PROCEDURI din 26 octombrie 2016de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată (Anexa 1)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 3 noiembrie 2016  Notă

  ──────────

  Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 801 din 26 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 3 noiembrie 2016.

  ──────────
   +  Articolul 1 (1) În cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor se constituie Registrul persoanelor cu identitate declarată, denumit în continuare Registru, administrat de către Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D. (2) În Registru sunt colectate şi stocate, în condiţiile art. 21^1 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, imaginea facială şi a impresiunilor papilare asociate la datele şi la documentele privind persoana cu identitate declarată şi nou-născutul său, respectiv: a) formularul-declaraţie completat de mamă la internare în unitatea sanitară; b) certificatul medical constatator al naşterii copilului; c) procesul-verbal privind identitatea declarată de mamă, întocmit în condiţiile art. 8^1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Preluarea imaginii faciale şi a impresiunilor papilare se realizează de către un lucrător criminalist desemnat din cadrul unităţii de poliţie care a fost informată cu privire la faptul că la nivelul unităţii sanitare din raza de competenţă a avut loc naşterea unui copil a cărui mamă declară că nu este înregistrată în registrele de stare civilă. (2) Impresiunile papilare se colectează, pe o fişă dactiloscopică, de la degetele arătătoare ale ambelor mâini ale mamei. (3) În cazul în care nu se pot colecta impresiunile papilare ale degetelor arătătoare se colectează, în ordine, cele de la degetele mari, mijlocii, inelare ori mici, după caz.  +  Articolul 3 (1) După colectarea imaginii faciale şi a impresiunilor papilare, lucrătorul criminalist desemnat preia de la reprezentantul unităţii sanitare, în fotocopie, documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c). (2) Datele şi documentele prevăzute la alin. (1) se introduc prin mijloacele de comunicaţii ale M.A.I. în Registru de către lucrătorul criminalist desemnat din cadrul inspectoratului judeţean de poliţie/Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, prin completarea rubricilor corespunzătoare, asigurând asocierea acestora cu imaginile preluate şi cu fotocopiile documentelor scanate. (3) Fişele dactiloscopice pe care s-au prelevat impresiunile papilare se transmit la D.E.P.A.B.D., prin mijloacele de corespondenţă ale M.A.I.  +  Articolul 4După implementarea datelor în Registru şi înregistrarea naşterii copilului în registrele de stare civilă, codul numeric personal atribuit acestuia este asociat la datele declarate ale mamei, existente în Registru, de către lucrătorul de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la locul de naştere al copilului.  +  Articolul 5 (1) Ofiţerul de stare civilă/personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăriei unităţii administrativ-teritoriale care primeşte cererea de înregistrare tardivă a naşterii, depusă de o persoană de sex feminin ce declară că are un copil a cărui naştere a fost înregistrată în conformitate cu prevederile art. 14^1 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicită inspectoratului judeţean de poliţie/Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti: a) preluarea imaginii faciale şi a impresiunilor papilare, pentru persoana care a depus cererea respectivă, activitate desfăşurată în condiţiile art. 2 alin. (2) şi (3); b) examinarea comparativă a datelor şi imaginilor colectate de la persoana care a formulat cererea de înregistrare tardivă a naşterii cu datele şi imaginile colectate la unitatea sanitară, asociate persoanei cu identitate declarată, astfel cum aceasta figurează în Registru. (2) Expertul/specialistul criminalist desemnat compară datele şi imaginile colectate de la persoana care a formulat cererea de înregistrare tardivă a naşterii, în condiţiile alin. (1), cu datele şi imaginile colectate la unitatea sanitară, asociate persoanei cu identitate declarată, astfel cum aceasta figurează în Registru. (3) După îndeplinirea procedurii prevăzute la alin. (2), unitatea de poliţie comunică serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăriei unităţii administrativ-teritoriale solicitante aspectele rezultate în urma comparării celor două seturi de imagini. (4) În cazul unui răspuns pozitiv în urma operaţiunii de comparare, ofiţerul de stare civilă/personalul cu atribuţii de stare civilă comunică serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care este arondată localitatea în care îşi desfăşoară activitatea codul numeric personal atribuit persoanei în cauză la înregistrarea naşterii, în vederea asocierii acestuia la datele persoanei, existente în Registru. (5) Activitatea de comparare a fişierelor care conţin imaginile faciale şi impresiunile papilare, realizată de experţii/specialiştii criminalişti, se limitează, pe principiul nevoii de a cunoaşte, exclusiv la setul de date aferent persoanei cu identitate declarată, care face obiectul comparării. (6) Pentru identificarea persoanei în Registru, în vederea realizării activităţii prevăzute la alin. (5), se utilizează oricare dintre următoarele criterii de căutare: nume şi prenume sau, după caz, date privind unul dintre documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) literele a)-c).  +  Articolul 6Imaginile impresiunilor papilare stocate în Registru se şterg prin proceduri automate, iar fişele dactiloscopice prevăzute la art. 2 alin. (2) se distrug de către D.E.P.A.B.D. imediat după emiterea actului de identitate al mamei.  +  Articolul 7Pentru prevenirea accesului neautorizat la informaţiile din Registru, D.E.P.A.B.D. realizează periodic activităţi de auditare a bazei de date.  +  Articolul 8Pentru clarificarea situaţiei persoanelor cărora nu li s-a eliberat act de identitate în termen de 120 de zile de la înregistrarea în Registru, D.E.P.A.B.D. solicită, trimestrial, verificări Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Articolul 9Activităţile specifice privind introducerea şi consultarea datelor în/din Registru se stabilesc prin proceduri comune emise de D.E.P.A.B.D. şi Inspectoratul General al Poliţiei Române.-----