ORDIN nr. 1.319 din 21 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016  Având în vedere prevederile art. II alin. (2) din Legea nr. 167/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (9^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(9^1) SITP trebuie să asigure, prin intermediul unui sistem video, înregistrarea activităţii efectuate pe linia de ITP, înregistrare care trebuie păstrată pe o perioadă de 6 luni de la data efectuării ITP. Aceste înregistrări vor fi puse la dispoziţia RAR în scopul monitorizării activităţii de ITP.Sistemul de supraveghere video necesar trebuie să conţină minimum două camere de supraveghere şi un înregistrator digital DVR (Digital Video Recorder) care să permită înregistrarea la rezoluţii înalte HD (High Definition), având caracteristicile tehnice corelate cu dimensiunile şi particularităţile spaţiului destinat activităţii de ITP; sistemul trebuie să fie astfel proiectat, dotat şi instalat încât să asigure înregistrarea continuă a activităţilor desfăşurate pe linia de ITP. Sistemul de supraveghere video instalat în fiecare SITP trebuie să asigure următoarele funcţionalităţi: a) să permită vizualizarea tuturor înregistrărilor realizate pe un ecran corespunzător şi accesibil inspectorului RAR; b) să permită înregistrarea şi vizualizarea pe fluxul de ITP a vehiculului inspectat, a culorii exacte a acestuia şi a plăcii/plăcilor cu numărul de înmatriculare, indiferent de condiţiile de iluminare existente; c) să permită înregistrarea activităţii de pe linia de ITP pe durata maximă de funcţionare, respectiv de luni până vineri între orele 8,00 şi 20,00 şi sâmbătă între orele 8,00 şi 14,00; d) să permită înregistrarea şi vizualizarea corespunzătoare a indicaţiilor afişajului/afişajelor analogic/analogice sau a indicatoarelor analogice ale standului/standurilor de frânare instalate pe linia de ITP; e) să permită stocarea înregistrărilor realizate, vizualizarea lor selectivă pe toată durata stocării şi ştergerea automată a înregistrărilor realizate după 6 luni de la data preluării lor.În cazul SITP care dispun de mai multe linii de ITP se acceptă utilizarea unui singur sistem de supraveghere video, cu condiţia ca acesta să fie astfel proiectat, dotat şi instalat încât să asigure toate funcţionalităţile prevăzute la lit. a)-e) pentru toate liniile de ITP utilizate, iar acestea să fie amplasate alăturat, în aceeaşi incintă."2. La articolul 16, punctul vi) al literei a) de la alineatul (6) şi alineatul (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"vi) arhivează raportul de ITP sau raportul de verificare RAR completat, la el ataşându-se, după caz, buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a emisiilor poluante şi/sau buletinul de probă de la operaţiunea de verificare a eficacităţii sistemului de frânare. Suplimentar, pentru autovehiculele echipate cu tahograf digital, ataşează şi două rapoarte zilnice de activitate, unul pentru ziua efectuării ITP şi al doilea pentru precedenta zi cu activitate, cea mai apropiată de ziua efectuării ITP, rapoarte listate de conducătorul autovehiculului la finalizarea ITP..................................................... (8) Pentru fiecare vehicul inspectat se realizează două înregistrări fotografice digitale, una dintre ele cu vehiculul amplasat pe standul de frânare, iar cealaltă la finalizarea ITP. Suplimentar, pentru fiecare autovehicul inspectat din clasa a II-a de ITP se realizează o înregistrare fotografică digitală de ansamblu a compartimentului motor al autovehiculului cu capota ridicată, pentru autovehiculele dotate cu odometru (şi, după caz, cu tahograf) se realizează la finalizarea ITP o înregistrare fotografică digitală care să surprindă indicaţia numărului de kilometri parcurşi, iar pentru autovehiculele destinate transportului de persoane, care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 4 locuri pe scaune, se realizează şi o înregistrare fotografică digitală a amenajării interioare. Toate înregistrările fotografice realizate vor fi salvate în calculatorul SITP. În cazul inspecţiei pentru redobândirea certificatului de înmatriculare prevăzute la alin. (6) lit. b) sau a ITP prevăzute la alin. (6) lit. c) se realizează o înregistrare fotografică digitală la finalizarea inspecţiei, care se salvează în sistemul informatic al RAR."3. La articolul 18, alineatele (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) În cazul în care la un vehicul reverificat conform prevederilor alin. (4) şi (5) se constată de către inspectorul RAR defecte majore sau defecte periculoase conform Planurilor de operaţiuni prevăzute prin prezentele reglementări, inspectorul RAR procedează la anularea ITP. De asemenea, inspectorul RAR procedează la anularea ITP, fără efectuarea unei reverificări a vehiculului, în cazul în care vehiculul prezintă defecte evidente vizual şi care se încadrează în categoria defectelor periculoase conform Planurilor de operaţiuni prevăzute prin prezentele reglementări. În situaţia în care vehiculul prezintă defecte evidente vizual care se încadrează în categoria defectelor majore, inspectorul RAR va finaliza activitatea/activităţile pentru care vehiculul a fost prezentat doar după remedierea acestora................................................ (8) Pe raportul de verificare RAR se vor menţiona defectele care atrag anularea ITP, precum şi celelalte defecte evidente vizual sau constatate cu ocazia reverificării şi care sunt precizate în Planurile de operaţiuni din prezentele reglementări."4. La articolul 29 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) cerinţa privind echiparea cu sistem video [art. 10 alin. (9^1)] se aplică de la 20 mai 2018."5. În anexa nr. 1, la litera A punctul 5.2.3, litera e) din coloana a patra se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) Indicatorul de uzură al profilului anvelopei devine expus/Adâncimea profilului principal (zona corespunzătoare de 3/4 din lăţimea benzii de rulare) mai mică de 1,6 mm".6. În anexa nr. 1, la litera A punctul 5.2.3, în coloana a şaptea se introduce litera X corespunzătoare literei e) din coloana a patra.7. În anexa nr. 1, la litera A punctul 8.1.1, coloana a doua se modifică şi va avea următorul cuprins:"Sistem de reducere a zgomotului".8. În anexa nr. 2, la litera A punctul 0.2, a treia coloană se modifică şi va avea următorul cuprins:"Inspecţie vizuală după curăţarea locurilor unde se află poansonate numărul de identificare şi seria de motor sau unde se află plăcuţele producătoruluiSe verifică concordanţa dintre vehiculul prezentat la ITP şi datele din CIV privind: categorie, caroserie, marcă, tip, număr de identificare poansonat sau ştanţat pe plăcuţa producătorului, prindere plăcuţă producător, cod motor, serie motor, culoare, tip combustibil sau sursă de energie."9. În anexa nr. 2, la litera A punctul 0.2, litera h) din coloana a patra se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) Tipul de combustibil sau sursa de energie nu corespund cu datele din CIV."10. În anexa nr. 2, la litera A punctul 0.2, litera i) din coloana a patra se abrogă.11. În anexa nr. 2, la litera A punctul 0.2, litera X din coloana a şasea corespunzătoare literei i) din coloana a patra se abrogă.12. În anexa nr. 2, la litera A punctul 5.2.3, litera e) din coloana a patra se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) Indicatorul de uzură al profilului anvelopei devine expus/Adâncimea profilului principal (zona centrală de 3/4 din lăţimea benzii de rulare) mai mică de 1,6 mm (pentru tractoare: 2 mm la anvelopele cu diametrul jantei până la 20'' inclusiv sau 4 mm la anvelopele cu diametrul jantei peste 20'')"13. În anexa nr. 2, la litera A punctul 5.2.3, în coloana a şaptea se introduce litera X corespunzătoare literei e) din coloana a patra.14. În anexa nr. 2, la litera A punctul 6.1.3, literele b), f), g), j), l), m), o) şi q) din coloana a patra se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) Rezervor corodat excesiv, neetanş (prezintă scurgeri), capacul rezervorului lipseşte sau nu este corespunzător................................................................................. f) Plăcuţă cu data omologării rezervorului GPL lipsă ori cu data respectivă ilizibilă; etichetă sau inscripţie poansonată cu data-limită de expirare a valabilităţii rezervorului GNC lipsă ori cu data respectivă ilizibilă/Sistem GPL, GNC sau cu hidrogen neomologat ori necertificat g) Lipsă rezervor corespunzător fiecărui combustibil menţionat în CIV............................................. j) Rezervor GPL cu vechime mai mare de 10 ani faţă de data omologării poansonată; Rezervor GNC cu vechime mai mare decât data-limită de expirare a valabilităţii de pe etichetă sau poansonată............................................. l) Tubulatură pentru evacuarea scăpărilor de GPL sau GNC neetanşă ori nefixată m) Scurgeri benzină, GPL sau GNC............................................. o) Furtun de alimentare cu benzină, motorină, GPL sau GNC uzat/crăpat, tăiat............................................. q) Ţevi pentru GPL din cupru fără înveliş de protecţie din cauciuc sau plastic/racorduri GPL sudate sau lipite pe ţevi; racorduri GNC lipite pe ţevi"15. În anexa nr. 2, la litera A punctul 6.1.8.2, a doua coloană se modifică şi va avea următorul cuprins:"Stare, fixare componente pentru alimentarea alternativă a motorului"16. În anexa nr. 2, la litera A punctul 6.1.8.2, a patra coloană se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) Reductor-vaporizator GPL, regulator GNC sau unitate de control electronic fără marcaj conform Regulamentului CEE-ONU nr. 67 sau nr. 110 b) Reductor-vaporizator GPL, regulator GNC sau alte componente (GPL ori GNC) poziţionate sau fixate necorespunzător"17. În anexa nr. 2, la litera A punctul 8.1.1, coloana a doua se modifică şi va avea următorul cuprins:"Sistem de reducere a zgomotului".18. În anexa nr. 2^1, la punctul 5.2.3, litera d) din coloana a patra se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) Indicatorul de uzură al profilului anvelopei devine expus/Adâncimea profilului principal (zona centrală de 3/4 din lăţimea benzii de rulare) mai mică de 2 mm la anvelopele cu diametrul jantei până la 20'' inclusiv sau 4 mm la anvelopele cu diametrul jantei peste 20''".19. În anexa nr. 2^1, la punctul 5.2.3, în coloana a şaptea se introduce litera X corespunzătoare literei d) din coloana a patra.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la 1 noiembrie 2016.

  p. Ministrul transporturilor,

  Ion Trocaru,

  secretar de stat
  Bucureşti, 21 octombrie 2016.Nr. 1.319.-----