LEGE nr. 89 din 25 mai 1999pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 iunie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12 din 7 iulie 1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Transportul feroviar public constituie, prin natura sa, un sector strategic de interes naţional, reprezintă un serviciu public esenţial pentru societate, contribuie la libera circulaţie, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, la deplasarea persoanelor, mărfurilor şi a altor bunuri, în interiorul tarii şi în trafic internaţional, cu un grad înalt de siguranţă, în condiţii ecologice, eficiente, şi îndeplineşte sarcini specifice pentru nevoile de apărare a tarii, potrivit legii."2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc alineatele (3^1) şi (3^2) cu următorul cuprins:"(3^1) Serviciile conexe transportului sunt activităţile ce se desfăşoară în legătură nemijlocită cu sau în timpul transportului.(3^2) Serviciile adiacente transportului sunt activităţile ce au ca obiect asigurarea desfăşurării în siguranţa a transportului."3. La articolul 2, literele b) şi d) vor avea următorul cuprins:"b) deţin în proprietate sau cu chirie material rulant de tracţiune înmatriculat de autoritatea competentă, necesar pentru remorcarea trenurilor, sau trenuri automotoare, cu caracteristicile tehnice şi de dotare impuse de prescripţiile de siguranţă a circulaţiei feroviare şi de calitatea serviciului de transport;........................................................................ d) dispun de personalul necesar atestat pentru efectuarea operaţiunilor de transport feroviar care fac obiectul activităţii operatorului respectiv;"4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Licenta pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar prevăzute la art. 1 se acordă de Ministerul Transporturilor."5. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"(1) Transportul feroviar public de călători are caracter de serviciu public social. Pentru aceste servicii operatorii de transport feroviar public primesc de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, diferenţele dintre tarifele stabilite cu avizul autorităţilor publice competente şi costurile reale de transport, la care se adauga o cota de profit între 3 şi 5% ."6. La articolul 7 alineatul (2), literele b) şi l) vor avea următorul cuprins:"b) elaborează şi supune aprobării Guvernului programele de dezvoltare şi de modernizare a infrastructurii feroviare deschise accesului public;.................................................................. l) asigura gestionarea proprietăţii publice şi private a statului din domeniul transportului feroviar;"7. La articolul 7 alineatul (3), literele i) şi r) vor avea următorul cuprins:"i) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe calea ferată;..................................................................... r) aproba norme şi regulamente obligatorii pentru deţinătorii de linii ferate industriale şi de mijloace de transport pe calea ferată, care au acces pe infrastructura feroviara deschisă accesului public, după caz, precum şi pentru beneficiarii de transport;"8. La articolul 7, alineatul (4) se abroga:9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Gestionarea infrastructurii feroviare, proprietate publică sau proprietate privată a statului, se asigura de către o companie naţionala rezultată ca urmare a reorganizării Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, căreia i se atribuie în concesiune, fără plata redeventei, infrastructura feroviara publică şi care deţine în proprietate alte elemente ale infrastructurii feroviare preluate de la Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române, stabilite prin hotărâre a Guvernului. (2) Contractul de concesiune se încheie, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor, pentru o perioadă de 49 de ani."10. La articolul 10 alineatul (1), după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:"f) alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare."11. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice, prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Celelalte elemente ale ansamblului infrastructurii feroviare, neprevăzute la alin. (1), constituie proprietate privată a companiei care gestionează infrastructura feroviara publică sau, după caz, a societăţilor naţionale şi a societăţilor comerciale, rezultate din reorganizare, precum şi a Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, rămasă după reorganizare."12. La articolul 11, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Exploatarea infrastructurii feroviare publice se realizează de către compania naţionala care gestionează infrastructura feroviara, prin:"13. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Pentru realizarea de noi elemente ale infrastructurii feroviare publice sau pentru dezvoltarea, modernizarea ori reabilitarea celor existente, a căror finanţare nu se poate asigura de compania prevăzută la art. 9 alin. (1), precum şi pentru exploatarea acestora Ministerul Transporturilor poate încheia contracte de concesionare cu alte persoane juridice, române sau străine, în condiţiile legii. (2) Pe data aprobării concesiunii contractul încheiat de Ministerul Transporturilor cu compania prevăzută la art. 9 alin. (1) se modifica în mod corespunzător."14. La articolul 23, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Închiderea liniilor ferate din motive de rentabilitate, urmată de conservare sau de dezafectare, ori menţinerea în exploatare a liniei respective şi regimul exploatării ei se aproba de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale şi al administraţiei publice locale."15. La articolul 25, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte şi de alta a axei caii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa caii ferate, precum şi terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcţionarii acesteia. Limitele concrete ale zonelor de protecţie se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor, cu informarea scrisă a proprietarilor terenurilor în termen de 30 de zile."16. La articolul 32, litera g) va avea următorul cuprins:"g) propun spre aprobare sau aproba, după caz, în condiţiile legii, studii de fezabilitate pentru modernizări şi obiective de investiţii noi care privesc transporturile pe căile ferate, proiectarea sau execuţia de obiective de investiţii noi şi participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a acestora, în conformitate cu programele aprobate;"17. Articolul 44 va avea următorul cuprins:"Art. 44. - Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române continua sa fiinteze, având ca obiect principal de activitate gestionarea datoriei şi a creanţelor existente la data reorganizării. După finalizarea procesului de divizare Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române se va reorganiza prin hotărâre a Guvernului, care va stabili forma juridică, atribuţiile şi patrimoniul acesteia."18. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - Compania naţionala, societăţile naţionale şi societăţile comerciale prevăzute la art. 43 se organizează şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prin hotărâre a Guvernului, care va stabili forma juridică, atribuţiile şi patrimoniul acestora."19. La articolul 48 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) pot constitui societăţi comerciale, filiale, agenţii şi reprezentante în ţara şi în străinătate, în condiţiile legii;"20. Articolul 57 va avea următorul cuprins:"Art. 57. - Majorările de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor către stat şi instituţii publice, existente la data înmatriculării în registrul comerţului a companiei naţionale care gestionează infrastructura feroviara, a societăţilor naţionale şi a societăţilor comerciale rezultate din reorganizare, precum şi majorările datorate de Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române în forma rămasă după reorganizare sunt scutite de la plata."  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM SPINEANU-----------