LEGE nr. 185 din 20 octombrie 2016privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 octombrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) acordul de concesiune - acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale; b) autoritatea competentă - autoritatea desemnată la nivel naţional responsabilă de facilitarea şi coordonarea procedurii de autorizare pentru proiectele de importanţă naţională, altele decât proiectele de interes comun, respectiv Ministerul Energiei, autoritate desemnată la nivel naţional responsabilă de facilitarea şi coordonarea procedurii de autorizare pentru proiectele de interes comun, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei; c) compensaţii - indemnizaţiile şi/sau despăgubirile datorate de iniţiatorul proiectului în schimbul constituirii şi exercitării drepturilor prevăzute de prezenta lege; d) conducta - conducta de alimentare din amonte, conducta de transport gaze naturale amplasată pe teritoriul României, care face obiectul proiectului de importanţă naţională, inclusiv instalaţiile de suprafaţă şi toate facilităţile aferente formate din alimentări cu energie electrică cu montaj aerian şi/sau subteran, drumuri de acces, alimentări cu apă, canalizări şi fibră optică; e) culoarul de lucru - zona situată de ambele părţi ale axei conductei, folosită temporar pe perioada efectuării lucrărilor; f) decizia exhaustivă - decizia luată de către autoritatea competentă pentru proiectele de interes comun prin care se autorizează construcţia infrastructurii energetice pentru realizarea proiectelor de interes comun; g) iniţiatorul proiectului - entitatea cu personalitate juridică ce iniţiază un proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, în sensul prezentei legi; h) instalaţiile de suprafaţă - staţiile de măsurare gaze naturale, staţiile de reglare-măsurare gaze naturale, staţiile de comprimare gaze naturale, staţiile de robinete de secţionare, nodurile tehnologice, liniile electrice aeriene, posturile de transformare pentru alimentare cu energie electrică, staţiile de protecţie catodică, prizele anodice, bornele şi prizele de potenţial amplasate pe traseul unei conducte de transport gaze naturale, răsuflătorile de la tuburile de protecţie, precum şi altele asemenea, pentru a căror construire şi utilizare este necesară folosirea terenului aferent pe care sunt construite, pe toată durata existenţei şi funcţionării acestora; i) legile de reconstituire - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; j) licenţa de operare - licenţa emisă de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în domeniul gazelor naturale, conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; k) lucrările - lucrările de construire, realizare, dezvoltare, modernizare, reabilitare, retehnologizare, operare, exploatare, de intervenţie în caz de avarie, revizie sau reparaţie şi de întreţinere aferente conductei/conductelor de alimentare din amonte sau de transport gaze naturale care face/fac obiectul proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale; l) persoanele îndreptăţite - proprietarii imobilelor afectate de construirea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea, operarea, exploatarea, intervenţiile în caz de avarie, reviziile, reparaţiile şi întreţinerea conductei/conductelor care face/fac obiectul proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, îndreptăţiţi să primească indemnizaţii şi/sau despăgubiri conform prezentei legi; m) proiectele de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale - proiectele în domeniul gazelor naturale declarate ca fiind de importanţă naţională prin hotărâre a Guvernului, precum şi proiectele de interes comun în domeniul gazelor naturale, stabilite prin regulamente europene; prin prezenta lege, acestea sunt considerate ca fiind de siguranţă şi securitate naţională în sensul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare; n) titularii de activităţi - orice persoană care desfăşoară o activitate de orice natură, cu orice titlu, pe/sau asupra imobilelor afectate de exercitarea drepturilor de către iniţiatorul proiectului, ce implică utilizarea în orice mod a acestor imobile. (2) Definiţiile din prezenta lege se completează în mod corespunzător cu definiţiile prevăzute în următoarele acte normative: a) Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; b) Regulamentul (UE) nr. 347/2013; c) Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Ocuparea temporară a terenurilor forestiere proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale pentru realizarea lucrărilor specifice proiectelor de importanţă naţională se face cu titlu gratuit pe toată durata de existenţă a conductelor aferente proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, ocuparea temporară a terenurilor forestiere proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale se face fără plata contravalorii pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice. (3) La realizarea lucrărilor aferente proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, chiria şi contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, datorate pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere aflate în proprietate privată, se stabilesc prin înţelegere cu proprietarul terenului forestier şi se consemnează sau se achită cu titlu de indemnizaţie de către iniţiatorul proiectului, în condiţiile prezentei legi. (4) Acordul proprietarului pentru terenurile forestiere proprietate privată, prevăzut la art. 40 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, se încheie de către proprietar sub forma înscrisului sub semnătură privată pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere din fondul forestier naţional şi se depune în copie certificată pentru conformitate cu originalul de iniţiatorul proiectului la instituţia competentă să emită aprobarea de ocupare temporară. (5) Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, la realizarea proiectelor de importanţă naţională, în condiţiile legii, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se face fără acordul proprietarului pentru terenurile forestiere, altele decât cele aflate în proprietatea publică a statului sau proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, în situaţia în care nu se prezintă un titlu valabil sau nu sunt cunoscuţi proprietarii, precum şi în situaţia succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuţi sau în cazul în care nu se ajunge la o înţelegere cu proprietarul. Acordul proprietarului în acest caz se suplineşte prin declaraţia iniţiatorului proiectului de asumare proprie a răspunderii şi care descrie imposibilitatea obţinerii acordului proprietarilor. (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), sumele datorate pentru ocuparea temporară a terenului forestier, inclusiv valoarea masei lemnoase valorificate, se consemnează cu titlu de indemnizaţie într-un cont bancar deschis pe numele iniţiatorului proiectului şi se eliberează ulterior prin dispoziţia iniţiatorului proiectului, în condiţiile prezentei legi. (7) Ocuparea temporară a terenurilor forestiere proprietate privată pentru care nu au fost emise documentele care fac dovada proprietăţii se face pe baza unei adeverinţe eliberate de către comisia locală pentru reconstituirea dreptului de proprietate, aprobată de către primar, care confirmă această situaţie. (8) Prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (11) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, pentru realizarea obiectivelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale la distanţe mai mici de 50 m de liziera pădurii nu este necesară obţinerea avizului structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. (9) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea realizării proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, autoritatea competentă emite pentru iniţiatorul proiectului autorizaţia de construire în baza acordului de concesiune şi a licenţei de operare. (10) Prin derogare de la art. 40 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, şi de la Metodologia privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 694/2016, aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional se acordă în baza următoarei documentaţii: a) solicitarea iniţiatorului proiectului de ocupare temporară a terenului din fondul forestier naţional adresată autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; b) memoriul tehnico-justificativ privind necesitatea ocupării temporare a terenului din fondul forestier naţional, întocmit de către iniţiatorul proiectului, care să conţină prezentarea detaliilor tehnice referitoare la obiectiv, însoţit de acordul de concesiune sau licenţa de operare; c) planul de detaliu al amplasamentului obiectivului; d) copia hărţii amenajistice pe care este materializat amplasamentul obiectivului, vizată de ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, în situaţia în care există; e) fişa tehnică de transmitere-defrişare pentru ocuparea temporară a terenului şi avizul ocolului silvic; f) planul topografic executat în Sistemul de proiecţie stereografic 1970 cu sistem de cote Marea Neagră 1975, al suprafeţei care face obiectul scoaterii temporare din fondul forestier naţional, întocmit de persoane fizice sau juridice autorizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi însuşit în termen de 5 zile de la solicitare de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz; g) documentele, în copie, prin care se face dovada deţinerii, dacă există, inclusiv acordul deţinătorului, asupra terenului solicitat pentru ocuparea temporară din fondul forestier naţional sau declaraţia prevăzută la alin. (5), după caz; pentru dovada deţinerii terenurilor proprietate publică a statului se prezintă acte de proprietate sau, în lipsa acestora, copii ale descrierii parcelare, inclusiv după datele complementare şi evidenţa lucrărilor executate, preluate din amenajamentul silvic în vigoare, vizate de către ocolul silvic sau extrase de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat de Guvern în condiţiile legii, certificate pentru conformitate; h) acordul de mediu sau punctul de vedere al autorităţii de mediu, după caz, care să menţioneze denumirea obiectivului, amplasamentul stabilit pe baza amenajamentului silvic şi suprafaţa, iar în cazul în care realizarea obiectivului implică defrişarea, se vor menţiona inclusiv amplasamentul stabilit pe baza amenajamentului silvic şi suprafaţa care se defrişează; i) copie de pe documentul de plată a garanţiei pentru ocuparea temporară; j) avizul conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea solicitării. (11) Competenţa pentru aprobarea ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier naţional pentru realizarea obiectivelor de importanţă naţională aparţine Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. (12) Pentru proiectele de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, nu sunt aplicabile.  +  Articolul 4 (1) Prin derogare de la art. 94 şi 96 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, scoaterea temporară a terenurilor agricole situate în extravilan, afectate de lucrările definite la art. 2 alin. (1) lit. k), se realizează prin efectul prezentei legi, pe baza hotărârii Guvernului prin care se aprobă lista terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, fără a fi condiţionată de obţinerea avizului/aprobarea organelor agricole cu atribuţii în domeniu. (2) Iniţiatorul proiectului are obligaţia să depună la autoritatea competentă cererea privind emiterea autorizaţiei de construire a conductei/conductelor însoţită de lista terenurilor prevăzute la alin. (1), precum şi de avizul tehnic, după caz, pentru amplasarea construcţiilor care se execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, eliberat de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare. (3) Autoritatea competentă transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 7 zile de la data depunerii documentaţiei prevăzute la alin. (2), lista suprafeţelor de teren scoase din circuitul agricol conform alin. (1) şi fişierelor în format electronic vectorial în Sistemul de proiecţie stereografic 1970. (4) Terenurile înscrise în lista terenurilor prevăzută la alin. (1) sunt scoase temporar din circuitul agricol pe întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei de construire a conductei/conductelor, fără a fi necesară obţinerea acordului prealabil al deţinătorului terenului. (5) Autoritatea competentă are obligaţia de redare în circuitul agricol a terenurilor înscrise în lista prevăzută la alin. (1), scoase temporar din circuitul agricol prin efectul prezentei legi, la categoria de folosinţă avută anterior scoaterii din circuitul agricol, în termen de un an de la expirarea duratei de valabilitate a autorizaţiei de construire a conductei/conductelor, pe baza unei hotărâri a Guvernului, care se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale conform alin. (3). (6) Scoaterea temporară a terenurilor din circuitul agricol se realizează prin efectul prezentei legi, fără depunerea unei garanţii, prin derogare de la prevederile art. 93 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Drepturi asupra terenurilor, stabilite şi recunoscute în favoarea iniţiatorului proiectului  +  Articolul 5 (1) În cazul lucrărilor de construire aferente proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, pentru exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra imobilelor, iniţiatorul proiectului va plăti: a) indemnizaţii pentru proprietarii de imobile în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosinţă ca urmare a efectuării lucrărilor; b) despăgubiri pentru pagubele cauzate proprietarilor de imobile sau titularilor de activităţi afectaţi de exercitarea dreptului de servitute, stabilite conform art. 8. (2) În cazul instalaţiilor de suprafaţă, pentru exercitarea dreptului de uz, iniţiatorul proiectului achită proprietarilor, începând cu data finalizării lucrărilor, o indemnizaţie anuală. (3) Pentru toate lucrările aferente proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, exercitarea dreptului de servitute asupra imobilelor afectate de lucrări se realizează de drept, fără a necesita obţinerea unui acord prealabil al proprietarilor sau al altor titulari de drepturi sau activităţi desfăşurate în legătură cu imobilele ce ar urma să fie afectate de lucrări, cu condiţia îndeplinirii procedurii de notificare. (4) Accesul la imobilele afectate de executarea lucrărilor de construire nu este condiţionat de plata în prealabil a despăgubirilor şi indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1). (5) În cazul lucrărilor de reabilitare, retehnologizare, modernizare, exploatare, revizie sau reparaţie şi de întreţinere aferente conductei/conductelor ce face/fac obiectul proiectului de importanţă naţională, indemnizaţiile sau despăgubirile prevăzute la alin. (1) sunt plătite sau consemnate în termen de 30 de zile de la data efectuării respectivelor lucrări sau intervenţii.  +  Articolul 6 (1) Iniţiatorul proiectului transmite persoanelor îndreptăţite, cu minimum 10 zile înainte de data preconizată pentru accesul la imobilele afectate, o notificare privind începerea executării lucrărilor, ce trebuie să cuprindă următoarele: a) denumirea şi datele de identificare ale iniţiatorului proiectului; b) enumerarea operaţiunilor ce urmează să fie efectuate asupra imobilului, a condiţiilor şi interdicţiilor pe care trebuie să le respecte persoana îndreptăţită şi titularii de activităţi în derularea operaţiunilor; c) indicarea datei până la care persoanele îndreptăţite şi titularii de activităţi trebuie să elibereze imobilul; d) data preconizată pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la lit. b); e) menţiunea privind rezervarea dreptului de a înlocui/ modifica anumite operaţiuni şi/sau de a adăuga operaţiuni noi; f) menţiunea privind obligaţia proprietarilor de a le notifica titularilor de activităţi, dacă aceştia sunt diferiţi de proprietari; g) valoarea indemnizaţiei sau, după caz, a despăgubirii cuvenite în legătură cu respectivul imobil. (2) Notificarea se transmite proprietarilor, aceştia având obligaţia să informeze, la rândul lor, titularii de activităţi. (3) În cazul în care proprietarii nu sunt cunoscuţi/identificaţi, notificarea este afişată la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială se află imobilul, cu respectarea termenului de minimum 10 zile înainte de data preconizată pentru acces. (4) Proprietarii terenurilor şi titularii de activităţi afectaţi de exercitarea dreptului de uz şi servitute sunt obligaţi ca, după o perioadă de 10 zile de la notificarea transmisă sau afişată, să permită accesul pentru efectuarea lucrărilor aferente proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(4), în caz de avarii, accidente tehnice, calamităţi sau alte evenimente cu caracter excepţional, pentru lucrări sau intervenţii de urgenţă, iniţiatorul proiectului are drept de acces imediat la imobile. În termen de 5 zile de la data la care a fost efectuat accesul, iniţiatorul proiectului va transmite o notificare scrisă proprietarilor şi titularilor de activităţi afectaţi, urmând ca plata sau consemnarea indemnizaţiilor şi despăgubirilor, după caz, să se efectueze în termen de 30 de zile de la data transmiterii acestei notificări.  +  Articolul 7 (1) În exercitarea drepturilor de uz şi de servitute pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, iniţiatorul proiectului: a) va folosi imobilul pentru executarea lucrărilor; b) va folosi imobilul pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii, inclusiv prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi a intervenţiilor necesare; c) va avea dreptul de trecere în subteran şi la suprafaţă pentru lucrările efectuate pe durata de existenţă a conductei/conductelor, inclusiv pentru lucrările de organizare de şantier, depozitare de materiale şi echipamente şi pentru accesul la locul de amplasare a acestuia; d) va obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în pericol persoane şi bunuri şi ar afecta construirea şi/sau operarea conductei/conductelor, perioadă pentru care asigură despăgubirea în condiţiile legii; e) va avea acces la utilităţile publice. (2) În exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) pentru executarea lucrărilor aferente proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, iniţiatorul proiectului poate să folosească şi să consolideze, după caz, drumurile existente pentru execuţia şi exploatarea conductei/conductelor. (3) Dreptul de trecere în subteran şi la suprafaţă prevăzut la alin. (1) lit. c) cuprinde dreptul la instalarea oricăror facilităţi aferente conductei/conductelor care face/fac obiectul proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, dreptul de a o/le menţine în stare operaţională după instalare, precum şi accesul la locul de amplasare a acestuia/acestora pentru lucrări, conform prevederilor legale în vigoare. (4) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau afectarea activităţilor desfăşurate în culoarul de lucru, iniţiatorul proiectului are dreptul, în baza prevederilor alin. (1) lit. d), de a obţine restrângerea sau sistarea, în măsura necesară şi pe durata lucrărilor, a activităţilor desfăşurate în vecinătatea zonelor respective. (5) Drepturile de uz şi de servitute se exercită asupra terenurilor proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv asupra terenurilor proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale din fondul forestier, cu titlu gratuit.  +  Articolul 8 (1) Drepturile de uz şi de servitute asupra imobilelor aflate în proprietate privată se constituie cu titlu oneros, în condiţiile prezentei legi. Iniţiatorul proiectului plăteşte sau, după caz, consemnează: a) indemnizaţiile lunare pentru proprietarii de imobile în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosinţă ca urmare a efectuării lucrărilor necesare proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale; b) despăgubirile pentru toate pagubele cauzate proprietarilor sau titularilor de activităţi afectaţi de exercitarea drepturilor de uz şi de servitute; c) indemnizaţiile anuale ale proprietarilor, în cazul instalaţiilor de suprafaţă, pentru exercitarea dreptului de uz. (2) Indemnizaţiile lunare datorate în schimbul limitării folosinţei imobilelor se stabilesc pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatori autorizaţi. (3) Indemnizaţiile anuale se stabilesc pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatori autorizaţi. (4) Suma reprezentând valoarea indemnizaţiei stabilite conform alin. (2) şi (3) se plăteşte sau, respectiv, se consemnează conform art. 13 alin. (5). Această sumă se actualizează anual cu indicele inflaţiei, pentru fiecare imobil, calculat de la data plăţii sau consemnării indemnizaţiilor, urmând ca diferenţele pozitive rezultate în urma actualizării să fie plătite sau, respectiv, consemnate. (5) Despăgubirile datorate proprietarilor imobilelor sau titularilor de activităţi afectaţi de exercitarea drepturilor de uz şi de servitute se stabilesc prin negociere având în vedere următoarele criterii: a) suprafaţa imobilelor afectată cu ocazia lucrărilor; b) valorile pentru producţiile existente sau, respectiv, producţiile estimate ale culturilor şi plantaţiilor afectate, inclusiv în ceea ce priveşte anul/anii calendaristic/calendaristici în care nu pot fi realizate lucrări de însămânţare sau alte plantaţii datorită efectuării lucrărilor, comunicate de organele agricole cu atribuţii în domeniu - camerele agricole, direcţiile pentru agricultură, Institutul Naţional de Statistică sau bursa agricolă -, precum şi pentru amenajările şi/sau facilităţile afectate de lucrări, cu luarea în considerare a pierderilor financiare în cazul suprafeţelor culturilor ori plantaţiilor care fac obiectul proiectelor cu finanţare din fonduri naţionale sau comunitare; c) valoarea pagubelor produse prin scoaterea din funcţiune a amenajărilor de irigaţii, desecare, drenaj şi combaterea eroziunii solului aflate în administrarea/proprietatea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare/federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare/organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare; d) activităţile restrânse cu ocazia executării lucrărilor. (6) Îmbunătăţirile de orice fel aduse imobilelor afectate de lucrările aferente proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale după data primirii sau, respectiv, afişării notificării prevăzute la art. 6 şi până la data accesului iniţiatorului proiectului la imobile relevante nu sunt luate în considerare la stabilirea valorilor finale ale indemnizaţiilor şi/sau despăgubirilor. (7) Persoanele îndreptăţite pot solicita încheierea unei convenţii cu privire la cuantumul indemnizaţiilor şi/sau despăgubirilor odată cu depunerea solicitării şi a documentelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. g) şi alin. (3). În cazul în care niciuna dintre părţi nu solicită încheierea convenţiei sau dacă părţile nu încheie convenţia menţionată în termen de 30 de zile de la comunicarea solicitării către iniţiatorul proiectului conform art. 13 cuantumul indemnizaţiilor şi/sau despăgubirilor este stabilit de către iniţiatorul proiectului, în baza raportului de evaluare întocmit pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosinţă a imobilelor relevante, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2)-(5). (8) Persoanele îndreptăţite nemulţumite de cuantumul indemnizaţiilor şi/sau despăgubirilor stabilite conform prezentului articol se pot adresa instanţelor judecătoreşti în condiţiile art. 15 şi 20. (9) Evaluatorul autorizat în condiţiile legii este selectat dintre evaluatorii înscrişi în tabloul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România. (10) Costul evaluării cuantumului indemnizaţiilor şi/sau despăgubirilor este suportat în toate cazurile direct de către iniţiatorul proiectului.  +  Capitolul III Măsuri prealabile în vederea identificării imobilelor afectate de construcţia, respectiv existenţa şi operarea conductei/conductelor care face/fac obiectul proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale  +  Articolul 9 (1) Iniţiatorul proiectului întocmeşte documentaţia tehnică necesară realizării lucrărilor, care trebuie să cuprindă planuri cu amplasamentul lucrării în vederea recepţiei. Aceste planuri cu amplasamentul lucrării se realizează în conformitate cu prevederile legale şi cuprind: a) delimitarea culoarului de lucru; b) zonele de protecţie şi zonele de siguranţă aferente conductei/conductelor; c) zona de protecţie şi siguranţă a liniilor electrice şi a posturilor de transformare aferente instalaţiilor de suprafaţă; d) zonele cu un anumit regim de protecţie stabilit prin lege sau documentaţii de amenajare a teritoriului ori documentaţii de urbanism aprobate; e) limitele imobilelor afectate şi suprafeţele acestora, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Iniţiatorul proiectului are obligaţia de a transmite planul cu amplasamentul către oficiile teritoriale de cadastru şi publicitate imobiliare pentru recepţie. (2) Setul de date spaţiale rezultat trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte interoperabilitatea seturilor şi serviciilor de date spaţiale. (3) În termen de 15 zile de la primirea documentaţiei aferente construcţiei conductei/conductelor, oficiul teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară recepţionează planurile cu amplasamentul lucrării şi va emite procesul-verbal de recepţie. Iniţiatorul proiectului va transmite primarilor, instituţiilor prefectului şi consiliilor judeţene lista imobilelor situate pe culoarul de construcţie, inclusiv cele aferente liniilor electrice de alimentare a instalaţiilor de suprafaţă. (4) Planul cuprinzând amplasamentul lucrării, precum şi zonele de protecţie, culoarul de lucru şi zonele de siguranţă aferente, întocmit conform prevederilor alin. (1) pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, precum şi modul de calculare a indemnizaţiilor şi despăgubirilor conform art. 8 se aduc la cunoştinţa publică de către iniţiatorul proiectului prin afişarea la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială se află amplasată conducta şi rămân afişate până la finalizarea lucrărilor, precum şi prin publicarea într-un ziar local şi pe pagina de internet a iniţiatorului proiectului sau a proiectului, după caz. În situaţia proiectelor de interes comun, se va respecta procedura de participare a publicului conform Regulamentului (UE) nr. 347/2013. De la data afişării la sediul consiliului local se interzice emiterea oricărui aviz, acord, permis şi a oricărei autorizaţii cu privire la imobilele care vor fi afectate de construirea conductei/conductelor, altele decât cele necesare efectuării lucrărilor. (5) Începând cu data afişării acestor informaţii şi pe întreaga durată de operare a conductei/conductelor care face/fac obiectul proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, orice persoană fizică sau juridică respectă zona de protecţie şi de siguranţă aferentă acestora şi restricţionarea activităţilor desfăşurate în aceste zone, astfel cum sunt acestea stabilite prin actele normative care reglementează proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare din amonte şi de transport de gaze naturale, adoptate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. (6) Proprietarii, deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor, precum şi titularii de activităţi sunt obligaţi să permită accesul la imobile pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice şi a oricăror operaţiuni necesare studiilor de fezabilitate, precum şi a cercetării arheologice. Cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru acces, iniţiatorul proiectului îi va notifica în scris. În măsura în care, în baza informaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1), reprezentanţii iniţiatorului proiectului nu pot să identifice adresele deţinătorilor cu orice titlu ai imobilelor vizate şi/sau titularii de activităţi, înştiinţarea prealabilă se consideră efectuată prin afişarea acesteia la sediul consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află imobilul, într-un ziar local şi pe pagina de internet a iniţiatorul proiectului, precum şi cu folosirea mijloacelor prevăzute în conceptul de participare a publicului pentru proiectele de interes comun, cu cel puţin 20 de zile înaintea datei stabilite pentru efectuarea accesului la imobilele vizate. (7) Certificatele de urbanism pentru lucrările care fac obiectul prezentei legi şi alte avize şi autorizaţii necesare se eliberează conform art. 22 şi 24.  +  Articolul 10 (1) În scopul identificării proprietarilor şi clarificării situaţiei juridice a imobilelor afectate de construcţia conductei/conductelor care face/fac obiectul proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, iniţiatorul proiectului solicită informaţii autorităţilor şi instituţiilor publice locale, judeţene sau naţionale cu competenţe în procesul de identificare, delimitare tehnică sau juridică a imobilelor afectate. (2) În situaţia în care proprietarul nu a fost găsit la adresa comunicată în condiţiile alin. (1) pentru scopul declarat, iniţiatorul proiectului poate solicita, conform legii, serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date comunicarea domiciliului/reşedinţei cu care acesta figurează în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor. (3) Autorităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) au obligaţia de a răspunde tuturor solicitărilor privind acordarea de informaţii şi asistenţă de specialitate, în îndeplinirea atribuţiilor legale ale acestora, în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii acestor solicitări.  +  Articolul 11 (1) În termen de 20 de zile de la primirea planurilor de amplasament/localizare al/a lucrării/conductei/conductelor conform art. 9, precum şi a informaţiilor privind imobilele necesare pentru constituirea şi exercitarea drepturilor de uz şi de servitute, toate autorităţile, instituţiile publice şi entităţile de la nivel local şi judeţean cu atribuţii în domeniu au obligaţia de a transmite, la cererea iniţiatorului proiectului, date centralizate privind situaţia juridică a imobilelor situate în aria de competenţă a fiecărei astfel de autorităţi, instituţii publice şi/sau entităţi, inclusiv informaţii privind: a) imobilele care fac obiectul procedurilor de constituire sau de reconstituire a dreptului de proprietate în conformitate cu prevederile legilor de reconstituire, cu precizarea imobilelor pentru care procedurile de restituire s-au finalizat, pentru acestea indicându-se şi titlurile de proprietate emise, şi, respectiv, cu precizarea imobilelor pentru care procedura de reconstituire a dreptului de proprietate este în curs, pentru acestea menţionându-se adeverinţele de proprietate şi/sau procesele-verbale de punere în posesie, în măsura în care aceste documente au fost emise; b) imobilele care nu fac obiectul procedurilor de reconstituire a dreptului de proprietate prevăzute la lit. a); pentru acele imobile aflate în proprietatea publică sau privată a statului român sau a unităţilor administrativ-teritoriale se precizează titularul dreptului de proprietate şi al celorlalte drepturi reale. (2) În sensul prezentului articol, autorităţile, instituţiile publice şi entităţile de la nivel local şi judeţean se referă la primari şi serviciile subordonate acestora, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiile prefectului, comisiile locale/judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, autorităţile administraţiei publice centrale deconcentrate în teritoriu, cu atribuţii în domeniul fiscal, precum şi orice alte autorităţi, instituţii publice şi entităţi competente la nivel local şi/sau judeţean. (3) Fiecare oficiu teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară transmite iniţiatorului proiectului, la cerere, în termen de 7 zile, extrasele de carte funciară. (4) Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în vederea realizării lucrărilor de construire şi dezvoltare aferente proiectelor de importanţă naţională în domeniul transportului gazelor naturale şi a exercitării drepturilor de uz şi de servitute se face cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12 (1) Identificarea proprietarilor imobilelor pe care urmează a fi construită/construite conducta/conductele, precum şi a titularilor de activităţi afectaţi de construcţia şi operarea acesteia/acestora se face de către iniţiatorul proiectului prin consultarea: a) extraselor de carte funciară pentru informare de la oficiile teritoriale de cadastru şi publicitate imobiliară; b) bazei de date cu titluri de proprietate a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; c) informaţiilor privind titlurile de proprietate şi/sau procesele-verbale de punere în posesie obţinute de la comisiile pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra imobilelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare; d) informaţiilor privind dispoziţiile/deciziile de restituire emise în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la primării; e) informaţiile privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, conform Legii nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor; f) informaţiilor privind ordinele prefectului emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; g) planurilor parcelare transmise de către primării; şi h) solicitărilor adresate iniţiatorului proiectului, prevăzute la alin. (4). (2) Planurile parcelare obţinute conform alin. (1) lit. g) sunt vizate de primării, în termen de 7 zile de la depunerea documentaţiei de către iniţiatorul proiectului. (3) În termen de 10 zile de la data aducerii la cunoştinţa publică a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4), orice persoană afectată de proiect poate adresa solicitări scrise iniţiatorului proiectului, care trebuie să conţină numele şi prenumele solicitantului, adresa de domiciliu, precum şi datele de identificare ale imobilelor afectate, ataşându-se la acestea şi actele doveditoare referitoare la existenţa titlului asupra imobilelor care vor fi afectate aferente proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, şi, după caz, documente şi informaţii privind litigiile care afectează imobilul. În cazul în care imobilul este înregistrat în cartea funciară, se ataşează extrase de carte funciară pentru informare recente, nu mai vechi de 30 de zile înainte de data adresei, iar în cazul în care asupra imobilului s-au constituit dezmembrăminte ale dreptului de proprietate sau imobilul este grevat de sarcini, se vor prezenta datele de identificare ale titularilor acestora şi se vor ataşa documente justificative. (4) Solicitările scrise prevăzute la alin. (3), împreună cu actele doveditoare, în copii legalizate sau certificate conform legii, sunt depuse de către persoanele interesate la sediul primăriei unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se află imobilele. Reprezentanţii primăriei au obligaţia de a comunica iniţiatorului proiectului solicitările scrise primite, în termen de 5 zile de la sfârşitul fiecărei luni calendaristice. (5) În cazul în care indemnizaţiile şi/sau despăgubirile referitoare la acelaşi imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai multe persoane, acestea se consemnează pe numele iniţiatorului proiectului, la dispoziţia tuturor persoanelor, urmând să fie împărţite potrivit legii civile. Stabilirea indemnizaţiilor şi/sau despăgubirilor se face în conformitate cu prevederile art. 8, iar accesul la imobil se face cu respectarea prevederilor art. 6. Respectiva indemnizaţie şi/sau despăgubire este eliberată numai titularilor drepturilor dovedite prin hotărâri judecătoreşti definitive. Eventualele litigii amână plata indemnizaţiilor şi/sau despăgubirilor, dar nu suspendă exercitarea drepturilor de uz şi de servitute. (6) În situaţia în care imobilele afectate de lucrări fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii sunt cunoscuţi şi pot prezenta certificat de moştenitor, despăgubirea/indemnizaţia se consemnează într-un cont deschis pe numele iniţiatorului proiectului, la dispoziţia moştenitorilor.  +  Articolul 13 (1) În cazul în care nu se depune nicio solicitare scrisă şi/sau documente doveditoare, potrivit prevederilor art. 12 alin. (4), şi dacă există date suficiente de identificare a persoanelor îndreptăţite, iniţiatorul proiectului are obligaţia de a trimite, în termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a solicitărilor prevăzut la art. 12 alin. (3), o notificare acestora, menţionând sumele propuse pentru plata indemnizaţiilor şi/sau despăgubirilor conform art. 8. Notificarea precizează şi suprafaţa din imobile necesară, iar sumele sunt consemnate în conturi bancare deschise pe numele iniţiatorului proiectului, la dispoziţia persoanelor îndreptăţite. (2) În situaţia în care nu există suficiente date de identificare ale persoanelor îndreptăţite, iniţiatorul proiectului afişează la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială se află imobilul afectat, pe pagina de internet a iniţiatorului proiectului sau a proiectului, precum şi în ziarele locale liste menţionând sumele propuse pentru plata indemnizaţiilor/despăgubirilor conform art. 5, precum şi suprafaţa din imobile afectată de lucrări. (3) La identificarea imobilelor de pe traseul conductei/ conductelor care face/fac obiectul proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, aflate în litigiu, se folosesc informaţii furnizate de primării, instituţiile prefectului, precum şi oficiile teritoriale de cadastru şi publicitate imobiliară. (4) Dreptul de a solicita eliberarea sumelor consemnate în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi este supus unui termen de prescripţie de 5 ani. Orice sume consemnate şi nesolicitate de persoanele îndreptăţite să primească indemnizaţiile/ despăgubirile până la expirarea termenului de prescripţie rămân la dispoziţia iniţiatorului proiectului. (5) Plata, consemnarea şi eliberarea sumelor individuale reprezentând indemnizaţii şi/sau despăgubiri se efectuează după cum urmează: a) indemnizaţiile sunt plătite sau, respectiv, consemnate şi eliberate proprietarilor imobilelor afectate, acestora revenindu-le obligaţia să îi despăgubească pe titularii oricăror altor drepturi reale asupra imobilelor; b) despăgubirile datorate exercitării drepturilor de uz şi/sau de servitute asupra imobilelor de către iniţiatorul proiectului, stabilite conform prezentei legi, sunt plătite, respectiv consemnate şi eliberate persoanelor îndreptăţite care au fost prejudiciate prin exercitarea drepturilor prevăzute mai sus; c) în lipsa depunerii unei solicitări scrise şi/sau a documentelor doveditoare conform alin. (1), cu referire la prejudiciile cauzate imobilelor afectate de construirea şi operarea conductei/conductelor aferente proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, se prezumă că proprietarii imobilelor sunt cei îndreptăţiţi să primească sumele datorate cu titlu de despăgubire, acestora revenindu-le obligaţia să îi despăgubească pe titularii de activităţi care au suferit efectiv prejudiciul; d) în cazul în care persoanele îndreptăţite sunt identificate şi acestea îşi dau acordul cu privire la cuantumul indemnizaţiilor/despăgubirilor stabilite conform art. 8, iniţiatorul proiectului fie efectuează plata indemnizaţiilor şi/sau despăgubirilor prin transfer bancar în conturile persoanelor prevăzute mai sus, fie consemnează sumele la dispoziţia persoanelor îndreptăţite conform convenţiei încheiate cu acestea; e) în cazul în care, deşi persoanele îndreptăţite sunt identificate, acestea refuză să încheie o convenţie cu iniţiatorul proiectului, sumele aferente indemnizaţiilor/despăgubirilor se consemnează la dispoziţia persoanelor îndreptăţite, în termen de 30 de zile de la data la care acestea au refuzat încheierea convenţiei; f) sumele consemnate conform lit. d) şi e) sunt plătite persoanelor îndreptăţite pe baza prezentării actelor de identitate în modalitatea solicitată de instituţia financiară unde se consemnează aceste sume; g) în cazul în care persoanele îndreptăţite aflate în concurs sunt identificate, însă contestă sumele aferente indemnizaţiei/despăgubirii stabilite conform art. 8, sumele se consemnează într-un cont deschis pe numele iniţiatorului proiectului, la dispoziţia tuturor persoanelor îndreptăţite, şi sunt eliberate acestora la instrucţiunea sau solicitarea emisă de iniţiatorul proiectului instituţiilor financiare unde sunt deschise conturile, în termen de 30 de zile de la data semnării convenţiei cu persoanele îndreptăţite sau de la data comunicării către iniţiatorul proiectului a hotărârii judecătoreşti definitive sau de la data primirii de către iniţiatorul proiectului a unei declaraţii încheiate în formă autentică, semnată de persoanele îndreptăţite, cu privire la acceptarea cuantumului indemnizaţiilor/ despăgubirilor consemnate în conturi de iniţiatorul proiectului; h) în cazul în care persoanele îndreptăţite nu pot fi identificate sau în cazul în care imobilele fac obiectul unui litigiu cunoscut sau adus la cunoştinţa iniţiatorului proiectului, sumele de bani aferente indemnizaţiilor şi/sau despăgubirilor pentru respectivele imobile se consemnează într-un cont deschis pe numele iniţiatorului proiectului; i) sumele prevăzute la lit. h) se eliberează, pe baza instrucţiunii sau solicitării emise de iniţiatorul proiectului, instituţiilor financiare unde sunt deschise conturile, în termen de 30 de zile de la data la care a intrat în posesia cererii de plată semnate de persoanele îndreptăţite, la care sunt anexate documentele justificative sau hotărârile judecătoreşti definitive prin care este demonstrată calitatea solicitantului de persoană îndreptăţită să primească indemnizaţii şi/sau despăgubiri; j) în cazul în care imobilele fac obiectul unui litigiu care nu este cunoscut sau nu a fost adus la cunoştinţa iniţiatorului proiectului, conform prevederilor prezentei legi, sumele aferente indemnizaţiilor se consemnează sau se plătesc conform lit. a)-h); k) dacă, până la finalizarea litigiului prevăzut la lit. j), sumele au fost efectiv plătite, persoanele care au încasat sumele urmează să despăgubească părţile care au fost desemnate de instanţă ca titulari de drepturi asupra imobilelor conform legii; l) dacă la finalizarea litigiului prevăzut la lit. j) sumele sunt consemnate în conturi, acestea se eliberează după pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive conform lit. i); m) în cazul în care moştenitorii nu sunt cunoscuţi sau nu pot prezenta certificat de moştenitor sau, respectiv, succesiunea nu este deschisă, despăgubirea se consemnează într-un cont deschis pe numele iniţiatorului proiectului, pe seama succesiunii; n) despăgubirile prevăzute la lit. m) se eliberează la instrucţiunea sau solicitarea emisă de iniţiatorul proiectului instituţiilor financiare unde sunt deschise conturile, în termen de 30 de zile de la data prezentării iniţiatorului proiectului de către moştenitori a certificatului de moştenitor sau a hotărârii judecătoreşti definitive care le dovedesc această calitate; o) în cazul în care se identifică suprapuneri, sumele alocate cu titlu de indemnizaţie se consemnează pe numele tuturor proprietarilor imobilelor afectate de suprapunere; p) sumele prevăzute la lit. o) se eliberează în conformitate cu prevederile declaraţiilor autentice semnate de proprietari, în cazul soluţionării suprapunerilor pe cale amiabilă, sau conform hotărârii judecătoreşti definitive pronunţate în acest sens.  +  Articolul 14 (1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, existenţa oricăror proceduri administrative, după caz, judiciare, generate de această lege, nu invalidează constituirea şi exercitarea valabilă a drepturilor de uz şi de servitute în favoarea iniţiatorului proiectului. De asemenea, existenţa unui litigiu privind imobilul, notat sau nu în cartea funciară, precum şi lipsa acordului persoanelor îndreptăţite cu privire la indemnizaţii/despăgubiri nu împiedică şi nu invalidează constituirea şi exercitarea valabilă a drepturilor de uz şi de servitute în favoarea iniţiatorului proiectului, situaţie în care indemnizaţiile/despăgubirile vor fi consemnate pe numele persoanei înregistrate ca proprietar în cartea funciară. (2) În aplicarea alin. (1), în cazul în care imobilul se află în domeniul privat al statului, suma reprezentând cuantumul indemnizaţiei şi/sau despăgubirii se consemnează pe numele iniţiatorului proiectului, la dispoziţia deţinătorului şi a persoanei care a făcut notificarea de restituire în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15 (1) Planul amplasamentului şi lista conţinând imobilele afectate de construirea conductei/conductelor pe fiecare unitate administrativ-teritorială, datele de identificare, conţinând numele şi prenumele, respectiv denumirea persoanelor pe seama cărora sunt consemnate sau cărora le-au fost plătite indemnizaţiile/despăgubirile stabilite în conformitate cu prezenta lege, sau, respectiv, imobilele ai căror proprietari nu sunt cunoscuţi pentru care indemnizaţiile/despăgubirile au fost consemnate conform art. 13 alin. (5) lit. h) se afişează prin grija iniţiatorului proiectului şi a consiliilor locale la sediul consiliilor locale în cauză şi pe pagina de internet a iniţiatorului proiectului în termen de 30 de zile de la finalizarea procedurilor de plată sau, respectiv, de la consemnarea indemnizaţiilor/despăgubirilor pentru imobilele situate în respectiva unitate administrativ-teritorială. (2) Persoanele îndreptăţite nemulţumite de cuantumul indemnizaţiei şi/sau despăgubirilor determinate conform art. 5 şi 8 şi plătite sau consemnate, după caz, în baza prevederilor prezentei legi se pot adresa instanţelor judecătoreşti în condiţiile art. 20, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Termenul de depunere a acestor cereri este de un an de la afişarea de către iniţiatorul proiectului a listelor finale conţinând identificarea persoanelor îndreptăţite şi sumele plătite sau consemnate cu titlu de indemnizaţie/despăgubire, conform alin. (1), sub sancţiunea decăderii. Exercitarea căilor de atac cu privire la valoarea indemnizaţiei şi/sau despăgubirilor nu suspendă şi nu afectează în niciun mod lucrările, respectiv exercitarea drepturilor de uz şi de servitute. (3) Pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei şi/sau despăgubirii se iau în considerare valorile de la momentul afectării imobilelor de lucrările aferente proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale. (4) Constituirea şi exercitarea drepturilor de uz şi de servitute, precum şi lucrările privind edificarea, întreţinerea şi/sau operarea conductei/conductelor ori funcţionarea acesteia/acestora nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existenţa unor drepturi, pretenţii sau litigii privind detenţia, posesia ori proprietatea imobilelor necesare implementării proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale.  +  Articolul 16 (1) Apariţia, ulterior consemnării sau plăţii indemnizaţiilor şi/sau despăgubirilor, respectiv anterior sau ulterior publicării listei prevăzute la art. 15 alin. (1), a oricăror litigii, cereri sau pretenţii în legătură cu cuantumul indemnizaţiilor şi/sau despăgubirilor, cu drepturile sau cu titlul persoanelor pe seama cărora sunt consemnate sau cărora le-au fost plătite indemnizaţiile şi/sau despăgubirile nu poate duce la suspendarea, invalidarea sau amânarea constituirii ori exercitării valabile a drepturilor de uz şi de servitute prevăzute în favoarea iniţiatorului proiectului. (2) Reclamanţii au posibilitatea de a se îndrepta împotriva persoanelor cărora le-au fost plătite sau eliberate indemnizaţiile şi/sau despăgubirile, conform normelor de drept comun.  +  Articolul 17 (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi iniţiatorul proiectului încheie un protocol având drept scop reglementarea unei proceduri de identificare a suprafeţelor de teren afectate de constituirea şi exercitarea drepturilor de uz şi de servitute. (2) Serviciile vor fi prestate de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile subordonate, cu titlu gratuit.  +  Articolul 18 (1) Terenurile cuprinse în fondul forestier naţional afectate de lucrări sunt considerate ocupate temporar pe toată durata de execuţie şi existenţă a conductei/conductelor aferente proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale. (2) Prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, aprobarea pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere se emite pe toată durata de execuţie şi existenţă în fondul forestier naţional a conductei/conductelor aferente proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale. (3) Consultarea publică pentru emiterea aprobării pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere se face împreună cu consultarea publică pentru evaluarea impactului asupra mediului şi se consideră efectuată prin emiterea acordului de mediu sau a actului administrativ al autorităţii publice pentru protecţia mediului. (4) Iniţiatorul proiectului realizează operaţiunile de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, precum şi de scoatere din circuitul agricol a imobilelor necesare pentru lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. k), indiferent de titularul dreptului de proprietate, de administrare sau al altor drepturi reale asupra acestora, în condiţiile prezentei legi. (5) Indemnizaţia acordată proprietarilor pentru terenurile forestiere proprietate privată se stabileşte prin aplicarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 694/2016, terenurile forestiere proprietate privată asimilându-se pentru calcularea chiriei şi contravalorii pierderii de creştere pentru exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice terenurilor forestiere proprietate publică a statului şi proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale. (6) Ocolul silvic pe a cărui rază teritorială se află suprafeţele de teren forestier este obligat să întocmească, în termen de 20 de zile calendaristice de la data înregistrării solicitării, fişele tehnice de transmitere temporară, indiferent de existenţa sau inexistenţa unui contract de administrare sau de servicii silvice încheiat între proprietar şi ocolul silvic.  +  Articolul 19Traseul conductei/conductelor aferente proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, precum şi zonele de protecţie şi siguranţă aferente acesteia/acestora sunt incluse în planurile de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului prin grija autorităţilor competente.  +  Capitolul IV Procedura de punere în executare a drepturilor reglementate prin prezenta lege  +  Articolul 20 (1) Toate litigiile rezultate din nerespectarea drepturilor şi/sau neexecutarea obligaţiilor stabilite prin prezenta lege vor fi soluţionate de către tribunalul în a cărui rază teritorială este situat imobilul, conform prezentei proceduri. (2) Cererile de chemare în judecată se judecă în regim de urgenţă şi cu precădere. (3) Completul căruia i s-a repartizat cauza verifică în termen de două zile dacă cererea de chemare în judecată respectă cerinţele prevăzute de lege. Dacă cererea nu îndeplineşte aceste cerinţe, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult două zile de la primirea comunicării, trebuie să completeze sau să modifice cererea în mod corespunzător. (4) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune prin rezoluţie comunicarea acesteia către pârât, punându-i-se în vedere că are obligaţia de a depune întâmpinare în termen de 5 zile de la comunicare, sub sancţiunea prevăzută de lege, care va fi prevăzută expres. (5) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 5 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei. (6) În termen de două zile de la depunerea răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluţie primul termen de judecată, care va fi de cel mult 10 zile de la data rezoluţiei, dispunând citarea părţilor. (7) Reclamantul poate să îşi modifice cererea numai până la primul termen la care acesta este legal citat. (8) Termenele de judecată acordate de instanţă nu pot fi mai mari de 10 zile. Procedura de citare a părţilor se consideră legal îndeplinită dacă înmânarea citaţiei se realizează cu cel puţin 24 de ore înainte de termenul de judecată. (9) Hotărârea este executorie şi este supusă numai apelului, în termen de 10 zile de la comunicare. (10) Termenul de redactare a hotărârii este de 5 zile. (11) Apelul se judecă de urgenţă şi cu precădere. Termenele stabilite nu vor depăşi 10 zile.  +  Articolul 21 (1) Obligaţiile stabilite prin hotărârile prevăzute la art. 20 pot fi duse la îndeplinire prin executare silită. Executorul judecătoresc, în termen de 24 de ore de la înregistrarea cererii de executare silită, va solicita instanţei de executare încuviinţarea executării silite. (2) Instanţa de executare soluţionează cererea de încuviinţare a executării silite a obligaţiei stabilite prin titlul executoriu, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor, în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea cererii de încuviinţare a executării silite. Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar redactarea hotărârii se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare. (3) Contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 5 zile. (4) Părţile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestaţiei se face de urgenţă şi cu precădere. (5) Termenele de judecată a contestaţiei la executarea silită propriu-zisă acordate de instanţă nu pot fi mai mari de 10 zile. (6) Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar redactarea hotărârii se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare. (7) Hotărârea prin care se soluţionează contestaţia prevăzută la alin. (3) este supusă numai apelului, în termen de 10 zile de la comunicare. (8) Apelul se judecă de urgenţă şi cu precădere. (9) Pe parcursul procedurilor prevăzute la art. 20 nu se suspendă exercitarea drepturilor şi/sau efectuarea operaţiunilor prezentate în notificarea transmisă de iniţiatorul proiectului conform art. 6.  +  Capitolul V Procedura aplicabilă lucrărilor. Eliberarea altor avize, permise şi autorizaţii  +  Articolul 22 (1) Certificatele de urbanism se eliberează în termen de 15 zile de la data depunerii cererii. (2) Avizele, acordurile, permisele şi autorizaţiile prevăzute în certificatele de urbanism, cu excepţia acordului de mediu şi a avizului de gospodărire a apelor, sunt eliberate şi comunicate iniţiatorului proiectului în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, însoţite de documentaţia aferentă, în condiţiile prezentei legi. (3) Emiterea certificatelor de urbanism, a autorizaţiei de construire şi/sau de exploatare aferente lucrărilor se realizează cu respectarea prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului şi a documentaţiilor de urbanism existente la data emiterii certificatelor şi autorizaţiei de construire, fără a fi necesară elaborarea şi/sau aprobarea unor noi planuri de amenajare a teritoriului şi/sau de urbanism. (4) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1), art. 4, 5 şi ale definiţiei "Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii" din anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de la prevederile art. 2 alin. (9) şi (10) şi art. 5 alin. (16) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 4 alin. (2) şi art. 24 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz: a) autorizaţiile de construire aferente proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale pot fi solicitate de iniţiatorul proiectului în baza licenţei de operare sau a acordului de concesiune, a documentaţiei tehnice şi a acordului de mediu/actului administrativ emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului; b) autorizarea executării lucrărilor de construcţii aferente proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale se face de către autoritatea competentă, cu respectarea prevederilor legale în domeniul autorizării construcţiilor şi ale prezentei legi; c) autorizarea lucrărilor care implică şi desfiinţarea în tot sau în parte a unor amenajări sau construcţii pentru care este necesară emiterea unei autorizaţii de desfiinţare se face de către autoritatea competentă cu respectarea prevederilor legale în domeniul autorizării construcţiilor şi ale prezentei legi; d) autorizaţia de construire se emite în termen de 15 zile de la depunerea solicitării în acest sens de către iniţiatorul proiectului; iniţiatorul proiectului are obligaţia de a depune documentaţia completă în termen de 6 luni de la emitere; e) perioada de valabilitate a autorizaţiilor de construire emise pentru proiectele de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale este de 36 de luni de la data emiterii, cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor în termen de 12 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire; f) începerea lucrărilor în intervalul de timp prevăzut în autorizaţiile de construire determină extinderea valabilităţii autorizaţiilor de construire pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzute prin autorizaţie; g) în cazul justificat în care lucrările de construcţii nu pot fi începute în termenul de valabilitate a autorizaţiei de construire, iniţiatorul proiectului poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acesteia, situaţie în care prelungirea valabilităţii autorizaţiei se acordă pentru o perioadă de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive a acesteia; h) direcţiile judeţene pentru cultură emit avizele necesare implementării proiectelor din domeniul gazelor naturale; i) pentru proiectele de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, avizele emise de direcţiile judeţene de cultură sunt de tipul:- aviz de principiu, emis ca urmare a solicitării iniţiatorului proiectului, însoţită de documentaţia tehnică, evaluare arheologică teoretică, aviz necesar pentru demararea procedurii de notificare, obţinerea acordului de mediu şi a autorizaţiei de construire, cu condiţia ca până la demararea lucrărilor iniţiatorul proiectului să realizeze diagnosticul arheologic intrusiv şi cercetarea arheologică preventivă;- avizul conform, emis ca urmare a solicitării iniţiatorului proiectului, însoţită de rezultatele diagnosticului arheologic intruziv, dispus prin raportul de evaluare teoretică, şi ale cercetării arheologice pentru siturile identificare prin diagnostic intruziv; j) avizul conform prevăzut la lit. i) liniuţa a 2-a se emite cu respectarea propunerilor comisiilor ştiinţifice de specialitate, respectiv:- formulate de comisiile zonale ale monumentelor istorice, atunci când avizul se referă la intervenţia pe monumentele istorice, indiferent de grupa valorică, în zonele de protecţie ale acestora şi în zonelor construite protejate;- formulate de Comisia Naţională de Arheologie, atunci când avizul se referă la intervenţia în situri arheologice; k) avizele prevăzute la lit. i) şi j) se emit în termen de 45 de zile de la data depunerii de către iniţiatorul proiectului a documentaţiei complete; l) iniţiatorul proiectului îşi asumă riscul modificării proiectului ulterior obţinerii acordului de mediu şi a autorizaţiei de construire, ca urmare a cercetării arheologice preventive; m) în siturile arheologice identificate prin diagnosticul intrusiv, cercetarea arheologică preventivă se realizează înaintea executării lucrărilor de construcţii care presupun intervenţii asupra solului şi subsolului; n) suspendarea lucrărilor de construire pe zona cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător nu conduce la suspendarea autorizaţiei de construire; o) zona cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător se delimitează în jurul locului descoperirii arheologice întâmplătoare în funcţie de suprafaţa terenului efectiv afectată de această descoperire, fără a aduce atingere dreptului de a folosi, de a exploata şi/sau de a începe sau continua lucrările de construire pentru restul suprafeţei de teren, care face obiectul autorizaţiei de construire emise; p) o procedură simplificată de realizare a cercetării arheologice şi de emitere a autorizaţiilor necesare acesteia, precum şi de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică se elaborează de către Ministerul Culturii şi se aprobă prin ordin al ministrului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (5) Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizaţiile, inclusiv autorizaţiile de construire aferente proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi, sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate. (6) Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizaţiile, inclusiv autorizaţiile de construire valabile, emise pentru aceste lucrări după intrarea în vigoare a prezentei legi, sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la eliberarea procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, cu condiţia începerii executării lucrărilor de construcţii în termenele prevăzute la alin. (4) lit. e) şi f). (7) Iniţiatorul proiectului are dreptul să intervină în orice moment asupra conductei/conductelor care face/fac obiectul proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, în vederea realizării unor lucrări de reparaţii în regim de urgenţă, fără a fi necesară obţinerea în prealabil a avizelor, acordurilor, permiselor şi autorizaţiilor necesare, în vederea remedierii defectelor care pun în pericol mediul, precum şi siguranţa şi securitatea populaţiei/consumatorilor, în condiţiile legii. Autorizaţia de construire pentru lucrări de reparaţii în regim de urgenţă se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 23 (1) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (5) şi (71) şi ale art. 27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dezvoltarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale este permisă în zonele de protecţie integrală şi zonele-tampon din parcurile naţionale şi naturale, respectiv pentru proiectele de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale se va face scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol şi ocuparea temporară din fondul silvic de terenuri de pe raza ariilor naturale protejate de interes naţional/internaţional. (2) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi vor fi avute în vedere de autorităţile competente pentru protecţia mediului cu privire la orice proceduri de evaluare a impactului asupra mediului şi proceduri de evaluare adecvată, dacă este cazul, pentru proiectele de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 24Orice avize, acorduri, permise sau autorizaţii emise în favoarea unor terţe persoane, pentru imobilele afectate de lucrările aferente proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, eliberate după data recepţionării de către autorităţile administraţiei publice locale a documentaţiei prevăzute la art. 9 alin. (3), transmisă către oficiul teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară, sunt nule de drept.  +  Articolul 25Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 280/2003, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre cu modificările şi completările ulterioare, autorizarea, construirea, executarea şi operarea conductelor care transportă gazele naturale de la zăcămintele situate în largul Mării Negre, până la conducta/conductele proiectelor de importanţă naţională sau, după caz, până la alte conducte care fac obiectul proiectelor cuprinse în planurile de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale sunt permise în zona costieră a Mării Negre, inclusiv în zona plajelor, prin subtraversare, în conformitate cu o procedură specială pentru acest scop, elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 26În cazul în care o terţă persoană fizică/juridică solicită emiterea certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor sau autorizaţiilor necesare în scopul executării de lucrări de construcţii, precum şi al derulării altor tipuri de activităţi şi/sau intervenţii pe terenuri situate în culoarul de lucru sau aflate în zonele de protecţie şi/sau de siguranţă, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale emitente, abilitate în condiţiile legii, au obligaţia de a stabili avizele necesare, pe care solicitantul trebuie să le obţină de la iniţiatorul proiectului.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 27 (1) Autoritatea competentă pentru proiectele de interes comun va face demersuri, pentru respectarea termenelor privind emiterea autorizaţiilor/avizelor/acordurilor stabilite de prezenta lege în cazul proiectelor de interes comun. (2) Dispoziţiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului civil şi ale Codului de procedură civilă şi cu cele ale Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu sunt contrare prezentei legi. (3) În situaţiile în care proiectele de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale interferează cu alte infrastructuri de transport de interes public şi/sau cu zonele de siguranţă şi/sau de protecţie ale acestora, stabilite prin lege, cu referire inclusiv la imobilele aferente acestor infrastructuri, se aplică legile speciale şi acordurile-cadru încheiate între iniţiatorul proiectului şi administratorii infrastructurilor.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON

  POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 20 octombrie 2016.Nr. 185.-----