asigurarea continuităţii în alimentare de către operatorul de transport şi de sistem a unui mixt de producere şi a serviciilor tehnologice de sistem, astfel încât să poată fi suplinită ieşirea din funcţie a oricărei capacităţi energetice, fără a se deconecta consumatori de la reţea;"3. La articolul 28, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) să menţină o rezervă de combustibil la un nivel suficient sau, după caz, o rezervă suficientă de apă, pentru asigurarea siguranţei SEN şi pentru îndeplinirea obligaţiilor de producţie şi furnizare continuă a energiei electrice, care se remunerează conform cu reglementările în vigoare;"4. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Producătorii de energie electrică au dreptul să perfecteze contracte cu alţi producători, realizând un mixt energetic, pentru a oferta pe piaţa internă sau la export energia electrică, în conformitate cu art. 28 şi celelalte prevederi legale în vigoare."5. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Operatorul de transport şi de sistem prestează serviciul public de transport pentru toţi utilizatorii reţelelor electrice de transport, în condiţii nediscriminatorii, asigurând acelaşi tarif oricărui solicitant în condiţiile legii şi evitând în special discriminarea în favoarea operatorilor economici afiliaţi, cu respectarea normelor şi performanţelor prevăzute în reglementările tehnice în vigoare."6. La articolul 36 alineatul (7), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) achiziţionează serviciile tehnologice de sistem, de reglaj primar, secundar şi terţiar rapid şi lent şi califică producătorii şi clienţii dispecerizabili care furnizează servicii tehnologice de sistem, pe baza unei proceduri proprii, aprobată de autoritatea competentă;"7. La articolul 43, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Preţurile şi cantităţile stabilite în urma tranzacţiilor efectuate pe toate pieţele centralizate de energie electrică, inclusiv contractele de pe piaţa reglementată sau de export, se fac publice conform reglementărilor ANRE."8. La articolul 71 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) promovarea utilizării surselor regenerabile de energie în cel mai eficient mod, astfel încât să se obţină cel mai mic preţ la consumatorul final."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 7 noiembrie 2016.Nr. 203.----