HOTĂRÂRE nr. 775 din 19 octombrie 2016privind organizarea şi funcţionarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 27 octombrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 19 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se organizează şi funcţionează structura responsabilă cu derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor, în vederea îndeplinirii responsabilităţilor prevăzute la art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor asigură derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor prin Direcţia de soluţionare alternativă a litigiilor, structură fără personalitate juridică, denumită în continuare Direcţia SAL.  +  Articolul 3 (1) Direcţia SAL este o structură imparţială, ce îşi desfăşoară activitatea independent de activităţile de supraveghere şi control al pieţei. (2) Conducerea Direcţiei SAL este asigurată de un director, numit în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în subordinea directă a secretarului general. (3) Instrumentarea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor din cadrul Direcţiei SAL este asigurată de consilieri. (4) Personalul Direcţiei SAL are statut de personal contractual. (5) Direcţia SAL este sprijinită în activitatea sa de un secretariat.  +  Articolul 4Consilierii Direcţiei SAL îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului central al Direcţiei SAL şi, după caz, al structurilor subordonate.  +  Articolul 5Structura organizatorică detaliată a Direcţiei SAL, statul de funcţii, precum şi fişele de post se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 6 (1) Direcţia SAL este competentă să soluţioneze alternativ litigii naţionale şi transfrontaliere, inclusiv litigiile reglementate de Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum), izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări de servicii, în sectoarele de activitate în care Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este competentă. (2) În calitate de autoritate complementară, potrivit prevederilor art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015, Direcţia SAL este competentă să soluţioneze alternativ litigii în toate sectoarele de activitate ce intră în domeniul de aplicare al acesteia.  +  Articolul 7Direcţia SAL are următoarele atribuţii principale: a) pune la dispoziţia persoanelor interesate informaţiile referitoare la procedurile SAL prin intermediul site-ului sau pe un suport durabil, la cererea părţilor; b) permite consumatorilor prezentarea reclamaţiei şi a documentelor justificative online, precum şi în scris, pe suport hârtie sau, după caz, pe alt suport durabil, în limba română sau engleză; c) facilitează părţilor schimbul de informaţii şi înscrisuri în legătură cu litigiul prin mijloace electronice sau prin poştă, după caz; d) cooperează cu alte entităţi SAL în vederea soluţionării alternative a litigiilor transfrontaliere; e) efectuează schimburi periodice de bune practici cu alte entităţi SAL, în ceea ce priveşte soluţionarea alternativă a litigiilor transfrontaliere şi a celor naţionale; f) cooperează cu autorităţile naţionale însărcinate cu supravegherea respectării legislaţiei privind protecţia consumatorilor; g) transmite autorităţii competente orice informaţii solicitate; h) întocmeşte anual un raport de activitate pe care îl publică pe site, prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate sau pe un suport durabil, la cerere; i) asistă părţile, la cerere, în alegerea procedurii SAL.  +  Articolul 8 (1) Directorul Direcţiei SAL trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să nu intervină în soluţionarea alternativă a niciunui litigiu aflat în responsabilitatea consilierilor; b) să nu accepte niciun fel de instrucţiuni din partea niciunei persoane fizice sau juridice cu privire la litigiile aflate în soluţionarea Direcţiei SAL; c) să dispună de o bună înţelegere a legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor; d) să comunice şefului ierarhic superior, fără întârziere, orice circumstanţă care îi poate afecta sau poate fi considerată ca afectându-i activitatea. (2) Principalele atribuţii ale directorului Direcţiei SAL sunt: a) reprezintă Direcţia SAL în relaţia cu terţii; b) întocmeşte, cu sprijinul secretariatului Direcţiei SAL, rapoartele anuale privind litigiile naţionale şi litigiile transfrontaliere primite de Direcţia SAL; c) solicită publicarea rapoartelor anuale pe site şi prin orice alte mijloace pe care le consideră adecvate şi, la cerere, pe suport durabil; d) întocmeşte rapoarte şi informează periodic conducerea ierarhic superioară cu privire la activitatea desfăşurată; e) întocmeşte, cu sprijinul secretariatului Direcţiei SAL, şi transmite autorităţii competente informaţiile solicitate de aceasta; f) activitatea este desfăşurată independent de activităţile de supravegherea pieţei; g) asigură procurarea de documentaţie străină, reglementări, jurisprudenţă şi doctrină referitoare la soluţionarea alternativă a litigiilor, în vederea sprijinirii formării profesionale a consilierilor; h) organizează dezbateri referitoare la problemele deosebite întâlnite de consilierii Direcţiei SAL în cursul soluţionării alternative a litigiilor şi emite opinii. (3) Prin fişa postului se pot stabili, după caz, şi alte atribuţii, conform reglementărilor legale aplicabile în domeniu.  +  Articolul 9 (1) Poate instrumenta proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor persoana fizică prevăzută la art. 3 alin. (3), care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are capacitate de exerciţiu; b) este cetăţean român; c) are studii superioare juridice sau economice recunoscute; d) dovedeşte o bună înţelegere şi cunoaştere a legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor. (2) Principalele atribuţii ale consilierilor Direcţiei SAL sunt: a) asistă părţile, la cerere, în alegerea procedurii SAL; b) analizează reclamaţiile consumatorilor şi se pronunţă cu privire la acceptarea sau refuzul instrumentării litigiului; c) soluţionează reclamaţiile consumatorilor conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 şi regulilor de procedură; d) îl informează pe directorul Direcţiei SAL cu privire la problemele deosebite ivite în cursul soluţionării alternative a litigiilor. (3) Consilierii Direcţiei SAL îl informează fără întârziere pe directorul Direcţiei SAL cu privire la orice eveniment care le poate afecta ori poate fi considerat ca afectându-le independenţa şi imparţialitatea sau care poate da naştere unui conflict de interese cu oricare dintre părţile litigiului pe care trebuie să îl soluţioneze alternativ.  +  Articolul 10Examinarea şi soluţionarea litigiilor cu care a fost sesizată Direcţia SAL se realizează, după caz, de unul sau mai mulţi consilieri ai Direcţiei SAL, în funcţie de complexitatea cazului, potrivit dispoziţiei directorului Direcţiei SAL.  +  Articolul 11Principalele atribuţii ale secretariatului Direcţiei SAL sunt: a) primirea, înregistrarea şi arhivarea reclamaţiilor consumatorilor; b) accesarea platformei de soluţionare online a litigiilor în vederea verificării reclamaţiilor primite şi a înregistrării acestora; c) întocmirea registrului de evidenţă care să cuprindă date referitoare la primirea, instrumentarea şi soluţionarea reclamaţiilor; d) actualizarea informaţiilor de pe site; e) întocmirea rapoartelor anuale.  +  Articolul 12 (1) Salarizarea personalului Direcţiei SAL se face în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile personalului contractual plătit din fonduri publice. (2) Angajarea personalului se face pe bază de concurs, în condiţiile legii.  +  Articolul 13Direcţia SAL se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal este în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu Ordinul Avocatului Poporului nr. 75/2002 privind stabilirea unor măsuri şi proceduri specifice care să asigure un nivel satisfăcător de protecţie a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrărilor.  +  Articolul 14Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 18 iulie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), după litera ii) se introduc două noi litere, literele jj) şi kk), cu următorul cuprins:"jj) realizează, prin Direcţia de soluţionare alternativă a litigiilor, denumită în continuare Direcţia SAL, soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, atât la nivel naţional, cât şi transfrontalier, potrivit legislaţiei speciale; kk) asigură, împreună cu alte instituţii, aplicarea Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, cu modificările ulterioare."2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) În cadrul Autorităţii îşi desfăşoară activitatea, potrivit Regulamentului (UE) nr. 254/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 februarie 2014 privind un program multianual privind protecţia consumatorilor pentru perioada 2014-2020 şi de abrogare a Deciziei nr. 1.926/2006/CE, Centrul European al Consumatorilor România (ECC România), unitate fără personalitate juridică."3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi aprobat este de 642, exclusiv demnitarii, din care pentru aparatul central 131, inclusiv 25 de posturi pentru Direcţia SAL şi 6 posturi pentru activitatea Centrului European al Consumatorilor România (ECC România), iar pentru comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor 511."4. La articolul 7, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Activitatea Centrului European al Consumatorilor România (ECC România) este desfăşurată de o structură formată din 6 posturi de personal contractual, în cadrul Autorităţii."5. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Autoritatea are în dotare 108 autoturisme operative pentru supraveghere, control şi investigaţii;"6. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) Personalul necesar desfăşurării activităţii derulate de Centrul European al Consumatorilor România (ECC România) este angajat pe bază de concurs, în condiţiile legii şi este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului contractual plătit din fonduri publice. (2) Statele de funcţii, angajarea şi atribuţiile personalului, precum şi modul de organizare şi funcţionare a structurii se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii, potrivit actelor normative în vigoare."7. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 15Prevederile art. 14 pct. 2 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează

  ---------------

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale

  pentru Protecţia Consumatorilor,

  Răzvan Florescu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 19 octombrie 2016.Nr. 775.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 700/2012)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor    Număr total de posturi: centrală 131, exclusiv    demnitarii, inclusiv Direcţia SAL 25 posturi şi    Centrul European al Consumatorilor 6 posturi                                       ┌────────────┐ ┌──────────────────┐                                       │ PREŞEDINTE ├─────►│ CABINET DEMNITAR │                                       └──────┬─────┘ └──────────────────┘          ┌────────────────────┐ │          │ COMPARTIMENT AUDIT │◄─────────────┤          │ PUBLIC INTERN │ │          └────────────────────┘ │                                              │             ┌───────────────┬────────────────┼─────────────┬────────┐             │ │ │ │ │             ▼ │ ▼ │ ▼   ┌──────────────────┐ │ ┌─────────────────┐ │ ┌───────────────┐   │ VICEPREŞEDINTE │ │ │SECRETAR GENERAL │ │ │ VICEPREŞEDINTE│   └──────────────────┘ │ └───────┬─────────┘ │ └───────────────┘                             │ │ │                             ▼ │ │                ┌────────────────────────┐ │ ▼                │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ ┌─────────────────────┐                │ CONTROL ŞI SUPRAVEGHERE│ │ │ CENTRUL EUROPEAN AL │                │ PIAŢĂ ŞI ARMONIZARE │ │ │ CONSUMATORILOR*) │                │ EUROPEANĂ │ │ └─────────────────────┘                └────────────────────────┘ │                                               │                                               │                                               ▼          ┌─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐          │ │ │ │          ▼ ▼ ▼ ▼┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────────┐│ │ │ DIRECŢIA METALE │ │ │ │DIRECŢIA ECONOMICĂ││ │ │PREŢIOASE, PIETRE│ │ │ │ ŞI RESURSE ││ SERVICIUL JURIDIC│ │ PREŢIOASE ŞI │ │ DIRECŢIA SAL │ │ UMANE ││ │ │PROCES KIMBERLEY │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────┘ └─────────────────┘ └──────────────┘ └──────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) Unitate finanţată de la bugetul de stat şi de la Comisia Europeană, începând cu anul 2018

  ──────────
  -----