HOTĂRÂRE nr. 774 din 19 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 27 octombrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 25 august 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Activitatea ANAP este exercitată la nivel central şi prin 8 structuri regionale, fără personalitate juridică, la nivel teritorial, ce sunt organizate în subordinea Direcţiei verificare derulare procedura de atribuire."2. La articolul 3 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f) , cu următorul cuprins:"e) de control ex-post al modului în care autorităţile contractante atribuie contractele de achiziţie publică, contractele sectoriale, pe cele de concesiune de lucrări publice, precum şi pe cele de concesiune de servicii; f) de asigurare a suportului operaţional pentru autorităţile contractante, prin implementarea unor instrumente dedicate în vederea diseminării, inclusiv prin mijloace informatice a bunelor practici aferente derulării procesului de achiziţie publică."3. La articolul 3 alineatul (3), literele a) - i) se modifică şi vor avea următorul cuprins :"a) elaborează politicile şi legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, în concordanţă cu legislaţia europeană; b) elaborează şi asigură funcţionarea mecanismelor de cooperare interinstituţională între actorii cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice, în vederea emiterii interpretărilor oficiale cu privire la aplicarea unitară, în practică, a prevederilor legislative în acest domeniu; c) supervizează, pe baza datelor furnizate în urma exercitării funcţiilor de monitorizare, verificare ex-ante, control şi a indicatorilor de performanţă relevanţi, modul de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice, în scopul de a identifica aspectele ce afectează derularea în condiţii de eficacitate şi eficienţă a procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică de către autorităţile contractante, a contractelor sectoriale, a celor de concesiune de lucrări publice, precum şi a celor de concesiune de servicii; d) controlează ex-post modul în care au fost atribuite contractele de achiziţie publică de către autorităţile contractante, ca urmare a semnalelor şi/sau sesizărilor transmise de alte instituţii publice/entităţi cu atribuţii pe zona achiziţiilor publice, de operatori economici sau identificate în mass-media, precum şi alte surse de informare; e) elaborează şi implementează mecanismul de monitorizare a rezultatelor derulării procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în baza informaţiilor comunicate de autorităţile contractante; f) prelucrează informaţiile colectate, constituie şi dezvoltă baze de date şi elaborează statistici, sinteze şi rapoarte privind sistemul de achiziţii publice, propunând măsuri pentru perfecţionarea şi dezvoltarea acestuia, în vederea exercitării funcţiilor de strategie, reglementare, monitorizare, supervizare şi de stabilire şi implementare a sistemului de verificare şi control al aplicării unitare de către autorităţile contractante a dispoziţiilor legale şi procedurale în domeniul achiziţiilor publice ale agenţiei, precum şi în vederea implementării Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice; g) evaluează conformitatea documentaţiilor de atribuire, selectate în condiţiile legii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor care intră sub incidenţa legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale, a contractelor de concesiuni de lucrări publice şi a contractelor de concesiuni de servicii, fără ca această evaluare să aibă în vedere caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, după caz; h) verifică procedurile de atribuire şi modificările contractuale, selectate în urma aplicării unei metodologii de selecţie, precum şi documentele aferente derulării, respectiv realizării acestora, cu privire la conformitatea cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, achiziţiilor sectoriale, concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii; i) elaborează documente standard, formulare şi modele-cadru, ghiduri, manuale şi alte instrumente operaţionale cu rol de suport în aplicarea corectă şi unitară a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi asigură diseminarea acestora;"4. La articolul 3 alineatul (3), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m) , cu următorul cuprins:"m) realizează procedura de conciliere cu autorităţile contractante verificate ex-ante, respectiv o procedură contradictorie care are ca obiect contestarea pe cale administrativă a măsurilor dispuse de ANAP, în condiţiile legii."5. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Numărul maxim de posturi al ANAP este de 435, exclusiv demnitarul."6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici, numiţi, în condiţiile legii, prin decizie a prim-ministrului. (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc, pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte atribuţii, potrivit legii, delegate prin ordin al preşedintelui ANAP."7. Articolul 8 se abrogă.8. Articolul 9 se abrogă.9. Articolul 10 se abrogă.10. Articolul 11 se abrogă.11. Articolul 12 se abrogă.12. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IILa anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 3 al literei A se modifică şi va avea următorul cuprins:┌────────────────────────────────────────────────┬──────┐│"3. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice │ 436" │└────────────────────────────────────────────────┴──────┘  +  Articolul III (1) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal. (2) Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Preşedintele Agenţiei Naţionale

  pentru Achiziţii Publice,

  Bogdan Puşcaş

  Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul comunicaţiilor

  şi pentru societatea informaţională,

  Delia Popescu
  Bucureşti, 19 octombrie 2016.Nr. 774.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii PubliceNumărul maxim de posturi 435 posturi (exclusiv demnitarul)*Font 8*                                                                           ┌─────────────────────┐                                                                         ┌─┤DIRECŢIA MANAGEMENTUL│   ┌─────────────────────────┐ ┌────────────┐ │ │ RESURSELOR UMANE │   │ CABINET PREŞEDINTE ├─┐ │ │ │ └─────────────────────┘   └─────────────────────────┘ ├───────────────────────┤ PREŞEDINTE ├────┤ ┌─────────────────────┐                               │ │ │ │ │DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞI│   ┌─────────────────────────┐ │ └─────┬──────┘ ├─┤ ADMINISTRATIV │   │ COMPARTIMENTUL AUDIT │ │ │ │ └─────────────────────┘   │ PUBLIC INTERNE ├─┤ │ │ ┌─────────────────────┐   └─────────────────────────┘ │ ┌─────────────┐ │ ├─┤ SERVICIUL JURIDIC │                               │ │ │ │ │ └─────────────────────┘   ┌─────────────────────────┐ │ │ SECRETAR ├──────┤ │ ┌─────────────────────┐   │ COMPARTIMENTUL CORP │ │ │ GENERAL │ │ └─┤ COMPARTIMENTUL IT │   │ CONTROL ├─┤ │ │ │ └─────────────────────┘   └─────────────────────────┘ │ └─────┬───────┘ │                               │ │ │   ┌─────────────────────────┐ │ │ │   │COMPARTIMENTUL STRUCTURA │ │ │ │   │ DE SECURITATE ├─┤ ┌─────┴───────┐ │   └─────────────────────────┘ │ │ SECRETAR │ │                               │ │ GENERAL │ │   ┌─────────────────────────┐ │ │ ADJUNCT │ │   │COMPARTIMENTUL COMUNICARE│ │ └─────────────┘ │   │ ŞI RELAŢII PUBLICE ├─┘ │   └─────────────────────────┘ │                                                             │         ┌───────────────────┬──────────────┬──────────────┬─┴────────────┬───────────────┐         │ │ │ │ │ │┌────────┴────────┐ ┌────────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ ┌─────┴────┐ ┌────────┴──────────┐│DIRECŢIA GENERALĂ│ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA CONCILIERE││POLITICI PUBLICE,│ │MONITORIZARE ŞI│ │ COORDONARE │ │ GENERALĂ │ │ CONTROL │ │ CU AUTORITĂŢILE ││REGLEMENTARE ŞI │ │ SUPERVIZARE │ │METODOLOGICĂ│ │ CONTROL │ │ EX-POST │ │ CONTRACTANTE ││ ARMONIZARE │ │ SISTEM │ │ ŞI SUPORT │ │ EX-ANTE │ │ │ │ VERIFICATE ││ LEGISLATIVĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────┬─────────┘ └───────────────┘ └────────────┘ └─────┬──────┘ └──────────┘ └───────────────────┘        │ │        │ ┌──────────────────┐ │ ┌────────────────────┐        │ │DIRECŢIA POLITICI │ │ │DIRECŢIA DE EVALUARE│        ├─┤PUBLICE ŞI RELAŢII│ ├-─┤ DOCUMENTAŢII DE │        │ │INTERNAŢIONALE │ │ │ ATRIBUIRE │        │ └──────────────────┘ │ └────────────────────┘        │ │        │ ┌─────────────────────┐ │ ┌────────────────────┐        │ │DIRECŢIA REGLEMENTARE│ │ │DIRECŢIA VERIFICARE │        └─┤ ŞI ARMONIZARE │ └──┤ DERULARE PROCEDURA │          │ LEGISLATIVĂ │ │ DE ATRIBUIRE │          └─────────────────────┘ └─────────┬──────────┘                                                                        .                                                                        │                                                                        ▼                                                                ┌─────────────┐                                                                │ 8 structuri │                                                                │ regionale*) │                                                                └─────────────┘──────────    *) se organizează la nivel de serviciu──────────  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 634/2015)MIJLOACELE DE TRANSPORTşi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice*Font 9*┌────┬───────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────────────┐│Nr. │ │ Tipul mijlocului│Numărul maxim│Consumul maxim de││crt.│ Unitatea │ de transport │ aprobat │carburant pentru ││ │ │ │ (bucăţi) │un autovehicul ││ │ │ │ │ (litri/lună) │├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┴───────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────────────┤│ 1 Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice - aparat propriu │├────┬───────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────────────┤│1.1.│Parc auto demnitari, înalţi │ │ │ ││ │funcţionari publici şi asimilaţi ai│ │ │ ││ │acestora │autoturism │ 3 │ 400 │├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────────────┤│1.2.│Parc auto comun │autoturism │ 11 │ 300 │├────┴───────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────────────┤│ 2 Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice - structuri teritoriale │├────┬───────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────┬─────────────────┤│2.1.│Parc auto comun │autoturism │ │ ││ │ │operativ │ 8 │ 500 │└────┴───────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────────────┘NOTE:1. Nu se consideră depăşire la consum de carburanţi normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.2. Autoturismele din parcul auto al agenţiei pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.----