HOTĂRÂRE nr. 634 din 28 iulie 2015 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice(actualizată până la data de 27 octombrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, denumită în continuare ANAP, este instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. (2) Activitatea ANAP este exercitată la nivel central şi prin 8 structuri regionale, fără personalitate juridică, la nivel teritorial, ce sunt organizate în subordinea Direcţiei verificare derulare procedura de atribuire.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016. (3) ANAP are sediul central în municipiul Bucureşti, Str. Foişorului nr. 2, sectorul 3.  +  Articolul 2În exercitarea atribuţiilor sale, ANAP colaborează cu ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale, cu alte instituţii publice şi cu alte organisme, cu partenerii de dialog social.  +  Capitolul II Funcţii şi atribuţii  +  Articolul 3 (1) În vederea realizării obiectivului său de activitate, ANAP îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea şi implementarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, precum şi planurile de acţiune, în conformitate cu obligaţiile asumate de Guvernul României şi de Uniunea Europeană; b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea, promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice; c) de stabilire şi implementare a sistemului de verificare şi control al aplicării unitare de către autorităţile contractante a dispoziţiilor legale şi procedurale în domeniul achiziţiilor publice; d) de monitorizare a funcţionării eficiente a sistemului de achiziţii publice; e) de control ex-post al modului în care autorităţile contractante atribuie contractele de achiziţie publică, contractele sectoriale, pe cele de concesiune de lucrări publice, precum şi pe cele de concesiune de servicii;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016. f) de asigurare a suportului operaţional pentru autorităţile contractante, prin implementarea unor instrumente dedicate în vederea diseminării, inclusiv prin mijloace informatice a bunelor practici aferente derulării procesului de achiziţie publică.----------Lit. f) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016. (2) Principiile care stau la baza activităţii ANAP sunt următoarele: a) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniul achiziţiilor publice; b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene; c) întărirea autorităţii instituţiei; d) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate; e) independenţa în exercitarea atribuţiilor. (3) În realizarea funcţiilor sale, ANAP are, în principal, următoarele atribuţii: a) elaborează politicile şi legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, în concordanţă cu legislaţia europeană;----------Lit. a) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016. b) elaborează şi asigură funcţionarea mecanismelor de cooperare interinstituţională între actorii cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice, în vederea emiterii interpretărilor oficiale cu privire la aplicarea unitară, în practică, a prevederilor legislative în acest domeniu;----------Lit. b) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016. c) supervizează, pe baza datelor furnizate în urma exercitării funcţiilor de monitorizare, verificare ex-ante, control şi a indicatorilor de performanţă relevanţi, modul de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice, în scopul de a identifica aspectele ce afectează derularea în condiţii de eficacitate şi eficienţă a procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică de către autorităţile contractante, a contractelor sectoriale, a celor de concesiune de lucrări publice, precum şi a celor de concesiune de servicii;----------Lit. c) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016. d) controlează ex-post modul în care au fost atribuite contractele de achiziţie publică de către autorităţile contractante, ca urmare a semnalelor şi/sau sesizărilor transmise de alte instituţii publice/entităţi cu atribuţii pe zona achiziţiilor publice, de operatori economici sau identificate în mass-media, precum şi alte surse de informare;----------Lit. d) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016. e) elaborează şi implementează mecanismul de monitorizare a rezultatelor derulării procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în baza informaţiilor comunicate de autorităţile contractante;----------Lit. e) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016. f) prelucrează informaţiile colectate, constituie şi dezvoltă baze de date şi elaborează statistici, sinteze şi rapoarte privind sistemul de achiziţii publice, propunând măsuri pentru perfecţionarea şi dezvoltarea acestuia, în vederea exercitării funcţiilor de strategie, reglementare, monitorizare, supervizare şi de stabilire şi implementare a sistemului de verificare şi control al aplicării unitare de către autorităţile contractante a dispoziţiilor legale şi procedurale în domeniul achiziţiilor publice ale agenţiei, precum şi în vederea implementării Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice;----------Lit. f) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016. g) evaluează conformitatea documentaţiilor de atribuire, selectate în condiţiile legii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale, a contractelor de concesiuni de lucrări publice şi a contractelor de concesiuni de servicii, fără ca această evaluare să aibă în vedere caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, după caz;----------Lit. g) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016. h) verifică procedurile de atribuire şi modificările contractuale, selectate în urma aplicării unei metodologii de selecţie, precum şi documentele aferente derulării, respectiv realizării acestora, cu privire la conformitatea cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, achiziţiilor sectoriale, concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii;----------Lit. h) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016. i) elaborează documente standard, formulare şi modele-cadru, ghiduri, manuale şi alte instrumente operaţionale cu rol de suport în aplicarea corectă şi unitară a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi asigură diseminarea acestora;----------Lit. i) a alin. (3) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016. j) colaborează cu instituţiile abilitate în vederea instruirii personalului implicat în activităţi specifice achiziţiilor publice; k) reprezintă România în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru şi al reţelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeană, în domeniul achiziţiilor publice; l) avizează proiectele de acte normative care au impact asupra activităţilor reglementate de legislaţia privind achiziţiile publice; m) realizează procedura de conciliere cu autorităţile contractante verificate ex-ante, respectiv o procedură contradictorie care are ca obiect contestarea pe cale administrativă a măsurilor dispuse de ANAP, în condiţiile legii.----------Lit. m) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016. (4) ANAP îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.  +  Capitolul III Organizarea ANAP  +  Articolul 4 (1) ANAP are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui ANAP, denumit în continuare preşedinte, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, programe şi colective temporare şi se stabilesc numărul de posturi, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii. (2) Personalul ANAP este compus din demnitar, funcţionari publici şi din personal contractual. (3) Personalul ANAP cu atribuţii de verificare şi control este învestit cu autoritatea publică a statului, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor, precum şi a obligaţiilor de serviciu. (4) Numărul maxim de posturi al ANAP este de 435, exclusiv demnitarul.----------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016.  +  Articolul 5 (1) Statul de funcţii pentru ANAP se aprobă de către preşedinte. (2) Atribuţiile şi răspunderile structurilor din ANAP se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ANAP, aprobat prin ordin al preşedintelui. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din ANAP se stabilesc prin fişa postului.  +  Capitolul IV Conducerea ANAP  +  Articolul 6 (1) ANAP este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finanţelor publice. (2) Preşedintele îndeplineşte, potrivit legii, funcţia de ordonator terţiar de credite şi poate delega această calitate către secretarul general, secretarul general adjunct sau alte persoane cu funcţii de conducere, în condiţiile legii. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării. (3) Preşedintele răspunde în faţa ministrului finanţelor publice pentru întreaga sa activitate. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine şi instrucţiuni. (5) Prin ordin al preşedintelui unele atribuţii pot fi delegate, în condiţiile legii. Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării. (6) Preşedintele reprezintă instituţia în exercitarea atribuţiilor sale de stabilire a politicilor şi de reglementare în domeniul achiziţiilor publice, îndeplinind următoarele atribuţii principale: a) iniţiază şi avizează proiecte de lege, ordonanţe, hotărâri ale Guvernului, care pot avea impact asupra activităţilor şi domeniului achiziţiilor publice; b) acţionează pentru aplicarea strategiei proprii a ANAP, integrată celei de dezvoltare economico-socială a Guvernului; c) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Ministerului Finanţelor Publice; d) urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor din cadrul ANAP, în limita bugetului aprobat; e) reprezintă interesele instituţiei şi ale statului în raporturile cu terţe persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop; f) iniţiază şi negociază, din împuternicirea Guvernului, la propunerea ministrului finanţelor publice, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente; g) colaborează cu instituţiile abilitate în vederea instruirii personalului care îşi desfăşoară activitatea în domeniul achiziţiilor publice; h) aprobă editarea publicaţiilor de specialitate de informare; i) alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative sau din împuternicirea Guvernului, la propunerea ministrului finanţelor publice. (7) Preşedintele îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative, precum şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. (8) În cazul în care preşedintele, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile, îl deleagă prin ordin pe secretarul general al ANAP, denumit în continuare secretar general, să exercite aceste atribuţii, cu informarea ministrului finanţelor publice. (9) Cabinetul demnitarului se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Personalul din cadrul cabinetului demnitarului are statut de personal contractual. (10) Personalul din cadrul aparatului propriu al ANAP se numeşte în funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui, cu excepţia celor numiţi de prim-ministru.  +  Articolul 7 (1) Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici, numiţi, în condiţiile legii, prin decizie a prim-ministrului. (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc, pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte atribuţii, potrivit legii, delegate prin ordin al preşedintelui ANAP.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016.  +  Articolul 8Abrogat.----------Art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016.  +  Articolul 9Abrogat.----------Art. 9 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016.  +  Articolul 10Abrogat.----------Art. 10 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016.  +  Articolul 11Abrogat.----------Art. 11 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016.  +  Articolul 12Abrogat.----------Art. 12 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016.  +  Articolul 13Metodologia de selecţie a procedurilor de atribuire ce sunt incluse în eşantionul supus verificării va fi stabilită prin ordin emis de preşedinte şi va urmări următoarele principii: a) să nu fie predictibilă pentru autorităţile contractante; b) să fie flexibilă, respectiv parţial bazată pe alegerea aleatorie a procedurilor de atribuire ce vor face obiectul verificării, parţial pe raţionament profesional şi indicatori de risc asociaţi rezultaţi din îndeplinirea funcţiilor de monitorizare şi supraveghere; c) la întocmirea programelor de verificare se vor avea în vedere şi personalul disponibil, precum şi numărul de proceduri ce poate fi verificat de o echipă de control, conform normativului aprobat.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 14Atribuţia prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. g) se realizează prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP.  +  Articolul 15 (1) În vederea îndeplinirii funcţiei de reprezentare pe lângă instituţiile europene în ceea ce priveşte domeniul achiziţiilor publice, preşedintele poate desemna, prin ordin, specialişti ai instituţiei care se detaşează pe lângă Ministerul Afacerilor Externe şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. (2) Sumele aferente necesare acoperirii cheltuielilor activităţii personalului detaşat din cadrul ANAP se asigură în condiţiile legii.  +  Articolul 16 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură din credite bugetare acordate din bugetul de stat prin Ministerul Finanţelor Publice. (2) ANAP are în dotare un parc propriu de mijloace de transport, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar pentru activităţi specifice, numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea ANAP, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al ANAP, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului terţiar de credite. (4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, între ANAP şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice se încheie protocoale prin care se stabilesc condiţiile de punere la dispoziţie a spaţiilor necesare desfăşurării activităţii structurilor regionale ale ANAP.  +  Articolul 17Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  p. Ministrul fondurilor europene,

  Valentin Olimpiu Şoneriu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 28 iulie 2015.Nr. 634.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii PubliceNumărul maxim de posturi 435 posturi (exclusiv demnitarul)*Font 8*                                                                           ┌─────────────────────┐                                                                         ┌─┤DIRECŢIA MANAGEMENTUL│   ┌─────────────────────────┐ ┌────────────┐ │ │ RESURSELOR UMANE │   │ CABINET PREŞEDINTE ├─┐ │ │ │ └─────────────────────┘   └─────────────────────────┘ ├───────────────────────┤ PREŞEDINTE ├────┤ ┌─────────────────────┐                               │ │ │ │ │DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI│   ┌─────────────────────────┐ │ └─────┬──────┘ ├─┤ ADMINISTRATIV │   │ COMPARTIMENTUL AUDIT │ │ │ │ └─────────────────────┘   │ PUBLIC INTERNE ├─┤ │ │ ┌─────────────────────┐   └─────────────────────────┘ │ ┌─────────────┐ │ ├─┤ SERVICIUL JURIDIC │                               │ │ │ │ │ └─────────────────────┘   ┌─────────────────────────┐ │ │ SECRETAR ├──────┤ │ ┌─────────────────────┐   │ COMPARTIMENTUL CORP │ │ │ GENERAL │ │ └─┤ COMPARTIMENTUL IT │   │ CONTROL ├─┤ │ │ │ └─────────────────────┘   └─────────────────────────┘ │ └─────┬───────┘ │                               │ │ │   ┌─────────────────────────┐ │ │ │   │COMPARTIMENTUL STRUCTURA │ │ │ │   │ DE SECURITATE ├─┤ ┌─────┴───────┐ │   └─────────────────────────┘ │ │ SECRETAR │ │                               │ │ GENERAL │ │   ┌─────────────────────────┐ │ │ ADJUNCT │ │   │COMPARTIMENTUL COMUNICARE│ │ └─────────────┘ │   │ ŞI RELAŢII PUBLICE ├─┘ │   └─────────────────────────┘ │                                                             │         ┌───────────────────┬──────────────┬──────────────┬─┴────────────┬───────────────┐         │ │ │ │ │ │┌────────┴────────┐ ┌────────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ ┌─────┴────┐ ┌────────┴──────────┐│DIRECŢIA GENERALĂ│ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA CONCILIERE││POLITICI PUBLICE,│ │MONITORIZARE ŞI│ │ COORDONARE │ │ GENERALĂ │ │ CONTROL │ │ CU AUTORITĂŢILE ││REGLEMENTARE ŞI │ │ SUPERVIZARE │ │METODOLOGICĂ│ │ CONTROL │ │ EX-POST │ │ CONTRACTANTE ││ ARMONIZARE │ │ SISTEM │ │ ŞI SUPORT │ │ EX-ANTE │ │ │ │ VERIFICATE ││ LEGISLATIVĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┬─────────┘ └───────────────┘ └────────────┘ └─────┬──────┘ └──────────┘ └───────────────────┘        │ │        │ ┌──────────────────┐ │ ┌────────────────────┐        │ │DIRECŢIA POLITICI │ │ │DIRECŢIA DE EVALUARE│        ├─┤PUBLICE ŞI RELAŢII│ ├-─┤ DOCUMENTAŢII DE │        │ │INTERNAŢIONALE │ │ │ ATRIBUIRE │        │ └──────────────────┘ │ └────────────────────┘        │ │        │ ┌─────────────────────┐ │ ┌────────────────────┐        │ │DIRECŢIA REGLEMENTARE│ │ │DIRECŢIA VERIFICARE │        └─┤ ŞI ARMONIZARE │ └──┤ DERULARE PROCEDURA │          │ LEGISLATIVĂ │ │ DE ATRIBUIRE │          └─────────────────────┘ └─────────┬──────────┘                                                                        .                                                                        │                                                                        ▼                                                                ┌─────────────┐                                                                │ 8 structuri │                                                                │ regionale*) │                                                                └─────────────┘──────────    *) se organizează la nivel de serviciu──────────----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016, conform pct. 12 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2MIJLOACELE DE TRANSPORTşi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice*Font 9*┌────┬───────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────────────┐│Nr. │ │ Tipul mijlocului│Numărul maxim│Consumul maxim de││crt.│ Unitatea │ de transport │ aprobat │carburant pentru ││ │ │ │ (bucăţi) │un autovehicul ││ │ │ │ │ (litri/lună) │├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┴───────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────────────┤│ 1 Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice - aparat propriu │├────┬───────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────────────┤│1.1.│Parc auto demnitari, înalţi │ │ │ ││ │funcţionari publici şi asimilaţi ai│ │ │ ││ │acestora │autoturism │ 3 │ 400 │├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────────┤│1.2.│Parc auto comun │autoturism │ 11 │ 300 │├────┴───────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────────────┤│ 2 Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice - structuri teritoriale │├────┬───────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────────────┤│2.1.│Parc auto comun │autoturism │ │ ││ │ │operativ │ 8 │ 500 │└────┴───────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────────────┘NOTE:1. Nu se consideră depăşire la consum de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.2. Autoturismele din parcul auto al agenţiei pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 774 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016, conform pct. 12 al art. I din acelaşi act normativ.-----