METODOLOGIE din 15 septembrie 2016de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 7 noiembrie 2016  Notă

  ──────────

  Aprobată de Ordinul nr. 1.887 din 15 septembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 7 noiembrie 2016

  ──────────
   +  Articolul 1 (1) Sunt obligate la plata contribuţiei lunare de întreţinere, stabilită la art. 1 din ordin, persoanele adulte cu handicap asistate în centrele rezidenţiale publice pentru persoanele adulte cu handicap, denumite în continuare centre rezidenţiale publice, care realizează venituri salariale sau din pensii de orice natură, indiferent de fondurile din care se plătesc acestea, din indemnizaţii sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum şi din alte surse cu caracter permanent. (2) La stabilirea nivelului contribuţiei lunare de întreţinere nu se iau în calcul: a) indemnizaţia pentru însoţitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate; b) indemnizaţia lunară şi bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; d) indemnizaţia de creştere a copilului. (3) De la data admiterii într-un centru rezidenţial public, cu excepţia centrului respiro, şi pe toată durata asistării, persoanelor cu handicap li se sistează plata indemnizaţiei lunare şi a bugetului personal complementar acordate indiferent de venituri.  +  Articolul 2 (1) În cazul în care persoana asistată nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decât contribuţia lunară de întreţinere stabilită, plata acesteia se datorează în totalitate sau parţial, după caz, în următoarea ordine de obligare la plată: soţ şi soţie, rudele în linie dreaptă, între fraţi şi surori, precum şi între celelalte persoane anume prevăzute de lege. (2) În cazul în care una dintre persoanele care datorează plata, potrivit alin. (1), nu are mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a contribuţiei lunare de întreţinere celui asistat, diferenţa de plată trece în obligaţia celorlalte persoane, în ordinea stabilită la alin. (1), până la completarea integrală a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere; când această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor financiare ale celor obligaţi la plată, contribuţia lunară de întreţinere datorată se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele respective. (3) În cazul în care obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere ar reveni mai multor persoane, ea poate fi plătită şi numai de una dintre acestea, care îşi asumă obligaţia de întreţinere. (4) Pentru persoanele obligate la plata contribuţiei lunare de întreţinere, la stabilirea cuantumului acesteia se iau în considerare toate veniturile nete provenind din salarii, din alte drepturi salariale, din pensii, precum şi din alte surse cu caracter permanent.  +  Articolul 3 (1) La stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere de plată în sarcina persoanelor asistate se procedează astfel: a) din veniturile proprii lunare se deduc obligaţiile legale de întreţinere ale persoanei asistate, aflate în executare; b) din suma rămasă se deduce 30%, dar nu mai puţin de 300 lei, care se lasă la dispoziţia persoanei asistate, pentru cheltuieli personale; c) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care persoana asistată îi întreţine efectiv - soţ, soţie, copii (inclusiv persoana asistată), în măsura în care aceştia nu au venituri proprii şi nu beneficiază de asistenţă socială în instituţii rezidenţiale de asistenţă socială, stabilindu-se în acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoană. Suma astfel rezultată se stabileşte drept cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere stabilit în sarcina persoanei asistate. (2) Persoanele asistate care realizează venituri salariale vor plăti din contribuţia lunară de întreţinere stabilită la art. 1 din ordin următoarele procente: în primul an 80%, în al doilea an 85%, în al treilea an 90%, în al patrulea an 95%, iar din al cincilea an 100%. În tot acest timp persoana asistată este pregătită pentru părăsirea centrului rezidenţial public prin: punerea în practică a unui plan de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă, precum şi a unui plan de locuire în comunitate. (3) Cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere stabilit la alin. (1) lit. c) nu va depăşi contribuţia lunară de întreţinere reglementată la art. 1 din ordin.  +  Articolul 4 (1) La stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina altor persoane decât cea asistată, respectiv în sarcina susţinătorilor legali, când acestea nu au venituri proprii sau veniturile pe care le au sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuţiei, se procedează după cum urmează: a) din veniturile nete medii lunare ale susţinătorilor legali se scad eventualele obligaţii legale de întreţinere, aflate în executare; b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susţinătorii legali îi au efectiv în întreţinere; c) în raport cu suma astfel rezultată la lit. b), care reprezintă venitul mediu net lunar pe o persoană, se stabileşte cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorat de susţinătorul legal al persoanei asistate, folosindu-se următoarele intervale de venituri:───────────────────────────────────────────────────────────────    Venitul mediu net lunar Contribuţia lunară (% din      pe o persoană (lei) contribuţia de întreţinere                                           calculată)───────────────────────────────────────────────────────────────    până la 1050 0    1051 - 1150 10    1151 - 1250 20    1251 - 1350 30    1351 - 1450 40    1451 - 1550 50    1551 - 1650 60    1651 - 1750 70    1751 - 1850 80    1851 - 1950 90    peste 1950 100─────────────────────────────────────────────────────────────── (2) Intervalele de venituri prevăzute la alin. (1) lit. c) se actualizează prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. (3) Venitul mediu net lunar pe membru de familie de la care susţinătorii legali ai persoanelor adulte cu dizabilităţi au obligaţia să plătească diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere este salariul minim brut pe ţară stabilit prin hotărâre a Guvernului. (4) La stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere, în condiţiile alin. (1), se procedează la reţinerea sumei, în ordinea de obligaţie la plată menţionată la art. 2 alin. (2), până la completarea sumei corespunzătoare; când această completare nu este posibilă din lipsa mijloacelor financiare ale celor în cauză, contribuţia lunară de întreţinere datorată se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele obligate la plată. (5) Dacă persoana asistată şi susţinătorii legali ai acesteia nu au venituri şi nici diferenţele între sumele ce pot fi încasate de la persoanele obligate la plată şi nivelul contribuţiei lunare de întreţinere, cheltuielile reprezentând contribuţia lunară de întreţinere se suportă din bugetul consiliul judeţean, respectiv local al municipiului Bucureşti din care este finanţat centrul rezidenţial public. (6) Atunci când persoanele asistate lipsesc motivat din centrul rezidenţial public pentru persoane adulte cu dizabilităţi pe perioade mai mari de 5 zile, contribuţia lunară de întreţinere datorată se recalculează scăzându-se alocaţia de hrană corespunzătoare zilelor respective.  +  Articolul 5 (1) Atunci când o persoană solicită admiterea într-un centru rezidenţial public pentru persoane adulte cu handicap, aprobarea admiterii se face pe baza semnării, în prealabil, a unui angajament de plată, în care se înscriu datele privind persoana cu handicap asistată şi, după caz, persoana/persoanele care se obligă la plata contribuţiei de întreţinere. (2) Dacă persoanele obligate la plată, respectiv persoana asistată, soţul/soţia, copiii sau părinţii, nu au posibilitatea materială de a se angaja la plata integrală a costului întreţinerii, acestea vor prezenta documentele necesare în vederea calculării contribuţiei lunare de întreţinere potrivit prevederilor prezentei metodologii. (3) După stabilirea persoanelor obligate la plată şi a cuantumului sumelor ce le revine de plătit se întocmeşte un angajament de plată pentru fiecare dintre acestea, cu menţionarea sumelor respective.  +  Articolul 6 (1) Înaintea admiterii în centru rezidenţial public a persoanei cu handicap, fiecare dintre cei obligaţi la plata contribuţiei lunare de întreţinere semnează un angajament de plată, care constituie titlu executoriu, în condiţiile legii. Modelul este prevăzut în anexa care face parte din prezenta metodologie. (2) Angajamentul de plată se întocmeşte în trei exemplare, dintre care: un exemplar se ataşează la dosarul persoanei asistate, un exemplar se transmite persoanei/persoanelor obligate la plata contribuţiei lunare de întreţinere, iar cel de-al treilea exemplar se remite organului care urmează să facă reţinerile sau care urmăreşte plata contribuţiei lunare de întreţinere. (3) Sumele reprezentând contribuţiile lunare de întreţinere datorate de persoanele obligate la plată se reţin de centrul rezidenţial public pentru persoane adulte cu handicap în care se află asistată persoana cu handicap. (4) Centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu dizabilităţi au obligaţia să informeze persoanele obligate la plata contribuţiei lunare de întreţinere ori de câte ori intervin modificări ale cuantumului contribuţiilor sau încetarea plăţii acestora.  +  Articolul 7 (1) Cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere ce urmează a fi plătit de persoana cu handicap asistată sau de susţinătorii legali ai acesteia se comunică de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul judeţului/sectorului în raza căreia se află centrul rezidenţial public fără personalitate juridică şi de către centrul rezidenţial public pentru persoane adulte cu handicap cu personalitate juridică şi se consemnează în angajamentul de plată semnat de persoana care se obligă să facă plata. (2) Recalcularea contribuţiei lunare de întreţinere după admitere, ca urmare a modificărilor veniturilor persoanei asistate sau ale persoanelor obligate la plata acesteia, se efectuează de centrul rezidenţial public sau de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în subordinea căreia funcţionează centrul rezidenţial public, după caz. (3) În vederea stabilirii cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere, dosarul persoanei asistate va cuprinde şi actele privind starea civilă, componenţa familiei şi situaţia materială a acesteia, precum şi a persoanelor din familie sau a susţinătorilor legali care pot fi obligaţi la plată, astfel: a) copii de pe certificatele de naştere şi de căsătorie ale persoanei asistate, ale părinţilor, ale copiilor, ale soţului sau soţiei, după caz; b) declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz; c) acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinţă de salariu, talon de pensie, adeverinţe de venit eliberate de organele financiare teritoriale; d) copii de pe hotărâri judecătoreşti prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia persoanei asistate, dacă este cazul; e) copii de pe hotărâri judecătoreşti, după caz, prin care cei care datorează plata contribuţiei lunare de întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte persoane; f) anchetă socială privind situaţia persoanei asistate şi a familiei sale. (4) Sumele încasate cu titlu de contribuţie lunară de întreţinere se varsă în termen de 3 zile la bugetul consiliului judeţean, respectiv local al sectorului municipiului Bucureşti din care este finanţat centrul rezidenţial public.  +  Anexăla metodologieANGAJAMENT DE PLATĂ- titlu executoriu -*Font 9*    Subsemnatul(a), ..................., domiciliat(ă) în*1) ...........................,în calitate de*2) ..............., cu începere de la data de ............., mă oblig săplătesc suma de .........................., reprezentând contribuţia lunară de întreţinerestabilită de*3) ......................... pentru*4) ....................................,persoana cu handicap asistată în*5) ............................................... .    În cazul în care intervin majorări ale cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere,mă oblig să plătesc suma stabilită.    Suma de mai sus se va reţine lunar din venitul subsemnatului de către .............. ajudeţului/municipiului ......................... sau va fi urmărită la platăprin*6) ..................................... .    Mă angajez pe propria răspundere ca orice modificare cu privire la schimbarea loculuide muncă, a domiciliului sau a veniturilor să o comunic, în cel mult 15 zile, centruluirezidenţial public pentru care am subscris prezentul angajament.    Întocmit în*7) ............................, la data de .................., în treiexemplare dintre care am primit un exemplar.    Semnătura*8) ....................    Completat şi semnat în faţa noastră,    Semnătura*9) ....................    Se completează cu:    *1) Adresa exactă (localitatea, judeţul, strada, numărul etc.).    *2) Asistat, soţ, soţie, fiu, fiică, mamă, tată, după caz.    *3) Denumirea instituţiei care a calculat contribuţia de întreţinere.    *4) Numele persoanei asistate.    *5) Denumirea şi sediul centrului rezidenţial public.    *6) Administraţia Financiară a Judeţului/Municipiului/Sectorului ........... .    *7) Localitatea.    *8) Semnătura persoanei care se obligă la plată.    *9) Semnătura conducătorului centrului rezidenţial public, în cazul centrelor cupersonalitate juridică sau semnătura conducătorului furnizorului de servicii socialeîn subordinea căruia se află centrul rezidenţial public, în cazul centrelor fărăpersonalitate juridică.    În angajamentul de plată se menţionează şi consimţământul persoanei care urmeazăsă achite contribuţia lunară de întreţinere, în condiţiile majorării cuantumuluiacesteia ca urmare a indexării veniturilor şi a modificării costului mediu lunar deîntreţinere. În angajamentul de plată se menţionează şi obligaţia de a aduce lacunoştinţa instituţiilor competente orice modificare intervenită în situaţiaveniturilor personale sau ale familiei asistatului.------