NORME din 10 februarie 2015 (*actualizate*)privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România [în temeiul art. 93 şi 94, respectiv anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94,(CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului]*)(actualizate până la data de 27 octombrie 2016*)
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Aprobate de Ordinul nr. 352/2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 26 mai 2015.

  ──────────
  *Font 7*┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│ Specificare SMR/GAEC │ Cerinţe obligatorii pentru fermieri │├──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤│Domeniul: Mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor │├──────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤│Apă │SMR1 - Protecţia apelor împotriva poluării cu │1. În scopul protecţiei tuturor resurselor de apă împotriva││ │nitraţi proveniţi din surse agricole │poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, conform ││ │Reglementări: │Codului de bune practici agricole, fermierii au următoarele││ │Directiva 91/676/CEE a Consiliului din │obligaţii: ││ │12 decembrie 1991 privind protecţia apelor │a) să dispună de capacităţi de depozitare a gunoiului de ││ │împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din │grajd, fără defecte structurale, a căror mărime trebuie să ││ │surse agricole (publicată în Jurnalul Oficial │depăşească necesarul de stocare a gunoiului de grajd, ││ │al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 375 │ţinând seama de perioada cea mai lungă de interdicţie ││ │din 31 decembrie 1991): art. 4 şi 5; │pentru aplicarea îngrăşămintelor organice pe terenul ││ │Planul de acţiune pentru protecţia apelor │agricol. Depozitarea gunoiului de grajd se poate face în ││ │împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din │depozite permanente (sistem individual şi/sau comunal) sau ││ │surse agricole, aprobat prin Hotărârea │depozite temporare în câmp, pe terenul pe care va fi ││ │Guvernului nr. 964/2000, cu modificările şi │împrăştiat; ││ │completările ulterioare: art. 5 şi 6 şi │b) să respecte perioada de interdicţie pentru aplicarea ││ │anexele nr. 3 şi 4; │gunoiului de grajd pe terenul agricol, prevăzută în tabelul││ │Codul de bune practici agricole pentru │7.6 din Codul de bune practici agricole, cu specificarea ││ │protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi │"îngrăşăminte organice"; ││ │din surse agricole, aprobat prin Ordinul │c) să nu depăşească cantitatea de 170 kg azot s.a./ha ││ │ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi │provenită din aplicarea îngrăşămintelor organice pe terenul││ │al ministrului agriculturii, pădurilor şi │agricol în decursul unui an. În acest scop trebuie să ││ │dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005, cu │urmeze un plan de fertilizare, cu respectarea standardelor ││ │modificările şi completările ulterioare (Codul │privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot││ │de bune practici agricole). │fi aplicate pe terenul agricol, prevăzute în tabelele 7.4 ││ │ │şi 7.5 din Codul de bune practici agricole, şi să asigure o││ │ │distribuire uniformă a îngrăşămintelor pe terenul agricol; ││ │ │d) în cazul exploataţiilor care practică agricultura în ││ │ │sistem irigat sau în care producţia planificată necesită ││ │ │cantităţi mai mari de azot decât cele prevăzute de ││ │ │standardele privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu ││ │ │azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, să urmeze un ││ │ │plan de fertilizare întocmit pe baza studiului agrochimic, ││ │ │după modelul prevăzut în anexa 10 la Codul de bune practici││ │ │agricole. Referinţe: ││ │ │http://www.icpa.ro/documente/planul_de_fertilizare.pdf; ││ │ │e) să nu aplice îngrăşăminte organice sau minerale pe timp ││ │ │de ploaie, ninsoare şi soare puternic ori pe terenuri cu ││ │ │exces de apă, acoperite cu zăpadă sau dacă solul este ││ │ │puternic îngheţat/crăpat în adâncime/săpat în vederea ││ │ │instalării unor drenuri/lucrări de subsolaj; ││ │ │f) să asigure încorporarea în sol a îngrăşămintelor ││ │ │organice aplicate pe terenurile arabile cu panta mai mare ││ │ │de 12%, în cel mult 24 de ore de la aplicarea acestora; ││ │ │g) să nu aplice îngrăşăminte organice sau minerale pe ││ │ │fâşiile de protecţie existente pe terenurile agricole ││ │ │situate în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de ││ │ │suprafaţă sau pe terenurile agricole situate în zonele de ││ │ │protecţie a apelor de suprafaţă ori în zonele de protecţie ││ │ │sanitară şi hidrogeologică a surselor de captare a apei ││ │ │potabile/minerale şi a lacurilor terapeutice, stabilite în ││ │ │conformitate cu legislaţia în vigoare. Lăţimea minimă a ││ │ │fâşiilor de protecţie este de 1 m pe terenurile cu panta de││ │ │până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de ││ │ │12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic ││ │ │adiacent cursului de apă; ││ │ │h) să întocmească la zi, să păstreze o perioadă de 5 ani şi││ │ │să prezinte pentru control documentele de evidenţă ale ││ │ │exploataţiei cu privire la suprafaţa agricolă utilizată, ││ │ │structura culturilor, efectivele de animale, tipul şi ││ │ │cantitatea îngrăşămintelor cu azot aplicate pe terenul ││ │ │agricol şi documentele de livrare/expediere a ││ │ │îngrăşămintelor. ││ │ │2. Fermierii care, potrivit legislaţiei în domeniul ││ │ │protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, au obligaţia ││ │ │obţinerii actelor de reglementare pentru activităţile pe ││ │ │care le desfăşoară trebuie să deţină aceste documente şi să││ │ │respecte condiţiile stabilite de acestea cu privire la ││ │ │protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse ││ │ │agricole. ││ │ │------- ││ │ │Respectarea cerinţelor SMR 1 se verifică astfel: cerinţele ││ │ │1.a), 1.h) şi cerinţa 2 se verifică la nivelul exploataţiei││ │ │agricole; cerinţele 1.b), 1.c), 1.d), 1.e), 1.f) şi 1.g) se││ │ │verifică la nivelul parcelei agricole. În sensul cerinţelor││ │ │1.c) şi 1.d) verificarea se limitează la cantitatea de azot││ │ │din gunoiul de grajd existent în fermă şi cantitatea de ││ │ │azot substanţă activă din îngrăşămintele organice aplicate ││ │ │pe terenul agricol (kg azot s.a./ha), conform planului de ││ │ │fertilizare. Referinţe: http://www.icpa.ro/documente/ ││ │ │calculator_cod_bune_practici_agricole.xls. ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │GAEC 1 - Crearea/menţinerea benzilor-tampon │1. Se menţin fâşiile de protecţie existente pe terenurile ││ │(fâşii de protecţie) în vecinătatea apelor de │agricole situate în vecinătatea zonelor de protecţie a ││ │suprafaţă │apelor de suprafaţă stabilite în conformitate cu ││ │ │prevederile legislaţiei în domeniu. Lăţimea minimă a ││ │ │fâşiilor de protecţie este de 1 m pe terenurile cu panta de││ │ │până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de ││ │ │12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic ││ │ │adiacent cursului de apă. ││ │ │2. În cazul în care pe terenul agricol situat în ││ │ │vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă nu ││ │ │există fâşii de protecţie, fermierul are obligaţia ││ │ │înfiinţării şi menţinerii acestor fâşii, în conformitate cu││ │ │prevederile Codului de bune practici agricole. ││ │ │------- ││ │ │Respectarea cerinţelor GAEC 1 se verifică la nivelul ││ │ │parcelei agricole. ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │GAEC 2 - Respectarea procedurilor de │Se respectă prevederile legale privind utilizarea apei ││ │autorizare, în cazul utilizării apei pentru │pentru irigaţii în agricultură. ││ │irigaţii în agricultură │------- ││ │ │Respectarea cerinţei GAEC 2 se verifică la nivelul ││ │ │parcelei agricole. ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │GAEC 3 - Protecţia apelor subterane împotriva │Este interzisă poluarea apelor subterane prin deversarea ││ │poluării │directă sau prin descărcarea pe teren şi infiltrarea în sol││ │ │a produselor ce conţin substanţe periculoase utilizate în ││ │ │agricultură*). ││ │ │────────── ││ │ │*) Substanţele periculoase utilizate în agricultură se ││ │ │regăsesc în conţinutul următoarelor produse/grupe de ││ │ │produse: biocide şi produse de protecţie a plantelor ││ │ │(erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide), ││ │ │regulatori de creştere, produse de uz veterinar ││ │ │(medicamente, substanţe antiparazitare), produse petroliere││ │ │(combustibili, lubrifianţi, produse derivate), azotaţii şi ││ │ │fosfaţii din îngrăşăminte şi alte produse utilizate pentru ││ │ │dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi decontaminare în ││ │ │fermă, în conformitate cu Lista de substanţe prioritare şi ││ │ │poluanţi specifici, prevăzută în anexa nr. 1 la Programul ││ │ │de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, aprobat ││ │ │prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, cu modificările şi ││ │ │completările ulterioare. ││ │ │Respectarea interdicţiei privind deversarea de produse de ││ │ │protecţie a plantelor, regulatori de creştere, azotaţi şi ││ │ │fosfaţi din îngrăşăminte se verifică la nivelul parcelei ││ │ │agricole. ││ │ │Respectarea interdicţiei privind deversarea de biocide, ││ │ │produse de uz veterinar, produse petroliere, alte produse ││ │ │utilizate pentru dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi ││ │ │decontaminare în fermă se verifică la nivelul exploataţiei ││ │ │agricole. ││ │ │────────── │├──────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│Sol şi │GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului │Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu││stoc de │ │culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare ││carbon │ │pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei. ││ │ │-------- ││ │ │Respectarea cerinţei GAEC 4 se verifică la nivelul ││ │ │parcelei agricole. ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului care │1. Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul arabil││ │să reflecte condiţiile locale specifice pentru │cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se││ │limitarea eroziunii │efectuează de-a lungul curbelor de nivel. ││ │ │2. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data ││ │ │de 1 ianuarie 2007. ││ │ │-------- ││ │ │Respectarea cerinţelor GAEC 5 se verifică la nivelul ││ │ │parcelei agricole. ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │GAEC 6 - Menţinerea nivelului de materie │1. Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament ││ │organică din sol, inclusiv interdicţia de a │mai mult de 2 ani consecutiv. ││ │incendia miriştile arabile │2. Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor ││ │ │vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei ││ │ │pajiştilor permanente. ││ │ │-------- ││ │ │Respectarea cerinţelor GAEC 6 se verifică la nivelul ││ │ │parcelei agricole. │├──────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│Biodi- │SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice │1. Fermierii care deţin/administrează terenuri agricole şi ││versitate │Reglementări: │care desfăşoară activităţi în perimetrul ariilor de ││ │Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European │protecţie specială avifaunistică au următoarele obligaţii: ││ │şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind │a) să respecte planul de management şi regulamentul ariei ││ │conservarea păsărilor sălbatice (publicată în │de protecţie specială avifaunistică în ceea ce priveşte ││ │Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, │utilizarea suprafeţelor de teren cu destinaţie agricolă şi ││ │nr. 20 din 26 ianuarie 2010): art. 3 alin. (1),│regimul activităţilor agricole; ││ │art. 3 alin. (2) lit. (b), art. 4 alin. (1), │b) să urmeze procedura evaluării impactului asupra ││ │(2) şi (4); │mediului/evaluării strategice de mediu/evaluării adecvate ││ │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 │pentru proiecte sau planuri, precum şi procedura de ││ │privind regimul ariilor naturale protejate, │autorizare pentru activităţi care pot afecta în mod ││ │conservarea habitatelor naturale, a florei şi │semnificativ aria de protecţie specială avifaunistică, în ││ │a faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi │conformitate cu legislaţia în domeniu. ││ │completări prin Legea nr. 49/2011, cu │2. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări ││ │modificările şi completările ulterioare: │sălbatice, inclusiv a celor migratoare, atât în ariile de ││ │art. 21 alin. (4), art. 22, 28, art. 31 │protecţie specială avifaunistică, cât şi în afara acestora ││ │alin. (2), art. 33 alin. (2) şi anexele nr. 3 │sunt interzise: ││ │şi 4A; │a) uciderea sau capturarea intenţionată a păsărilor ││ │Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2007 privind │sălbatice, indiferent de metoda utilizată; ││ │declararea ariilor de protecţie specială │b) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată ││ │avifaunistică ca parte integrantă a reţelei │a cuiburilor şi/sau a ouălor din natură; ││ │ecologice europene Natura 2000 în România, cu │c) perturbarea intenţionată a păsărilor sălbatice, în ││ │modificările şi completările ulterioare: art. 1│special în cursul perioadei de reproducere sau de ││ │şi anexa nr. 1. │maturizare, prin activităţi ce contravin scopului de ││ │ │protecţie şi conservare a acestora, cum ar fi: arderea ││ │ │vegetaţiei, tăierea arborilor/pâlcurilor arbustive şi a ││ │ │perdelelor agroforestiere existente pe terenul agricol sau ││ │ │schimbări în folosinţa terenurilor şi în cursul apelor, ││ │ │precum şi alte activităţi ce contravin scopului de ││ │ │protecţie şi conservare a ariei naturale protejate. ││ │ │------- ││ │ │Respectarea cerinţelor SMR 2 se verifică astfel: cerinţa ││ │ │1.a) şi cerinţele 2.a), 2.b) şi 2.c) se verifică la nivelul││ │ │parcelei agricole; cerinţa 1.b) se verifică la nivelul ││ │ │exploataţiei agricole. ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale şi a │1. Fermierii care deţin/administrează terenuri agricole şi ││ │speciilor de floră şi faună sălbatică │care desfăşoară activităţi în perimetrul ariilor naturale ││ │Reglementări: │protejate au următoarele obligaţii: ││ │Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai │a) să respecte planul de management şi regulamentul ariei ││ │1992 privind conservarea habitatelor naturale │naturale protejate în ceea ce priveşte utilizarea ││ │şi a speciilor de faună şi floră sălbatică │suprafeţelor de teren cu destinaţie agricolă şi regimul ││ │(publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor│activităţilor agricole; ││ │Europene, seria L, nr. 206 din 22 iulie 1992): │b) să urmeze procedura evaluării impactului asupra ││ │art. 6 alin. (1) şi (2); Ordonanţa de urgenţă │mediului/evaluării strategice de mediu/evaluării adecvate ││ │a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu │pentru proiecte sau planuri, precum şi procedura de ││ │modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011│autorizare pentru activităţi care pot afecta în mod ││ │cu modificările şi completările ulterioare: │semnificativ aria naturală protejată, în conformitate cu ││ │art. 21, 22, 28, art. 33 alin. (1) şi anexele │legislaţia în domeniu. ││ │nr. 3, 4A şi 4B. │2. Pentru protecţia speciilor de plante şi animale ││ │ │sălbatice prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa ││ │ │de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu ││ │ │modificările şi completările ulterioare, care trăiesc ││ │ │atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara ││ │ │acestora, sunt interzise: ││ │ │a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, ││ │ │distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul ││ │ │lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor ││ │ │biologic; ││ │ │b) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere││ │ │ori de odihnă a animalelor sălbatice şi perturbarea ││ │ │intenţionată a animalelor sălbatice în cursul perioadei de ││ │ │reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie, ││ │ │prin activităţi ce contravin scopului de protecţie şi ││ │ │conservare a acestora, cum ar fi: arderea vegetaţiei, ││ │ │tăierea arborilor/pâlcurilor arbustive şi a perdelelor ││ │ │agroforestiere existente pe terenul agricol, schimbări în ││ │ │folosinţa terenurilor şi în cursul apelor, precum şi alte ││ │ │activităţi ce contravin scopului de protecţie şi conservare││ │ │a ariei naturale protejate; ││ │ │c) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, ││ │ │dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a plantelor ││ │ │sălbatice în habitatele lor naturale, în oricare dintre ││ │ │stadiile ciclului lor biologic. ││ │ │------- ││ │ │Respectarea cerinţelor SMR 3 se verifică astfel: ││ │ │cerinţa 1.a) şi cerinţele 2.a), 2.b) şi 2.c) se verifică ││ │ │la nivelul parcelei agricole; cerinţa 1.b) se verifică ││ │ │la nivelul exploataţiei agricole. │├──────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│Peisaj, │GAEC 7 - Păstrarea elementelor de peisaj, │1. Se păstrează elementele de peisaj, incluzând arborii ││nivelul │incluzând arborii izolaţi şi terasele existente│izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol. ││minim de │pe terenul agricol, luând măsuri adecvate │2. Fermierii trebuie să prevină instalarea vegetaţiei ││întreţi- │pentru a preveni instalarea vegetaţiei │nedorite pe terenul agricol, inclusiv pe terenul agricol ││nere │nedorite, şi asigurarea unui nivel minim de │necultivat. ││ │întreţinere a terenului agricol │3. Pajiştile permanente se întreţin prin asigurarea unui ││ │ │nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea ││ │ │lor cel puţin o dată pe an. ││ │ │------- ││ │ │Respectarea cerinţelor GAEC 7 se verifică la nivelul ││ │ │parcelei agricole. │├──────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤│Domeniul: Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor │├──────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤│Siguranţa │SMR 4 - Principii şi cerinţe generale ale │1. Fermierii care desfăşoară activităţi de producţie, ││alimen- │legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul│prelucrare şi punere pe piaţă a alimentelor şi a hranei ││tară │siguranţei produselor alimentare │pentru animale au următoarele obligaţii generale: ││ │Reglementări: │a) să pună pe piaţă numai alimente sigure; ││ │Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului│b) să pună pe piaţă numai alimente adecvate consumului ││ │European şi al Consiliului din 28 ianuarie │uman; ││ │2002 de stabilire a principiilor şi a │c) să respecte măsurile impuse de autoritatea competentă ││ │cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare,│cu privire la punerea pe piaţă a unui aliment sau la ││ │de instituire a Autorităţii Europene pentru │retragerea de pe piaţă a acestuia, în cazul în care există ││ │Siguranţa Alimentară şi de stabilire a │suspiciunea că alimentul respectiv este nesigur; ││ │procedurilor în domeniul siguranţei produselor │d) să se asigure că hrana pentru animale nu va fi pusă pe ││ │alimentare (publicat în Jurnalul Oficial al │piaţă sau utilizată în hrana animalelor destinate ││ │Comunităţilor Europene, seria L, nr. 31 din │producţiei de alimente decât dacă este sigură; ││ │1 februarie 2002, p. 1): art. 14 şi 15, │e) să utilizeze în hrana animalelor numai produse (furaje, ││ │art. 17 alin. (1), art. 18, 19 şi 20; │aditivi şi ingrediente furajere) care îndeplinesc ││ │Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al │cerinţele de siguranţă a hranei pentru animale; ││ │Parlamentului European şi al Consiliului din │f) să se asigure că materialele utilizate pentru ││ │29 aprilie 2004 privind igiena produselor │împachetare, modul de prezentare şi cadrul în care sunt ││ │alimentare: art. 4 (1) şi anexa I partea A - │dispuse, precum şi informaţiile difuzate prin orice ││ │II 4 (g, h, j), 5 (f, h), 6 şi III 8 (a, b, d, │mijloace nu trebuie să inducă în eroare consumatorul; ││ │e), 9 (a-c) şi 10; │g) să păstreze evidenţa furnizorilor şi a produselor pe ││ │Legea nr. 150/2004 privind siguranţa │care le achiziţionează în scopuri alimentare sau în ││ │alimentelor şi a hranei pentru animale, - │scopul hrănirii animalelor pentru a asigura ││ │republicată: art. 15-22; │trasabilitatea acestora; ││ │Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa │h) să informeze autoritatea competentă în cazul în care ││ │alimentelor privind procedura de înregistrare │consideră că un produs alimentar pus pe piaţă poate fi ││ │sanitară veterinară şi pentru siguranţa │dăunător pentru sănătatea consumatorilor şi să ia ││ │alimentelor a activităţilor de obţinere şi de │măsurile necesare pentru a preveni riscurile pentru ││ │vânzare directă şi/sau cu amănuntul a │consumatorul final; ││ │produselor alimentare de origine animală sau │i) să pună la dispoziţia autorităţii competente ││ │nonanimală, precum şi a activităţilor de │informaţiile solicitate în ceea ce priveşte acţiunile ││ │producţie, procesare, depozitare, transport │întreprinse pentru evitarea sau reducerea riscului ││ │şi comercializare a produselor alimentare de │determinat de alimentele pe care le furnizează sau le-a ││ │origine nonanimală, aprobată prin Ordinul │furnizat. ││ │preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare │2. Fermierii care desfăşoară activităţi în domeniul ││ │Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor │alimentar trebuie să respecte următoarele cerinţe privind ││ │nr. 111/2008, cu modificările şi completările │igiena alimentelor şi a hranei pentru animale: ││ │ulterioare: art. 1, art. 5-10, art. 12 alin. │a) să se asigure că produsele alimentare şi hrana pentru ││ │(4), art. 14 alin. (2), art. 15, 22, art. 25 │animale sunt protejate împotriva oricărei contaminări, ││ │alin. (5), art. 28 alin. (1) şi (2), art. 34 │având în vedere toate etapele de prelucrare la care ││ │alin. (9), art. 37, 38 şi anexele nr. 1 şi 9; │produsele primare vor fi supuse; ││ │Norma sanitară veterinară privind interzicerea │b) să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind ││ │utilizării în creşterea animalelor de fermă a │combaterea riscurilor în producţia primară şi activităţile ││ │unor substanţe cu acţiune hormonală sau │conexe, inclusiv măsurile privind controlul contaminării ││ │tireostatică şi a celor betaagoniste, aprobată │din aer, sol, apă, furaje, îngrăşăminte, medicamente de ││ │prin Ordinul preşedintelui Autorităţii │uz veterinar, produse de protecţie a plantelor şi ││ │Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru │biocide sau din depozitarea, manipularea, colectarea şi ││ │Siguranţa Alimentelor nr. 199/2006, cu │prelucrarea deşeurilor, precum şi măsurile privind ││ │modificările şi completările ulterioare, │sănătatea şi bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor ││ │referitor la Registrul de consultaţii şi │care au implicaţii asupra sănătăţii umane, inclusiv ││ │tratamente: art. 1 şi art. 2-6; │programe pentru monitorizarea şi combaterea zoonozelor şi ││ │Hotărârea Guvernului nr. 924/2005 privind │a agenţilor zoonotici. ││ │aprobarea Regulilor generale pentru igiena │3. Fermierii care cresc, colectează sau vânează animale ││ │produselor alimentare: art. 1-6, 9 şi 10 din │ori care obţin produse primare de origine animală trebuie ││ │anexa nr. 1; │să respecte măsurile specifice de igienă, astfel: ││ │Norma sanitară veterinară privind protecţia │- să menţină în bună stare orice facilităţi utilizate în ││ │animalelor de fermă, aprobată prin Ordinul │legătură cu producţia primară şi cu operaţiunile asociate ││ │preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare │acesteia, incluzând facilităţi utilizate pentru depozitarea││ │Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor │şi manipularea furajelor, să le cureţe şi, după caz, să le ││ │nr. 75/2005: pct. 5 şi 6 din titlul "Ţinerea │dezinfecteze după curăţare într-o manieră corespunzătoare; ││ │evidenţelor"; │- să cureţe echipamentele, containerele, boxele, vehiculele││ │Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa │şi vasele şi, după caz, să le dezinfecteze după curăţare ││ │alimentelor privind măsurile de supraveghere şi│într-o manieră corespunzătoare; ││ │control al unor substanţe şi al reziduurilor │- să asigure, pe cât posibil, curăţenia animalelor care ││ │acestora la animalele vii şi la produsele de │urmează să fie sacrificate şi, după caz, a animalelor de ││ │origine animală, aprobată prin Ordinul │reproducţie; ││ │preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare │- să utilizeze apă potabilă sau apă curată oricând este ││ │Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor │necesar pentru a preveni contaminarea; ││ │nr. 95/2007: art. 9 şi 10, anexa nr. 1 lit. A │- să se asigure că personalul care manipulează produsele ││ │şi B; │alimentare este în stare bună de sănătate şi este instruit ││ │Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa │cu privire la riscurile pentru sănătate; ││ │alimentelor privind stabilirea limitelor │- să evite, pe cât posibil, ca animalele şi dăunătorii să ││ │maxime de reziduuri de pesticide din │determine producerea contaminării; ││ │conţinutul sau de pe suprafaţa produselor │- să depoziteze şi să manipuleze deşeurile şi substanţele ││ │alimentare de origine animală, aprobată prin │periculoase astfel încât să prevină contaminarea; ││ │Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale │- să prevină introducerea şi răspândirea bolilor ││ │Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa │contagioase transmisibile la oameni prin alimente, inclusiv││ │Alimentelor nr. 23/2007, cu modificările şi │să ia măsuri de precauţie la introducerea unor animale noi ││ │completările ulterioare: art. 1 şi 3, anexele │şi să raporteze suspiciunile de focare de boli către ││ │nr. 1 şi 2. │autoritatea competentă; ││ │ │- să ţină cont de rezultatele analizelor efectuate pe probe││ │ │prelevate de la animale sau pe alte probe, ce au importanţă││ │ │pentru sănătatea publică; ││ │ │- să utilizeze corect aditivii furajeri şi produsele ││ │ │medicinale de uz veterinar, în conformitate cu legislaţia ││ │ │aferentă. ││ │ │4. Fermierii care produc sau recoltează produse vegetale ││ │ │trebuie să ia măsuri adecvate de igienă, astfel: ││ │ │- să menţină curate facilităţile, echipamentul, ││ │ │containerele, lăzile, vehiculele şi vasele şi, atunci când ││ │ │este necesar, să le dezinfecteze după curăţare într-o ││ │ │manieră corespunzătoare; ││ │ │- să asigure, după cum este necesar, condiţii igienice de ││ │ │producţie, de transport şi de depozitare, precum şi ││ │ │curăţenia produselor vegetale; să utilizeze apă potabilă ││ │ │sau apă curată oricând este necesar pentru a preveni ││ │ │contaminarea; ││ │ │- să se asigure că personalul care manipulează produsele ││ │ │alimentare este în stare bună de sănătate şi este instruit ││ │ │cu privire la riscurile pentru sănătate; ││ │ │- să prevină, pe cât posibil, ca animalele şi dăunătorii să││ │ │determine producerea contaminării; ││ │ │- să depoziteze şi să manipuleze deşeurile şi substanţele ││ │ │periculoase astfel încât să prevină contaminarea; ││ │ │- să ţină cont de rezultatele oricăror analize relevante ││ │ │efectuate pe probe prelevate de la plante sau pe alte ││ │ │probe, importante pentru sănătatea publică, şi să ││ │ │utilizeze corect produsele pentru protecţia plantelor şi ││ │ │biocidele, în conformitate cu legislaţia în vigoare; ││ │ │- să ia măsuri corespunzătoare de remediere atunci când au ││ │ │fost informaţi despre probleme identificate în timpul ││ │ │controalelor oficiale. ││ │ │5. Fermierii care desfăşoară activităţi în domeniul ││ │ │alimentar au următoarele obligaţii cu privire la ││ │ │documentele de evidenţă: ││ │ │a) să întocmească şi să păstreze documentele referitoare ││ │ │la măsurile puse în aplicare pentru a controla pericolele, ││ │ │într-o manieră şi pentru o perioadă corespunzătoare, ││ │ │proporţional cu natura şi mărimea activităţii din domeniul ││ │ │alimentar; ││ │ │b) să pună la dispoziţia autorităţii competente (direcţia ││ │ │sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţea-││ │ │nă, respectiv a municipiului Bucureşti) şi, după caz, ││ │ │celorlalte autorităţi competente şi a operatorilor din ││ │ │sectorul alimentar, la cererea acestora, informaţiile din ││ │ │documentele menţionate la lit. a). ││ │ │6. Fermierii care cresc animale sau obţin produse primare ││ │ │de origine animală trebuie să întocmească şi să păstreze ││ │ │documente de evidenţă cu privire la: natura şi originea ││ │ │furajelor utilizate în hrana animalelor; produsele medicale││ │ │de uz veterinar sau alte tratamente administrate animalelor││ │ │datele de administrare şi perioadele de aşteptare; apariţia││ │ │de boli care pot afecta siguranţa produselor de origine ││ │ │animală; rezultatele analizelor efectuate pe probe ││ │ │prelevate de la animale sau pe alte probe prelevate pentru ││ │ │stabilirea diagnosticului, importante pentru sănătatea ││ │ │publică, şi orice rapoarte aferente verificărilor efectuate││ │ │asupra animalelor sau produselor de origine animală. ││ │ │7. Fermierii care produc sau recoltează produse vegetale ││ │ │care sunt puse pe piaţă sau care sunt potrivite pentru a fi││ │ │puse pe piaţă trebuie să se asigure că acestea sunt ││ │ │etichetate şi identificate în mod adecvat pentru a facilita││ │ │trasabilitatea acestora, prin intermediul documentaţiei şi ││ │ │a informaţiilor relevante, în conformitate cu prevederile ││ │ │legislaţiei în domeniu. ││ │ │------- ││ │ │Respectarea cerinţelor SMR 4 se verifică la nivelul ││ │ │exploataţiei agricole. │├──────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │SMR 5 - Interzicerea utilizării anumitor │1. Se interzice deţinerea de către crescătorii de animale a││ │substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi │substanţelor cu efect hormonal sau tireostatic şi a ││ │a substanţelor betaagoniste în creşterea │substanţelor betaagoniste. ││ │animalelor │2. Deţinătorii animalelor de fermă (animale domestice din ││ │Reglementări: │speciile bovine, porcine, ovine şi caprine, solipede ││ │Directiva 96/22/CE a Consiliului din 29 aprilie│domestice, păsări şi iepuri, precum şi animalele sălbatice ││ │1996 privind interzicerea utilizării anumitor │din aceste specii şi rumegătoarele sălbatice care au fost ││ │substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi │crescute într-o exploataţie) sau de acvacultură au ││ │a substanţelor betaagoniste şi de abrogare a │obligaţia de nu administra în tratamentul animalelor de ││ │Directivelor 81/602/CEE, 88/146/CEE şi │fermă, indiferent prin ce mijloace, produse medicinale ││ │88/299/CEE (publicată în Jurnalul Oficial al │veterinare ce conţin substanţe interzise, cum ar fi: ││ │Comunităţilor Europene, seria L, nr. 125 din │substanţe tireostatice, stilbenele, derivaţii de stilbene, ││ │23 mai 1996): art. 3 lit. (a), (b), (d) şi (e) │sărurile şi esterii acestora, respectiv 17 betaestradiol şi││ │şi art. 4, 5 şi 7; │derivaţii esterificaţi ai acestuia, precum şi produse ││ │Norma sanitară veterinară privind interzicerea │medicinale veterinare ce conţin substanţe care au acţiune ││ │utilizării în creşterea animalelor de fermă a │estrogenă, androgenă sau gestagenă, altele decât 17 ││ │unor substanţe cu acţiune hormonală sau │betaestradiol şi derivaţii esterici ai acestuia. ││ │tireostatică şi a celor betaagoniste, aprobată │3. Exploataţiile comerciale cu animale de fermă au ││ │prin Ordinul preşedintelui Autorităţii │obligaţia să cunoască şi să respecte următoarele norme ││ │Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru │sanitare veterinare: ││ │Siguranţa Alimentelor nr. 199/2006, cu │a) administrarea în scopuri terapeutice sau zootehnice a ││ │modificările şi completările ulterioare: │testosteronului, progesteronului şi a derivaţilor acestora,││ │art. 1-6 şi anexele nr. 1, 2 şi 3. │precum şi a substanţelor betaagoniste se efectuează numai ││ │ │la animale identificate şi numai de către sau sub ││ │ │responsabilitatea directă a unui medic veterinar care va ││ │ │consemna tratamentul efectuat în registrul de consultaţii ││ │ │şi tratamente; ││ │ │b) produsele medicinale veterinare care conţin testosteron,││ │ │progesteron şi derivaţii acestora, precum şi substanţele ││ │ │betaagoniste administrate în scop terapeutic/zootehnic ││ │ │trebuie să fie autorizate pentru comercializare conform ││ │ │legislaţiei sanitare veterinare în vigoare; ││ │ │c) este interzis tratamentul terapeutic cu substanţele ││ │ │hormonale, tireostatice şi betaagoniste al animalelor de ││ │ │interes economic şi al animalelor de reproducţie la ││ │ │sfârşitul vieţii reproductive a acestora; ││ │ │d) să permită accesul medicului veterinar oficial pentru ││ │ │prelevarea de probe în vederea realizării controlului ││ │ │anumitor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele││ │ │vii şi la produsele acestora; ││ │ │e) medicul veterinar înregistrează toate utilizările de ││ │ │hormoni terapeutici în registrul de consultaţii şi ││ │ │tratamente sanitare veterinare, unde se consemnează şi ││ │ │perioada de aşteptare; ││ │ │f) să respecte perioadele de aşteptare specificate în ││ │ │datele înscrise de medicul veterinar care a efectuat ││ │ │tratamentul terapeutic cu substanţe hormonale, tireostatice││ │ │sau betaagoniste. ││ │ │------- ││ │ │Respectarea cerinţelor SMR 5 se verifică la nivelul ││ │ │exploataţiei agricole. │├──────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│Identifi- │SMR 6 - Identificarea şi înregistrarea suinelor│Fermierii care deţin animale din specia suine au ││carea şi │Reglementări: │următoarele obligaţii: ││înregis- │Directiva 2008/71/CE a Consiliului din │1. În cazul exploataţiilor nonprofesionale, când ││trarea │15 iulie 2008 privind identificarea şi │activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor ││animalelor│înregistrarea porcinelor (publicată în Jurnalul│este efectuată de medicul veterinar de liberă practică ││ │Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 213 │împuternicit/o organizaţie profesională a crescătorilor de ││ │din 8 august 2005): art. 3, 4 şi 5; Ordonanţa │animale aprobată, în calitate de utilizator al Sistemului ││ │de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind │naţional de identificare şi înregistrare a animalelor ││ │identificarea şi înregistrarea suinelor, │(SNIIA): ││ │ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi │a) să achiziţioneze crotalii pentru identificarea ││ │pentru modificarea şi completarea unor acte │animatelor din exploataţie; ││ │normative, aprobată cu modificări şi completări│b) să notifice utilizatorului SNIIA orice eveniment de ││ │prin Legea nr. 191/2012: art. 1, 5-7, 10, 11 │naştere, sacrificare pentru consum propriu, moarte, ││ │şi 13; │pierdere crotalie, dispariţie, regăsire animal; ││ │Norma sanitară veterinară privind sistemul de │c) să solicite utilizatorului SNIIA eliberarea formularului││ │identificare şi înregistrare a suinelor, │de mişcare, în cazul mutării animalului/animalelor între ││ │aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii│două exploataţii diferite; ││ │Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru │d) să păstreze registrul exploataţiei completat la zi cu ││ │Siguranţa Alimentelor nr. 85/2008, cu │toate intrările şi ieşirile de animale şi cu datele ││ │modificările şi completările ulterioare: │referitoare la mişcările respective (dată, destinaţie); ││ │art. 3-6, art. 7 alin. (2) şi (3), art. 8 şi │e) să predea utilizatorului SNIIA documentele de mişcare cu││ │anexele nr. 2-4; │care a achiziţionat animalele; ││ │Norma sanitară veterinară pentru implementarea │f) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii ││ │procesului de identificare şi înregistrare a │crotaliei unui animal şi să solicite utilizatorului ││ │suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, │aplicarea acesteia. ││ │aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii│2. În cazul exploataţiilor nonprofesionale, când ││ │Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru │activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor ││ │Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu │este efectuată de proprietarul exploataţiei, în calitate de││ │modificările şi completările ulterioare: art. 2│utilizator SNIIA: ││ │alin. (6) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. c) şi │a) să solicite direcţiei sanitar-veterinare şi pentru ││ │alin. (2), art. 10-14, art. 16 lit. a)-c), │siguranţa alimentelor (DSVSA) judeţene să devină utilizator││ │art. 18, 39 şi art. 44 alin. (6) şi anexele │SNIIA; ││ │nr. 1-13. │b) să achiziţioneze crotalii pentru identificarea ││ │ │animalelor din exploataţie; ││ │ │c) să identifice şi să înregistreze în SNIIA animalele ││ │ │născute în exploataţie; ││ │ │d) să înregistreze în SNIIA orice eveniment de naştere, ││ │ │mişcare, sacrificare pentru consum propriu, moarte, ││ │ │dispariţie, regăsire animal; ││ │ │e) să completeze şi să deţină asupra lor pe timpul ││ │ │transportului documentele de mişcare, în cazul mutării ││ │ │animalului/animalelor între două exploataţii; ││ │ │f) să păstreze registrul exploataţiei completat la zi cu ││ │ │toate intrările şi ieşirile de animale şi cu datele ││ │ │referitoare la mişcările respective (dată, destinaţie); ││ │ │g) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii ││ │ │crotaliei unui animal şi să o aplice în termen de 30 de ││ │ │zile de la înregistrarea evenimentului de pierdere crotalie││ │ │3. În cazul exploataţiilor comerciale: ││ │ │a) să solicite DSVSA judeţene să devină utilizator SNIIA; ││ │ │b) să achiziţioneze crotalii (în cazul exploataţiilor ││ │ │comerciale de tip A) şi/sau trusa de tatuaj (în cazul ││ │ │exploataţiilor comerciale industriale) pentru identificarea││ │ │animalelor din exploataţie; ││ │ │c) să identifice animalele din exploataţie; ││ │ │d) să înregistreze în registrul exploataţiei toate ││ │ │intrările şi ieşirile de animale, precum şi datele ││ │ │referitoare la mişcările respective (dată, destinaţie); ││ │ │e) să înregistreze în SNIIA animalele identificate ││ │ │individual (în cazul exploataţiilor comerciale de tip A) ││ │ │sau pe lot (în cazul exploataţiilor comerciale industriale)││ │ │precum şi intrările şi ieşirile animalelor în/din ││ │ │exploataţie şi datele referitoare la mişcările respective ││ │ │(dată, destinaţie); ││ │ │f) să completeze formularele de mişcare pentru suine vii ││ │ │(în cazul exploataţiilor comerciale industriale) sau ││ │ │documentele de mişcare (în cazul exploataţiilor comerciale ││ │ │de tip A) pentru animalele deţinute ce fac obiectul ││ │ │mişcării între exploataţii; ││ │ │g) să înregistreze în SNIIA cel târziu până la sfârşitul ││ │ │lunii ianuarie a anului în curs efectivul deţinut la 1 ││ │ │ianuarie a anului în curs, în cazul exploataţiilor ││ │ │comerciale industriale de suine. ││ │ │------- ││ │ │Respectarea cerinţelor SMR 6 se verifică la nivelul ││ │ │exploataţiei agricole. │├──────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │SMR 7 - Identificarea şi înregistrarea │Fermierii care deţin animale din specia bovine au ││ │bovinelor │următoarele obligaţii: ││ │Reglementări: │1. În cazul exploataţiilor nonprofesionale, când ││ │Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului│activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor ││ │şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 │este efectuată de medicul veterinar de liberă practică ││ │de stabilire a unui sistem de identificare şi │împuternicit/organizaţia profesională a crescătorilor de ││ │înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea│animale aprobată, în calitate de utilizator SNIIA: ││ │cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din │a) să achiziţioneze crotalii pentru identificarea ││ │carne de vită şi mânzat şi de abrogare a │animalelor din exploataţie; ││ │Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului: │b) să notifice utilizatorului orice eveniment de naştere, ││ │art. 4 şi 7; │sacrificare pentru consum propriu, moarte, pierdere ││ │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 │crotalie, dispariţie/regăsire animal; ││ │privind identificarea şi înregistrarea │c) să solicite utilizatorului eliberarea documentului de ││ │bovinelor în România, aprobată cu modificări │mişcare, în cazul mutării animalului/animalelor între două ││ │prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi │exploataţii diferite, sau să îi predea acestuia exemplarul ││ │completările ulterioare: art. 1-3, 6, 6^1, 6^3,│negru al documentului de mişcare, în cazul achiziţionării ││ │art. 7 alin. (1) şi (3), art. 8, 9 şi 11; │ori vânzării animalelor de la/la mijlocitori de afaceri cu ││ │Norma sanitară veterinară pentru implementarea │animale vii sau exploataţii comerciale; ││ │procesului de identificare şi înregistrare a │d) să înregistreze în registrul exploataţiei toate ││ │suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, │intrările şi ieşirile de animale, precum şi datele ││ │aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii│referitoare la mişcările respective (dată, destinaţie); ││ │Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru │e) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii ││ │Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu │crotaliei unui animal şi să o aplice în termenul prevăzut ││ │modificările şi completările ulterioare: art. 2│de legislaţia sanitară veterinară (30 de zile de la ││ │alin. (6) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) şi │emiterea formularului şi înregistrarea acestuia în ││ │alin. (2), art. 10-14, art. 16 lit. a)-e), │Registrul naţional al exploataţiilor (RNE); ││ │art. 18, 39 şi anexele nr. 1-13. │f) să ridice de la sediul DSVSA judeţene paşaportul bovinei││ │ │şi să îl păstreze în condiţii bune; ││ │ │g) să solicite eliberarea contra cost a unui duplicat al ││ │ │paşaportului în cazul pierderii sau distrugerii acestuia; ││ │ │h) să solicite utilizatorului înscrierea în paşaport a ││ │ │noului deţinător în cazul cumpărării animalului; ││ │ │i) să deţină asupra lor paşaportul animalului în timpul ││ │ │transportului acestuia. ││ │ │2. În cazul exploataţiilor nonprofesionale, când ││ │ │activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor ││ │ │este efectuată de proprietarul exploataţiei, în calitate de││ │ │utilizator SNIIA: ││ │ │a) să solicite DSVSA judeţene să devină utilizator SNIIA; ││ │ │b) să achiziţioneze crotalii pentru identificarea ││ │ │animalelor din exploataţie; ││ │ │c) să identifice şi să înregistreze în SNIIA animalele ││ │ │născute în exploataţie; ││ │ │d) să înregistreze în SNIIA orice eveniment de naştere, ││ │ │mişcare, sacrificare pentru consum propriu, moarte, ││ │ │pierdere crotalie, dispariţie/regăsire animal; ││ │ │e) să completeze şi să deţină asupra lor pe timpul ││ │ │transportului documentele de mişcare, în cazul mutării ││ │ │animalului/animalelor între două exploataţii diferite; ││ │ │f) să păstreze registrul exploataţiei completat la zi cu ││ │ │toate intrările şi ieşirile de animale şi cu datele ││ │ │referitoare la mişcările respective (dată, destinaţie); ││ │ │g) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii ││ │ │crotaliei unui animal şi să o aplice în termen de 30 de ││ │ │zile de la înregistrarea evenimentului de pierdere crotalie││ │ │h) să ridice de la sediul DSVSA judeţene paşaportul pentru ││ │ │bovine şi să îl păstreze în bune condiţii; ││ │ │i) să solicite eliberarea contra cost a unui duplicat al ││ │ │paşaportului în cazul pierderii sau distrugerii acestuia; ││ │ │j) să înscrie în paşaport noul deţinător în cazul ││ │ │cumpărării animalului; ││ │ │k) să deţină asupra lor paşaportul animalului în timpul ││ │ │transportului acestuia. ││ │ │3. În cazul exploataţiilor comerciale: ││ │ │a) să solicite DSVSA judeţene să devină utilizator SNIIA; ││ │ │b) să achiziţioneze crotalii necesare identificării ││ │ │animalelor din exploataţie; ││ │ │c) să identifice animalele din exploataţie şi să le ││ │ │înregistreze în baza de date RNE; ││ │ │d) să actualizeze zilnic registrul exploataţiei, precum şi ││ │ │baza de date RNE; ││ │ │e) să ridice de la DSVSA judeţene, în termen de 14 zile de ││ │ │la înregistrarea bovinelor, paşapoartele acestora; ││ │ │f) să deţină asupra lor paşaportul animalelor în timpul ││ │ │transportului acestora; ││ │ │g) să înscrie în paşaportul animalelor datele ultimului ││ │ │deţinător; ││ │ │h) să completeze documentele de mişcare pentru animalele ││ │ │deţinute ce fac obiectul mişcării între exploataţii. ││ │ │------- ││ │ │Respectarea cerinţelor SMR 7 se verifică la nivelul ││ │ │exploataţiei agricole. │├──────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │SMR 8 - Identificarea şi înregistrarea │Fermierii care deţin animale din speciile ovine şi caprine ││ │animalelor din speciile ovină şi caprină │au următoarele obligaţii: ││ │Reglementări: │1. În cazul exploataţiilor nonprofesionale, când ││ │Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului │activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor ││ │din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui │este efectuată de medicul veterinar de liberă practică ││ │sistem de identificare şi de înregistrare a │împuternicit/organizaţia profesională a crescătorilor de ││ │animalelor din speciile ovină şi caprină şi de │animale aprobată, în calitate de utilizator SNIIA: ││ │modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003│a) să achiziţioneze crotalii pentru identificarea ││ │şi a directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE: │animalelor din exploataţie; ││ │art. 3, 4 şi 5; │b) să notifice utilizatorului orice eveniment de naştere, ││ │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010, │sacrificare pentru consum propriu, moarte, pierdere ││ │aprobată cu modificări şi completări prin Legea│crotalie, dispariţie/regăsire animal; ││ │nr. 191/2012; art. 1, 4-7, 10, 11 şi 13; │c) să solicite utilizatorului eliberarea documentului de ││ │Norma sanitară veterinară pentru implementarea │mişcare, în cazul mutării animalului/animalelor între două ││ │procesului de identificare şi înregistrare a │exploataţii diferite, sau să îi predea acestuia exemplarul ││ │suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, │negru al documentului de mişcare, în cazul achiziţionării ││ │aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii│ori vânzării animalelor de la/la mijlocitori de afaceri cu ││ │Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru │animale vii sau exploataţii comerciale; ││ │Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu │d) să înregistreze în registrul exploataţiei toate ││ │modificările şi completările ulterioare: art. 2│intrările şi ieşirile de animale, precum şi datele ││ │alin. (6) lit. b) şi alin. (7), art. 3, art. 4 │referitoare la mişcările respective (dată, destinaţie); ││ │alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 10-14, │e) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii ││ │art. 16 lit. a)-c), art. 18, 39 şi anexele │crotaliei unui animal şi să fie aplicată în termenul ││ │nr. 1-13. │prevăzut de legislaţia sanitară veterinară (30 de zile de ││ │ │la emiterea formularului şi înregistrarea acestuia în RNE).││ │ │2. În cazul exploataţiilor nonprofesionale, când ││ │ │activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor ││ │ │este efectuată de proprietarul exploataţiei, în calitate de││ │ │utilizator SNIIA: ││ │ │a) să solicite DSVSA judeţene să devină utilizator SNIIA; ││ │ │b) să achiziţioneze crotalii pentru identificarea ││ │ │animatelor din exploataţie; ││ │ │c) să identifice şi să înregistreze în SNIIA animalele ││ │ │născute în exploataţie; ││ │ │d) să înregistreze în SNIIA orice eveniment de naştere, ││ │ │mişcare, sacrificare pentru consum propriu, moarte, ││ │ │pierdere crotalie, dispariţie/regăsire animal; ││ │ │e) să completeze şi să deţină asupra lor pe timpul ││ │ │transportului documentele de mişcare, în cazul mutării ││ │ │animalului/animalelor între două exploataţii diferite; ││ │ │f) să păstreze registrul exploataţiei completat la zi cu ││ │ │toate intrările şi ieşirile de animale şi cu datele ││ │ │referitoare la mişcările respective (dată, destinaţie); ││ │ │g) să achiziţioneze crotalia duplicat în cazul pierderii ││ │ │crotaliei unui animal şi să o aplice în termen de 30 de ││ │ │zile de la înregistrarea evenimentului de pierdere crotalie││ │ │3. În cazul exploataţiilor comerciale: ││ │ │a) să cumpere crotaliile necesare identificării animalelor ││ │ │din exploataţie; ││ │ │b) să solicite DSVSA judeţene să devină utilizator SNIIA; ││ │ │c) să identifice animalele din exploataţie şi să le ││ │ │înregistreze în baza de date RNE; ││ │ │d) să completeze documentele de mişcare pentru animalele ce││ │ │vor fi mişcate din exploataţia deţinută şi să înregistreze ││ │ │în SNIIA ieşirea animalelor din exploataţie, precum şi ││ │ │eventualele intrări; ││ │ │e) să actualizeze zilnic registrul exploataţiei şi baza de ││ │ │date RNE. ││ │ │------- ││ │ │Respectarea cerinţelor SMR 8 se verifică la nivelul ││ │ │exploataţiei agricole. │├──────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│Bolile │SMR 9 - Prevenirea, controlul şi eradicarea │Fermierii care deţin animale rumegătoare au următoarele ││animalelor│anumitor forme de encefalopatii spongiforme │obligaţii: ││ │transmisibile (EST) │1. să nu hrănească animalele rumegătoare cu proteine de ││ │Reglementări: │origine animală, inclusiv cu proteine de origine animală ││ │Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului│procesate sau cu preparate furajere ce conţin astfel de ││ │European şi al Consiliului din 22 mai 2001 de │proteine; ││ │stabilire a unor reglementări pentru │2. să anunţe medicul veterinar din localitate despre orice ││ │prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor │îmbolnăvire a animalelor şi/sau despre moartea animalelor ││ │forme transmisibile de encefalopatie │aflate în proprietate ori îngrijire sau în timpul ││ │spongiformă (publicat în Jurnalul Oficial al │transportului, conform normelor sanitare veterinare în ││ │Comunităţilor Europene, seria L, nr. 147 din │vigoare; ││ │31 mai 2001): art. 7, 11, 12, 13 şi 15; │3. să respecte interdicţia privind mişcarea animalelor în ││ │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002,│şi din exploataţie atunci când în exploataţie există ││ │aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, │animale bolnave sau suspecte de infecţie cu encefalopatii ││ │cu modificările şi completările ulterioare: │spongiforme transmisibile (EST) şi exploataţia este plasată││ │art. 8 alin. (1), (2) şi (5), art. 10; │de medicul veterinar sub control oficial veterinar, fiind ││ │Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale │supusă unor restricţii oficiale de circulaţie până la ││ │Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa │aflarea rezultatelor examinării; ││ │Alimentelor nr. 42/2005 privind măsurile pentru│4. să permită aplicarea şi să respecte măsurile stabilite ││ │implementarea interdicţiei totale de │de medicul veterinar în caz de suspiciune sau confirmare ││ │administrare a proteinelor animale procesate în│a EST prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în ││ │hrana animalelor de fermă; Hotărârea Guvernului│vigoare; ││ │nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru │5. să anunţe medicul veterinar din localitate despre orice ││ │stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin │intenţie de a pune pe piaţa internă bovine, ovine ori ││ │proprietarilor de animale tăiate, ucise sau │caprine aflate în proprietate sau îngrijire, în vederea ││ │altfel afectate, în vederea lichidării rapide a│completării certificatului de sănătate de către medicul ││ │focarelor de boli transmisibile ale animalelor,│veterinar; ││ │cu modificările ulterioare: art. 1, 3, 4, 8 şi │6. să nu sacrifice bovinele în exploataţii/gospodării ││ │9 şi anexa nr. 1. │individuale, ci la abatoarele autorizate sanitar-veterinar,││ │ │cu excepţia situaţiilor de urgenţă, în care animalul poate ││ │ │fi sacrificat în exploataţie, sub supravegherea medicului ││ │ │veterinar, sacrificare urmată de recoltarea de probe de ││ │ │laborator în vederea testării pentru EST. ││ │ │------- ││ │ │Respectarea cerinţelor SMR 9 se verifică la nivelul ││ │ │exploataţiei agricole. │├──────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│Produse de│SMR 10 - Introducerea pe piaţă a produselor de │Fermierii care prin activitatea lor depozitează, ││protecţie │protecţie a plantelor │manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor ││a │Reglementări: │au următoarele obligaţii: ││plantelor │Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 al │1. să utilizeze numai produse de protecţie a plantelor ││ │Parlamentului European şi al Consiliului din 21│omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de││ │octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a │Protecţie a Plantelor, care se regăsesc în baza de date ││ │produselor fitosanitare şi de abrogare a │PEST-EXPERT. ││ │Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale │Referinţe: http://www.madr.ro/ro/fitosanitar; ││ │Consiliului (publicat în Jurnalul Oficial al │html-https://aloe.anfdf.ro/; ││ │Uniunii Europene, seria L, nr. 309 din 24 │2. să utilizeze produsele de protecţie a plantelor doar în ││ │noiembrie 2009): art. 55 primele două teze; │scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în ││ │Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind │conformitate cu instrucţiunile de utilizare; ││ │procedura de omologare a produselor de │3. să se asigure că produsele de protecţie a plantelor ││ │protecţie a plantelor în vederea plasării pe │clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi ││ │piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul │utilizate numai de persoanele juridice care deţin ││ │României, cu modificările şi completările │autorizaţie pentru utilizarea acestor produse, emisă de ││ │ulterioare: art. 2, 4 şi 9; │unitatea fitosanitară din raza teritorială în care îşi ││ │Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind │desfăşoară activitatea; ││ │fabricarea, comercializarea şi utilizarea │4. să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a ││ │produselor de uz fitosanitar pentru combaterea │plantelor în zonele de protecţie a resurselor de apă, în ││ │bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în │zonele de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în ││ │agricultură şi silvicultură, aprobată cu │alte zone protejate stabilite în condiţiile legii; ││ │modificări prin Legea nr. 85/1995, cu │5. să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi ││ │modificările şi completările ulterioare: │utilizare a produselor de protecţie a plantelor în ││ │art. 15, art. 19 alin. (2) şi art. 27; │exploataţiile agricole, conform Ghidului de bune practici ││ │Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2012 privind │de utilizare şi depozitare a produselor de protecţie a ││ │stabilirea unor măsuri pentru aplicarea │plantelor, elaborat de Autoritatea Naţională Fitosanitară. ││ │prevederilor Regulamentului (CE) 1.107/2009│Referinţe: http://www.madr.ro/norme-de-eco- ││ │al Parlamentului European şi al Consiliului din│conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html; ││ │21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă│6. să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de││ │a produselor fitosanitare şi de abrogare a │evidenţă contabilă a produselor de protecţie a plantelor ││ │Directivelor 79/117 CEE şi 91/414/CEE ale │depozitate şi utilizate în exploataţie, precum şi Registrul││ │Consiliului: art. 3 alin. (1) lit. i). │de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a ││ │ │plantelor. ││ │ │------- ││ │ │Respectarea cerinţelor SMR 10 se verifică astfel: cerinţele││ │ │1, 2, 3, 5 şi 6 se verifică la nivelul exploataţiei ││ │ │agricole; cerinţa 4 se verifică la nivelul parcelei ││ │ │agricole. │├──────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤│Domeniul: Bunăstarea animalelor │├──────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤│Bunăstarea│SMR 11 - Norme minime privind protecţia │Art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4 şi anexa la Norma sanitară ││animalelor│viţeilor │veterinară ce stabileşte standarde minime pentru protecţia ││ │Reglementări: │viţeilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii ││ │Art. 3 şi 4 din Directiva 2008/119/CE a │Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa ││ │Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire │Alimentelor nr. 72/2005│ │a normelor minime privind protecţia viţeilor, │ ││ │transpusă în legislaţia naţională prin Ordinul │ ││ │preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare │ ││ │Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor │ ││ │nr. 72/2005 privind aprobarea Normei sanitare │------- ││ │veterinare ce stabileşte standarde minime │Respectarea cerinţelor SMR 11 se verifică la nivelul ││ │pentru protecţia viţeilor. │exploataţiei agricole. ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │SMR 12 - Norme minime de protecţie a porcinelor│Art. 3, art. 4 şi anexa la Norma sanitară veterinară care ││ │Reglementări: │stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, ││ │Art. 3 şi 4 din Directiva 2008/120/CE a │aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale ││ │Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire │Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ││ │a normelor minime de protecţie a porcilor, │nr. 202/2006, cu modificările şi completările ulterioare ││ │transpusă în legislaţia naţională prin Ordinul │ ││ │preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare │ ││ │Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor │ ││ │nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare │ ││ │veterinare care stabileşte standarde minime │------- ││ │pentru protecţia porcinelor, cu modificările şi│Respectarea cerinţelor SMR 12 se verifică la nivelul ││ │completările ulterioare. │exploataţiei agricole. ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │SMR 13 - Protecţia animalelor de fermă │Art. 4 şi anexa la Norma sanitară veterinară privind ││ │Reglementări: │protecţia animalelor de fermă, aprobată prin Ordinul ││ │Art. 4 din Directiva 98/58/CE a Consiliului din│preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi ││ │20 iulie 1998 privind protecţia animalelor de │pentru Siguranţa Alimentelor nr. 75/2005│ │fermă, transpusă în legislaţia naţională prin │ ││ │Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale │ ││ │Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa │ ││ │Alimentelor nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei│------- ││ │sanitare veterinare privind protecţia │Respectarea cerinţelor SMR 13 se verifică la nivelul ││ │animalelor de fermă. │exploataţiei agricole. │└──────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘----------Normele din anexă au fost înlocuite cu Normele din anexa la ORDINUL nr. 869 din 25 iulie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 27 octombrie 2016, conform pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.------