HOTĂRÂRE nr. 777 din 19 octombrie 2016privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 31 octombrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 133/2012,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale, denumit în continuare RENNS, este constituit pe baza elementelor furnizate de autorităţile administraţiei publice, în aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi reprezintă un sistem de evidenţă şi consultare geospaţială a nomenclaturii stradale la nivel naţional. (2) RENNS este realizat, actualizat şi administrat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi se constituie exclusiv în format electronic. (3) Informaţiile conţinute de RENNS au caracter public, în aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În activitatea specifică, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor sunt obligate să furnizeze, să actualizeze datele referitoare la nomenclatura stradală, în scopul asigurării unei evidenţe unitare, şi să utilizeze informaţiile conţinute în RENNS, obligaţie care revine şi oricăror altor instituţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) adresa administrativă - localizarea bazată pe identificatori standardizaţi de adresă ai unui imobil situat în intravilanul localităţilor şi denumirile de drumuri publice, atunci când unitatea administrativ-teritorială le foloseşte ca parte a componentei toponimice a adreselor atribuite imobilelor în locul sau complementar denumirilor de drumuri; b) nomenclatura stradală - totalitatea elementelor de identificare cuprinzând denumirile de drumuri şi adrese administrative din România într-un mod standardizat, organizat pe fiecare unitate administrativ-teritorială şi care reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la identificarea domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, a fiecărui imobil - teren cu sau fără construcţii, precum şi a fiecărei clădiri; c) codul unic al adresei - CUA, generat în mod automat de RENNS, pentru fiecare adresă administrativă - este constituit din cod SIRUTA, cod stradă, cod adresă, în vederea identificării/localizării mai facile a adresei; d) utilizatori - instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice.  +  Articolul 3Adresa administrativă este compusă din: a) tip şi denumire arteră, număr administrativ; b) localizarea spaţială, definită ca un punct, cu coordonate spaţiale în sistem naţional de referinţă, astfel cum va fi detaliată prin normele tehnice privind procedurile de lucru specifice RENNS, prevăzute la art. 10; c) CUA.  +  Capitolul II Structura RENNS  +  Articolul 4 (1) RENNS, ca sistem informatic, păstrează informaţia privind istoricul adresei administrative. (2) Sistemul informatic aferent RENNS pune la dispoziţia utilizatorilor, în condiţiile legii, proceduri şi metode pentru: a) administrarea nomenclaturii stradale; b) validarea nomenclaturii stradale; c) consultarea publică a nomenclaturii stradale; d) interconectarea cu alte sisteme informatice.  +  Articolul 5 (1) Sistemul informatic aferent RENNS asigură înregistrarea unică a fiecărei adrese administrative şi furnizează utilizatorilor CUA. (2) Toate instituţiile şi autorităţile administraţiei publice care utilizează electronic sau letric informaţii privind adresa administrativă sunt obligate să folosească CUA.  +  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea RENNS  +  Articolul 6Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca, ulterior aprobării nomenclaturii stradale, precum şi ori de câte ori intervin modificări ale adresei administrative, să actualizeze elementele specifice nomenclaturii stradale şi să le introducă în RENNS, pentru ţinerea la zi a acestui registru, în condiţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Nomenclatura stradală se aprobă, potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul fiecărei comune, oraş şi municipiu, cu respectarea normelor tehnice prevăzute la art. 10.  +  Articolul 8 (1) Înscrierea datelor în RENNS se face de către persoanele desemnate prin dispoziţia primarului, care au ca atribuţii verificarea, completarea, validarea şi actualizarea elementelor de nomenclatură stradală. (2) Orice modificare a datelor înscrise în RENNS se face în baza hotărârii autorităţii deliberative a comunei, a oraşului sau a municipiului. (3) Persoanele desemnate de către primar operează şi actualizează în registru orice modificare intervenită printr-o hotărâre a autorităţii deliberative asupra situaţiei existente în RENNS, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul 9Datele generale din RENNS sunt accesibile oricărei persoane, în mod gratuit, în ceea ce priveşte serviciile de căutare şi de vizualizare referitoare la adresa administrativă.  +  Articolul 10În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor elabora proceduri de operaţionalizare a registrului, prin norme tehnice privind procedurile de lucru specifice RENNS, care se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi

  administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru

  şi Publicitate Imobiliară,

  Radu Codruţ Ştefănescu

  Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

  Delia Popescu
  Bucureşti, 19 octombrie 2016.Nr. 777.-------