ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 26 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 31 octombrie 2016  În scopul asigurării dreptului de a exercita calea extraordinară de atac a recursului în casaţie împotriva deciziilor pronunţate de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de completele de 5 judecători, ca instanţe de apel, drept recunoscut prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 540 din 12 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) teza I din Codul de procedură penală,având în vedere faptul că exercitarea acestui drept nu poate fi efectuată în lipsa unui cadru procesual-penal expres prevăzut atât în Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care să reglementeze procedura acestui recurs, respectiv competenţa de a soluţiona acest recurs,observând că inexistenţa cadrului legal care să permită aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 540 din 12 iulie 2016 constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgenţă, nefiind de natură să ofere cadrul procesual-penal necesar exercitării dreptului recent recunoscut de Curtea Constituţională,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 434, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 434. - (1) Pot fi atacate cu recurs în casaţie deciziile pronunţate de curţile de apel şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca instanţe de apel, cu excepţia deciziilor prin care s-a dispus rejudecarea cauzelor."2. La articolul 436, alineatul (2) se abrogă.3. La articolul 437 alineatul (1), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţii ori, după caz, numele şi prenumele procurorului care exercită recursul în casaţie, precum şi organul judiciar din care acesta face parte;................................................................... d) semnătura persoanei care exercită recursul în casaţie."4. La articolul 439, alineatul (4^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4^1) În cazul în care cererea de recurs în casaţie este formulată împotriva unei hotărâri prevăzute la art. 434 alin. (2), preşedintele instanţei sau judecătorul delegat de către acesta restituie părţii, pe cale administrativă, cererea de recurs în casaţie."5. La articolul 439, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) În cazul recursurilor în casaţie declarate împotriva deciziilor pronunţate de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ca instanţă de apel, procedura de comunicare se realizează la nivelul Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, iar în cazul recursurilor în casaţie declarate împotriva deciziilor pronunţate de completele de 5 judecători, ca instanţe de apel, procedura de comunicare se realizează la nivelul completelor de 5 judecători."6. La articolul 440, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Dacă cererea de recurs în casaţie nu este făcută în termenul prevăzut de lege sau dacă nu s-au respectat dispoziţiile art. 434, art. 436 alin. (1) şi (6), art. 437 şi art. 438, instanţa respinge, prin încheiere definitivă, cererea de recurs în casaţie."7. La articolul 440, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) În cazul recursurilor în casaţie declarate împotriva deciziilor pronunţate de completele de 5 judecători, ca instanţe de apel, judecătorul care examinează admisibilitatea cererii de recurs în casaţie în condiţiile prevăzute în alin. (1)-(4) trebuie să facă parte dintr-un complet de 5 judecători."  +  Articolul IILegea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Completele de 5 judecători judecă apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, judecă recursurile în casaţie împotriva hotărârilor pronunţate în apel de completele de 5 judecători după admiterea în principiu, soluţionează contestaţiile împotriva încheierilor pronunţate în cursul judecăţii în primă instanţă de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, soluţionează cauzele în materie disciplinară potrivit legii şi alte cauze date în competenţa lor prin lege."2. La articolul 31 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) pentru judecarea recursurilor în casaţie împotriva deciziilor pronunţate în apel de curţile de apel şi de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, după admiterea în principiu, completul de judecată este format din 3 judecători."  +  Articolul IIIDispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă privind recursul în casaţie exercitat împotriva deciziilor pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca instanţă de apel, se aplică: a) în cazul recursurilor în casaţie aflate pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; b) în cazul recursurilor în casaţie exercitate împotriva deciziilor pronunţate începând cu data publicării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 540 din 12 iulie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură penală în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Ministrul justiţiei,

  Raluca Alexandra Prună
  Bucureşti, 26 octombrie 2016.Nr. 70.----