REGULAMENT din 26 august 2004 (*actualizat*)privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii*)(actualizat până la data de 17 februarie 2006*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • ---------- Notă

    ──────────

    *) Aprobat de Ordinul nr. 1.558/2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.211 din 16 decembrie 2004.

    ──────────
     +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte procedurile aferente sistemelor de atestare a conformităţii cu specificaţiile tehnice relevante aplicabile diferitelor familii şi tipuri de produse pentru construcţii, potrivit prevederilor art. 21 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii.  +  Articolul 2Sistemele de atestare a conformităţii utilizate în prezentul Regulament sunt definite conform prevederilor de la pct. 2 din anexa nr. 3 a Hotărîrii Guvernului nr. 622/2004.  +  Articolul 3Produsele şi familiile de produse pentru construcţii prevăzute în anexa nr. I la prezentul regulament trebuie să aibă conformitatea atestată printr-o procedură în care producătorul, sub unica sa responsabilitate, menţine un sistem de control al producţiei în fabrică apt să asigure că produsul este în conformitate cu specificaţiile tehnice relevante.  +  Articolul 4Produsele şi familiile de produse pentru construcţii prevăzute în anexa nr. II la prezentul regulament trebuie să aibă conformitatea atestată printr-o procedură în care, pe lângă sistemul de control al producţiei în fabrică efectuat de producător, un organism de certificare notificat este implicat în evaluarea şi supravegherea controlului producţiei sau a produsului însuşi.  +  Articolul 5Sistemele de atestare a conformităţii care trebuie aplicate produselor şi familiilor de produse pentru construcţii prevăzute în anexele nr. I şi II sunt stabilite în anexa nr. III la prezentul regulament, în funcţie de utilizările preconizate şi de nivelurile/clasele aferente produselor conform sistemelor de clasificare adoptate la nivel european, în sensul prevederilor art. 6 alin. (2) din Hotărîrea Guvernului nr. 622/2004.  +  Articolul 6Clasele de reacţie la foc la care se face referire în prezentul regulament, respectiv A1, A2, B, C, D, E, F, A1(FL), A2(FL), B(FL), C(FL), D(FL), E(FL) şi F(FL), se definesc conform prevederilor din "Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc", aprobat prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Articolul 7Elementele componente ale sistemului de control al producţiei în fabrică şi caracteristicile produsului care fac obiectul atestării conformităţii sunt stabilite în standardele române care transpun standardele europene armonizate din domeniu sau în agrementele tehnice europene realizate conform regulamentului prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2 a Hotărîrii Guvernului nr. 622/2004.  +  Articolul 8Notele explicative numerotate de la (^1) la (12), prevăzute în anexele nr. I-III, sunt cuprinse în anexa nr. IV la prezentul regulament.  +  Articolul 9Prevederile prezentului regulament se adresează următoarelor entităţi, în exercitarea următoarelor atribuţii şi activităţi: a) producătorilor sau reprezentanţilor autorizaţi ai acestora, aşa cum sunt definiţi la art. 4 alin. (1) lit. v) şi z) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările ulterioare, pentru alegerea procedurii adecvate produsului lor, potrivit utilizărilor preconizate pentru produsul respectiv şi în funcţie de nivelul(urile) sau clasa(ele) în care se încadrează acesta; b) organismelor pentru atestarea conformităţii - organisme de certificare, organisme de inspecţie şi laboratoare de încercări, care solicită desemnarea/notificarea şi care au fost desemnate/notificate, pentru alegerea domeniului(ilor) specifice în care pot să opereze şi pentru stabilirea şi aplicarea procedurilor proprii în concordanţă cu sarcinile prevăzute; c) organismului naţional de acreditare şi autorităţilor competente pentru desemnarea/notificarea organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, pentru definirea domeniilor de desemnare specifice şi a cerinţelor aferente pentru acreditare şi desemnare în domeniile respective; d) elaboratorilor de agremente tehnice europene, pentru includerea în acestea a procedurilor de atestare a conformităţii indicate; e) autorităţilor de supraveghere a pieţei, pentru constatarea neconformităţilor şi stabilirea măsurilor de corecţie necesare; f) Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii, pentru efectuarea evaluărilor referitoare la specificaţii tehnice şi organisme pentru atestarea conformităţii produselor.  +  Articolul 10Anexele nr. I-IV la prezentul regulament se actualizează periodic pentru corelare cu deciziile Comisiei Europene privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului care se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 11Anexele I, II, III şi IV fac parte integrantă din prezentul Regulament*).---------*) Prezentul regulament transpune următoarele decizii ale Comisiei Europene privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, emise în implementarea articolului 20(2) al Directivei Consiliului 89/106/EEC: 95/467/EC amendata conform 2001/596/EC şi 2002/592/EC; 96/577/EC amendată conform 2002/592/EC; 96/578/EC amendata conform 2001/596/EC şi 2002/592/EC96/579/EC amendată conform 1999/453/EC; 96/580/EC amendată conform 2001/596/EC; 96/581/EC; 96/582/EC; 97/161/EC; 97/176/EC amendată conform 2001/596/EC; 97/177/EC; 97/462/EC amendată conform 2001/596/EC; 97/463/EC; 97/464/EC amendată conform 2004/663/EC; 97/555/EC; 97/556/EC amendată conform 2001/596/EC; 97/597/EC; 97/638/EC; 97/740/EC amendată conform 2001/596/EC; 97/808/EC amendată conform 1999/453/EC şi 2001/596/EC; 98/143/EC; 98/213/EC amendată conform 2001/596/EC; 98/214/EC amendată conform 2001/596/EC; 98/279/EC amendată conform 2001/596/EC; 98/436/EC amendată conform 2001/596/EC; 98/437/EC amendată conform 2001/596/EC; 98/456/EC; 98/598/EC amendată conform 2002/592/EC; 98/599/EC amendată conform 2001/596/EC; 98/600/EC amendată conform 2001/596/EC; 98/601/EC amendată conform 2001/596/EC; 1999/89/EC amendată conform 2001/596/EC; 1999/90/EC amendată conform 2001/596/EC; 1999/91/EC amendată conform 2001/596/EC; 1999/92/EC; 1999/93/EC; 1999/94/EC; 1999/454/EC amendată conform 2001/596/EC; 1999/455/EC; 1999/469/EC amendată conform 2001/596/EC, 1999/470/EC amendată conform 2001/596/EC; 1999/471/EC amendată conform 2001/596/EC; 1999/472/EC amendată conform 2001/596/EC; 2000/245/EC amendată conform 2001/596/EC; 2000/273/EC amendată conform 2001/596/EC; 2000/447/EC amendată conform 2001/596/EC; 2000/606/EC; 2001/19/EC; 2001/308/EC; 2002/359/EC; 2003/639/EC; 2003/640/EC; 2003/655/EC; 2003/656/EC; 2003/722/EC; 2003/728/EC şi 2005/484/EC.----------Asteriscul de la art. 11 din regulament a fost completat conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 132 din 3 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 17 februarie 2006.  +  Anexa I-------la regulament-------------(1.1) Varuri de zidărie, incluzând: varuri calcaroase, varuri dolomitice şi varuri hidraulice.(1.2) Teci şi manşoane pentru protecţia sau ghidarea produselor de oţel pentru precomprimare.(1.3) Îmbinări structurale: toate tipurile de îmbinări structurale destinate utilizării în clădiri şi construcţii inginereşti pentru care cerinţele pentru îmbinări individuale nu sunt critice(^1).(1.4) Piese de fixare pentru produse din lemn pentru structuri: piese de legătură pentru cherestea, conectori cu inel despicat, ghermele cilindrice de oţel şi lemn, şuruburi de lemn, bolţuri filetate, cuie de lemn. Aceste produse pot fi tratate sau netratate împotriva focului sau atacului biologic.(1.5) Dispozitive de reducere a zgomotului şi bariere pentru trafic rutier.(1.6) Ecrane de protecţie contra luminii orbitoare în zone de trafic.(1.7) Produse din ipsos: plăci din ipsos, blocuri, elemente de plafon şi tencuieli, inclusiv produse auxiliare relevante, diferite de cele menţionate în Anexa II.(1.8) Obiecte sanitare: chiuvete de bucătărie, lavoare şi jgheaburi; căzi de baie; cuve de duş; bideuri; pisoare; vase sau rezervoare WC; closete de pământ, chimice şi cu compost; toalete cu macerare; toalete turceşti, rezervoare cu jet; băi cu turbulenţă; ecrane sau cabine pentru duş şi cadă.(1.9) Obiecte sanitare: toalete publice modulare şi grupuri de toaletă, altele decât cele specificate în Anexa II.(1.10) Pereţi cortină: seturi de pereţi cortină destinaţi pentru utilizare fie ca pereţi exteriori nesupuşi unor cerinţe de reacţie la foc, fie ca pereţi exteriori supuşi cerinţelor de reacţie la foc dar care nu se află în niciuna din situaţiile menţionate pentru aceste produse în Anexa II.(1.11) Panouri pe bază de lemn: panouri pe bază de lemn brute, căptuşite şi furniruite sau vopsite, din clasele A1(^2), A2(^2), B(^2), C(^2), D, E, (de la A1 la E)(^3) sau F, pentru elemente nestructurale în aplicaţii la interior sau la exterior.(1.12) Produse de zidărie de categoria II: pentru utilizare în pereţi, stâlpi şi compartimentări.(1.13) Produse de zidărie speciale de categoria II cu materiale termoizolante încorporate: pentru utilizare în pereţi şi compartimentări şi neincluse în Anexa II.(1.14) Mortare de zidărie prescrise fabricate industrial: pentru utilizare în pereţi, stâlpi şi compartimentări.(1.15) Mortare de tencuială/finisaj fabricate industrial: pentru utilizare la finisarea pereţilor, stâlpilor, compartimentărilor şi plafoanelor.(1.16) Produse auxiliare pentru zidărie: etrieri, benzi de întindere, cârlige pentru bârne, console, corniere suport, armătură pentru patul de rost şi buiandrugi.(1.17) Produse pentru pardoseli rigide (unităţi de pavaj, incluzând pavele, lespezi, borduri, blocuri, lămpi de paviment; tablier autofinisat din foi metalice; dale de pardoseală rigide; ardezie; plăci; mozaicuri; dale de piatră; dale terrazzo; îmbrăcăminte de pardoseală din metal expandat sau gen reţea; grătare de pardoseală): pentru utilizări la exterior şi pentru finisarea drumurilor.(1.18) Produse pentru pardoseli rigide, sub formă de componente (unităţi de pavaj, dale, mozaicuri, parchet, tabliere din plasă sau foi, grătare de pardoseală, laminate rigide de pardoseală, produse pe bază de lemn) şi sub formă de sisteme portante introduse pe piaţă ca seturi (planşee supraînălţate; cavităţi), altele decât cele menţionate în Anexa II: pentru utilizări la interior, incluzând incinte închise pentru transportul public.(1.19) Pardoseli elastice şi textile sub formă de îmbrăcăminţi de pardoseală elastice omogene şi heterogene furnizate ca dale, foi sau în suluri (îmbrăcăminţi de pardoseală textile incluzând dale; foi de plastic şi de cauciuc (pardoseli din termorigide aminoplaste); linoleum şi plută; foi antistatice; dale pozate liber pe pardoseală; laminate elastice de pardoseală), altele decât cele menţionate în Anexa II: pentru utilizări la interior.(1.20) Pardoseli elastice şi textile sub formă de îmbrăcăminţi de pardoseală elastice omogene şi heterogene furnizate ca dale, foi sau în suluri (îmbrăcăminţi de pardoseală textile incluzând dale; foi de plastic şi de cauciuc (pardoseli din termorigide aminoplaste); linoleum şi plută; foi antistatice; dale pozate liber pe pardoseală; laminate elastice de pardoseală): pentru utilizări la exterior.(1.21) Materiale pentru şape de pardoseală: pentru utilizări la exterior.(1.22) Materiale pentru şape de pardoseală, altele decât cele menţionate în Anexa II: pentru utilizări la interior.(1.23) Terminale de hornuri.(1.24) Geotextile: geosintetice (membrane şi textile), geocompozite, geogrile, geomembrane şi geoplase pentru utilizări în toate construcţiile:- ca strat de separare.(1.25) Produse termoizolante (produse fabricate industrial şi produse cu formare in-situ): pentru orice utilizare, cu excepţia celor supuse reglementărilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).(1.26) Membrane:- Straturi impermeabile la umiditate:- Substraturi la acoperiş:- Straturi pentru controlul vaporilor de apă:pentru utilizare în clădiri, cu excepţia utilizărilor supuse reglementărilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).(1.27) Uşi şi porţi (cu sau fără feronerie aferentă):- numai pentru comunicări interioare;- pentru utilizări specifice declarate şi/sau utilizări supuse unor cerinţe specifice, în special zgomot, energie, etanşeitate şi securitate în exploatare, altele decât cele menţionate în Anexa II.(1.28) Ferestre (cu sau fără feronerie aferentă): - pentru alte utilizări decât cele specificate în Anexa II.(1.29) Obloane şi jaluzele (cu sau fără feronerie aferentă): - pentru utilizare la exterior.(1.30) Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat(^5) (în special, garduri de graniţă, cutii de conexiune pentru telecomunicaţii, casete mici pentru canale de scurgere, elemente de pereţi neportanţi şi elemente de căptuşire): destinate unor utilizări cu rol structural redus(^6) sau fără rol structural.(1.31) Fibre pentru utilizări în beton, mortar şi pastă de ciment, altele decât cele specificate în Anexa II.(1.32) Produse pentru protejarea şi repararea betonului: pentru utilizări cu cerinţe de performanţă reduse în clădiri şi construcţii de inginerie civilă, la care clasa de reacţie la foc, dacă este cerută, nu este A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).(1.33) Adezivi pentru plăci (în special lianţi hidraulici, lianţi cimentoşi, polimeri în dispersie, răşini reactive): pentru utilizări la interior şi exterior în clădiri şi alte construcţii de inginerie civilă, cu excepţia celor supuse reglementărilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).(1.34) Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă de energie internă (exclusiv aparate de încălzire electrice), precum radiatoare, convectoare, ventiloconvectoare incluzând bobina ventilatorului, încălzitoare de plintă, panouri şi alte emiţătoare statice de căldură montate pe plafon, seturi de încălzire de perete şi de pardoseală: pentru utilizare în clădiri, cu excepţia celor supuse reglementărilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).(1.35) Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi şi lichizi (exclusiv aparatele cu ardere de combustibili gazoşi şi aparatele proiectate special pentru utilizare în procese industriale desfăşurate în incinte industriale), precum sobe cu motorină cu coş, cuptoare casnice, încălzitoare de cameră, sobe cu şemineu, inserţii de încălzire, sobe de saună: pentru utilizare în clădiri, cu excepţia celor supuse reglementărilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).(1.36) Seturi de conducte, ţevi, rezervoare, sisteme de alarmă pentru scurgeri, dispozitive de prevenire a deversărilor, fitinguri, adezivi, îmbinări, materiale de etanşare a îmbinărilor, garnituri, teci şi conducte de protecţie, suporturi pentru ţevi/teci, supape şi robinete, auxiliare de siguranţă: pentru utilizare în instalaţii de transport/distribuţie/stocare a gazului/combustibilului destinat pentru alimentarea sistemelor de încălzire/răcire a clădirilor, de la rezervorul de stocare exterior sau de la ultima unitate de reducere a presiunii din reţea până la ştuţul de intrare în sistemul de încălzire/răcire al clădirii, şi în instalaţii de transport/evacuare/depozitare a apei nedestinată consumului uman şi a apei pentru sisteme de încălzire, altele decât cele specificate în Anexa II.(1.37) Agregate minerale pentru beton, mortar, pastă de ciment, mixturi bituminoase, tratamente de suprafaţă, mixturi fără lianţi şi cu lianţi hidraulici: cu utilizare la drumuri şi alte construcţii de inginerie civilă.(1.38) Anrocament cu piatră sortată: pentru utilizări în structuri hidraulice şi alte construcţii de inginerie civilă.(1.39) Balast de cale ferată: pentru utilizări în construcţii feroviare.(1.40) Filere pentru beton, mortar, pastă de ciment, mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă: cu utilizare la drumuri şi alte construcţii de inginerie civilă.(1.41) Panouri destinate pentru utilizare ca finisaje la interior sau la exterior, ca elemente complete, pentru protecţia la foc a pereţilor şi plafoanelor.(1.42) Plafoane suspendate (seturi) destinate pentru utilizare ca finisaje la interior sau la exterior pentru protecţia la foc a plafoanelor.(1.43) Panouri destinate pentru utilizare ca elemente de rigidizare la interior sau la exterior în pereţi şi plafoane.(1.44) Dale şi panouri, din materiale casante, destinate pentru utilizare ca finisaje la interior sau la exterior în pereţi şi plafoane supuse unor cerinţe de protecţie contra rănirilor accidentale cauzate de obiecte tăioase.(1.45) Plafoane suspendate (seturi) destinate pentru utilizare ca finisaje la interior sau la exterior pentru plafoane supuse cerinţelor de securitate în exploatare.(1.46) Dale şi panouri destinate pentru utilizare în plafoane suspendate la interior sau la exterior supuse cerinţelor de securitate în exploatare.(1.47) Profile fasonate şi cadre de suspendare destinate susţinerii finisajelor de interior sau de exterior la pereţi sau plafoane şi a plafoanelor suspendate, supuse cerinţelor de securitate în exploatare.(1.48) Tapete în suluri şi căptuşeli de plafoane, din materiale din euroclasele A1(^2), A2(^2), B(^2), C(^2), D, E, (de la A1 la E)(^3) sau F, destinate pentru utilizare ca finisaje de interior la pereţi şi plafoane supuse reglementărilor privind reacţia la foc.(1.49) Şindrile şi dale de placaj, din materiale din euroclasele A1(^2), A2(^2), B(^2), C(^2), D, E, (de la A1 la E)(^3) sau F, destinate pentru utilizare ca finisaje de exterior la pereţi şi plafoane supuse reglementărilor privind reacţia la foc.(1.50) Plafoane suspendate (seturi), cu componente din materiale din euroclasele A1(^2), A2(^2), B(^2), C(^2), D, E, (de la A1 la E)(^3) sau F, destinate pentru utilizare ca finisaje de interior sau de exterior la plafoane supuse reglementărilor privind reacţia la foc.(1.51) Dale, profile şi panouri, din materiale din euroclasele A1(^2), A2(^2), B(^2), C(^2), D, E, (de la A1 la E)(^3) sau F, destinate pentru utilizare ca finisaje de interior şi de exterior la pereţi şi plafoane supuse reglementărilor privind reacţia la foc.(1.52) Profile fasonate şi cadre de suspendare din materiale din euroclasele A1(^2), A2(^2), B(^2), C(^2), D, E, (de la A1 la E)(^3) sau F, destinate pentru utilizare ca susţineri ale finisajelor de interior sau de exterior la pereţi şi plafoane, sau ale plafoanelor suspendate, supuse reglementărilor privind reacţia la foc.(1.53) Plafoane suspendate (seturi), destinate pentru utilizare ca finisaje de interior sau de exterior la plafoane supuse reglementărilor privind substanţele periculoase(^7).(1.54) Plăci, şindrile, profile, dale de placaj şi panouri destinate pentru utilizare ca finisaje de interior sau de exterior la pereţi sau plafoane, după caz, supuse reglementărilor privind substanţele periculoase(^7).(1.55) Plafoane suspendate (seturi) destinate pentru utilizare ca finisaje de interior sau de exterior la pereţi şi plafoane pentru alte utilizări prevăzute în standarde europene armonizate(^8).(1.56) Tapete în suluri, căptuşeli de plafoane, plăci, şindrile, profile, dale de placaj şi panouri destinate pentru utilizare ca finisaje de interior sau de exterior la pereţi şi plafoane pentru alte utilizări prevăzute în standarde europene armonizate(^8).(1.57) Profile fasonate şi cadre de suspendare destinate pentru utilizare ca susţineri ale finisajelor de interior sau de exterior la pereţi şi plafoane, sau ale plafoanelor suspendate, pentru alte utilizări prevăzute în standarde europene armonizate(^8).(1.58) Foi plane şi profilate pentru acoperişuri; Ţigle, ardezie, dale de piatră şi şindrile; Panouri compozite sau panouri sandviş fabricate industrial; Luminatoare; Lucarne; Pazii şi plăci de intrados: pentru toate utilizările, cu excepţia celor supuse reglementărilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în euroclasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).(1.59) Mastic asfaltos pentru acoperiş; Pavimente de acoperiş; Sisteme de acces pe acoperiş, pasarele şi platforme; Cârlige şi ancoraje de siguranţă pentru acoperiş; Piese mecanice de fixare a învelitorilor de acoperiş; Accesorii pentru învelitori de acoperiş: pentru toate utilizările.(1.60) Produse auxiliare (de exemplu, dibluri, umpluturi de rost, chituri de rost): pentru utilizări la drumuri de beton.(1.61) Panouri din sticlă plană şi curbată (între care, sticlă simplă, sticlă tratată, sticlă specială sau sticlă incasabilă, sticlă acoperită cu un film, emailată, tratată la suprafaţă sau sticlă cu efect oglindă): pentru toate utilizările, cu excepţia următoarelor:- într-un anasamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecţie la foc;- ca vitraj anti-glonţ sau antideflagrant.(1.62) Sticlă profilată în U (armată sau nu): pentru toate utilizările, cu excepţia următoarelor:- într-un anasamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecţie la foc.(1.63) Vitraje izolante: pentru toate utilizările, cu excepţia următoarelor:- într-un anasamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecţie la foc;- ca vitraj anti-glonţ sau antideflagrant.(1.64) Cărămizi de sticlă: pentru utilizare în aplicaţii neportante, altele decât:- ca vitraj anti-glonţ sau antideflagrant.(1.65) Panouri de pereţi din cărămizi de sticlă: pentru utilizări neportante, altele decât:- pentru compartimentări anti-foc;- ca vitraj anti-glonţ sau antideflagrant.(1.66) Seturi pentru compartimentări interioare:- seturi realizate din materiale încadrate în clasele A1(^2), A2(^2), B(^2), C(^2), D, E, (de la A1 la E)(^3) sau F, destinate utilizărilor supuse cerinţelor privind reacţia la foc;- seturi destinate compartimentărilor la foc;- seturi destinate utilizărilor supuse regelementărilor privind substanţele periculoase;- seturi destinate utilizărilor supuse reglementărilor privind securitatea în exploatare;- seturi destinate altor utilizări.(1.67) Seturi de hidroizolaţii de acoperiş aplicate lichid: pentru toate utilizările, cu excepţia celor supuse reglementărilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).(1.68) Seturi de acoperiş translucide autoportante (cu excepţia celor pe bază de sticlă): pentru toate utilizările, cu excepţia celor supuse reglementărilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).(1.69) Seturi de izolare contra vibraţiilor şi zgomotelor de impact pentru pardoseli flotante (ref. EOTA 05.03/03): pentru toate utilizările, cu excepţia celor supuse reglementărilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(FL)(^4), A2(FL)(^4), B(FL)(^4), C(FL)(^4).(1.70) Seturi de izolare contra vibraţiilor şi zgomotelor pentru pereţi (ref. EOTA 06.01/09): pentru toate utilizările, cu excepţia celor supuse reglementărilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).(1.71) Plăcuţe din oţel inoxidabil pentru îmbinarea pereţilor (ref. EOTA 06.04/04).(1.72) Set de preaplin pentru ape uzate (ref. EOTA 07.04/04).(1.73) Panouri portante prefabricate cu schelet de lemn: pentru utilizare în clădiri, cu excepţia aplicaţiilor care contribuie la capacitatea portantă a structurii şi/sau a celor supuse reglementărilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4), A1(FL)(^4), A2(FL)(^4), B(FL)(^4), C(FL)(^4).(1.74) Panouri compozite uşoare autoportante: pentru utilizare în clădiri, cu excepţia aplicaţiilor supuse reglementărilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).(1.75) Sistem de acoperire la interior din plăci de ipsos armat cu fibre (ref. EOTA 05.04/01): pentru toate utilizările, cu excepţia celor supuse reglementărilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).(1.76) Membrane de etanşare preformate pentru perete dublu (ref. EOTA 06.04/05).(1.77) Panouri tip "veture": pentru utilizare la clădiri, cu excepţia celor prevăzute în Anexa II.(1.78) Produs impermeabil la apa de suprafaţa - agenţi hidrofobi pe bază de substanţe organo-metalice (ref.EOTA 06.05/02): pentru utilizare la tratarea materialelor de construcţii poroase, în principal la faţade.----------Poziţia (1.78) din anexa I la regulament a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.(1.79) Seturi de etanşare, profile şi benzi (ref.EOTA 06.05/01 şi 06.05/04): pentru utilizare ca material de etanşare la îmbinări în construcţii, inclusiv la anvelopa clădirii pentru a realiza etanşeizarea la agenţi atmosferici.----------Poziţia (1.79) din anexa I la regulament a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.  +  Anexa II--------la regulament-------------(2.1) Cimenturi obişnuite, incluzând:- Cimenturi Portland,- Cimenturi Portland compozite: (Cimenturi Portland cu zgură: A-S şi B-S; Cimenturi Portland cu fulgi de silice: A-D; Cimenturi Portland puzzolanice: natural A-P, natural B-P, artificial A-Q şi artificial B-Q; Cimenturi Portland cu cenuşă zburătoare: silicios A-V, silicios B-V, calcaros A-W şi calcaros B-W; Cimenturi Portland cu şist argilos ars: A-T şi B-T; Cimenturi Portland pe bază de var: A-L şi B-L; Cimenturi Portland compozite: A-M şi B-M),- Cimenturi de furnal: A, B şi C,- Cimenturi puzzolanice: A şi B, şi- Cimenturi compozite: A şi B.(2.2) Cimenturi speciale, incluzând:- Cimenturi cu căldură de hidratare redusă,- Cimenturi rezistente la sulfaţi,- Cimenturi albe,- Cimenturi rezistente la apa de mare, şi- Cimenturi slab alcaline.(2.3) Cimenturi calciu-aluminate(2.4) Cimenturi pentru zidărie(2.5) Lianţi hidraulici rutieri(2.6) Produse din oţel-beton pentru armarea betonului:- Bare,- Tije, frete,- Plase sudate,- Spalieri,- Platbande ştanţate.(2.7) Produse din oţel pentru precomprimarea betonului:- Sârme (sârme trase la rece detensionate, sârme netede, sârme profilate),- Toroane (toroane multi-fir, toroane multi-fir compactate, toron amprentat cu mare aderenţă),- Bare (bare laminate şi prelucrate la cald, bare filetate, bare cu nervuri sau plane sau netede),- Cabluri de precomprimare.(2.8) Îmbinări structurale: toate tipurile de îmbinări structurale destinate utilizării în clădiri şi construcţii inginereşti pentru care cerinţele pentru îmbinări individuale sunt critice(^9).(2.9) Produse din lemn masiv pentru structuri:- Elemente: elemente de pod, elemente de soclu, traverse, elemente de planşeu, elemente de pereţi, elemente de acoperiş, cum ar fi grinzi, arce, bârne, căpriori, coloane, stâlpi, piloţi;- Seturi: socluri, planşee, pereţi, acoperişuri, cadre.Aceste produse pot fi tratate sau netratate împotriva focului şi atacului biologic.(2.10) Stâlpi din lemn.(2.11) Produse lamelate încleiate pentru structuri şi alte produse din lemn încleiat:- Elemente: elemente de pod, elemente de soclu, elemente de planşeu, elemente de pereţi, elemente de acoperiş, cum ar fi grinzi, arce, bârne, căpriori, coloane, stâlpi, piloţi;- Seturi: socluri, planşee, pereţi, acoperişuri, cadre.Aceste produse pot fi tratate sau netratate împotriva focului şi atacului biologic.(2.12) Mijloace fixe pentru alarmă/detectare a incendiului, pentru stingerea incendiului, pentru controlul focului şi fumului şi pentru prevenirea exploziilor:- Seturi de sisteme de detectare a incendiului şi de alarmare la incendiu: seturi de sisteme combinate de detectare a incendiului şi alarmare la incendiu, seturi de sisteme de detectare a incendiului, seturi de sisteme de alarmare la incendiu, seturi de sisteme de comunicaţii de alertare în caz de incendiu.- Componente pentru sisteme de detectare a incendiului şi de alarmare la incendiu: detectoare de fum, căldură şi flacără, dispozitive de control şi indicatoare, dispozitive de transmitere a alarmei la distanţă, izolatori pentru scurtcircuit, dispozitive de alarmă, surse de energie, dispozitive de pornire/oprire, butoane manuale de semnalizare.- Autodetectoare/semnalizatoare de fum.- Seturi de sisteme de prevenire şi stingere a incendiului: sisteme de hidranţi interiori, sisteme de hidranţi exteriori cu coloană uscată şi umedă, seturi de sisteme cu sprinklere şi apă pulverizată, seturi de sisteme de stingere cu spumă, seturi de sisteme de stingere cu pulbere uscată, seturi de sisteme de stingere cu gaze (incluzând sisteme de stingere cu CO2).- Componente pentru sisteme de prevenire şi stingere a incendiului: hidranţi de incendiu, indicatoare/comutatoare pentru debitul de apă, indicatoare/comutatoare pentru presiune, ventile de coborâre, tubulatură de admisie, pompe şi seturi de pompare pentru combaterea focului, ştuţuri/sprinklere/drencere, seturi de supape pentru containere sub presiune ridicată şi dispozitivele lor de acţionare, supape de distribuţie şi dispozitivele lor de acţionare, dispozitive neelectrice de dezactivare, racorduri flexibile, manometre şi presostate, dispozitive mecanice de măsurare şi supape de închidere şi supape de reţinere.- Seturi de sisteme de protecţie la explozii.- Componente pentru sisteme de protecţie, la explozii: detectoare, depresurizatoare, senzori la explozie, produse pentru diminuarea exploziilor.- Seturi de instalaţii pentru controlul focului şi fumului: seturi pentru sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi (desfumare), seturi pentru sisteme cu presiune diferenţială.- Componente pentru instalaţii pentru controlul focului şi fumului: perdele de furci, umidificatori, canale, ventilatoare electrice, ventilatoare naturale, panouri de control, panouri de control de siguranţă, surse de energie.(2.13) Produse pentru marcarea drumurilor:- Materiale granulate (perle de sticlă, agregate antiderapante şi combinaţii între cele două),- Benzi de marcaj permanente şi marcaje preformate,- Vopsele pentru trafic, termoplaste aplicate la cald, plastice aplicate la rece (cu sau fără agregate antiderapante) incluzând perle de sticlă preamestecate,- Vopsele pentru trafic, termoplaste aplicate la cald, plastice aplicate la rece (destinate pentru marcarea drumurilor) introduse pe piaţă cu indicaţii asupra tipurilor şi proporţiilor necesare de perle de sticlă şi/sau de agregate antiderapante,- Stâlpi rutieri retro-reflectorizanţi.(2.14) Indicatoare de trafic rutier şi dispozitive de control al traficului instalate permanent pentru utilizări în traficul vehiculelor şi al pietonilor:- Indicatoare de trafic permanente,- Borne de trafic,- Stâlpi marcatori,- Semafoare şi lămpi avertizoare fixe,- Dispozitive şi repere de avertizare permanente,- Indicatoare de trafic cu semnalizare variabilă.(2.15) Stâlpi de iluminare a drumurilor.(2.16) Sisteme de restricţionare pentru vehicule:- Protecţii contra prăbuşirilor,- Bariere de trecere,- Cabluri,- Parapeţi.(2.17) Sisteme de restricţionare pentru pietoni incluzând parapeţi pentru poduri pietonale.(2.18) Produse din ipsos: plăci din ipsos şi elemente de plafon cu grosime mică, plăci din ipsos armat cu fibre şi panouri compozite, inclusiv produse auxiliare relevante, care se încadrează în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4) şi destinate pentru utilizare în pereţi, plafoane (sau pentru căptuşirea acestora) supuse cerinţelor privind reacţia la foc.(2.19) Obiecte sanitare: toalete publice modulare şi grupuri de toaletă cu finisaje realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4).(2.20) Pereţi cortină: seturi de pereţi cortină destinaţi pentru utilizare ca pereţi exteriori supuşi cerinţelor privind reacţia la foc şi încadraţi în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4).(2.21) Panouri pe bază de lemn: panouri pe bază de lemn brute, căptuşite şi furniruite sau vopsite pentru elemente structurale în aplicaţii la interior sau la exterior.(2.22) Panouri pe bază de lemn: panouri pe bază de lemn brute, căptuşite şi furniruite sau vopsite din clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4), pentru elemente nestructurale în aplicaţii la interior sau la exterior.(2.23) Produse de zidărie de categoria I: pentru utilizare în pereţi, stâlpi şi compartimentări.(2.24) Produse de zidărie speciale de categoria I sau II având încorporate materiale termoizolante încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4) pentru utilizare în pereţi şi compartimentări supuse reglementărilor privind reacţia la foc, dar numai dacă aceste materiale sunt susceptibile de a fi expuse la foc în situaţia aplicaţiei reale.(2.25) Mortare de zidărie proiectate fabricate industrial: pentru utilizare în pereţi, stâlpi şi compartimentări.(2.26) Produse pentru pardoseli rigide, sub formă de componente (unităţi de pavaj, dale, mozaicuri, parchet, tabliere din plasă sau foi, grătare de pardoseală, laminate rigide de pardoseală, produse pe bază de lemn) şi sub formă de sisteme portante introduse pe piaţă ca seturi (podele cu acces ridicat; cavităţi), din clasele de reacţie la foc A1(FL)(^4), A2(FL)(^4), B(FL)(^4) sau C(FL)(^4): pentru utilizări la interior, incluzând incinte închise pentru transportul public.(2.27) Pardoseli elastice şi textile sub formă de îmbrăcăminţi de pardoseală elastice omogene şi heterogene furnizate ca dale, foi sau în suluri (îmbrăcăminţi de pardoseală textile incluzând dale; foi de plastic şi de cauciuc (pardoseli din termorigide aminoplaste); linoleum şi plută; foi antistatice; dale pozate liber pe pardoseală; laminate elastice de pardoseală), din clasele de reacţie la foc A1(FL)(^4), A2(FL)(^4), B(FL)(^4) sau C(FL)(^4): pentru utilizări la interior.(2.28) Materiale pentru şape de pardoseală din clasele de reacţie la foc A1(FL)(^4), A2(FL)(^4), B(FL)(^4) sau C(FL)(^4): pentru utilizări la interior.(2.29) Secţiuni/profile metalice pentru structuri: secţiuni/profile cu diferite forme (T, L, H, U, Z, I, canale, colţare, cu goluri, tuburi) obţinute prin laminare la cald, formare la rece sau prin orice alt procedeu, produse plate (placă, foaie, bandă), bare, piese turnate şi piese forjate, realizate din diferite materiale metalice, neprotejate sau protejate contra coroziunii prin vopsire.(2.30) Elemente de construcţie metalice pentru structuri: produse metalice finite, cum ar fi cadre metalice pentru plafoane suspendate (cu sarcină grea), socluri, grinzi, coloane, scări, piloni subterani, piloţi portanţi şi palplanşe, secţiuni tăiate la dimensiuni după proiect pentru anumite aplicaţii şi şine şi traverse.Aceste produse pot fi neprotejate sau protejate contra coroziunii prin vopsire, sudate sau nesudate.(2.31) Materiale de sudură.(2.32) Piese de legătură cu rol structural: nituri metalice, bolţuri (piuliţe şi şaibe) şi bolţuri H.R. (bolţuri cu mâner de fricţiune de mare rezistenţă), cuie, şuruburi, piese de fixare pentru calea ferată.(2.33) Piese de fixare pentru lemn masiv pentru structuri: plăci foarfecă, conectori placă-dinţată, plăci perforate pentru cuie, plăci cu cuie.(2.34) Coşuri, burlane şi produse specifice: coşuri prefabricate (elemente cu înălţimea unui etaj), căptuşeli pentru burlane (elemente sau blocuri), coşuri multi-celule (elemente sau blocuri), blocuri de horn înzidite separat, seturi de coşuri independente şi de coşuri ancorate.(2.35) Geosintetice (membrane şi textile), geocompozite, geogrile, geomembrane şi geoplase: pentru utilizare la drumuri, căi ferate, fundaţii şi pereţi, sisteme de drenaj, controlul eroziunii, rezervoare şi baraje, canale, tunele şi structuri pentru metrou, evacuarea sau păstrarea deşeurilor lichide, pentru depozitarea deşeurilor solide sau pentru evacuarea reziduurilor:- ca bariere pentru gaze sau fluide,- ca strat de protecţie,- pentru scurgere şi filtrare,- pentru armare.(2.36) Produse pentru instalaţii de ape uzate în interiorul clădirilor:- Dispozitive de reflux: conducte de ventilaţie cu supapă de priză de aer,- Seturi pentru staţie de pompare ape uzate şi instalaţii de ridicare a efluentului.(2.37) Produse pentru instalaţii de ape uzate în exteriorul clădirilor:- Seturi şi elemente pentru instalaţii de tratare a apelor uzate şi echipamente de tratare pe şantier.- Rezervoare septice,- Canale de scurgere prefabricate,- Guri şi cămine de vizitare,- Capace, trepte, scări pliante şi mână curentă pentru guri şi cămine de vizitare, capace de rigolă,- Separatori.(2.38) Produse termoizolante (produse fabricate industrial şi produse destinate formării in-situ) realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc.(2.39) Membrane:- Foi impermeabile la umiditate:- Foi de acoperiş: pentru utilizare în clădiri.- Straturi impermeabile la umiditate:- Substraturi la acoperiş:- Straturi pentru controlul vaporilor de apă: realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc.(2.40) Uşi şi porţi (cu sau fără feronerie aferentă): pentru utilizare în compartimentări anti-foc/fum şi pe traseele de ieşire la incendiu.(2.41) Ferestre (cu sau fără feronerie aferentă): pentru utilizare în compartimentări anti-foc/fum şi pe traseele de ieşire la incendiu.(2.42) Feronerie pentru clădiri aferentă uşilor şi porţilor: pentru utilizare în compartimentări antifoc/fum şi pe traseele de ieşire la incendiu.(2.43) Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (în special, elemente de planşeu precomprimate cu goluri, stâlpi şi piloni (cu excepţia stâlpilor de iluminat pe autostrăzi), piloţi de fundaţie, plăci de închidere, elemente de grindă, unităţi şi elemente de grindă/bloc pentru planşeu, plăci cu nervuri pentru planşee, elemente structurale lineare (grinzi şi stâlpi), elemente de perete portant, elemente pentru perete de stăvilar, elemente de acoperiş, silozuri (cu excepţia celor pentru depozitarea lichidelor), scări, elemente pentru platforme de pod şi casete mari pentru canale de scurgere): pentru utilizări cu rol structural.(2.44) Fibre: pentru utilizări structurale în beton, mortar şi pastă de ciment.(2.45) Produse pentru protejarea şi repararea betonului: pentru utilizări în clădiri şi construcţii de inginerie civilă, altele decât cele specificate în Anexa I.(2.46) Aditivi. Adaosuri de tip I şi Adaosuri de tip II: pentru utilizare în beton, mortar şi pastă de ciment.(2.47) Adezivi pentru plăci (în special lianţi hidraulici, lianţi cimentoşi, polimeri în dispersie, răşini reactive) realizaţi din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc.(2.48) Adezivi de construcţii (în special, răşini epoxidice, răşini poliuretanice, răşini acrilice, răşini aminoplastice, răşini fenolice): pentru utilizări cu rol structural în clădiri şi alte construcţii de inginerie civilă.(2.49) Aparate de încălzire a spaţiului fără sursă de energie internă (exclusiv aparate de încălzire electrice), precum radiatoare, convectoare, ventiloconvectoare incluzând bobina ventilatorului, încălzitoare de plintă, panouri şi alte emiţătoare statice de căldură montate pe plafon, seturi de încălzire de perete şi de pardoseală: pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).(2.50) Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere de combustibili solizi şi lichizi (exclusiv aparatele cu ardere de combustibili gazoşi şi aparatele proiectate special pentru utilizare în procese industriale desfăşurate în incinte industriale), precum sobe cu motorină cu coş, cuptoare casnice, încălzitoare de cameră, sobe cu şemineu, inserţii de încălzire, sobe de saună, realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc.(2.51) Rezervoare, canale şi conducte de protecţie: pentru utilizări în zone supuse reglementărilor privind rezistenţa la foc, în instalaţii de transport/distribuţie/depozitare a combustibilului lichid/gazos prevăzut pentru alimentarea sistemelor de încălzire/răcire a clădirii, de la rezervorul de depozitare extern sau de la ultima unitate de reducere a presiunii din reţea până la ştuţul de intrare al sistemelor de încălzire/răcire a clădirii.(2.52) Seturi de ţevi, ţevi, rezervoare, sisteme de semnalizare a scurgerilor, dispozitive de prevenire a deversărilor, fitinguri, adezivi, îmbinări, materiale de etanşare a rosturilor, garnituri, canale şi conducte de protecţie, suporturi pentru ţevi/canale, supape şi robinete, materiale auxiliare de siguranţă, realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): pentru utilizări în zone supuse reglementărilor privind reacţia la foc, în instalaţii de transport/distribuţie/depozitare a combustibilului lichid/gazos prevăzut pentru alimentarea sistemelor de încălzire/răcire a clădirii, de la rezervorul de depozitare extern sau de la ultima unitate de reducere a presiunii din reţea până la ştuţul de intrare al sistemelor de încălzire/răcire a clădirii şi în instalaţii pentru transportul/distribuţia/depozitarea apei nedestinată consumului uman.(2.53) Agregate minerale pentru beton, mortar, pastă de ciment, mixturi bituminoase, tratamente de suprafaţă, mixturi fără lianţi şi cu lianţi hidraulici: cu utilizare la drumuri şi alte construcţii de inginerie civilă cu cerinţe de siguranţă ridicate.(2.54) Anrocament cu piatra sortată: pentru utilizări în structuri hidraulice şi alte construcţii de inginerie civilă cu cerinţe de siguranţă ridicate.(2.55) Balast de cale ferată: pentru utilizări în construcţii feroviare cu cerinţe de siguranţă ridicate.(2.56) Filere pentru beton, mortar, pastă de ciment, mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă: cu utilizare la drumuri şi alte construcţii de inginerie civilă cu cerinţe de siguranţă ridicate.(2.57) Tapete în suluri, căptuşeli de plafoane şi dale, din materiale din clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): destinate pentru utilizare ca finisaje de interior la pereţi şi plafoane supuse reglementărilor privind reacţia la foc.(2.58) Şindrile şi dale de placaj, din materiale din clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): destinate pentru utilizare ca finisaje de exterior la pereţi şi plafoane supuse reglementărilor privind reacţia la foc.(2.59) Plafoane suspendate (seturi), cu componente din materiale din clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): destinate pentru utilizare ca finisaje de interior sau de exterior la plafoane supuse reglementărilor privind reacţia la foc.(2.60) Dale, profile şi panouri, din materiale din clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): destinate pentru utilizare ca finisaje de interior şi de exterior la pereţi şi plafoane supuse reglementărilor privind reacţia la foc.(2.61) Profile fasonate şi cadre de suspendare din materiale din clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): destinate pentru utilizare ca susţineri ale finisajelor de interior sau de exterior la pereţi şi plafoane, sau ale plafoanelor suspendate, supuse reglementărilor privind reacţia la foc.(2.62) Foi plane şi profilate pentru acoperişuri: Ţigle, ardezie, dale de piatră şi şindrile; Panouri compozite sau panouri sandviş fabricate industrial; Luminatoare; Lucarne; Pazii şi plăci de intrados, realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc.(2.63) Bitum (de exemplu, bitum simplu, bitum modificat cu polimeri, bitum oxidat, bitum oxidat modificat cu polimeri, bitum tăiat, emulsie de bitum, emulsie de bitum oxidat, emulsie de bitum modificat cu polimeri, emulsie de bitum oxidat modificat cu polimeri, asfalturi/bitumuri naturale): pentru utilizări în construcţia drumurilor şi la tratarea suprafeţei drumurilor.(2.64) Mixturi bituminoase (de exemplu, beton asfaltos incluzând asfalt foarte moale şi cel pentru straturi foarte subţiri, asfalt poros, mastic asfaltos turnat (Gussasphalt), mastic asfaltos cu piatră, asfalt laminat la cald): pentru utilizări în construcţia drumurilor şi în tratarea suprafeţei drumurilor.(2.65) Tratamente de suprafaţă (de exemplu, lapte de ciment, microtratamente, îmbrăcăminţi de suprafaţă): pentru utilizare la tratarea suprafeţei drumurilor.(2.66) Produse şi seturi pentru hidroizolarea platformelor de pod (de exemplu, mastic asfaltos turnat, membrane prefabricate, foi bituminoase preformate, răşini/poliuretani): pentru utilizare la platforme de pod.(2.67) Panouri de sticlă plană şi curbată (de exemplu, sticlă simplă, sticlă tratată, sticlă specială sau sticlă securizată, sticlă acoperită cu un film, emailată, tratată la suprafaţă sau sticlă cu efect de oglindă), pentru utilizări:- ca vitraj anti-glonţ sau antideflagrant,- într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecţie la foc.(2.68) Sticlă profilată în U (armată sau nearmată): pentru utilizare într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecţie la foc.(2.69) Vitraj izolant pentru utilizare:- ca vitraj anti-glonţ sau antideflagrant,- într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecţie la foc.(2.70) Cărămizi de sticlă: pentru vitraje anti-glonţ sau antideflagrante.(2.71) Panouri de perete din cărămizi de sticlă pentru utilizare:- la compartimentări anti-foc,- în vitraje anti-glonţ sau antideflagrante.(2.72) Seturi de etanşare cu rol structural (pereţi cortină): seturi de tipul I, II, III şi IV de închideri structurale cu geam, pentru utilizare ca pereţi exteriori şi acoperişuri.Tipul I: Cu mijloace mecanice de transfer al greutăţii proprii a panourilor la cadrul suport al închiderii şi de aici la structură. Se utilizează dispozitive pentru reducerea pericolului în cazul unei ruperi a închiderii.Tipul II: Cu mijloace mecanice de transfer al greutăţii proprii a panourilor la cadrul suport al închiderii şi de aici la structură. Preluarea în totalitate de către închiderea structurală a transferului tuturor celorlalte acţiuni.Tipul III: Cu transferul greutăţii proprii a panourilor la cadrul suport al închiderii şi de aici la structură prin intermediul unui adeziv structural. Se utilizează dispozitive pentru reducerea pericolului în cazul unei ruperi a închiderii.Tipul IV: Preluarea în totalitate de către închiderea structurală a transferului tuturor acţiunilor, inclusiv a greutăţii proprii a panourilor la cadrul suport al închiderii şi de aici la structură.(2.73) Ancore metalice pentru utilizare în beton (tip pentru lucrări grele): pentru a folosi la fixarea şi/sau sprijinirea elementelor structurale de beton sau a unor unităţi grele de placaje sau plafoane suspendate.(2.74) Ancore metalice pentru utilizare în beton la fixarea sistemelor uşoare: pentru utilizare în sisteme suplimentare de fixare şi/sau sprijinire de beton a unor elemente, cum ar fi plafoane suspendate uşoare, precum şi instalaţii.(2.75) Ancore metalice de injecţie pentru utilizare în zidării: pentru fixarea şi/sau sprijinirea de zidărie a elementelor structurale (care contribuie la stabilitatea construcţiei) sau a unităţilor grele de placaje sau de instalaţii.(2.76) Ancore de plastic pentru utilizare în beton şi zidării: pentru utilizare în sisteme, cum ar fi sisteme de faţadă, la fixarea sau sprijinirea elementelor care contribuie la stabilitatea sistemelor.(2.77) Seturi de sisteme compozite de izolare termică exterioară cu tencuială (ETICS):- realizate din produse încadrate în clasele de reacţie la foc A1(^2), A2(^2), B(^2), C(^2), D, E, (de la A1 la E)(^3) sau F pentru aplicare pe pereţi exteriori nesupuşi reglementărilor privind securitatea la incendiu;- realizate din produse încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4) pentru aplicare pe pereţi exteriori supuşi reglementărilor privind securitatea la incendiu.(2.78) Sisteme de membrane hidroizolante pentru acoperiş fixate mecanic, incluzând sistemul de fixare în câmp, la capete şi pe laturi, şi uneori izolaţia termică, limitate la sisteme de etanşare la apă bazate pe foi flexibile: pentru hidroizolarea acoperişului.(2.79) Seturi de compartimentări interioare, realizate din materiale încadrate în euroclasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4): destinate unor utilizări supuse cerinţelor privind reacţia la foc.(2.80) Seturi/sisteme de cofraje pierdute neportante, pentru turnare beton simplu şi, dacă e cazul, cu armătură, bazate pe blocuri realizate dintr-un material izolant (sau dintr-o combinaţie între un material izolant şi alte materiale) sau panouri realizate dintr-un material izolant (sau dintr-o combinaţie între un material izolant şi alte materiale), constând din pereţi de cofraj legaţi prin antretoaze, în ambele situaţii materialele fiind încadrate în oricare din euroclasele privind reacţia la foc:- pentru construirea în clădiri a pereţilor exteriori şi interiori supuşi reglementărilor la incendiu;- pentru construirea în clădiri a pereţilor exteriori şi interiori nesupuşi reglementărilor la incendiu.(2.81) Seturi de post-tensionare pentru structuri precomprimate.(2.82) Seturi de hidroizolaţii de acoperiş aplicate lichid: pentru utilizările supuse reglementărilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4).(2.83) Seturi de acoperiş translucide autoportante (cu excepţia celor pe bază de sticlă): pentru utilizările supuse reglementărilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4).(2.84) Seturi de scări prefabricate - scara completă, introdusă pe piaţă ca un set cuprinzând treptele şi alte elemente prefabricate (cu excepţia scărilor de beton monolitic, a celor de oţel şi a scărilor prefabricate prin metode tradiţionale din lemn masiv pentru utilizare în interiorul locuinţelor individuale): pentru utilizare în locuinţe şi alte clădiri.(2.85) Grinzi şi stâlpi din compozite uşoare pe bază de lemn (incluzând grinzi T, respectiv combinaţii grindă/placă): pentru utilizare în clădiri.(2.86) Produse pentru oprirea focului*), produse pentru etanşare contra focului*) şi produse pentru protecţie la foc*)**): pentru compartimentări anti-foc şi/sau pentru protecţie la foc sau pentru performanţă la foc.-----------*) Cu excepţia produselor din ipsos (de exemplu, plăci, blocuri, mortare), a produselor din vată minerală, a blocurilor şi componentelor prefabricate din AAC şi LAC, a mortarului de zidărie, a mortarului de finisaj/tencuială, a produselor din silicat de calciu şi a produselor din sticlă celulară.**) Se exclud, de asemenea, panourile pentru protecţia la foc a pereţilor şi plafoanelor şi seturile de plafoane suspendate, menţionate la poz. 2.58 şi 2.59.(2.87) Seturi de clădiri prefabricate cu cadre şi bârne de lemn masiv: pentru construcţia de clădiri.Regulamentul acoperă seturi confecţionate industrial, comercializate drept clădire, compuse din componente proiectate în prealabil şi prefabricate ca producţie de serie, care îndeplinesc anumite cerinţe minimale definite. Cerinţele minimale se referă la următoarele: elementele structurale ale clădirii, componentele principale ale anvelopei externe, incluzând toată izolaţia termică necesară, şi căptuşeala interioară, în măsura în care sunt necesare pentru satisfacerea cerinţelor esenţiale aplicabile clădirii. Seturile parţiale, care nu corespund cerinţelor minimale menţionate, se exclud.Diferitele componente ale setului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplică numai la setul final pregătit pentru livrare, şi nu pe fiecare din componente.(2.88) Seturi de izolare contra vibraţiilor şi zgomotelor de impact pentru pardoseli flotante (ref. EOTA 05.03/03): pentru utilizările supuse reglementărilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(FL)(^4), A2(FL)(^4), B(FL)(^4) sau C(FL)(^4).(2.89) Seturi de izolare contra vibraţiilor şi zgomotelor pentru pereţi (ref. EOTA 06.01/09): pentru utilizările supuse reglementărilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4) sau C(^4).(2.90) Şine în U pentru inserţii de fixare în beton (ref. EOTA 06.01/01).(2.91) Set de ancorare chimică (ref. EOTA 06.01/11).(2.92) Set de ancorare din beton epoxi/poliester armat cu fibre de sticlă/mortar epoxi (ref. EOTA 06.03/03).(2.93) Panouri portante prefabricate cu schelet de lemn: pentru utilizare în aplicaţii care contribuie la capacitatea portantă a structurii şi/sau a celor supuse reglementărilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4), A1(FL)(^4), A2(FL)(^4), B(FL)(^4) sau C(FL)(^4).(2.94) Panouri compozite uşoare autoportante: pentru utilizare în clădiri, în aplicaţii supuse reglementărilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).(2.95) Sistem de acoperire la interior din plăci de ipsos armat cu fibre (ref. EOTA 05.04/01): pentru utilizări nestructurale supuse reglementărilor privind reacţia la foc pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).(2.96) Racorduri şi mufe pentru bare de armare standard (ref. EOTA 03.01/02).(2.97) Plăci de rigidizare ondulate din oţel (ref. EOTA 05.02/02): destinate pentru sisteme de planşeu structural mixt.(2.98) Lambă specială (ref. EOTA 01.03/09): dispozitiv special de asamblare pentru stâlpi portanţi prefabricaţi din beton.(2.99) Sabot (ref. EOTA 01.03/09): dispozitiv de ancorare pentru stâlpi portanţi prefabricaţi din beton.(2.100) Rosturi de dilatare pentru poduri rutiere: pentru utilizare la poduri rutiere pentru a asigura continuitatea suprafeţei de trafic şi continuitatea capacităţii portante de trafic şi pentru a prelua mişcarea podurilor.(2.101) Seturi de ţevi şi sisteme de depozitare, ţevi, rezervoare, supape, robinete, pompe, apometre, dispozitive de protecţie şi siguranţă, fitinguri, adezivi, îmbinări, închideri de rost, garnituri, membrane, răşini, acoperiri, inclusiv căptuşeli, lubrifianţi şi uleiuri, în contact cu apa destinată consumului uman.(2.102) Panouri tip "veture": pentru utilizare la clădiri supuse reglementărilor privind reacţia la foc, pentru produse realizate din materiale încadrate în clasele A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4).(2.103) Seturi de căptuşeli pentru pereţi exteriori: pentru pereţi exteriori sau finisaje exterioare la pereţi.(2.104) Seturi de hidroizolaţii aplicate lichid la platforme de pod: numai pentru utilizare la platforme de pod.(2.105) Bolţuri pentru îmbinări structurale: pentru utilizare la clădiri, pentru a permite mişcări între elementele îmbinate (între plăci sau între plăci şi pereţi).----------Poziţia (2.105) din anexa II la regulament a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.(2.106) Seturi de îmbrăcăminţi etanşe la apă pentru pardoseli şi pereţi în camere umede: pentru utilizare la clădiri (cu excepţia celor pentru bazine de înot şi procese industriale).----------Poziţia (2.106) din anexa II la regulament a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.(2.107) Panou vitrat rezemat vertical într-un singur punct (ref.EOTA 04.04/25): pentru utilizare la faţade ventilate din pereţi cortină sau pentru închideri vitrate verticale.----------Poziţia (2.107) din anexa II la regulament a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.(2.108) Dispozitiv de fixare într-un punct (ref.EOTA 06.02/03): pentru utilizare la fixarea cu bolturi a căptuşelilor suspendate.----------Poziţia (2.108) din anexa II la regulament a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.(2.109) Sistem de vopsire pentru eliminarea încărcării electrostatice la instalaţii utilizate pentru umplerea rezervoarelor şi pentru manipularea lichidelor periculoase pentru apă (ref.EOTA 06.05/13): pentru utilizare la etanşarea bazinelor şi camerelor de colectare, precum şi a suprafeţelor de beton armat, în situaţiile în care se manipulează unele lichide periculoase pentru apă.----------Poziţia (2.109) din anexa II la regulament a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.(2.110) Sistem de vopsire pentru instalaţii de depozitare, alimentare şi manipulare a unor lichide periculoase pentru apă (ref.EOTA 06.05/14): pentru utilizare la etanşarea bazinelor şi camerelor de colectare, precum şi a suprafeţelor de beton armat, în situaţiile în care se manipulează unele lichide periculoase pentru apă.----------Poziţia (2.110) din anexa II la regulament a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.(2.111) Paste şi profile pentru etanşarea rosturilor (ref.EOTA 06.05/11 şi 06.05/12): pentru utilizare la etanşarea construcţiilor sau a elementelor de construcţii folosite pentru păstrarea, alimentarea şi manipularea substanţelor periculoase pentru apă.----------Poziţia (2.111) din anexa II la regulament a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.(2.112) Seturi de clădiri cu structură metalică: pentru construcţia de clădiri Regulamentul acoperă seturi confecţionate industrial, comercializate drept clădire, compuse din componente proiectate în prealabil şi prefabricate ca producţie de serie, care îndeplinesc anumite cerinţe minimale definite. Seturile parţiale, care nu corespund cerinţelor minimale menţionate, se exclud. Cerinţele minimale se referă la următoarele: elementele structurale ale clădirii, conexiunile clădirii cu substructura şi specificarea componentelor principale ale anvelopei externe, incluzând izolaţia termica, îmbrăcămintea, învelitoarea de acoperiş, căptuşeala interioară, ferestrele şi uşile exterioare, în măsura în care sunt necesare pentru satisfacerea cerinţelor esenţiale aplicabile clădirii. Diferitele componente ale setului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplică numai la setul final pregătit pentru livrare, şi nu pe fiecare din componente.----------Poziţia (2.112) din anexa II la regulament a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.(2.113) Seturi de clădiri cu structură de beton: pentru construcţia de clădiri Regulamentul acoperă seturi confecţionate industrial, comercializate drept clădire, compuse din componente proiectate în prealabil şi prefabricate ca producţie de serie, care îndeplinesc anumite cerinţe minimale definite. Seturile parţiale, care nu corespund cerinţelor minimale menţionate, se exclud. Cerinţele minimale se referă la următoarele: elementele structurale ale clădirii, conexiunile clădirii cu substructura şi specificarea componentelor principale ale anvelopei externe, incluzând izolaţia termică, îmbrăcămintea, învelitoarea de acoperiş, căptuşeala interioară, ferestrele şi uşile exterioare, în măsura în care sunt necesare pentru satisfacerea cerinţelor esenţiale aplicabile clădirii. Diferitele componente ale setului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplică numai la setul final pregătit pentru livrare, şi nu pe fiecare din componente.----------Poziţia (2.113) din anexa II la regulament a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.(2.114) Unităţi de clădiri prefabricate: pentru construcţia de clădiri Regulamentul acoperă unităţi de clădiri prefabricate apte de a fi transportate pe şantier ca atare sau într-un format volumetric şi de a furniza rapid o anvelopă rezistentă la intemperii, cu posibilitatea de a fi supuse unei etanşeizări finale şi de a se realiza îmbinări între unităţi, conectarea la utilităţi şi legarea de fundaţii Diferitele componente ale produsului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplică numai la produsul final pregătit pentru livrare, şi nu pe fiecare din componente.----------Poziţia (2.114) din anexa II la regulament a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.(2.115) Seturi de camere frigorifice de depozitare: pentru construcţia de clădiri Regulamentul acoperă seturi de camere frigorifice de depozitare prefabricate pentru montare în interiorul unei clădiri existente sau, cel puţin, într-un spaţiu protejat faţă de expunerea la climatul exterior, respectiv seturile de camere frigorifice de depozitare nu sunt expuse la climat exterior, Seturile asamblate nu contribuie la capacitatea portantă a construcţiei, dar poate fi prevăzut un sistem de sprijin portant, pentru a susţine întregul set asamblat sau părţi din acesta. Echipamentele tehnice (de exemplu sistemele de răcire) sunt excluse. Diferitele componente ale setului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplică numai la setul final pregătit pentru livrare, şi nu pe fiecare din componente.----------Poziţia (2.115) din anexa II la regulament a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.(2.116) Seturi de mijloace de protecţie contra căderilor de stânci: pentru lucrări de inginerie civilă Regulamentul acoperă seturile de mijloace de protecţie contra căderilor de stânci care constau din una sau mai multe plase sau reţele sau altceva similar, sprijinite printr-o structură metalică sau de lemn (de exemplu stâlpi metalici) şi, eventual, cabluri. Diferitele componente ale setului pot fi realizate în fabrici diferite, dar prevederile prezentului regulament se aplică numai la setul final pregătit pentru livrare, şi nu pe fiecare din componente.----------Poziţia (2.116) din anexa II la regulament a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.(2.117) Seturi de clădiri pentru depozite frigorifice şi seturi de anvelope de clădiri pentru depozite frigorifice: pentru lucrări de construcţii.----------Poziţia (2.117) din anexa II la regulament a fost introdusă pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 132 din 3 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 17 februarie 2006.  +  Anexa III---------la regulament-------------NOTĂ:În cazul produselor care au mai mult de una din utilizările preconizate specificate pentru următoarele familii de produse, sarcinile organismelor notificate, care derivă din sistemele de atestare a conformităţii relevante, sunt cumulative.Tabel 3.1.1 Familia de produse: CIMENTURI, VARURI DE ZIDĂRIE ŞI ALŢI LIANŢI HIDRAULICI (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Cimenturi obişnuite, incluzând: │Prepararea betonului, │ - │ 1+ ││──────────────────── │mortarului, pastei de ciment │ │ ││- Ciment Portland │şi a altor amestecuri pentru │ │ ││- Cimenturi Portland compozite: │construcţii şi pentru │ │ ││ - ciment Portland de zgură │fabricarea produselor pentru │ │ ││ - ciment Portland cu praf de silice │construcţii │ │ ││ - ciment Portland cu puzzolană │ │ │ ││ naturală │ │ │ ││ - ciment Portland cu cenuşă │ │ │ ││ zburătoare │ │ │ ││ - ciment Portland cu şist argilos │ │ │ ││ calcinat │ │ │ ││ - ciment Portland cu adaos de calcar│ │ │ ││ - ciment Portland compozit │ │ │ ││- Cimenturi de furnal │ │ │ ││- Cimenturi puzzolanice │ │ │ ││- Cimenturi compozite │ │ │ │├──────────────────────────────────────┤ ├──────────┼─────────────┤│Cimenturi speciale incluzând: │ │ - │ 1+ ││────────────────── │ │ │ ││- cimenturi cu căldură de hidratare │ │ │ ││ limitată │ │ │ ││- ciment rezistent la agresivitatea │ │ │ ││ apelor cu conţinut de sulfaţi │ │ │ ││- ciment alb │ │ │ ││- ciment rezistent la apa de mare │ │ │ ││- ciment slab alcalin │ │ │ │├──────────────────────────────────────┤ ├──────────┼─────────────┤│Cimenturi calciu-aluminoase │ │ - │ 1+ ││─────────────────────────── │ │ │ │├──────────────────────────────────────┤ ├──────────┼─────────────┤│Cimenturi de zidărie │ │ - │ 1+ ││───────────────────── │ │ │ │├──────────────────────────────────────┤ ├──────────┼─────────────┤│Varuri pentru construcţii, incluzînd: │ │ │ ││────────────────────────── │ │ │ ││- varuri calcice │ │ │ ││- varuri dolomitice │ │ - │ 2 ││- varuri hidraulice │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Lianţi rutieri hidraulici │Prepararea betonului, │ - │ 2+ ││───────────────────────── │mortarului, pastei de ciment │ │ ││ │şi a altor amestecuri pentru │ │ ││ │stabilizarea bazei drumurilor│ │ │└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.2.1 Familia de produse: OŢEL-BETON ŞI OŢEL PENTRU PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE (1/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌──────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────┬─────────────────────┐│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare││ Produs(e) │ Utilizare(ări) preconizată(e) │ clasă(e) │ a conformităţii ││ │ │ │ │├──────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────────┤│Produse de oţel-beton:│Utilizate la armarea betonului │ │ 1+ ││───────────────────── │ │ │ ││- bare │ │ │ ││- tije, frete │ │ │ ││- plase sudate │ │ │ ││- spalier │ │ │ ││- platbande ştanţate │ │ │ │└──────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.2.2 Familia de produse: OŢEL-BETON ŞI OŢEL PENTRU PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE (2/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬──────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Produse de oţel pentru precomprimare: │Utilizate pentru │ │ 1+ ││───────────────────────────────────── │precomprimarea │ │ ││- sârme (sârme trase la rece detensionate, │betonului │ │ ││sârme netede, sârme profilate) │ │ │ ││- toroane (toroane multi-fir, toroane multi-fir│ │ │ ││compactate, toron amprentat şi cu aderenţă mare│ │ │ ││- bare (bare laminate şi prelucrate la cald, │ │ │ ││bare filetate, bare cu nervuri sau plane sau │ │ │ ││netede) │ │ │ ││- cabluri de precomprimare │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.2.3 Familia de produse: OŢEL-BETON ŞI OŢEL PENTRU PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE (3/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────┐│ │ │ Nivel(uri) sau │ Sistem(e) de ││ Produs(e) │ Utilizare(ări) preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │ │ conformităţii │├────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────┤│Teci şi manşoane│Pentru protecţia sau ghidarea produselor│ │ 4 ││────────────────│din oţel pentru precomprimare │ │ │└────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────┘Tabel 3.3.1 Familia de produse: ÎMBINĂRI STRUCTURALE (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐│ │ │Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │ Utilizare(ări) preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├───────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Îmbinări │În clădiri şi lucrări de inginerie civilă unde cerinţele│ │ ││──────── │asupra îmbinărilor individuale sunt critice(^9) │ │ 1 ││structurale├────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│───────────│În clădiri şi lucrări de inginerie civilă unde cerinţele│ │ ││ │asupra îmbinărilor individuale nu sunt critice(^1) │ │ 3 │└───────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.4.1 Familia de produse: PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ŞI ACCESORII (1/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────┐│ │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │clasă(e) pentru│ atestare a ││ │ │reacţia la foc │conformităţii │├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┤│Produsele menţionate mai jos pot fi tratate │ │ │ ││împotriva focului şi/sau a atacului biologic │ │ │ ││sau pot fi netratate. │ │ │ ││Produse din lemn masiv pentru structuri: │Poduri, linii de│ A1(^4),A2(^4),│ 1 ││──────────────────────────────────────── │cale ferată şi │ B(^4), C(^4) │ ││- Elemente: elemente de pod, elemente de │clădiri │ A1(^2),A2(^2),│ ││soclu, traverse, elemente de planşeu, │ │ B(^2), C(^2) │ ││elemente de perete, elemente de acoperiş, cum│ │ D, E │ 2+ ││ar fi grinzi, arce, bârne, căpriori, coloane,│ │ (de la A1 │ ││stâlpi, piloţi │ │ la E)(^3), F │ ││- Seturi: socluri, planşee, pereţi, │ │ │ ││acoperişuri, cadre │ │ │ ││Stâlpi din lemn │Linii suspendate│ │ 2+ ││─────────────── │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────┘Tabel 3.4.2 Familia de produse: PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ŞI ACCESORII (2/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │clasă(e) pentru│ atestare a ││ │ │reacţia la foc │conformităţii│├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────┤│Produsele menţionate mai jos pot fi tratate │ │ │ ││împotriva focului şi/sau a atacului biologic │ │ │ ││sau pot fi netratate. │ │ │ ││Produse lamelate încleiate pentru structuri │ │ │ ││─────────────────────────────────────────── │ │ │ ││şi alte produse din lemn încleiat: │Poduri şi clădiri│ │ 1 ││─────────────────────────────────── │ │ │ ││- Elemente: elemente de pod, elemente de │ │ │ ││soclu, elemente de planşeu, elemente de │ │ │ ││perete, elemente de acoperiş, cum ar fi │ │ │ ││grinzi, arce, bârne, căpriori, coloane, │ │ │ ││stâlpi, piloţi │ │ │ ││- Seturi: socluri, planşee, pereţi, │ │ │ ││acoperişuri, cadre │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────┘Tabel 3.4.3 Familia de produse: PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ŞI ACCESORII (3/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────┐│ │ │Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │Utilizare(ări)│clasă(e) pentru│ atestare a ││ │preconizată(e)│reacţie la foc │conformităţii│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┤│Produsele menţionate mai jos pot fi tratate │ │ │ ││împotriva focului şi/sau a atacului biologic │ │ │ ││sau pot fi netratate. │ │ │ ││Piese de fixare pentru produse din lemn pentru │Produse din │ │ 3 ││────────────────────────────────────────────── │lemn pentru │ │ ││structuri: │structuri │ │ ││────────── │ │ │ ││Piese de legătură pentru cherestea, conectori │ │ │ ││cu inel despicat, ghermele cilindrice din oţel │ │ │ ││şi lemn, şuruburi din lemn, bolţuri filetate, │ │ │ ││cuie din lemn │ │ │ │└───────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────┘Tabel 3.5.1 Familia de produse: MIJLOACE FIXE PENTRU ALARMĂ/DETECTARE A INCENDIULUI, PENTRU STINGEREA INCENDIULUI, PENTRU CONTROLUL FOCULUI ŞI FUMULUI ŞI PENTRU PREVENIREA EXPLOZIILOR (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌───────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┬─────────────┐│ │Utilizare(ări)│ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │preconizată(e)│clasă(e) (Rezistenţa│ atestare a ││ │ │ la foc(12) │conformităţii│├───────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Seturi pentru instalare │Securitate la │ │ 1 ││Detectarea incendiului/alarmare la incendiu│incendiu │ │ ││───────────────────────────────────────────│ │ │ ││Seturi de sisteme combinate de detectare a │ │ │ ││incendiului şi alarmare la incendiu │ │ │ ││Seturi de sisteme de detectare a │ │ │ ││incendiului │ │ │ ││Seturi de sisteme de alarmare la incendiu │ │ │ ││Seturi de sisteme de comunicaţii de │ │ │ ││alertare în caz de incendiu │ │ │ ││Prevenirea şi stingerea incendiului │ │ │ ││─────────────────────────────────── │ │ │ ││Seturi de sisteme de hidranţi interiori │ │ │ ││Seturi de sisteme de hidranţi exteriori cu │ │ │ ││coloană uscată şi umedă │ │ │ ││Seturi de sisteme cu sprinklere şi apă │ │ │ ││pulverizată │ │ │ ││Seturi de sisteme de stingere cu spumă │ │ │ ││Seturi de sisteme de stingere cu pulbere │ │ │ ││uscată │ │ │ ││Seturi de sisteme de stingere cu gaz │ │ │ ││(inclusiv cu CO2) │ │ │ ││Protecţie la explozii │ │ │ ││───────────────────── │ │ │ ││Seturi de sisteme de protecţie la explozii │ │ │ ││Instalaţii pentru controlul focului │ │ │ ││─────────────────────────────────── │ │ │ ││Seturi de sisteme de evacuare a fumului şi │ │ │ ││fazelor fierbinţi (desfumare) │ │ │ ││Seturi de sisteme cu presiune diferenţială │ │ │ ││Autodetectoare/semnalizatoare de fum │ │ │ ││ │ │ │ ││Componente │Securitate la │ │ 1 ││Detectarea incendiului/alarmarea la │incendiu │ │ ││──────────────────────────────────── │ │ │ ││incendiu │ │ │ ││──────── │ │ │ ││Detectoare de fum, de căldură şi de flacără│ │ │ ││Dispozitive de control şi indicatoare │ │ │ ││Dispozitive de transmitere a alarmei la │ │ │ ││distanţă │ │ │ ││Izolatori pentru scurtcircuit │ │ │ ││Dispozitive de alarmă │ │ │ ││Surse de energie │ │ │ ││Dispozitive de pornire/oprire │ │ │ ││Butoane manuale de semnalizare │ │ │ ││Prevenirea şi stingerea incendiului │ │ │ ││─────────────────────────────────── │ │ │ ││Hidranţi de incendiu │ │ │ ││Indicatoare/comutatoare pentru debitul de │ │ │ ││apă │ │ │ ││Indicatoare/comutatoare pentru presiune │ │ │ ││Ventile de coborâre │ │ │ ││Tubulatura de admisie │ │ │ ││Pompe şi seturi de pompare pentru │ │ │ ││combaterea focului │ │ │ ││Ştuţuri/sprinklere/drencere │ │ │ ││Seturi de supape de alarmă în circuit umed │ │ │ ││Seturi de supape de alarmă uscate │ │ │ ││Seturi de supape de alarmă inundate │ │ │ ││Dispozitive de control multiple │ │ │ ││Seturi de supape pentru containere sub │ │ │ ││presiune ridicată şi dispozitivele lor de │ │ │ ││acţionare │ │ │ ││Supape de distribuţie şi dispozitivele lor │ │ │ ││de acţionare │ │ │ ││Dispozitive neelectrice de dezactivare │ │ │ ││Racorduri flexibile │ │ │ ││Manometre şi presostate │ │ │ ││Dispozitive mecanice de măsurare │ │ │ ││Supape de închidere şi supape de control │ │ │ ││Prevenirea exploziilor │ │ │ ││────────────────────── │ │ │ ││Detectoare │ │ │ ││Depresurizatoare, │ │ │ ││Senzori la explozie │ │ │ ││Produse pentru diminuarea exploziilor │ │ │ ││Controlul focului │ │ │ ││───────────────── │ │ │ ││Perdele de fum │ │ │ ││Umidificatori │ │ │ ││Canale │ │ │ ││Ventilatoare electrice │ │ │ ││Ventilatoare naturale │ │ │ ││Panouri de control │ │ │ ││Panouri de control pentru urgenţe │ │ │ ││Surse de energie │ │ │ │└───────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────────┘Tabel 3.6.1 Familia de produse: DISPOZITIVE FIXE ŞI ALTE PRODUSE PENTRU CIRCULAŢIE (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┐│ │Utilizare(ări)│Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │preconizată(e)│ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤│Produse pentru marcajul drumurilor: │În zone de │ │ 1 ││─────────────────────────────────── │circulaţie │ │ ││- materiale granulate (perle de sticlă, agregate │ │ │ ││ antiderapante şi combinaţii între acestea) │ │ │ ││- benzi de marcaj permanente şi marcaje preformate, │ │ │ ││- vopsele de trafic, termoplaste aplicate la cald, │ │ │ ││ plastice aplicate la rece (cu sau fără agregate │ │ │ ││ antiderapante) incluzând perle de sticlă │ │ │ ││ preamestecate, │ │ │ ││- vopsele de trafic, termoplaste aplicate la cald, │ │ │ ││ plastice aplicate la rece (prevăzute pentru a fi │ │ │ ││ folosite la marcajul drumurilor) introduse pe piaţă│ │ │ ││ cu indicaţii asupra tipurilor şi proporţiilor de │ │ │ ││ perle de sticlă şi/sau de agregate antiderapante, │ │ │ ││- stâlpi rutieri retro-reflectorizanţi │ │ │ ││Indicatoare rutiere şi dispozitive de control al │ │ │ ││──────────────────────────────────────────────── │ │ │ ││traficului instalate permanent pentru utilizări în │ │ │ ││─────────────────────────────────────────────────── │ │ │ ││traficul vehiculelor şi al pietonilor: │ │ │ ││────────────────────────────────────── │ │ │ ││- indicatoare de trafic permanente, │ │ │ ││- borne de trafic, │ │ │ ││- stâlpi marcatori, │ │ │ ││- semafoare şi lămpi avertizoare fixe, │ │ │ ││- dispozitive şi repere de avertizare permanente, │ │ │ ││- indicatoare de trafic cu semnalizare variabilă │ │ │ ││Stâlpi de iluminare a drumurilor. │ │ │ ││───────────────────────────────── │ │ │ ││Sisteme de restricţionare pentru vehicule: │ │ │ ││────────────────────────────────────────── │ │ │ ││- protecţii contra prăbuşirilor, │ │ │ ││- bariere de trecere, │ │ │ ││- cabluri, │ │ │ ││- parapeţi │ │ │ ││Sisteme de restricţionare pentru pietoni incluzând │ │ │ ││────────────────────────────────────────────────── │ │ │ ││parapeţi pentru poduri pietonale │ │ │ ││──────────────────────────────── │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.6.2 Familia de produse: DISPOZITIVE FIXE ŞI ALTE PRODUSE PENTRU CIRCULAŢIE (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┐│ │Utilizare(ări)│Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │preconizată(e)│ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤│Dispozitive de reducere a zgomotului circulaţiei │În zone de │ - │ 3 ││rutiere şi bariere de trafic rutier │circulaţie │ │ ││Ecrane de protecţie împotriva luminii orbitoare │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.7.1 Familia de produse: PRODUSE DIN IPSOS (1/4)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌────────────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ │ │ Nivel(uri) sau │ ││ │ Utilizare(ări) │ clasă(e) (Reacţia │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ la foc a │ atestare a ││ │ │ materialelor │conformităţii││ │ │ încorporate)(11) │ │├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Plăci din ipsos şi elemente de plafon cu│În pereţi, │ A1(^4), A2(^4), │ 1 ││grosime mică, plăci din ipsos armat cu │compartimentări │ B(^4), C(^4) │ ││fibre, mulaje din ipsos armat cu fibre │sau plafoane (sau │ │ ││şi panouri compozite (stratificate) în │acoperirea │ A1(^2), A2(^2), │ 3 ││care materialul încorporat este plasat │acestora), supuse │ B(^2), C(^2), D, │ ││pe o suprafaţă susceptibilă de a fi │cerinţelor privind│ E │ ││expusă la foc, incluzând şi produsele │reacţia la foc │ (de la A1 la │ 4 ││auxiliare relevante │ │ E)(^3), F │ │└────────────────────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.7.2 Familia de produse: PRODUSE DIN IPSOS (2/4)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌───────────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │clasă(e) (Rezistenţa│ atestare a ││ │ │ la foc)(12) │conformităţii│├───────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Plăci din ipsos, blocuri, │În pereţi, compartimentări│ oricare │ 3 ││elemente de plafon, mortare de │sau plafoane, după caz, │ │ ││ipsos şi mulaje din ipsos armat│prevăzute pentru utilizare│ │ ││cu fibre, incluzând şi │ca protecţie la foc a │ │ ││produsele auxiliare relevante │elementelor structurale │ │ ││ │şi/sau compartimentarea la│ │ ││ │foc în clădiri │ │ │└───────────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘Tabel 3.7.3 Familia de produse: PRODUSE DIN IPSOS (3/4)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐│ │ │Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │ Utilizare(ări) preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Plăci din ipsos, inclusiv │Pentru ridigizarea pereţilor cu cadre de│ - │ 3 ││produse auxiliare relevante│lemn, portanţi la acţiunea vântului sau │ │ ││ │a structurilor din lemn la acoperişuri │ │ │└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.7.4 Familia de produse: PRODUSE DIN IPSOS (4/4)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐│ │ │Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │ Utilizare(ări) preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Plăci din ipsos, blocuri, elemente │În pereţi, compartimentări sau │ - │ 4 ││de plafon şi mortare de ipsos, │plafoane, după caz, pentru │ │ ││mulaje din ipsos armat cu fibre, │situaţii şi utilizări care nu au│ │ ││inclusiv produse auxiliare │fost menţionate în tabelele │ │ ││relevante │3.7.1-3.7.3. │ │ │└───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.8.1 Familia de produse: OBIECTE SANITARE (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────┬─────────────┐│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ preconizată(e) │ (Reacţia la │conformităţii││ │ │ foc)(11) │ │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Chiuvete de bucătărie │La pregătirea mâncării,│ - │ 4 ││ │spălarea veselei şi │ │ ││ │evacuarea apei │ │ ││ │reziduale menajere │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Lavoare şi lavoare colective; căzi de │Igiena personală │ - │ 4 ││baie şi cuve de duş; bideuri; pisoare;│ │ │ ││vase sau rezervoare WC; closete de │ │ │ ││pământ, chimice şi cu compost; toalete│ │ │ ││cu macerare; toalete turceşti; │ │ │ ││rezervoare cu jet; băi cu turbulenţă; │ │ │ ││ecrane şi cabine pentru duş şi cadă şi│ │ │ ││module preformate de toaletă │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Toalete publice modulare şi grupuri │Igiena personală │ A1(^4), A2(^4),│ 1 ││prefabricate de toaletă │ │ B(^4), C(^4) │ ││ │ │ A1(^2), A2(^2),│ 3 ││ │ │B(^2),C(^2),D, E│ ││ │ │ (de la A1 │ 4 ││ │ │ la E)(^3), F │ │└──────────────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.9.1 Familia de produse: PEREŢI CORTINĂ (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────┐│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ Utilizare(ări) preconizată(e) │clasă(e) (Reacţia la│ atestare a ││ │ │ foc)(11) │conformităţii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Seturi de pereţi cortină│Ca pereţi exteriori supuşi │A1(^4),A2(^4),B(^4),│ 1 ││ │cerinţelor privind reacţia la foc│ C(^4) │ ││ │ ├────────────────────┼─────────────┤│ │ │A1(^2),A2(^2),B(^2),│ 3 ││ │ │ C(^2), D, E, (de la│ ││ │ │ A1 la E)(^3),F │ ││ │ ├────────────────────┼─────────────┤│ │Ca pereţi exteriori nesupuşi │ - │ 3 ││ │cerinţelor privind reacţia la foc│ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘Tabel 3.10.1 Familia de produse: PANOURI PE BAZĂ DE LEMN (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │Utilizare(ări) preconizată(e)│ clasă(e) pentru │ atestare a ││ │ │ reacţia la foc │conformităţii│├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Panouri pe bază de lemn │Pentru elemente structurale │A1(^4), A2(^4), │ 1 ││nefinisate sau finisate cu │în aplicaţii interne sau │ B(^4), C(^4) │ ││placaj, furnir, vopsea │externe ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │A1(^2), A2(^2), │ 2+ ││ │ │B(^2), C(^2), D, E,│ ││ │ │(de la A1 la E) │ ││ │ │ (^3), F │ │└─────────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.10.2 Familia de produse: PANOURI PE BAZĂ DE LEMN (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌──────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau clasă(e) │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ pentru reacţia la foc │ atestare a ││ │ │ │conformităţii│├──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤│Panouri pe bază de lemn │Pentru elemente │A1(^4),A2(^4),B(^4),C(^4)│ 1 ││nefinisate sau finisate cu│nestructurale în aplicaţii ├────────────────────────┼─────────────┤│placaj, furnir, vopsea │interne sau externe │ A1(^2), A2(^2), B(^2),│ 3 ││ │ │ C(^2), D, E │ ││ │ ├────────────────────────┼─────────────┤│ │ │ (de la A1 la E)(^3), F │ 4 │└──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┘Tabel 3.11.1 Familia de produse: PRODUSE DE BAZĂ ŞI AUXILIARE PENTRU ZIDĂRIE (1/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬──────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Produse de zidărie categoria I(*) │În pereţi, stâlpi şi│ - │ 2+ ││───────────────────────────────── │compartimentări │ │ ││ (*) Unităţi cu o rezistenţă medie la │ │ │ ││ compresiune specificată, pentru care │ │ │ ││ probabilitatea de a nu o realiza nu e mai │ │ │ ││ mare de 5%). │ │ │ ││Mortare de zidărie proiectate, fabricate │ │ │ ││────────────────────────────── │ │ │ ││industrial(**) │ │ │ ││ (**) Mortare proiectate şi fabricate pentru │ │ │ ││ a atinge cerinţe de performanţă specifice. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Produse de zidărie categoria II │În pereţi, stâlpi şi│ - │ 4 ││─────────────────────────────── │compartimentări │ │ │├───────────────────────────────────────────────┤ │ │ ││Mortare de zidărie prescrise, fabricate │ │ │ ││──────────────────────────── │ │ │ ││industrial(***) │ │ │ ││ (***) Mortare fabricate conform unor │ │ │ ││ proporţii specifice ale componenţilor, care │ │ │ ││ sunt presupuse că ating cerinţele de │ │ │ ││ performanţă asociate. │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┤ ││Mortare de tencuială/finisaj, fabricate │La finisaje de │ │ ││──────────────────────────── │pereţi, stâlpi, │ │ ││industrial │compartimentări şi │ │ ││ │plafoane │ │ │└───────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.11.2 Familia de produse: PRODUSE DE BAZĂ ŞI AUXILIARE PENTRU ZIDĂRIE (2/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┬────────────────┐│ │Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │ Sistem(e) de ││ Produs(e) │preconizată(e) │ sau clasă(e) │ atestare a ││ │ │ │ conformităţii │├─────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────────┤│Etrieri, benzi de întindere, cârlige pentru │La pereţi şi │ - │ 3 ││bârne, console, corniere suport, armătură │compartimentări│ │ ││pentru patul de rost şi buiandrugi │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┴────────────────┘Tabel 3.11.3 Familia de produse: PRODUSE DE BAZĂ ŞI AUXILIARE PENTRU ZIDĂRIE (3/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌───────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │ Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │clasă(e) (Reacţia│ atestare a ││ │ │ la foc)(11) │conformităţii │├───────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤│Produse de zidărie │La pereţi şi compartimentări│ A1(^4), A2(^4),│ 1 ││────────────────── │supuse reglementărilor │ B(^4), C(^4) │ ││care încorporează materiale │privind reacţia la foc ├─────────────────┼──────────────┤│termoizolante plasate pe o faţă│ │ A1(^2), A2(^2),│ 3 ││susceptibilă de a fi expusă la │ │B(^2),C(^2), D,E │ ││foc │ ├─────────────────┼──────────────┤│ │ │ (de la A1 la │ 4 ││ │ │ E)(^3), F │ │└───────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────┘Tabel 3.12.1 Familia de produse: PARDOSELI (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Produse pentru pardoseli rigide pentru │Pentru utilizări la │ - │ 4 ││─────────────────────────────────────── │exterior şi finisarea│ │ ││utilizări la exterior │drumurilor, pentru a │ │ ││────────────────────── │acoperi zone de │ │ ││Unităţi de pavaj (cu suprafaţă netedă sau │circulaţie exterioare│ │ ││texturată) incluzînd pavele; lespezi; borduri;│pietonale şi rutiere │ │ ││blocuri; lămpi de paviment; tablier │ │ │ ││autofinisat din tablă, dale rigide; ardezie; │ │ │ ││dale; mozaicuri; dale de piatră; dale terrazo;│ │ │ ││tablier din metal expandat sau din plasă; │ │ │ ││grătare de pardoseală. │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.12.2 Familia de produse: PARDOSELI (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌──────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produse │ preconizată(e) │ clasă(e) pentru │ atestare a ││ │ │ reacţia la foc │conformităţii│├──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤│Produse pentru pardoseli rigide │Pentru utilizări │A1(FL)(^4),A2(FL)(^4),│ 1 ││─────────────────────────────── │la interior, │ B(FL)(^4), C(FL)(^4) │ ││(A) Componente: │inclusiv în ├──────────────────────┼─────────────┤│ Unităţi de pavaj, dale, mozaicuri,│incinte închise │ │ ││ parchet, învelitori din plase sau │pentru transportul│A1(FL)(^2),A2(FL)(^2) │ 3 ││ foi, grătare de pardoseală, │public │B(FL)(^2), C(FL)(^2), │ ││ laminate rigide pentru pardoseală,│ │ D(FL), E(FL) │ ││ produse pe bază de lemn │ │ │ ││(B) Sisteme portante introduse pe │ ├──────────────────────┼─────────────┤│ piaţă ca seturi: │ │ [de la A1(FL) la │ 4 ││ Planşee supraînălţate, cavităţi │ │ E(FL)](^3), F(FL) │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤│Pardoseli elastice şi textile │Pentru utilizări │A1(FL)(^4),A2(FL)(^4),│ 1 ││───────────────────────────── │la interior │ B(FL)(^4), C(FL)(^4) │ ││Îmbrăcăminţi pentru pardoseală │ │ │ ││elastice, omogene şi eterogene, │ │ │ ││livrate ca dale, foi sau suluri │ ├──────────────────────┼─────────────┤│(îmbrăcăminţi de pardoseală din │ │A1(FL)(^2),A2(FL)(^2) │ 3 ││materiale textile, incluzând dale; foi│ │ B(FL)(^2),C(FL)(^2), │ ││de plastic şi cauciuc (pardoseli din │ │D(FL), E(FL), [de la │ ││termorigide aminoplaste); linoleum şi │ │A1(FL) la E(FL)](^3), │ ││plută; foaie antistatică; dale de │ │ F(FL) │ ││pardoseală pozate liber; laminate de │ │ │ ││pardoseală elastice) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤│Pardoseli elastice şi textile │Pentru utilizări │ - │ 4 ││───────────────────────────── │la exterior │ │ ││Îmbrăcăminţi pentru pardoseală │ │ │ ││elastice, omogene şi eterogene, │ │ │ ││livrate ca dale, foi sau suluri │ │ │ ││(îmbrăcăminţi de pardoseală din │ │ │ ││materiale textile, incluzând dale; foi│ │ │ ││de plastic şi cauciuc (pardoseli din │ │ │ ││termorigide aminoplaste); linoleum şi │ │ │ ││plută; foaie antistatică; dale de │ │ │ ││pardoseală pozate liber; laminate de │ │ │ ││pardoseală elastice) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤│Materiale de şapă de pardoseală │Pentru utilizări │A1(FL)(^4),A2(FL)(^4),│ 1 ││─────────────────────────────── │la interior │ B(FL)(^4), C(FL)(^4) │ ││ │ ├───────────────────── ┼─────────────┤│ │ │A1(FL)(^2),A2(FL)(^2),│ 3 ││ │ │ B(FL)(^2),C(FL)(^2), │ ││ │ │ D(FL), E(FL) │ ││ │ ├──────────────────────┼─────────────┤│ │ │ [de la A1(FL) la │ 3 ││ │ │ E(FL)](^3), F(FL) │ ││ ├──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ │Pentru utilizări │ │ 4 ││ │la exterior │ │ │└──────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴─────────────┘Tabel 3.13.1 Familia de produse: PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE AUXILIARE (1/4)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ atestare a ││ │ │ │conformităţii│├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────┤│Secţiuni/profile metalice pentru structuri │ │ │ ││────────────────────────────────────────── │ │ │ ││Secţiuni/profile cu diferite forme (T, L, H, │Pentru utilizare în│ - │ 2+ ││U, Z, I, canale, colţare, cu goluri, tuburi) │structuri metalice │ │ ││obţinute prin laminare la cald, formare la │sau în structuri │ │ ││rece sau prin orice alt procedeu, produse │compozite din metal│ │ ││plate (placă, foaie, bandă), bare, piese │şi beton │ │ ││turnate şi piese forjate, realizate din │ │ │ ││diferite materiale metalice, neprotejate sau │ │ │ ││protejate contra coroziunii prin vopsire │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────┴─────────────┘Tabel 3.13.2 Familia de produse: PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE AUXILIARE (2/4)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │(Reacţia la foc)│conformităţii│├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Elemente de construcţie metalice pentru │ │ │ ││──────────────────────────────────────── │ │ │ ││structuri │ │ │ ││───────── │ │ │ ││Produse metalice finite, cum ar fi socluri, │Pentru utilizări│ │ 2+ ││grinzi, coloane, scări, piloni subterani, │în cadrele şi │ │ ││piloţi portanţi şi palplanşe, secţiuni tăiate│fundaţiile │ │ ││la dimensiuni după proiect pentru anumite │construcţiei │ │ ││aplicaţii şi şine şi traverse. │ │ │ ││ Aceste produse pot fi neprotejate sau │ │ │ ││ protejate contra coroziunii prin vopsire, │ │ │ ││ sudate sau nesudate. │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Elemente de construcţie metalice pentru │ │ │ ││──────────────────────────────────────── │ │ │ ││structuri │ │ A1(^4), A2(^4),│ ││───────── │ │ B(^4), C(^4) │ 1 ││Cadre metalice finite pentru plafoane │Pentru utilizări│ │ ││suspendate (cu sarcină grea). │în cadrele │ A1(^2), A2(^2),│ 2+ ││ Aceste produse pot fi neprotejate sau │construcţiei │B(^2),C(^2), D,E│ ││ protejate contra coroziunii prin vopsire, │ │ (de la A1 la │ ││ sudate sau nesudate. │ │ E)(^3), F │ │└─────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.13.3 Familia de produse: PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE AUXILIARE (3/4)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌───────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────┐│ │ │ │ ││ Produs(e) │Utilizare(ări) preconizată(e) │ Nivel(uri) sau │ Sistem(e) de atestare ││ │ │ clasă(e) │ a conformităţii │├───────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────┤│Materiale de sudură│Pentru utilizări în structuri │ │ 2+ ││───────────────────│metalice │ │ │└───────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────┘Tabel 3.13.4 Familia de produse: PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE AUXILIARE (4/4)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Niveluri sau │ Sistem(e) de││ Produs(e) │ preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │ │conformităţii│├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────┤│Piese de legătură │ │ │ ││───────────────── │ │ │ ││Nituri metalice, bolţuri (piuliţe şi şaibe) │Pentru utilizări în│ │ 2+ ││şi bolţuri H.R. (bolţuri cu mâner de │structuri metalice │ │ ││fricţiune de mare rezistenţă), cuie, │ │ │ ││şuruburi, piese de fixare pentru calea │ │ │ ││ferată │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴─────────────┘Tabel 3.14.1 Familia de produse: PIESE DE FIXARE PENTRU PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante elaborare de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌───────────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────┬────────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │ Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ atestare a ││ │ │ │ conformităţii │├───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┼────────────────┤│Plăci foarfecă, conectori │Pentru produse din lemn│ │ 2+ ││placă-dinţată, plăci perforate pentru │masiv pentru structuri │ │ ││cuie, plăci cu cuie │ │ │ │└───────────────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────┴────────────────┘Tabel 3.15.1 Familia de produse: COŞURI, BURLANE ŞI ALTE PRODUSE SPECIFICE (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────┬─────────────┐│ │Utilizare(ări)│ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │preconizată(e)│ clasă(e) │ atestare a ││ │ │(Reacţia la foc)│conformităţii│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┤│Coşuri prefabricate (elemente cu înălţimea unui│Coşuri │ oricare │ 2+ ││etaj), căptuşeli pentru burlane (elemente sau │ │ │ ││blocuri), coşuri multi-celule (elemente sau │ │ │ ││blocuri), blocuri de horn înzidite separat, │ │ │ ││seturi de coşuri independente şi de coşuri │ │ │ ││ancorate │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┤│Terminale de hornuri │Coşuri │ oricare │ 4 │└───────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.16.1 Familia de produse: GEOTEXTILE (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │Utilizare(ări) preconizată(e)│ clasă(e) │ atestare a ││ │ │(Reacţie la foc)│conformităţii│├────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Geosintetice (membrane şi │La drumuri, căi ferate, │ - │ 2+ ││textile), geotextile, │fundaţii şi pereţi, sisteme │ │ ││geocompozite, georeţele, │de drenaj, controlul │ │ ││geomembrane şi geoplase │eroziunii, rezervoare şi │ │ ││folosite: │baraje, canale, tuneluri şi │ │ ││- ca bariere pentru fluide sau │structuri de metrou, │ │ ││ gaze, │evacuarea sau păstrarea │ │ ││- ca strat de protecţie, │deşeurilor lichide, pentru │ │ ││- pentru drenaj şi/sau filtrare,│depozitarea deşeurilor solide│ │ ││- pentru armare. │sau evacuarea deşeurilor │ │ │└────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.16.2 Familia de produse: GEOTEXTILE (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │(Reacţie la foc)│conformităţii│├─────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Geosintetice (membrane şi textile), │În toate construcţiile │ - │ 4 ││geotextile, geocompozite, georeţele, │ │ │ ││geomembrane şi geoplase folosite: │ │ │ ││- ca strat de protecţie │ │ │ │└─────────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.17.1 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALAŢII DE APE UZATE ÎN INTERIORUL CLĂDIRILOR (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Dispozitive de reflux: │Pentru utilizare in interiorul │ │ 4 ││conducte de ventilaţie │clădirilor │ │ ││cu supapă de priză de ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│aer │Pentru orice utilizări supuse; │A1(4),A2(4)/B(4), │ 1 ││ │reglementărilor privind reacţia │ C(4) │ ││ │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │A1(2),A2(2),B(2), │ 3 ││ │ │ C(2), D, E │ ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E)(3),│ 4 ││ │ │ F │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.17.1 din anexa III la regulament a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.17.2 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALAŢII DE APE UZATE ÎN INTERIORUL CLĂDIRILOR (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standard CEN/CENELE:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Seturi pentru staţie de │Pentru utilizare in interiorul │ │ 3 ││pompare ape reziduale │clădirilor │ │ ││şi instalaţii de ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│ridicare a efluentului │Pentru orice utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ 1 ││ │reglementărilor privind reacţia │ C(4) │ ││ │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │A1(2),A2(2),B(2), │ 3 ││ │ │ C(2),D,E │ ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E)(3),│ 4 ││ │ │ F │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.17.2 din anexa III la regulament a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.18.1 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALAŢII DE APE UZATE ÎN EXTERIORUL CLĂDIRILOR (1/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Seturi şi elemente │Pentru utilizare în afara │ │ 3 ││pentru instalaţii de │clădirilor, pentru apa pluvială, │ │ ││tratare a apei reziduale│ape uzate menajere şi efluenţi │ │ ││şi echipament de tratare│organici │ │ ││pe şantier ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│ │Pentru orice utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ 1 ││- Rezervoare septice │reglementărilor privind reacţia │ C(4) │ ││ │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││ │ │ C(2),D,E │ 3 ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E)(3),│ ││ │ │ F │ 4 │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelil 3.18.1 din anexa III la regulament a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.18.2 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALAŢII DE APE UZATE ÎN EXTERIORUL CLĂDIRILOR (2/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Canal de scurgere │In afara clădirilor, pentru apa │ │ 3 ││prefabricat │uzata din clădiri şi lucrări de │ │ ││ │inginerie civilă, inclusiv │ │ ││ │drumuri │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│ │Pentru orice utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ 1 ││ │reglmentarilor privind │ C(4) │ ││ │reactia la foc ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │A1(2),A2(2),B(2), │ 3 ││ │ │C(2),D,E │ ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E)(3),│ 4 ││ │ │ F │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.18.2 din anexa III la regulament a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.18.3 Familia de produse: PRODUSE PENTRU INSTALAŢII DE APE UZATE ÎN EXTERIORUL CLĂDIRILOR (3/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Guri şi cămine de │Pe şosele, in zone de parcare, │ │ 4 ││vizitare │acostamente şi în afara │ │ ││Trepte, scări mobile şi │clădirilor │ │ ││mana curentă pentru guri├─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│şi cămine de vizitare, │Pentru orice utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ 1 ││capace de rigolă │reglementarilor privind reacţia │C(4) │ ││ │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││ │ │C(2),D,E │ 3 ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E)(3),│ ││ │ │ F │ 4 │├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Separatori │Pentru apa uzată / canalizare │ │ 4 ││ │din clădiri şi lucrări de │ │ ││ │inginerie civilă, inclusiv │ │ ││ │drumuri │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│ │Pentru orice utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ 1 ││ │reglementărilor privind reacţia │C(4) │ ││ │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││ │ │C(2),D,E │ 3 ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E)(3),│ ││ │ │ F │ 4 │├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Capace pentru guri de │Pentru utilizare în zone cu │ │ 1 ││vizitare şi rigole │trafic vchicular şi pietonal │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│ │Pentru orice utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ 1 ││ │reglementărilor privind reacţia │C(4) │ ││ │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││ │ │C(2),D,E │ 3 ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E)(3),│ 4 ││ │ │ F │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.18.3 din anexa III la regulament a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.19.1 Familia de produse: PRODUSE TERMOIZOLANTE (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────┐│ │Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de ││ Produs(e) │preconizată(e) │sau clasă(e)│ atestare a ││ │ │ │conformităţii│├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────┤│Produse termoizolante │Orice utilizare│ │ 3 ││(produse fabricate industrial şi produse cu │ │ │ ││formare in-situ) │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────┘Tabel 3.19.2 Familia de produse: PRODUSE TERMOIZOLANTE (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌──────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │ Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │clasă(e) (Reacţia│ atestare a ││ │ │ la foc) │ conformităţii │├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┼───────────────┤│Produse termoizolante │Pentru utilizări supuse │ A1(^4), A2(^4),│ 1 ││(produse fabricate industrial şi │reglementărilor privind │ B(^4), C(^4) │ ││produse cu formare in-situ) │reacţia la foc │ ─────┼─── ││ │ │ A1(^2), A2(^2),│ 3 ││ │ │B(^2), C(^2),D, E│ ││ │ │ ─────┼─── ││ │ │ (de la A1 la │ 4 ││ │ │ E)(^3), F │ │└──────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┴───────────────┘Tabel 3.20.1 Familia de produse: MEMBRANE (1/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌──────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────┐│ │Utilizare(ări)│ Nivel(uri) │ Sistem(e) de ││ Produs(e) │preconizată(e)│sau clasă(e)│ atestare a ││ │ │ │ contabilităţii │├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│Straturi impermeabile la umiditate │În clădiri │ - │ 3 ││Substraturi la acoperiş │ │ │ ││Straturi pentru controlul vaporilor de apă│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│Foi impermeabile la umiditate │În clădiri │ - │ 2+ ││Foi de acoperiş │ │ │ │└──────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────┘Tabel 3.20.2 Familia de produse: MEMBRANE (2/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌───────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┬────────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │ Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │ (Reacţie la foc) │ conformităţii │├───────────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤│Foi impermeabile la umiditate │Pentru utilizări │ A1(^4), A2(^4), │ 1 ││Straturi impermeabile la umiditate │supuse │ B(^4), C(^4) │ ││Substraturi la acoperiş │reglementărilor │ ──────┼─── ││Foi de acoperiş │privind reacţia la│A1(^2),A2(^2), B(^2),│ 3 ││Straturi de control al vaporilor de│foc │ C(^2), D, E │ ││apă │ │ ──────┼─── ││ │ │(de la A1 la E)(^3),F│ 4 │└───────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┴────────────────┘Tabel 3.20.3 Familia de produse: MEMBRANE (3/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌───────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────┐│ │ │ Nivel(uri) sau │ Sistem(e) de ││ Produs(e) │ Utilizare(ări) preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │ │ conformităţii │├───────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┤│Substraturi la acoperiş│Pentru utilizări supuse │produse care │ 3 ││Foi de acoperiş │reglementărilor privind │trebuie încercate │ ││ │performanţa la foc din exterior│ ────────────┼─── ││ │ │produse "considerate│ 4 ││ │ │satisfăcătoare" fără│ ││ │ │încercare │ │└───────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────┘Tabel 3.21.1 Familia de produse: UŞI, FERESTRE, OBLOANE, JALUZELE, PORŢI ŞI FERONERIE AFERENTĂ (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐│ │ │Nivel(uri) sau│ Sistem(e) de││ Produs(e) │ Utilizare(ări) preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │ │conformităţii│├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│Uşi şi porţi (cu sau │Compartimentări anti-foc/fum şi pe │ - │ 1 ││fără feronerie aferentă)│trasee de evacuare la incendiu │ │ ││ │ ───────────┼──────────────┼─── ││ │Alte utilizări specifice declarate │ - │ 3 ││ │şi/sau utilizări supuse altor cerinţe │ │ ││ │specifice, în special zgomot, energie, │ │ ││ │etanşare şi securitate în exploatare │ │ ││ │ ───────────┼──────────────┼─── ││ │Numai pentru comunicări interioare │ - │ 4 │├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│Feronerie pentru clădiri│Compartimentări anti-foc/fum şi pe │ - │ 1 ││aferentă uşilor şi │trasee de evacuare la incendiu │ │ ││porţilor │ │ │ │├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│Ferestre (cu sau fără │Compartimentări anti-foc/fum şi pe │ - │ 1 ││feronerie aferentă) │trasee de evacuare la incendiu │ │ ││ │ ───────────┼──────────────┼─── ││ │ Orice alte utilizări │ - │ 3 │├────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│Obloane şi jaluzele (cu │Utilizare la exterior │ - │ 4 ││sau fără feronerie │ │ │ ││aferentă) │ │ │ │└────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘Tabel 3.22.1 Familia de produse: PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL/UŞOR/CELULAR AUTOCLAVIZAT (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │ │conformităţii│├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤│Produse prefabricate din beton│Pentru utilizări structurale │ - │ 2+ ││normal/uşor/celular │ ──────────┼─────────────────┼───── ││autoclavizat │Pentru utilizări nestructurale │ - │ 4 ││ │sau cu rol structural redus(^6)│ │ │└──────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────┘Tabel 3.23.1 Familia de produse: PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ŞI PASTEI DE CIMENT (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐│ │ │Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │ Utilizare(ări) preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Aditivi │Pentru beton, mortar şi pastă de ciment │ - │ 2+ │├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Adaosuri de tip I │Pentru beton, mortar şi pastă de ciment │ - │ 2+ │├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Adaosuri de tip II │Pentru beton, mortar şi pastă de ciment │ - │ 1+ │├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Fibre │Pentru utilizări structurale în beton, │ - │ 1 ││ │mortar şi pastă de ciment │ │ ││ │Pentru alte utilizări în beton, mortar şi │ - │ 3 ││ │pastă de ciment │ │ │├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Produse de protejare a │Pentru utilizări cu cerinţe de performanţă│ - │ 4 ││betonului şi de reparaţii│reduse în clădiri şi lucrări de inginerie │ │ ││ │civilă │ │ ││ │Pentru alte utilizări în clădiri şi │ - │ 2+ ││ │lucrări de inginerie civilă │ │ │└─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.23.2 Familia de produse: PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ŞI PASTEI DE CIMENT (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ Utilizare(ări) preconizată(e) │ clasă(e) (Reacţie │ atestare a ││ │ │ la foc) │conformităţii│├─────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Produse de protejare a │Pentru utilizări supuse │ A1(^4), A2(^4), │ 1 ││betonului şi de reparaţii│reglementărilor privind reacţia │ B(^4), C(^4) │ ││ │la foc │ ──────────┼────── ││ │ │A1(^2),A2(^2),B(^2)│ 3 ││ │ │ C(^2), D, E │ ││ │ │ ──────────┼────── ││ │ │ (de la A1 la │ 4 ││ │ │ E)(^3), F │ │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.24.1 Familia de produse: ADEZIVI PENTRU CONSTRUCŢII (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐│ │ │Nivel(uri) sau│Sistem(e) de ││ Produs(e) │ Utilizare(ări) preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │ │conformităţii│├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│Adezivi cu rol structural│Pentru utilizări structurale la │ - │ 2+ ││ │clădiri şi alte lucrări de inginerie │ │ ││ │civilă │ │ │├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│Adezivi pentru plăci │Pentru utilizări la interior şi la │ - │ 3 ││ │exterior la clădiri şi alte lucrări de│ │ ││ │inginerie civilă │ │ ││ ├──────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤│ │Pentru utilizări sub incidenţa │ │ ││ │reglementărilor contra incendiilor │ │ │└─────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘Tabel 3.24.2 Familia de produse: ADEZIVI PENTRU CONSTRUCŢII (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌─────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────┐│ │ │ Nivel(uri) sau │ Sistem(e) de ││ Produs(e) │ Utilizare(ări) preconizată(e) │ clasă(e) (Reacţie │ atestare a ││ │ │ la foc) │ conformităţii │├─────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────┤│Adezivi cu rol structural│Pentru utilizări supuse │ A1(^4), A2(^4), │ 1 ││Adezivi pentru plăci │reglementărilor privind reacţia│ B(^4), C(^4) │ ││ │la foc │ ──────────┼──────── ││ │ │A1(^2),A2(^2),B(^2)│ 3 ││ │ │ C(^2), D, E │ ││ │ │ ──────────┼──────── ││ │ │ (de la A1 la │ 4 ││ │ │ E)(^3), F │ │└─────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────┘Tabel 3.25.1 Familia de produse: APARATE DE ÎNCĂLZIRE A SPAŢIULUI (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌──────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────┬────────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │ Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ atestare a ││ │ │ │ conformităţii │├──────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼────────────────┤│Aparate de încălzire a spaţiului fără │La clădiri │ - │ 3 ││sursă internă de energie │ │ │ ││Aparate de încălzire a spaţiului cu ardere│ │ │ ││de combustibili solizi sau lichizi │ │ │ │└──────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────┴────────────────┘Tabel 3.25.2 Familia de produse: APARATE DE ÎNCĂLZIRE A SPAŢIULUI (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌────────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │clasă(e) (Reacţie │ atestare a ││ │ │ la foc) │conformităţii│├────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────────┤│Aparate de încălzire a spaţiului │Pentru utilizări supuse│ A1(^4), A2(^4), │ 1 ││fără sursă internă de energie │reglementărilor privind│ B(^4), C(^4) │ ││Aparate de încălzire a spaţiului cu │reacţia la foc │ ─────────┼───── ││ardere de combustibili solizi sau │ │ A1(^2), A2(^2), │ 3 ││lichizi │ │ B(^2), C(^2), D,E│ ││ │ │ ────────┼───── ││ │ │ (de la A1 la │ 4 ││ │ │ E)(^3), F │ │└────────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────┴─────────────┘Tabel 3.26.1 Familia de produse: ŢEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE FĂRĂ CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN (1/5)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │(Reacţie la foc)│conformităţii│├─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│- Seturi de ţevi │În instalaţii de │ - │ 3 ││- Ţevi │transport/distribuţie/ │ │ ││- Rezervoare │depozitare a │ │ ││- Sisteme de semnalizare a │gazului/combustibilului │ │ ││ scurgerilor şi dispozitive de │destinat alimentării │ │ ││ prevenire a deversărilor │sistemelor de │ │ ││- Armături, adezivi, îmbinări, │încălzire/răcire a clădirii,│ │ ││ închideri de rost şi garnituri │de la rezervorul de │ │ ││- Canale şi conducte de protecţie│depozitare exterior sau de │ │ ││- Suporturi pentru ţevi/canale │la ultima unitate de │ │ ││- Supape şi robinete │reducere a presiunii din │ │ ││- Auxiliare de siguranţă │reţea până la ştuţul de │ │ ││ │intrare al sistemelor de │ │ ││ │încălzire/răcire a clădirii │ │ │└─────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.26.2 Familia de produse: ŢEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE FĂRĂ CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN (2/5)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │(Reacţie la foc)│conformităţii│├──────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────┤│- Seturi de ţevi │În instalaţii de │ - │ 4 ││- Ţevi │transport/evacuare/│ │ ││- Rezervoare │depozitare a apei │ │ ││- Sisteme de semnalizare a scurgerilor şi │nedestinată │ │ ││ dispozitive de prevenire a deversărilor │consumului uman │ │ ││- Armături, adezivi, îmbinări, închideri │ │ │ ││ de rost şi garnituri │ │ │ ││- Canale şi conducte de protecţie │ │ │ ││- Suporturi pentru ţevi/canale │ │ │ ││- Supape şi robinete │ │ │ ││- Auxiliare de siguranţă │ │ │ │└──────────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.26.3 Familia de produse: ŢEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE FĂRĂ CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN (3/5)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ Utilizare(ări) preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │(Rezistenţa la foc)│conformităţii│├────────────────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│- Rezervoare │În instalaţii din zone supuse │ oricare │ 1 ││- Canale şi conducte│reglementărilor privind rezistenţa la │ │ ││ de protecţie │foc, utilizate pentru transportul/ │ │ ││ │distribuţia/depozitarea gazului/ │ │ ││ │combustibilului destinat │ │ ││ │alimentării sistemelor de │ │ ││ │încălzire/răcire a clădirii, de la │ │ ││ │rezervorul de depozitare exterior sau │ │ ││ │de la ultima unitate de reducere a │ │ ││ │presiunii din reţea până la ştuţul de │ │ ││ │intrare al sistemelor de │ │ ││ │încălzire/răcire a clădirii │ │ │└────────────────────┴──────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.26.4 Familia de produse: ŢEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE FĂRĂ CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN (4/5)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │(Reacţie la foc)│conformităţii│├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│- Seturi de ţevi │În instalaţii din zone supuse │ oricare │ 1 ││- Ţevi │reglementărilor privind reacţia │ │ ││- Rezervoare │la foc, utilizate pentru │ │ ││- Sisteme de semnalizare a │transportul/distribuţia/ │ │ ││ scurgerilor şi dispozitive │depozitarea gazului/ │ │ ││ de prevenire a deversărilor│combustibilului destinat │ │ ││- Armături, adezivi, │alimentării sistemelor de │ │ ││ îmbinări, închideri de rost│încălzire/răcire a clădirii, de la│ │ ││ şi garnituri │rezervorul de depozitare exterior │ │ ││- Canale şi conducte de │sau de la ultima unitate de │ │ ││ protecţie │reducere a presiunii din reţea │ │ ││- Suporturi pentru │până la ştuţul de intrare al │ │ ││ ţevi/canale │sistemelor de încălzire/răcire a │ │ ││- Supape şi robinete │clădirii │ │ ││- Auxiliare de siguranţă ├──────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│ │în instalaţii din zone supuse │ A1(^4), A2(^4),│ 1 ││ │reglementărilor privind reacţia la│ B(^4), C(^4) │ ││ │foc, utilizate pentru transportul/│ │ ││ │evacuarea/depozitarea apei │ A1(^2), A2(^2),│ 3 ││ │nedestinată consumului uman │ B(^2), C(^2), D│ ││ │ │ E │ ││ │ │ (de la A1 la │ 4 ││ │ │ E)(^3), F │ │└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.26.5 Familia de produse: ŢEVI, REZERVOARE ŞI PRODUSE AUXILIARE FĂRĂ CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN (5/5)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │(Reacţie la foc)│conformităţii│├─────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│- Seturi de ţevi │În instalaţii din zone │ - │ 3 ││- Ţevi │supuse reglementărilor │ │ ││- Rezervoare │privind conservarea │ │ ││- Sisteme de semnalizare a │energiei, folosite pentru │ │ ││ scurgerilor şi dispozitive de │transportul/evacuarea/ │ │ ││ prevenire a deversărilor │depozitarea apei nedestinată│ │ ││- Armături, adezivi, îmbinări, │consumului uman şi pentru │ │ ││ închideri de rost şi garnituri │sisteme de încălzire │ │ ││- Canale şi conducte de protecţie│ │ │ ││- Suporturi pentru ţevi/canale │ │ │ ││- Supape şi robinete │ │ │ ││- Auxiliare de siguranţă │ │ │ │└─────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.27.1 Familia de produse: AGREGATE MINERALE PENTRU UTILIZĂRI NESUPUSE UNOR CERINŢE STRICTE DE SECURITATE (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐│ │ │Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │Utilizare(ări) preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Agregate pentru: │Drumuri şi alte lucrări de │ - │ 4 ││- mixturi bituminoase şi tratamente │inginerie civilă │ │ ││ de suprafaţă │ │ │ ││- mixturi cu sau fără lianţi │ │ │ ││ hidraulici │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Anrocament cu piatră sortată │Construcţii hidraulice şi alte│ - │ 4 ││ │lucrări de inginerie civilă │ │ │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Balast de cale ferată │Lucrări de căi ferate │ - │ 4 │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Filere pentru: │Drumuri şi alte lucrări de │ - │ 4 ││- mixturi bituminoase şi tratamente │inginerie civilă │ │ ││ de suprafaţă │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Agregate şi filere pentru beton, │La clădiri, drumuri şi alte │ - │ 4 ││mortar şi pastă de ciment │lucrări de inginerie civilă │ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.27.2 Familia de produse: AGREGATE MINERALE PENTRU UTILIZĂRI SUPUSE UNOR CERINŢE STRICTE DE SECURITATE (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐│ │ │Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │Utilizare(ări) preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Agregate pentru: │Drumuri şi alte lucrări de │ - │ 2+ ││- mixturi bituminoase şi tratamente │inginerie civilă │ │ ││ de suprafaţă │ │ │ ││- mixturi cu sau fără lianţi │ │ │ ││ hidraulici │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Anrocament cu piatră sortată │Construcţii hidraulice şi alte│ - │ 2+ ││ │lucrări de inginerie civilă │ │ │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Balast de cale ferată │Lucrări de căi ferate │ - │ 2+ │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Filere pentru: │Drumuri şi alte lucrări de │ - │ 2+ ││- mixturi bituminoase şi tratamente │inginerie civilă │ │ ││ de suprafaţă │ │ │ │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Agregate şi filere pentru beton, │La clădiri, drumuri şi alte │ - │ 2+ ││mortar şi pastă de ciment │lucrări de inginerie civilă │ │ │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.28.1 Familia de produse: FINISAJE INTERIOARE ŞI EXTERIOARE PENTRU PEREŢI ŞI PLAFOANE (1/5)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌────────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │Utilizare(ări) preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │(Rezistenţa la foc)│conformităţii│├────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Panouri │Pentru finisaje interioare şi │ oricare │ 3 ││─────── │exterioare, ca elemente │ │ ││ │complete, pentru ignifugarea │ │ ││ │pereţilor sau plafoanelor │ │ │├────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Plafoane suspendate (seturi)│Ca finisaje interioare şi │ oricare │ 3 ││────────────────────────────│exterioare, pentru ignifugarea│ │ ││ │pereţilor sau plafoanelor │ │ │└────────────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.28.2 Familia de produse: FINISAJE INTERIOARE ŞI EXTERIOARE PENTRU PEREŢI ŞI PLAFOANE (2/5)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate ele organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐│ │ │Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │ Utilizare(ări) preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Panouri │Ca elemente exterioare sau interioare │ │ ││──────── │de rigidizare a pereţilor sau │ │ ││ │plafoanelor │ │ │├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ ││Plăci │Ca finisaje interioare sau exterioare │ │ ││───── │la pereţi sau plafoane supuse │ │ ││Panouri │cerinţelor de protecţie contra │ │ ││─────── │rănirilor accidentale provocate de │ │ ││(din materiale casante) │obiecte tăioase │ │ │├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ ││Plafoane suspendate (seturi)│Ca finisaje interioare sau exterioare │ - │ 3 ││────────────────────────────│la plafoane supuse cerinţelor privind │ │ ││ │securitatea în exploatare │ │ │├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ ││Plăci │În plafoane suspendate interioare sau │ │ ││───── │exterioare supuse cerinţelor privind │ │ ││Panouri │securitatea în exploatare │ │ ││─────── │ │ │ │├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ ││Profile fasonate │Pentru sprijinirea finisajelor │ │ ││──────────────── │interioare sau exterioare ale pereţilor│ │ ││Cadre de suspendare │sau plafoanelor, precum şi a │ │ ││─────────────────── │plafoanelor suspendate supuse │ │ ││ │cerinţelor privind securitatea în │ │ ││ │exploatare │ │ │└────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.28.3 Familia de produse: FINISAJE INTERIOARE ŞI EXTERIOARE PENTRU PEREŢI ŞI PLAFOANE (3/5)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ Utilizare(ări) preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │(Reacţie la foc)│conformităţii│├────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Tapete în suluri │Ca finisaje interioare la pereţi │ │ ││──────────────── │sau plafoane supuse │ │ ││Căptuşeli pentru plafoane │reglementărilor privind reacţia │ │ ││───────────────────────── │la foc │ │ │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ A1(^4), A2(^4),│ 1 ││Şindrile │Ca finisaje exterioare la pereţi │ B(^4), C(^4) │ ││──────── │sau plafoane supuse │ │ ││Dale de placaj │reglementărilor privind reacţia │ │ ││────────────── │la foc │ │ │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Plafoane suspendate (seturi)│Ca finisaje interioare sau │ │ ││────────────────────────────│exterioare la plafoane supuse │ │ ││ │reglementărilor privind reacţia │ │ ││ │la foc │ │ │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ ││Plăci │Ca finisaje interioare sau │ A1(^2), A2(^2),│ 3 ││────── │exterioare la pereţi sau plafoane│ B(^2), C(^2),D,│ ││Şindrile │supuse reglementărilor privind │ E │ ││──────── │reacţia la foc │ │ ││Panouri │ │ │ ││──────── │ │ │ │├────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Profile fasonate │Pentru sprijinirea finisajelor │ │ ││───────────────── │interioare sau exterioare ale │ (de la A1 la │ 4 ││Cadre de suspendare │pereţilor sau plafoanelor, sau a │ E)(^3), F │ ││─────────────────── │plafoanelor false, supuse │ │ ││ │reglementărilor privind reacţia │ │ ││ │la foc │ │ │└────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.28.4 Familia de produse: FINISAJE INTERIOARE ŞI EXTERIOARE PENTRU PEREŢI ŞI PLAFOANE (4/5)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau│Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │ clasă(e) │ a conformităţii │├────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤│Plafoane suspendate │Ca finisaje interioare sau │ │ ││─────────────────── │exterioare la pereţi sau plafoane │ │ ││(seturi) │supuse reglementărilor privind │ │ ││──────── │substanţele periculoase(^7) │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────────────┤ │ ││Plăci │Ca finisaje interioare sau │ │ ││───── │exterioare la pereţi sau plafoane │ - │ 3 ││Şindrile │supuse, după caz, reglementărilor │ │ ││───────── │privind substanţele periculoase(^7)│ │ ││Plăcuţe │ │ │ ││─────── │ │ │ ││Dale placaj │ │ │ ││─────────── │ │ │ ││Panouri │ │ │ ││─────── │ │ │ │└────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.28.5 Familia de produse: FINISAJE INTERIOARE ŞI EXTERIOARE PENTRU PEREŢI ŞI PLAFOANE (5/5)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau│Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │ clasă(e) │ a conformităţii │├────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤│Plafoane suspendate (seturi)│Ca finisaje interioare sau │ │ ││─────────────────────────── │exterioare la plafoane │ │ ││ │pentru alte utilizări │ │ ││ │prevăzute(^8) │ │ │├────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ ││Tapete în suluri │Ca finisaje interioare sau │ │ ││──────────────── │exterioare la pereţi sau │ │ ││Căptuşeli de plafoane │plafoane pentru alte │ │ ││───────────────────── │utilizări prevăzute(^8) │ │ ││Şindrile │ │ │ ││──────── │ │ │ ││Plăcuţe │ │ │ ││─────── │ │ - │ 4 ││Dale de placaj │ │ │ ││────────────── │ │ │ ││Panouri │ │ │ ││─────── │ │ │ │├────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ ││Profile fasonate │Pentru sprijinirea │ │ ││──────────────── │finisajelor interioare sau │ │ ││Cadre de suspendare │exterioare ale pereţilor │ │ ││─────────────────── │sau plafoanelor, sau a │ │ ││ │plafoanelor false, pentru │ │ ││ │alte utilizări prevăzute(^8) │ │└────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.29.1 Familia de produse: ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIŞ (1/5)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │(Rezistenţa la foc)│conformităţii│├────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Foi plane şi profilate │Pentru utilizări │ oricare │ 3 ││────────────────────── │supuse reglementărilor│ │ ││Ţigle, ardezie, dale de piatră şi │privind rezistenţa la │ │ ││───────────────────────────────── │foc (de exemplu, │ │ ││şindrile │compartimentare │ │ ││───────── │anti-foc) │ │ ││Panouri compozite sau panouri │ │ │ ││────────────────────────────── │ │ │ ││sandviş fabricate industrial │ │ │ ││──────────────────────────── │ │ │ ││Luminatoare │ │ │ ││─────────── │ │ │ ││Lucarne │ │ │ ││─────── │ │ │ │└────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.29.2 Familia de produse: ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIŞ (2/5)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ │ preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │(Reacţia la foc)│conformităţii│├─────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Foi plane şi profilate │Pentru utilizări│ A1(^4), A2(^4),│ 1 ││────────────────────── │supuse │ B(^4), C(^4) │ ││Ţigle, ardezie, dale de piatră şi şindrile │reglementărilor │ │ ││────────────────────────────────────────── │privind reacţia │ │ ││Panouri compozite sau panouri sandviş │la foc │ A1(^2), A2(^2),│ ││───────────────────────────────────── │ │B(^2),C(^2),D, E│ 3 ││fabricate industrial │ │ │ ││──────────────────── │ │ │ ││Luminatoare │ │ │ ││─────────── │ │ │ ││Lucarne │ │ (de la A1 la │ 4 ││─────── │ │ E)(^3), F │ ││Pazii şi plăci de intrados │ │ │ ││───────────────────────── │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.29.3 Familia de produse: ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIŞ (3/5)Pentru produsul(ele) şi utilizările, preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │(Reacţia la foc)│conformităţii│├──────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Foi plane şi profilate │Pentru utilizări supuse│ produse care │ 3 ││────────────────────── │reglementărilor privind│ trebuie │ ││Ţigle, ardezie, dale de piatră şi │comportarea la foc din │ încercate │ ││───────────────────────────────── │exterior │ │ ││şindrile │ │ │ ││──────── │ │ │ ││Panouri compozite sau panouri sandviş │ │ │ ││───────────────────────────────────── │ │ │ ││fabricate industrial │ │ │ ││──────────────────── │ │ │ ││Mastic asfaltos pentru acoperiş │ │ produse │ 4 ││─────────────────────────────── │ │ "considerate │ ││Pavimente de acoperiş │ │satisfăcătoare" │ ││───────────────────── │ │ fără încercări │ ││Luminatoare │ │ │ ││─────────── │ │ │ ││Lucarne │ │ │ ││──────── │ │ │ ││Sisteme de acces pe acoperiş, pasarele│ │ │ ││──────────────────────────────────────│ │ │ ││şi platforme │ │ │ ││──────────── │ │ │ ││Accesorii pentru învelitori de │ │ │ ││────────────────────────────── │ │ │ ││acoperiş │ │ │ ││──────── │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.29.4 Familia de produse: ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIŞ (4/6)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Foi plane şi profilate │Pentru utilizări care │ │ 3 ││────────────────────── │contribuie la consolidarea│ │ ││Panouri compozite sau panouri sandviş │structurii acoperişului │ │ ││───────────────────────────────────── │ │ │ ││fabricate industrial │ │ │ ││──────────────────── │ │ │ ││Luminatoare │ │ │ ││─────────── │ │ │ ││Lucarne │ │ │ ││──────── │ │ │ │└─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.29.5 Familia de produse: ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIŞ (5/6)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐│ │ │Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │ Utilizare(ări) preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Toate tipurile de învelitori, │Pentru utilizări supuse │ - │ 3 ││luminatoare, lucarne şi produse │reglementărilor privind substanţele│ │ ││auxiliare │periculoase(^7) │ │ │└────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.29.6 Familia de produse: ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ŞI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIŞ (6/6)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬──────────────┐│ │ Utilizare(ări) │Nivel(uri)│ Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ sau │ atestare ││ │ │ clasă(e) │conformităţii │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┤│Foi plane şi profilate │ │ │ ││────────────────────── │ │ │ ││Ţigle, ardezie, dale de piatră şi şindrile │ │ │ ││────────────────────────────────────────── │ │ │ ││Panouri compozite sau panouri sandviş fabricate │ │ │ ││─────────────────────────────────────────────── │ │ │ ││industrial │ │ │ ││────────── │ │ │ ││Pavimente de acoperiş │ │ │ ││───────────────────── │ │ │ ││Pazii şi plăci de intrados │ │ │ ││────────────────────────── │Pentru alte │ - │ 4 ││Piese mecanice de fixare a învelitorilor de │utilizări decât │ │ ││─────────────────────────────────────────── │cele specificate│ │ ││acoperiş │în tabelele │ │ ││──────── │3.29.1-3.29.5 │ │ ││Accesorii pentru învelitori de acoperiş │ │ │ ││─────────────────────────────────────── │ │ │ ││Sisteme de acces pe acoperiş, pasarele şi │ │ │ ││───────────────────────────────────────── │ │ │ ││platforme │ │ │ ││───────── │ │ │ ││Cârlige şi ancoraje de siguranţă pentru acoperiş │ │ │ ││──────────────────────────────────────────────── │ │ │ ││Mastic asfaltos pentru acoperiş │ │ │ ││─────────────────────────────── │ │ │ ││Lucarne │ │ │ ││─────── │ │ │ ││Luminatoare │ │ │ ││─────────── │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┘Tabel 3.30.1 Familia de produse: PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢIA DRUMURILOR (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌───────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │(Reacţie la foc)│conformităţii│├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Bitumuri │Utilizate la construcţia şi │ - │ 2+ ││ │tratarea suprafeţei drumurilor│ │ │├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Mixturi bituminoase │Utilizate la construcţia şi │ - │ 2+ ││ │tratarea suprafeţei drumurilor│ │ │├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Tratamente de suprafaţă │Utilizate la tratarea │ - │ 2+ ││ │suprafeţei drumurilor │ │ │├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Produse şi seturi pentru │Utilizate pentru platforme de │ - │ 2+ ││hidroizolarea platformelor de │pod │ │ ││pod │ │ │ │├───────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Produse auxiliare │Utilizate la drumuri din beton│ - │ 4 │└───────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.30.2 Familia de produse: PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢIA DRUMURILOR (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌───────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │ clasă(e) │ a conformităţii │├───────────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│Mixturi bituminoase │Utilizări supuse unei│ A1(FL)(^4), A2(FL)(^4), │ 1 ││Tratamente de suprafaţă│reglementări privind │ B(FL)(^4), C(FL)(^4) │ ││ │reacţia la foc │ ────────────────┼───── ││ │ │ A1(FL)(^2), A2(FL)(^2), │ 3 ││ │ │B(FL)(^2),C(FL)(^2),D(FL),│ ││ │ │ E(FL) │ ││ │ │ ────────────────┼────── ││ │ │ [de la A1(FL) la │ 4 ││ │ │ E(FL)](^3), F(FL) │ │└───────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.31.1 Familia de produse: STICLĂ PLANĂ, STICLĂ PROFILATĂ ŞI PRODUSE DIN STICLĂ TURNATĂ (1/6)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌──────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │(Rezistenţa la foc)│conformităţii│├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Panouri de sticlă plană şi curbată│Pentru utilizare într-un│ oricare │ 1 ││──────────────────────────────────│ansamblu vitrat destinat│ │ ││Sticlă profilată în U │special pentru a servi │ │ ││───────────────────── │ca protecţie la foc │ │ ││Vitraj izolant │ │ │ ││────────────── │ │ │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Panouri de perete din cărămizi de │Pentru compartimentări │ oricare │ 1 ││───────────────────────────────── │anti-foc │ │ ││sticlă │ │ │ ││────── │ │ │ │└──────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.31.2 Familia de produse: STICLĂ PLANĂ, STICLĂ PROFILATĂ ŞI PRODUSE DIN STICLĂ TURNATĂ (2/6)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │(Reacţie la foc)│conformităţii│├──────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┼─────────────┤│Panouri de sticlă plană şi curbată │Pentru utilizări supuse│ A1, A2, B, C, │ 3 ││────────────────────────────────── │reglementărilor privind│ D, E │ ││Sticlă profilată în U │reacţia la foc │ │ ││───────────────────── │ │ ───────┼─ ││Vitraj izolant │ │ (de la A1 la │ 4 ││────────────── │ │ E)(^3), F │ ││Cărămizi de sticlă │ │ │ ││────────────────── │ │ │ ││Panouri din cărămizi de sticlă │ │ │ ││────────────────────────────── │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┴─────────────┘Tabel 3.31.3 Familia de produse: STICLĂ PLANĂ, STICLĂ PROFILATĂ ŞI PRODUSE DIN STICLĂ TURNATĂ (3/6)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌──────────────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │ │conformităţii│├──────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼─────────────┤│Panouri de sticlă plană şi curbată│Pentru utilizări supuse│Produse care trebuie│ 3 ││──────────────────────────────────│reglementărilor privind│ încercate │ ││Sticlă profilată în U │comportarea la foc din │ ──────────┼────── ││───────────────────── │exterior │Produse "considerate│ 4 ││Vitraj izolant │ │satisfăcătoare" fără│ ││────────────── │ │ încercări │ │└──────────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘Tabel 3.31.4 Familia de produse: STICLĂ PLANĂ, STICLĂ PROFILATĂ ŞI PRODUSE DIN STICLĂ TURNATĂ (4/6)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────┬──────────────┐│ │ Utilizare(ări) │Nivel(uri)│ Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤│Panouri de sticlă plană şi curbată│Pentru utilizări ca vitraj │ - │ 1 ││──────────────────────────────────│anti-glonţ sau antideflagrant │ │ ││Vitraj izolant │Pentru alte utilizări │ │ ││────────────── │susceptibile de a prezenta │ │ ││Cărămizi de sticlă │riscuri faţă de "securitatea în │ │ ││────────────────── │exploatare" şi supuse │ - │ 3 ││Pereţi din cărămizi de sticlă │reglementărilor aplicabile în │ │ ││───────────────────────────── │acest domeniu │ │ │├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤│Sticlă profilată în U │Pentru alte utilizări │ - │ 3 ││───────────────────── │susceptibile de a prezenta │ │ ││ │riscuri faţă de "securitatea în │ │ ││ │exploatare" şi supuse │ │ ││ │reglementărilor aplicabile în │ │ ││ │acest domeniu │ │ │└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┘Tabel 3.31.5 Familia de produse: STICLĂ PLANĂ, STICLĂ PROFILATĂ ŞI PRODUSE DIN STICLĂ TURNATĂ (5/6)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Panouri de sticlă plană şi profilată│Sticlă destinată aplicaţiilor │ - │ 3 ││────────────────────────────────────│privind conservarea energiei │ │ ││(tratate special) │şi/sau reducerea poluării │ │ ││───────────────── │sonore │ │ ││Sticlă profilată în U │ │ │ ││───────────────────── │ │ │ ││Vitraj izolant │ │ │ ││────────────── │ │ │ ││Cărămizi de sticlă │ │ │ ││────────────────── │ │ │ ││Panouri din cărămizi de sticlă │ │ │ ││────────────────────────────── │ │ │ │└────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.31.6 Familia de produse: STICLĂ PLANĂ, STICLĂ PROFILATĂ ŞI PRODUSE DIN STICLĂ TURNATĂ (6/6)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Panouri de sticlă plană şi profilată │Pentru alte utilizări │ - │ 4 ││──────────────────────────────────── │decât cele indicate în │ │ ││Sticlă profilată în U │tabelele 3.31.1-3.31.5 │ │ ││───────────────────── │ │ │ ││Vitraj izolant │ │ │ ││────────────── │ │ │ ││Cărămizi de sticlă │ │ │ ││────────────────── │ │ │ ││Panouri de perete din cărămizi de sticlă │ │ │ ││──────────────────────────────────────── │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.32.1 Familia de produse: PEREŢI CORTINĂ: Produs generic: Seturi de etanşare cu rol structural (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────┤│Seturi de închideri structurale cu geam, │ │ │ 1 ││Tipul II şi IV │Pereţi exteriori şi│ │ │├────────────────────────────────────────────┤acoperişuri │ - ├─────────────┤│Seturi de închideri structurale cu geam, │ │ │ 2+ ││Tipul II şi IV │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────┴─────────────┘Tabel 3.33.1 Familia de produse: PIESE DE FIXARE MECANICĂ: Produs generic: Ancore metalice pentru utilizare în beton (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Ancore metalice pentru │Pentru fixarea şi/sau sprijinirea │ │ 1 ││utilizare în beton (tip │elementelor structurale din beton sau a│ │ ││sarcină grea) │unor unităţi grele, cum ar fi căptuşeli│ │ ││ │şi plafoane suspendate │ │ │└────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.34.1 Familia de produse: PIESE DE FIXARE MECANICĂ: Produs generic: Ancore metalice pentru utilizare în beton pentru fixarea sistemelor uşoare (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Ancore metalice pentru │Pentru utilizare în sisteme suplimentare │ │ 2+ ││utilizare în beton (tip│pentru fixarea şi/sau sprijinirea de beton a│ │ ││sarcină uşoară) │unor elemente precum plafoane suspendate │ │ ││ │uşoare şi instalaţii │ │ │└───────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.35.1 Familia de produse: PIESE DE FIXARE MECANICĂ: Produs generic: Ancore metalice de injecţie pentru utilizare în zidării (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Ancore metalice de injecţie │Pentru fixarea şi/sau sprijinirea de │ │ 1 ││pentru utilizare în zidării │zidărie a unor elemente structurale │ │ ││ │(care contribuie la stabilitatea │ │ ││ │construcţiei) sau a unor unităţi grele │ │ ││ │de căptuşeală sau de instalaţii │ │ │└────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.36.1 Familia de produse: PIESE DE FIXARE MECANICĂ: Produs generic: Ancore din plastic pentru utilizare în beton şi zidării (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│Ancore din plastic │Pentru utilizare în sisteme, cum ar fi sisteme │ │ 2+ ││pentru utilizare în│de faţadă, pentru fixarea sau sprijinirea │ │ ││beton şi zidării │elementelor care contribuie la stabilitatea │ │ ││ │sistemelor │ │ │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.37.1 Familia de produse: SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE TERMICĂ EXTERIOARĂ/SETURI CU TENCUIALĂ (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ clasă(e) pentru │ atestare a ││ │ │ reacţia la foc │conformităţii│├────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│Sisteme compozite de izolare│În pereţi exteriori supuşi │A1(^4), A2(^4),B(^4),│ 1 ││termică exterioară/seturi cu│reglementărilor la foc │ C(^4) │ ││tencuială (ETICS) │ │─────────────────────┼─────────────┤│ │ │A1(^2),A2(^2), B(^2),│ 2+ ││ │ │C(^2), D, E,(de la A1│ ││ │ │ la E)(^3), F │ ││ ├────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────┤│ │În pereţi exteriori nesupuşi│ oricare │ 2+ ││ │reglementărilor la foc │ │ │└────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────┘Tabel 3.38.1 Familia de produse: SISTEME DE MEMBRANE HIDROIZOLATOARE FLEXIBILE PENTRU ACOPERIŞ CU FIXARE MECANICĂ (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┐│ │Utilizare(ări)│Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │preconizată(e)│ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤│Sisteme de membrane hidroizolatoare flexibile pentru │Pentru │ │ 2+ ││acoperiş cu fixare mecanică, incluzând sistemul de │hidroizolarea │ │ ││fixare în câmp, la capete şi pe margini, şi uneori │acoperişului │ │ ││izolaţia termică, limitate la sisteme continue etanşe│ │ │ ││la apă bazate pe foi flexibile │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.39.1 Familia de produse: SETURI DE COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE (1/5)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌───────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau clasă(e) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │ (Reacţie la foc) │ a conformităţii │├───────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────┤│Seturi de │Pentru utilizări supuse │ A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4) │ 1 ││compartimentări│cerinţelor privind ├──────────────────────────────┼─────────────────────┤│interioare │reacţia la foc │A1(^2),A2(^2),B(^2),C(^2),D, E│ 3 ││ │ ├──────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │ │ (de la A1 la E)(^3), F │ 4 │└───────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.39.2 Familia de produse: SETURI DE COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE (2/5)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌─────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┐│ │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau clasă(e)│ Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ (Rezistenţa la foc) │ atestare a ││ │ │ │ conformităţii │├─────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤│Seturi de compartimentări│Pentru compartimentări│ oricare │ 3 ││interioare │anti-foc │ │ │└─────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┘Tabel 3.39.3 Familia de produse: SETURI DE COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE (3/5)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌──────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├──────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Seturi de │Pentru utilizări supuse │ - │ 3 ││compartimentări │reglementărilor privind substanţele│ │ ││interioare │periculoase(^7) │ │ │└──────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.39.4 Familia de produse: SETURI DE COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE (4/5)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌───────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├───────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Seturi de │Pentru utilizări susceptibile de a │ - │ 3 ││compartimentări│prezenta riscuri faţă de "securitatea în │ │ ││interioare │exploatare" şi supuse reglementărilor │ │ ││ │aplicabile în acest domeniu │ │ │└───────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.39.5 Familia de produse: SETURI DE COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE (5/5)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌─────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Seturi de compartimentări│Pentru alte utilizări decât cele│ - │ 4 ││interioare │indicate în tabelele 3.39.1 - │ │ ││ │3.39.4 │ │ │└─────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.40.1 Familia de produse: SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ŞI BETON (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │ (Reacţie la foc) │conformităţii│├────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Seturi/sisteme de cofraje pierdute │ │ │ ││────────────────────────────────── │ │ │ ││neportante, pentru umplere cu beton │ │ │ ││─────────── │ │ │ ││normal, după caz, cu armătură, │ │ │ ││compuse fie din │ │ A1(^4), A2(^4), │ 1 ││- blocuri constituite dintr-un │Pentru construirea în │ B(^4), C(^4) │ ││ material izolant (sau dintr-o │clădiri a pereţilor ├───────────────────┼─────────────┤│ combinaţie între un material │exteriori şi interiori │A1(^2),A2(^2),B(^2)│ ││ izolant şi alte materiale) │supuşi reglementărilor │C(^2), D, E,(de la │ 2+ ││ sau din │la foc │ A1 la E)(^3), F │ ││- panouri constituite dintr-un ├───────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│ material izolant (sau dintr-o │Pentru construirea în │ │ ││ combinaţie între un material │clădiri a pereţilor │ oricare │ 2+ ││ izolant şi alte materiale) │exteriori şi interiori │ │ ││ alcătuite din pereţi de cofraj │nesupuşi │ │ ││ legaţi prin antretoaze │reglementărilor la foc │ │ │└────────────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.41.1 Familia de produse: SETURI DE POST-TENSIONARE PENTRU STRUCTURI PRECOMPRIMATE (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌─────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) de atestare a ││ │ preconizată(e) │ clasă(e) │ conformităţii │├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────┤│Seturi de post-tensionare│Structuri precomprimate│ - │ 1 │└─────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┴───────────────────────────┘Tabel 3.42.1 Familia de produse: SETURI DE HIDROIZOLAŢII DE ACOPERIŞ APLICATE LICHID (1/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌──────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├──────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Seturi de hidroizolaţii de│Toate utilizările privind │ - │ 3 ││acoperiş aplicate lichid │asigurarea etanşeităţii │ │ ││ │acoperişurilor │ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.42.2 Familia de produse: SETURI DE HIDROIZOLAŢII DE ACOPERIŞ APLICATE LICHID (2/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌───────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │ clasă(e) │ a conformităţii │├───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│Seturi de hidroizolaţii│Toate utilizările supuse│ Produse care │ 3 ││de acoperiş aplicate │reglementărilor privind │ trebuie încercate │ ││lichid │comportarea la foc din │ Produse "considerate │ 4 ││ │exterior │ satisfăcătoare" fără │ ││ │ │ încercări │ │└───────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.42.3 Familia de produse: SETURI DE HIDROIZOLAŢII DE ACOPERIŞ APLICATE LICHID (3/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌──────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │ sau clasă(e) │ a conformităţii │├──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│Seturi de hidroizolaţii de│Toate utilizările │ A1(^4), A2(^4), │ 1 ││acoperiş aplicate lichid │supuse reglementărilor│ B(^4), C(^4) │ ││ │privind reacţia la foc│ ────────┼─────── ││ │ │ A1(^2), A2(^2), │ 3 ││ │ │ B(^2), C(^2), D, E │ ││ │ │ ────────┼─────── ││ │ │ (de la A1 la │ 4 ││ │ │ E)(^3), F │ │└──────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.43.1 Familia de produse: SETURI DE ACOPERIŞURI TRANSLUCIDE AUTOPORTANTE (CU EXCEPŢIA CELOR BAZATE PE STICLĂ) (1/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌───────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Seturi de acoperişuri translucide │Acoperişuri şi │ - │ 3 ││autoportante (cu excepţia celor │învelitori de acoperiş│ │ ││bazate pe sticlă) │ │ │ │└───────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.43.2 Familia de produse: SETURI DE ACOPERIŞURI TRANSLUCIDEAUTOPORTANTE (CU EXCEPŢIA CELOR BAZATE PE STICLĂ) (2/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌─────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │ clasă(e) │ a conformităţii │├─────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│Seturi de acoperişuri │Utilizări supuse │ Produse care trebuie │ 3 ││translucide autoportante │reglementărilor │ încercate │ ││(cu excepţia celor bazate│privind comportarea│ ───────────┼───────── ││pe sticlă) │la foc din exterior│ Produse "considerate │ ││ │ │ satisfăcătoare" fără │ 4 ││ │ │ încercări │ │└─────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.43.3 Familia de produse: SETURI DE ACOPERIŞURI TRANSLUCIDE AUTOPORTANTE (CU EXCEPŢIA CELOR BAZATE PE STICLĂ) (3/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌─────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │ clasă(e) │ a conformităţii │├─────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤│Seturi de acoperişuri │Utilizări supuse │ A1(^4), A2(^4), │ 1 ││translucide autoportante (cu │reglementărilor │ B(^4), C(^4) │ ││excepţia celor bazate pe │privind reacţia la foc│ ───────┼──────── ││sticlă) │ │ A1(^2), A2(^2), │ 3 ││ │ │ B(^2), C(^2),D,E │ ││ │ │ ───────┼──────── ││ │ │ (de la A1 la │ 4 ││ │ │ E)(^3), F │ │└─────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.44.1 Familia de produse: SETURI DE SCĂRI PREFABRICATE (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌──────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├──────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Seturi de scări │Pentru locuinţe şi alte clădiri│ - │ 2+ ││prefabricate │ │ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.44.2 Familia de produse: SETURI DE SCĂRI PREFABRICATE (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌───────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │ clasă(e) │ a conformităţii │├───────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┤│Seturi de scări│Utilizări supuse reglementărilor │A1(^4),A2(^4),B(^4),│ 1 ││prefabricate │privind reacţia la foc │ C(^4) │ ││ │ │ ────────┼────── ││ │ │A1(^2),A2(^2),B(^2),│ 3 ││ │ │ C(^2), D, E │ ││ │ │ ─────────┼────── ││ │ │ (de la A1 la │ 4 ││ │ │ E)(^3), F │ │└───────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.45.1 Familia de produse: GRINZI ŞI STÂLPI DIN COMPOZITE UŞOARE PE BAZĂ DE LEMN (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌──────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┐│ │Utilizare(ări)│ Nivel(uri) sau clasă(e) │Sistem(e) de atestare││ Produs(e) │preconizată(e)│ (Reacţie la foc) │ a conformităţii ││ │ │ (Rezistenţa la foc) │ │├──────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────┤│Grinzi şi stâlpi din compozite│ În clădiri │ oricare │ 1 ││uşoare pe bază de lemn │ │ │ ││(incluzând grinzi-T, respectiv│ │ │ ││combinaţii grindă/placă) │ │ │ │└──────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.46.1 Familia de produse: PRODUSE CU ROL DE PROTECŢIE LA FOC (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ sau clasă(e) │ atestare a ││ │ │(Rezistenţa la foc)│conformităţii│├────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Produse pentru oprirea focului şi │Pentru compartimentări│ oricare │ 1 ││pentru etanşare la foc │anti-foc şi/sau │ │ ││Produse pentru protecţie la foc │protecţie la foc sau │ │ ││(incluzând vopsele) │performanţă la foc │ │ │└────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.46.2 Familia de produse: PRODUSE CU ROL DE PROTECŢIE LA FOC (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌─────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │ (Reacţie la foc) │conformităţii│├─────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤│Produse pentru oprirea focului şi│Pentru utilizări │ A1(^4),A2(^4), B(^4),│ 1 ││pentru etanşare la foc │supuse reglementărilor│ C(^4) │ ││Produse pentru protecţie la foc │privind reacţia la foc│ ───────┼─────── ││(incluzând vopsele) │ │ A1(^2),A2(^2), B(^2),│ 3 ││ │ │ C(^2), D, E │ ││ │ │ ───────┼─────── ││ │ │(de la A1 la E)(^3),F │ 4 │└─────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────┘Tabel 3.47.1 Familia de produse: SETURI DE CLĂDIRI PREFABRICATE CU CADRE ŞI BÂRNE DE LEMN (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │Utilizare(ări)│Nivel(uri) sau clasă(e)│Sistem(e) de atestare││ │preconizată(e)│ (Reacţie la foc) │ a conformităţii │├────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤│Seturi de clădiri prefabricate │În construirea│ oricare │ 1 ││cu cadre şi bârne de lemn (aşa │clădirilor │ │ ││cum sunt definite în Anexa II) │ │ │ │└────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.48.1 Produs generic: Seturi de izolare a pardoselilor flotante contra vibraţiilor şi zgomotelor de impact (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Seturi de izolare a pardoselilor │Pentru aplicaţii în │ - │ 3 ││flotante contra vibraţiilor şi │interiorul clădirilor│ │ ││zgomotelor de impact │ │ │ │└────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.48.2 Produs generic: Seturi de izolare a pardoselilor flotante contra vibraţiilor şi zgomotelor de impact (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌─────────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │ clasă(e) │ a conformităţii │├─────────────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Seturi de izolare a │Utilizări supuse│ A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4) │ 1 ││pardoselilor flotante│reglementărilor │A1(FL)(^4),A(FL)(^4), B(FL)(^4),│ ││contra vibraţiilor şi│privind reacţia │ C(FL)(^4) │ ││zgomotelor de impact │la foc │A1(^2), A2(^2), B(^2), C(^2),D,E│ 3 ││ │ │A1(FL)(^2),A2(FL)(^2),B(FL)(^2),│ ││ │ │ C(FL)(^2), D(FL), E(FL) │ ││ │ │ │ ││ │ │ (de la A1 la E)(^3), F │ 4 ││ │ │ [de la A1(FL) la E(FL)](^3), │ ││ │ │ E(FL) │ │└─────────────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.49.1 Produs generic: Seturi de izolare contra vibraţiilor şi zgomotelor pentru pereţi (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Seturi de izolare contra vibraţiilor│Pentru aplicaţii în │ - │ 3 ││şi zgomotelor pentru pereţi │interiorul clădirilor│ │ │└────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.49.2 Produs generic: Seturi de izolare contra vibraţiilor şi zgomotelor pentru pereţi (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌─────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │ clasă(e) │ a conformităţii │├─────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤│Seturi de izolare contra │Utilizări supuse │A1(^4), A2(^4), B(^4),│ 1 ││vibraţiilor şi zgomotelor│reglementărilor │ C(^4) │ ││pentru pereţi │privind reacţia la foc│A(FL)(^4), A2(FL)(^4),│ ││ │ │ B(FL)(^4), C(FL)(^4)│ ││ │ │ ───────────┼──────── ││ │ │ A1(^2), A2(^2), │ 3 ││ │ │ B(^2), C(^2), D, E │ ││ │ │A1(FL)(^2), A2(FL)(^2)│ ││ │ │ B(FL)(^2), C(FL)(^2),│ ││ │ │ D(FL), E(FL) │ ││ │ │ ───────────┼──────── ││ │ │(de la A1 la E)(^3), F│ 4 ││ │ │ [de la A1(FL) la │ ││ │ │ E(FL)](^3), F(FL) │ │└─────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.50.1 Produs generic: Plăcuţe din oţel inoxidabil de îmbinare între pereţi (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌──────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├──────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Plăcuţe din oţel inoxidabil de│Pentru pereţi din zidărie │ - │ 3 ││îmbinare între pereţi │ │ │ │└──────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.51.1 Produs generic: Seturi de prea-plin de ape uzate (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├────────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Seturi de prea-plin de ape uzate│Pentru aplicaţii în │ - │ 4 ││ │interiorul clădirilor │ │ │└────────────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.52.1 Produs generic: Şine în U pentru inserţii de fixare în beton (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Şine în U pentru inserţii de fixare în │Pentru ancorări │ - │ 1 ││beton │ │ │ │└────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.53.1 Produs generic: Seturi de ancorare chimică (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌──────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├──────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Seturi de ancorare chimică │Pentru ancorări │ - │ 1 │└──────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.54.1 Produs generic: Set de ancorare din beton epoxi/poliester armat cu fibre de sticlă/mortar epoxi (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Set de ancorare din beton │Pentru reparaţii │ - │ 1 ││epoxi/poliester armat cu fibre de │structurale │ │ ││sticlă/mortar epoxi │ │ │ │└────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.55.1 Familia de produse: PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT DE LEMN ŞI PANOURI COMPOZITE UŞOARE AUTOPORTANTE (1/6)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌───────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├───────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Panouri portante cu schelet│Pentru aplicaţii care │ - │ 1 ││prefabricat de lemn │contribuie la capacitatea │ │ ││ │portantă a structurii │ │ │├───────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Panouri compozite uşoare │Pentru aplicaţii care │ - │ 3 ││autoportante │contribuie la rigidizarea │ │ ││ │structurii │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.55.2 Familia de produse: PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT DE LEMN ŞI PANOURI COMPOZITE UŞOARE AUTOPORTANTE (2/6)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ Utilizare(ări) preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │(Rezistenţa la foc)│conformităţii│├─────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Panouri portante cu │Utilizări supuse reglementărilor │ oricare │ 3 ││schelet prefabricat de │privind rezistenţa la foc (de │ │ ││lemn │exemplu, pentru compartimentare │ │ ││Panouri compozite uşoare │anti-foc) │ │ ││autoportante │ │ │ │└─────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘Tabel 3.55.3 Familia de produse: PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT DE LEMN ŞI PANOURI COMPOZITE UŞOARE AUTOPORTANTE (3/6)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau clasă(e) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │ (Reacţie la foc) │ a conformităţii │├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤│Panouri portante│Utilizări supuse │ A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4)│ 1 ││cu schelet │reglementărilor │A1(FL)(^4),A2(FL)(^4),B(FL)(^4)│ ││prefabricat de │privind reacţia la foc│ C(FL)(^4) │ ││lemn │ │ ──────────────┼─────────── ││ │ │A1(^2), A2(^2),B(^2),C(^2),D,E │ 3 ││ │ │A1(FL)(^2),A2(FL)(^2),B(FL)(^2)│ ││ │ │ C(FL)(^2), D(FL), E(FL) │ ││ │ │ ──────────────┼─────────── ││ │ │ (de la A1 la E)(^3), F │ 4 ││ │ │ [de la A1(FL) la E(FL)](^3) │ ││ │ │ F(FL) │ │├────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────┤│Panouri │Utilizări supuse │ A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4)│ 1 ││compozite uşoare│reglementărilor │ ──────────────┼─────────── ││autoportante │privind reacţia la foc│A1(^2),A2(^2),B(^2),C(^2), D,E │ 3 ││ │ │ ──────────────┼─────────── ││ │ │ (de la A1 la E)(^3), F │ 4 │└────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.55.4 Familia de produse: PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT DE LEMN ŞI PANOURI COMPOZITE UŞOARE AUTOPORTANTE (4/6)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────┐│ │ │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ Utilizare(ări) preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │ │conformităţii│├───────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤│Panouri portante cu schelet│Pentru aplicaţii supuse │ Produse care │ 3 ││prefabricat de lemn │reglementărilor privind │trebuie încercate│ ││ │comportarea la foc din exterior ├─────────────────┼─────────────┤│Panouri compozite uşoare │ │ Produse │ 4 ││autoportante │ │ "considerate │ ││ │ │ satisfăcătoare" │ ││ │ │ fără încercări │ │└───────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────┘Tabel 3.55.5 Familia de produse: PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT DE LEMN ŞI PANOURI COMPOZITE UŞOARE AUTOPORTANTE (5/6)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌───────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Panouri portante cu schelet │Utilizări supuse │ - │ 3 ││prefabricat de lemn │reglementărilor privind │ │ ││Panouri compozite uşoare │substanţele periculoase(^7)│ │ ││autoportante │ │ │ │└───────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.55.6 Familia de produse: PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT DE LEMN ŞI PANOURI COMPOZITE UŞOARE AUTOPORTANTE (6/6)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌───────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │ clasă(e) │ a conformităţii │├───────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤│Panouri portante cu schelet│Pentru alte utilizări │ - │ 4 ││prefabricat de lemn │decât cele indicate în │ │ ││Panouri compozite uşoare │tabelele 3.55.1-3.55.5 │ │ ││autoportante │ │ │ │└───────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.56.1 Produs generic: Sistem de acoperire de interior din plăci de ipsos armat cu fibre (1/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │ clasă(e) │ a conformităţii │├───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┤│Sistem de acoperire de │Pentru aplicaţii │ - │ 3 ││interior din plăci de ipsos│nestructurale în interiorul│ │ ││armat cu fibre │clădirilor │ │ │└───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.56.2 Produs generic: Sistem de acoperire de interior din plăci de ipsos armat cu fibre (2/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌───────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │ clasă(e) │ a conformităţii │├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤│Sistem de acoperire de │Utilizări supuse │A1(^4), A2(^4), B(^4), │ 1 ││interior din plăci de │reglementărilor │C(^4) A1(^2), A2(^2), │ 3 ││ipsos armat cu fibre │privind reacţia la foc│ B(^2), C(^2), D, E │ ││ │ │ (de la A1 la E)(^3), F │ 4 │└───────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.56.3 Produs generic: Sistem de acoperire de interior din plăci de ipsos armat cu fibre (3/3)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌───────────────────────────────────┬──────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├───────────────────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Sistem de acoperire de interior din│Utilizări supuse │ oricare │ 3 ││plăci de ipsos armat cu fibre │reglementărilor │ │ ││ │privind reacţia la foc│ │ │└───────────────────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.57.1 Produs generic: Membrane de etanşare preformate pentru perete dublu (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌───────────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├───────────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Membrane de etanşare preformate│Pentru aplicaţii în pereţi│ - │ 3 ││pentru perete dublu │de zidărie │ │ │└───────────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.58.1 Produs generic: Racorduri şi mufe pentru bare de armare standard (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌──────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├──────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Racorduri şi mufe pentru bare de armare │Pentru armături│ - │ 1+ ││standard │ │ │ │└──────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.59.1 Produs generic: Plăci de rigidizare ondulate din oţel (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Plăci de rigidizare ondulate din │Pentru aplicaţii în │ - │ 2+ ││oţel (destinate sistemelor de │interiorul clădirilor│ │ ││planşeu structural mixt) │ │ │ │└────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.60.1 Produs generic: Lambă specială pentru asamblare stâlpi (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌─────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Lambă specială (dispozitiv de asamblare │Pentru aplicaţii│ - │ 2+ ││pentru stâlpi portanţi prefabricaţi din │structurale │ │ ││beton) │ │ │ │└─────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.61.1 Produs generic: Sabot pentru ancorare stâlpi (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌─────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Sabot (dispozitiv de ancorare pentru │Pentru aplicaţii│ - │ 2+ ││stâlpi portanţi prefabricaţi din beton) │structurale │ │ │└─────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.62.1 Produs generic: Rosturi de dilatare pentru poduri rutiere (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌─────────────────────┬────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │sau clasă(e)│ a conformităţii │├─────────────────────┼────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Rosturi de dilatare │Pentru asigurarea continuităţii │ - │ 1 ││pentru poduri rutiere│suprafeţei de trafic şi a │ │ ││ │capacităţii portante de trafic şi │ │ ││ │atenuarea mişcării podului │ │ │└─────────────────────┴────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.63.1 Familia de produse: PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII ÎN CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMANPentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate relevante, elaborate de organismele europene de standardizare CEN/CENELEC:*Font 8*┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │Nivel(uri)│Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ sau │ atestare a ││ │ │ clasă(e) │conformităţii│├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────┼─────────────┤│- Seturi (ţevi şi sisteme de depozitare) │La instalaţii de │ - │ 1+(10) ││- Ţevi │transport/distribuţie/ │ │ ││- Rezervoare │depozitare a apei │ │ ││- Supape, robinete, pompe, apometre, │destinate consumului uman,│ │ ││ dispozitive de protecţie şi siguranţă │până la şi inclusiv │ │ ││- Fitinguri, adezivi, îmbinări, închideri│robinetele consumatorului │ │ ││ de rost şi garnituri │ │ │ ││- Membrane, răşini │ │ │ ││- Acoperiri │ │ │ ││- Lubrifianţi, uleiuri │ │ │ │└─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────┴─────────────┘Tabel 3.64.1 Produs generic: Panouri tip "veture" (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌─────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │ clasă(e) │ a conformităţii │├─────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤│Panouri tip "veture" │La clădiri │ - │ 3 ││──────────────────── │ │ │ │└─────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.64.2 Produs generic: Panouri tip "veture" (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────┐│ │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau │Sistem(e) de ││ Produs(e) │ preconizată(e) │ clasă(e) │ atestare a ││ │ │ │conformităţii│├────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────┤│Panouri tip "veture" │Pentru utilizări supuse│ A1(^4), A2(^4), B(^4), C(^4)│ 1 ││ │reglementărilor privind│A1(^2),A2(^2),B(^2),C(^2),D,E │ 3 ││ │reacţia la foc │ (de A1 la E)(^3), F │ 4 │└────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────┘Tabel 3.65.1 Familia de produse: Seturi de căptuşeli pentru pereţi exteriori (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌──────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) preconizată(e) │ Nivel(uri) │Sistem(e) de atestare││ │ │sau clasă(e)│ a conformităţii │├──────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼─────────────────────┤│Seturi de căptuşeli pentru│Pentru pereţi exteriori sau │ - │ 2+ ││pereţi exteriori │finisaje exterioare la pereţi │ │ │└──────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.65.2 Familia de produse: Seturi de căptuşeli pentru pereţi exteriori (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ Nivel(uri) sau clasă(e) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │ (reacţie la foc) │ a conformităţii │├────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤│Seturi de căptuşeli │Pentru utilizări supuse│ A1(^4), A2(^4), B(^4), │ 1 ││pentru pereţi │reglementărilor privind│C(^4) A1(^2),A2(^2),B(^2),│ 3 ││exteriori │reacţia la foc │ C(^2), D, E │ ││ │ │ (de A1 la E)(^3), F │ 4 │└────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.66.1 Familia de produse: Seturi de hidroizolaţii aplicate lichid la platforme de pod (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌──────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau clasă(e) │Sistem(e) de atestare││ │ preconizată(e) │ (reacţie la foc │ a conformităţii │├──────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┤│Seturi de căptuşeli pentru│La platforme de pod│ - │ 2+ ││pereţi exteriori │ │ │ │└──────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┘Tabel 3.67.1 Familia de produse: BOLŢURI PENTRU ÎMBINĂRI STRUCTURALE (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Bolţuri pentru îmbinări │Pentru utilizări supuse │ - │ 2+ ││structurale │reglementărilor privind │ │ ││ │performanţele structurale │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.67.1 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.67.2 Familia de produse: BOLŢURI PENTRU ÎMBINĂRI STRUCTURALE (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Bolţuri pentru îmbinări │Pentru utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ 1 ││structurale │reglementărilor privind reacţia │C(4) │ ││ │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││ │ │C(2),D,E │ 3 ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 laE)(3), │ ││ │ │ F │ 4 │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.67.2 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.68.1 Produs generic: Seturi de îmbrăcăminţi etanşe la apă pentru pardoseli şi pereţi în camere umede (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Gmduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele EOTA:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Seturi de îmbrăcăminţi │Pentru utilizare la clădiri │ - │ 2+ ││etanşe la apă pentru │ │ │ ││pardoseli şi pereţi în │ │ │ ││camere umede │ │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.68.1 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.68.2 Produs generic: Seturi de imbrăcaniiţi etanşe la apă pentru pardoseli si pereţi în camere umede (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Seturi de îmbrăcăminţi │Pentru utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ ││etanşe la apă pentru │reglementărilor privind reacţia │C(4) │ 1 ││pardoseli şi pereţi în │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│camere umede │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││ │ │C(2),D,E │ 3 ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 laE)(3), │ ││ │ │ F │ 4 │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.68.2 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.69.1 Produs generic: Panou vitrat rezemat vertical într-un singur punct (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Panou vitrat rezemat │Pentru construcţia de clădiri │ - │ 1 ││vertical într-un singur │ │ │ ││punct (ref.EOTA │ │ │ ││04.04/25) │ │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.69.1 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.69.2 Produs generic: Panou vitrat rezemat verticalintr-un singur punct (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Panou vitrat rezemat │Pentru utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ ││vertical într-un singur │reglementărilor privind reacţia │C(4) │ 1 ││punct (ref.EOTA │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│04.04/25) │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││ │ │C(2),D,E │ 3 ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E)(3),│ ││ │ │ F │ 4 │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.69.2 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.70.1 Produs generic: Dispozitiv de fixare într-un punct (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Dispozitiv de fixare │Pentru construcţia de clădiri │ - │ 2+ ││într-un punct(ref. EOTA │ │ │ ││06.02/03) │ │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.70.1 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.70.2 Produs generic: Dispozitiv de fixare într-un punct (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Dispozitiv de fixare │Pentru utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ 1 ││într-un punct (ref.EOTA │reglementărilor privind reacţia │C(4) │ ││06.02/03) │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │A1(2),A2(2),B(2), │ 3 ││ │ │C(2),D,E │ ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E)(3),│ 4 ││ │ │ F │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.70.2 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.71.1 Produs generic: Produs impermeabil la apa de suprafaţă - agenţi hidrofobi pe bază de substanţe organo-metalice (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Produs impermeabil la │Pentru construcţia de clădiri │ - │ 4 ││apa de suprafaţă-agenţi │ │ │ ││hidrofobi pe bază de │ │ │ ││substanţe organo- │ │ │ ││metalice (ref.EOTA │ │ │ ││06.05/02) │ │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.71.1 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.71.2 Produs generic: Produs impermeabil la apa de suprafaţă - agenţi hidrofobi pe bază de substanţe organo-metalice (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Produs impermeabil la │Pentru utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ ││apa de suprafaţă-agenţi │reglementărilor privind reacţia │C(4) │ 1 ││hidrofobi pe bază de │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│substanţe organo-meta- │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││lice (ref.EOTA 06.05/02)│ │C(2),D,E │ 3 ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E)(3),│ 4 ││ │ │ F │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.71.2 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.72.1 Produs generic: Sistem de vopsire pentru eliminarea încărcării electrostatice la instalaţii utilizate pentru umplerea rezervoarelor şi pentru manipularea lichidelor periculoase pentru apă (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Sistem de vopsire pentru│Pentru construcţia de clădiri │ - │ 2+ ││eliminarea incărcării │ │ │ ││electrostatice la insta-│ │ │ ││laţii utilizate pentru │ │ │ ││umplerea rezervoarelor │ │ │ ││şi pentru manipularea │ │ │ ││lichidelor periculoase │ │ │ ││pentru apă (ref.EOTA │ │ │ ││06.05/13) │ │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.72.1 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.72.2 Produs generic: Sistem de vopsire pentru eliminarea încărcării electrostatice la instalaţii utilizate pentru umplerea rezervoarelor şi pentru manipularea lichidelor periculoase pentru apă (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mal jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA;*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Sistem de vopsire pentru│Pentru utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ ││eliminarea încărcării │reglementărilor privind reacţia │C(4) │ 1 ││electrostatice la │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│instalaţii utilizate │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││pentru umplerea rezer- │ │C(2),D,E │ 3 ││voarelor şi pentru │ ├───────────────────┼─────────────┤│manipularea lichidelor │ │(de la A1 laE)(3), │ ││periculoase pentru apă │ │ F │ 4 ││(ref.EOTA 06.05/13) │ │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.72.2 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.73.1 Produs generic: Sistem de vopsire pentru instalaţii de depozitare, alimentare si manipulare a unor lichide periculoase pentru apă (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Sistem de vopsire pentru│Pentru construcţia de clădiri │ - │ 2+ ││instalaţii de depozitare│ │ │ ││alimentare şi manipulare│ │ │ ││a unor lichide pericu- │ │ │ ││loase pentru apă (ref. │ │ │ ││EOTA 06.05/14) │ │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.73.1 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.73.2 Produs generic: Sistem de vopsire pentru instalaţii de depozitare, alimentare şi manipulare a unor lichide periculoase pentru agă (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Sistem de vopsire pentru│Pentru utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ ││instalaţii de depozitare│reglementărilor privind reacţia │C(4) │ 1 ││alimentare şi manipulare│la foc ├───────────────────┼─────────────┤│a unor lichide pericu- │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││loase pentru apă (ref. │ │C(2),D,E │ 3 ││EOTA 06.05/14) │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E((3),│ ││ │ │ F │ 4 │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.73.2 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.74.1 Produs generic: Seturi de etanşare, profile şi benzi (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA;*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Seturi de etanşare, │Pentru construcţia de clădiri │ - │ 4 ││profile şi benzi (ref. │ │ │ ││EOTA 06.05/01 şi │ │ │ ││06.05/04) │ │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.74.1 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.74.2 Produs generic: Seturi de etanşare, profile si benzi (2/2)*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Seturi de etansare, │Pentru utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ ││profile si benzi │reglementărilor privind reacţia │C(4) │ 1 ││(ref.EOTA 06.05/01 si │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│06.05/04) │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││ │ │C(2),D,E │ 3 ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E((3),│ ││ │ │ F │ 4 │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.74.2 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.75.1 Produs generic: Paste si profile pentru etanşarea rosturilor (1/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Paste si profile pentru │Pentru construcţia de clădiri │ - │ 2+ ││etansarea rosturilor │ │ │ ││(ref.EOTA 06.05/11 si │ │ │ ││06.05/12) │ │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.75.1 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.75.2 Produs generic: Paste şi profile pentru etanşarea rosturilor (2/2)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Paste si profile pentru │Pentru utilizări supuse │A1(4),A2(4),B(4), │ ││etansarea rosturilor │reglementărilor privind reacţia │C(4) │ 1 ││(ref.EOTA 06.05/11 si │la foc ├───────────────────┼─────────────┤│06.05/12) │ │A1(2),A2(2),B(2), │ ││ │ │C(2),D,E │ 3 ││ │ ├───────────────────┼─────────────┤│ │ │(de la A1 la E((3),│ ││ │ │ F │ 4 │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.75.2 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.76.1 Produs generic: Seturi de clădiri cu structura metalică (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Seturi de clădiri cu │Pentru construcţia de clădiri │Oricare │ 1 ││structură metalică │ │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.76.1 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.77.1 Produs generic: Seturi de clădiri ca structura de beton (1/1)Pentru prpdusul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Seturi de clădiri cu │Pentru construcţia de clădiri │Oricare │ 1 ││structură de beton │ │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.77.1 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.78.1 Produs generic: Unităţi de clădiri prefabricate (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Unitati de cladiri │Pentru construcţia de clădiri │Oricare │ 1 ││prefabricate │ │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.78.1 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.79.1 Produs generic: Seturi de camere frigorifice de depozitare (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre BOTA:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Seturi de camere frigo- │Pentru construcţia de clădiri │Oricare │ 1 ││rifice de depozitare │ │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.79.1 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.80. 1 Produs generic: Seturi de mijloace de protecţie contra căderilor de stânci (1/1)Pentru produsul (ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:*Font 8*┌────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────┐│ Produs(e) │ Utilizare(ări) │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ │ preconizată(e) │ clasa(e) │ de atestare ││ │ │ │ a ││ │ │ │conformitatii│├────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────┤│Seturi de mijloace de │Pentru lucrari de inginerie │Oricare │ 1 ││protectie contra │civila │ │ ││caderilor de stanci │ │ │ │└────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────┘----------Tabelul 3.80.1 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 6 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 23 iunie 2005.Tabel 3.81.1 Familia de produse: Seturi de clădiri pentru depozite frigorifice şi seturi de anvelope de clădiri pentru depozite frigorifice (1/1)Pentru produsul(ele) şi utilizările preconizate indicate mai jos, următoarele sisteme de atestare a conformităţii sunt specificate în Ghiduri pentru agremente tehnice europene relevante, elaborate de organismele membre EOTA:┌──────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────┬────────────┐│ │ │Nivel(uri) sau │ Sistem(e) ││ Produs(e) │ Utilizare(ări) │ clasă(e) │ de atestare││ │ preconizată(e) │(reacţie la │ a conformi-││ │ │ foc) │ tăţii │├──────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼────────────┤│Seturi de clădiri │Pentru lucrări de │ │ ││pentru depozite │construcţii │ - │ 1 ││frigorifice şi seturi │ │ │ ││de anvelope de clădiri│ │ │ ││pentru depozite │ │ │ ││frigorifice │ │ │ │└──────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────┴────────────┘----------Tabelul 3.81.1 din anexa III la regulament a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 132 din 3 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 17 februarie 2006.  +  Anexa IV--------la regulament------------- (0) Nu sunt critice, în sensul că aceste cerinţe, în cazul ruperii îmbinării şi în circumstanţe normale, nu pot pune construcţiile sau părţi ale acestora în stări sub cele admise pentru funcţionalitate şi ca stare limită. (0) Produse/Materiale care nu sunt acoperite de nota (^4). (0) Produse/Materiale care nu trebuie încercate pentru reacţia la foc (de exemplu materiale din clasa A1, conform "Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc"). (0) Produse/Materiale pentru care o etapă clar identificabilă din procesul de fabricaţie conduce la o îmbunătăţire a clasificării privind reacţia la foc (de exemplu o adăugare de produse ignifuge sau o limitare a materialelor organice). (0) Cu excepţia tuburilor şi a rezervoarelor. (0) Utilizările cu rol structural redus se referă la aplicaţii care, în caz de deteriorare, se presupune că nu provoacă prăbuşirea construcţiilor sau a unor părţi din construcţii, deformaţii inacceptabile sau rănirea oamenilor. (0) În special, acele substanţe periculoase definite într-o Hotărâre a Guvernului referitoare la restricţiile introducerii pe piaţă a anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase. (0) Alte utilizări prevăzute, acoperite de standarde europene armonizate, sunt: pentru controlul vaporilor de apă, pentru controlul penetraţiei apei, pentru controlul acustic şi pentru controlul termic. (0) Critice, în sensul că aceste cerinţe, în cazul ruperii îmbinării, pot pune construcţiile sau părţi ale acestora în stări sub cele admise pentru funcţionalitate şi ca stare limită. (0) Alte performanţe ale produselor, în afara celor legate de proprietăţile sanitare ale acestora (care reflectă adecvarea pentru contactul cu apa destinată consumului uman), trebuie evaluate conform prevederilor din Tabelele 3.26.1-3.26.5. (0) Pentru reacţia la foc, a se vedea prevederile Cap. IV al "Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc". (0) Pentru rezistenţa la foc, a se vedea prevederile Cap. V al "Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc".------