METODOLOGIE din 3 noiembrie 2015 (*actualizată*)de admitere în Corpul experţilor electorali*)(actualizată până la data de 21 octombrie 2016*)
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ




  • ---------- Notă

    ──────────

    *) Aprobată prin Hotărârea nr. 11/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 832 din 6 noiembrie 2015.

    ──────────
     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În sensul prezentei metodologii, prin Corpul experţilor electorali se înţelege evidenţa permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi străinătate sau locţiitori ai acestora, înfiinţată, gestionată şi actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă.  +  Articolul 2 (1) Poate face parte din Corpul experţilor electorali persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenia română; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are drept de vot; d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei; e) nu face parte dintr-un partid politic; f) a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu; g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal. (2) Decizia Autorităţii Electorale Permanente privind admiterea în Corpul experţilor electorali a persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) se adoptă astfel: a) pe baza avizului favorabil emis de către compartimentul de specialitate competent din cadrul Autorităţii Electorale Permanente, conform prezentei metodologii; b) pe baza propunerilor privind persoanele care au promovat examenul organizat conform prezentei metodologii, formulate de către compartimentul de specialitate competent din cadrul Autorităţii Electorale Permanente; c) pe baza propunerilor formulate de Ministerul Afacerilor Externe privind persoanele care vor face parte din Corpul experţilor electorali din străinătate.----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016.(2^1) Ministerul Afacerilor Externe transmite Autorităţii Electorale Permanente propunerile privind persoanele care vor face parte din Corpul experţilor electorali din străinătate, însoţite de declaraţiile acestora privind înscrierea în Corpul experţilor electorali în străinătate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta metodologie.----------Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016. (3) Persoana care face parte din Corpul experţilor electorali este exclusă din Corpul experţilor electorali, prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente, în cazul săvârşirii de contravenţii privind alegerile sau referendumurile, precum şi în cazul săvârşirii de erori grave în procesul de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale. (4) Decizia Autorităţii Electorale Permanente de excludere a unei persoane din Corpul experţilor electorali se adoptă la propunerea compartimentului de specialitate competent din cadrul Autorităţii Electorale Permanente.----------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016.  +  Articolul 2^1 (1) Calitatea de expert electoral încetează în următoarele cazuri: a) deces; b) neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile prevăzute de art. 2 alin. (1); c) retragerea din Corpul experţilor electorali. (2) Retragerea din Corpul experţilor electorali se realizează numai pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate olograf, însoţită de o copie a actului de identitate, transmise Autorităţii Electorale Permanente prin poştă, fax sau e-mail. (3) Încetarea calităţii de expert electoral se constată prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente, la propunerea compartimentului de specialitate competent.----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016.  +  Capitolul II Procedura de avizare a persoanelor care au îndeplinit funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia  +  Articolul 3 (1) Compartimentul de specialitate competent din cadrul Autorităţii Electorale Permanente emite aviz favorabil pentru admiterea în Corpul experţilor electorali în cazul persoanei care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenia română; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are drept de vot; d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei; e) nu face parte dintr-un partid politic; f) a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu; g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal; h) a exercitat funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia la cel puţin un scrutin care a avut loc înaintea datei intrării în vigoare a Legii nr. 208/2015privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare; i) nu a săvârşit contravenţii în legătură cu alegerile sau cu un referendum pe durata îndeplinirii funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia; j) nu a săvârşit erori grave în operaţiunile de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale prevăzute de legislaţia în vigoare; k) nu a fost exclusă din Corpul experţilor electorali; l) nu s-a retras din Corpul experţilor electorali; m) a depus în scris, la primari sau prefecţi ori la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris sau în format electronic, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o cerere scrisă, datată şi semnată, conţinând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reşedinţa, ocupaţia, profesia, telefonul şi adresa de e-mail, însoţită de o declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. a)-g), conform modelului prevăzut la anexa nr. 1 sau 2, după caz, o copie a actului de identitate şi o copie a actului de studii. (2) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (1) se comunică de îndată Autorităţii Electorale Permanente, însoţită, după caz, de copia actului de identitate sau a actului de studii. (3) La desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora vor fi luate în considerare exclusiv domiciliul şi/sau reşedinţa valabile la data desemnării.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016.  +  Articolul 4 (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-g) se realizează prin analiza declaraţiei, a copiei actului de identitate, a copiei actului de studii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. m), precum şi a datelor şi informaţiilor din Registrul electoral.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016. (2) Verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 3 lit. h) se realizează prin analiza evidenţelor deţinute de către Autoritatea Electorală Permanentă. (3) Verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 3 lit. i) se realizează prin analiza corespondenţei primite de către Autoritatea Electorală Permanentă de la organismele electorale, precum şi de la alte autorităţi şi instituţii publice, privind constatarea de către acestea a contravenţiilor în domeniul electoral. (4) Verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. j) se realizează, de regulă, prin analiza proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării, întocmite şi semnate de către persoana care a solicitat aviz favorabil.----------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016. (5) Birourile electorale şi oficiile electorale comunică Autorităţii Electorale Permanente cazurile în care au constatat erori grave în operaţiunile de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale, în termen de cel mult 48 de ore de la data constatării.----------Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016.  +  Articolul 5Departamentul de organizare a proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente emite aviz nefavorabil în cazul persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4, care stă la baza deciziei Autorităţii Electorale Permanente privind respingerea cererii de admitere în Corpul experţilor electorali.  +  Capitolul III Organizarea şi desfăşurarea examenului pentru admiterea în Corpul experţilor electorali  +  Articolul 6 (1) Examenul de admitere în Corpul experţilor electorali are ca obiect evaluarea următoarelor competenţe specifice: a) cunoaşterea legislaţiei în materia exercitării dreptului de vot şi a modului de aplicare a acesteia; b) planificarea operaţiunilor electorale din secţia de votare; c) consemnarea rezultatelor votării. (2) Examenul de admitere în Corpul experţilor electorali poate avea una din următoarele forme: a) examen scris, organizat într-un centru de examinare pus la dispoziţie de către primar, prefect sau misiunea diplomatică, în condiţiile legii, precum şi la sediile Autorităţii Electorale Permanente, ale filialelor şi birourilor acesteia; b) examen în sistem online.  +  Articolul 7 (1) La examenul pentru admiterea în Corpul experţilor electorali poate participa persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenia română; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are drept de vot; d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei; e) nu face parte dintr-un partid politic; f) a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu; g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal; h) nu a mai exercitat funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia; i) a depus în scris, la primari sau prefecţi, ori la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris sau în format electronic, o cerere scrisă, datată şi semnată, conţinând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reşedinţa, ocupaţia, profesia, telefonul şi adresa de e-mail, însoţită de o declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. a)-g), conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 sau 4, după caz, o copie a actului de identitate şi o copie a actului de studii.----------Lit. i) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 20 din 20 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016. (2) La examenul pentru admiterea în Corpul experţilor electorali pot participa şi următoarele categorii de persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute de alin. (1): a) persoanele care au fost excluse din Corpul experţilor electorali, sub condiţia ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 3 ani înaintea datei examenului; b) persoanele care s-au retras din Corpul experţilor electorali, sub condiţia ca retragerea să fi avut loc cu mai mult de un an înaintea datei examenului.  +  Articolul 8 (1) Înscrierea la examenul de admitere în Corpul experţilor electorali se poate realiza în oricare din următoarele forme: a) programare online la examenul scris organizat conform art. 6 alin. (2) lit. a), în secţiunea special destinată acestui scop din site-ul Autorităţii Electorale Permanente; b) cerere scrisă, datată şi semnată olograf, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 sau 4, după caz, depusă personal la Autoritatea Electorală Permanentă, primar, prefect sau misiunea diplomatică; c) cerere scrisă, datată şi semnată olograf, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 sau 4, după caz, transmisă prin poştă Autorităţii Electorale Permanente, primarului, prefectului sau misiunii diplomatice. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), la data examenului scris, persoana care a solicitat programarea online trebuie să predea evaluatorilor Autorităţii Electorale Permanente cererea scrisă, datată şi semnată olograf, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 sau 4, după caz, precum şi copiile actului de identitate şi actului de studii. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), programarea la examenul scris organizat conform art. 6 alin. (2) lit. a) se realizează prin contactarea candidatului de către evaluatorii Autorităţii Electorale Permanente. (4) Înscrierea la examenul în sistem online se realizează numai în formele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c). (5) Cererile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi însoţite de copiile actelor de identitate şi actelor de studii ale solicitanţilor. (6) Primarii, prefecţii şi misiunile diplomatice redirecţionează, prin mijloace electronice, cererile depuse conform alin. (1) lit. b) şi c) către Autoritatea Electorală Permanentă în 48 de ore de la data înregistrării.----------Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 20 din 20 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016.  +  Articolul 9 (1) Examenul de admitere în Corpul experţilor electorali constă în soluţionarea unui test-grilă de verificare a competenţelor prevăzute la art. 6 alin. (1) format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns. Numai o variantă de răspuns este corectă. (2) Tematica examenului de admitere constă din următoarele prevederi legale: a) prevederile art. 2-6, art. 16, 18, 19, 22, 24, 25, 30, 31, 44, art. 81-96, art. 108-111 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali; b) prevederile art. 2, 3, art. 7-10, art. 15-19, art. 49 şi art. 51, art. 81-93, art. 98 şi 99 din Legea nr. 208/2015. (3) Compartimentul de specialitate competent din cadrul Autorităţii Electorale Permanente elaborează 20 de seturi de teste-grilă, repartizarea acestora pentru fiecare sesiune de examinare făcându-se în mod aleatoriu şi conform unei proceduri care să asigure confidenţialitatea.----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016. (4) Examenul de admitere în Corpul experţilor electorali se consideră promovat în cazul în care candidatul rezolvă corect cel puţin 10 întrebări în maximum 30 de minute.  +  Articolul 10 (1) Înainte de începerea probei scrise, la locul desfăşurării acesteia, dacă este cazul, se afişează repartizarea pe săli a candidaţilor. (2) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii, pe baza actului de identitate. (3) Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea actului de identitate sunt consideraţi absenţi. (4) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora înaintea predării lucrărilor atrage eliminarea din examen. (5) În încăperea în care are loc examenul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. (6) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (5) atrage eliminarea candidatului din proba de examen. Evaluatorul Autorităţii Electorale Permanente, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea "Anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în raportul final al examenului. (7) Fiecare candidat primeşte testul-grilă, pe care îşi scrie cu majuscule numele şi prenumele. (8) Din momentul deschiderii plicului în care se află testul-grilă niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. (9) La finalizarea lucrărilor, respectiv la expirarea timpului acordat, fiecare candidat predă lucrarea, sub semnătură. (10) Corectarea lucrării scrise se realizează de îndată ce a fost predată, în prezenţa candidatului. (11) Lucrările se notează cu "Admis" sau "Respins", în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care răspund corect la 10 întrebări din cele 15 întrebări ale testului-grilă. (12) Rezultatul probei scrise se comunică verbal candidaţilor şi se afişează pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente.  +  Articolul 11 (1) Candidaţii la examenul de admitere în Corpul experţilor electorali care se desfăşoară în sistem online se identifică în aplicaţia gestionată de Autoritatea Electorală Permanentă în baza adresei de internet, a numelui de utilizator şi a parolei primite pe adresa de e-mail din cererea de înscriere. (2) Rezultatul probei online se comunică automat candidatului şi se afişează pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente.  +  Articolul 12Candidaţii care nu promovează examenul de admitere în Corpul experţilor electorali pot susţine un nou examen de admitere scris sau în sistem online, după caz, pe baza unei programări telefonice sau online, fără a mai îndeplini alte formalităţi.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 13Autorităţile şi organismele din care fac parte persoanele care au constatat săvârşirea de către preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi de către locţiitori ai acestora a unor contravenţii prevăzute de legislaţia electorală au obligaţia de a comunica Autorităţii Electorale Permanente, în cel mult 30 de zile de la data constatării, datele de identificare ale contravenienţilor, contravenţiile constatate şi sancţiunile aplicate.  +  Articolul 14Abrogat.----------Art. 14 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016.  +  Articolul 15Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea de către toate persoanele implicate a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Articolul 17Dispoziţiile prezentei metodologii privind programarea online şi examenul în sistem online intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2016.  +  Anexa 1 la metodologieModelul cererii de admitere în Corpulexperţilor electorali din ţară pe bază de aviz favorabilCERERE DE ADMITEREîn Corpul experţilor electorali din ţară pe bază de aviz favorabilAutoritatea Electorală Permanentă,Str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sectorul 3, 030084, www.roaep.roe-mail: expert@roaep.roSubsemnatul, ............(nume, iniţiala tatălui, prenume)............, CNP [][][][][][][][][][][][][] domiciliat în ......(conform menţiunilor din actul de identitate)......, cu reşedinţa în .....(dacă este cazul, conform menţiunilor din dovada de reşedinţă)...., telefon ..................., e-mail ..........................., având ocupaţia de ................................., de profesie ..............................., solicit, potrivit art. 16 alin. (4) teza I din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, admiterea în Corpul experţilor electorali pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă în vederea desemnării ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitor al acestuia.Precizez că am mai îndeplinit funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitor al acestuia în municipiul/oraşul/comuna ...................., judeţul (sectorul) ....................., la alegerile/referendumul ................................ (se înscrie tipul alegerilor/referendumului) din anul ......... .Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, că sunt cetăţean român cu drept de vot, cunosc limba română, scris şi vorbit, sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, nu sunt membru al unui partid politic şi nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal şi sunt absolvent de:● studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice []● studii universitare de licenţă în alte domenii []● învăţământ general obligatoriu []Menţionez că doresc să particip la tragerea la sorţi în vederea desemnării ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare din ţară sau locţiitor al acestuia cu:● adresa de domiciliu []● adresa de reşedinţă []Anexez o copie a actului de identitate şi o copie a actului de studii.Menţionez că am luat cunoştinţă de atribuţiile care îmi revin, potrivit Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi Legii nr. 208/2015 şi de obligaţia de a-mi îndeplini funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia în cazul în care voi fi desemnat.Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate şi actului de studii şi cu prelucrarea datelor înscrise în acestea de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, instituţiile prefectului şi birourile electorale.Mă angajez să notific în scris, prin e-mail sau telefonic, Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele şi informaţiile menţionate se modifică sau în situaţia apariţiei unei incompatibilităţi.Solicit ca răspunsul la cerere să-mi fie comunicat:prin poştă []prin e-mail []    Data ................... Semnătura .....................Notă de informare privind protecţia datelor personale:Autoritatea Electorală Permanentă prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de înfiinţare, gestionare şi actualizare a Corpului experţilor electorali, precum şi a procedurii de constituire a birourilor electorale. Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Interne, instituţiilor prefectului şi birourilor electorale. Pe viitor, datele privind numele şi prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupaţia şi profesia, precum şi copia actului de identitate ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.Paragraf abrogat.----------Ultimul paragraf din anexa 1 la metodologie a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016.  +  Anexa 2 la metodologieModelul cererii de admitere în Corpulexperţilor electorali din ţară pe bază de aviz favorabilCERERE DE ADMITEREîn Corpul experţilor electorali din străinătate pe bază de aviz favorabilAutoritatea Electorală Permanentă,Str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sectorul 3, 030084, www.roaep.roe-mail: expert@roaep.roSubsemnatul, ......(nume, iniţiala tatălui, prenume)...., CNP [][][][][][][][][][][][][] domiciliat în ......(conform menţiunilor din actul de identitate)......, cu reşedinţa în .....(se înscriu denumirea localităţii şi a statului străin)........ telefon .............................., e-mail .........................., având ocupaţia de .................., de profesie .............., solicit, potrivit art. 16 alin. (4) teza I din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, admiterea în Corpul experţilor electorali pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă în vederea desemnării ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitor al acestuia.Precizez că am mai îndeplinit funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitor al acestuia în municipiul/oraşul/comuna ........................., judeţul (sectorul) .................., la alegerile/referendumul ............................. (se înscrie tipul alegerilor/referendumului) din anul ......... .Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, că sunt cetăţean român cu drept de vot, cunosc limba română, scris şi vorbit, sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, nu sunt membru al unui partid politic şi nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal şi sunt absolvent de:● studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice []● studii universitare de licenţă în alte domenii []● învăţământ general obligatoriu []Menţionez că doresc să particip la tragerea la sorţi în vederea desemnării ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare din străinătate sau locţiitor al acestuia cu:● adresa de domiciliu []● adresa de reşedinţă []Anexez o copie a actului de identitate şi o copie a actului de studii. (Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate anexează o copie a paşaportului.)Menţionez că am luat cunoştinţă de atribuţiile care îmi revin, potrivit Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi Legii nr. 208/2015 şi de obligaţia de a-mi îndeplini funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia în cazul în care voi fi desemnat.Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate şi actului de studii şi cu prelucrarea datelor înscrise în acestea de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, instituţiile prefectului şi birourile electorale.Mă angajez să notific în scris, prin e-mail sau telefonic, Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele şi informaţiile menţionate se modifică sau în situaţia apariţiei unei incompatibilităţi.Solicit ca răspunsul la cerere să-mi fie comunicat:prin poştă []prin e-mail []    Data ................... Semnătura .....................Notă de informare privind protecţia datelor personale:Autoritatea Electorală Permanentă prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de înfiinţare, gestionare şi actualizare a Corpului experţilor electorali, precum şi a procedurii de constituire a birourilor electorale. Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Interne, instituţiilor prefectului şi birourilor electorale. Pe viitor, datele privind numele şi prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupaţia şi profesia, precum şi copia actului de identitate ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.Paragraf abrogat.----------Ultimul paragraf din anexa 2 la metodologie a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016.  +  Anexa 3 la metodologieModelul cererii de admitere în Corpulexperţilor electorali din ţară pe bază de examenCERERE DE ADMITEREîn Corpul experţilor electorali din ţară pe bază de examenAutoritatea Electorală Permanentă,Str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sectorul 3, 030084, www.roaep.roe-mail: expert@roaep.roSubsemnatul, .....(nume, iniţiala tatălui, prenume)......, CNP[][][][][][][][][][][][][] domiciliat în ......(conform menţiunilor din actul de identitate)......, cu reşedinţa în .....(dacă este cazul, conform menţiunilor din dovada de reşedinţă)...., telefon ..................., e-mail ..........................., având ocupaţia de ........................., de profesie ........................, solicit, potrivit art. 16 alin. (3) teza II din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, admiterea în Corpul experţilor electorali pe bază de examen.Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, că sunt cetăţean român cu drept de vot, cunosc limba română, scris şi vorbit, sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, nu sunt membru al unui partid politic şi nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal şi sunt absolvent de:● studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice []● studii universitare de licenţă în alte domenii []● învăţământ general obligatoriu []Menţionez că, în cazul în care promovez examenul de admitere în Corpul experţilor electorali, doresc să particip la tragerea la sorţi în vederea desemnării ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare din ţară sau locţiitor al acestuia cu:● adresa de domiciliu []● adresa de reşedinţă []Anexez o copie a actului de identitate şi o copie a actului de studii.Menţionez că am luat cunoştinţă de atribuţiile care îmi revin, potrivit Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi Legii nr. 208/2015 şi de obligaţia de a-mi îndeplini funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia în cazul în care voi fi desemnat.Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate şi actului de studii şi cu prelucrarea datelor înscrise în acestea de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, instituţiile prefectului şi birourile electorale.Ma angajez să notific în scris, prin e-mail sau telefonic, Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele şi informaţiile menţionate se modifică sau în situaţia apariţiei unei incompatibilităţi.Solicit ca răspunsul la cerere să-mi fie comunicat:prin poştă []prin e-mail []    Data ................... Semnătura .....................Notă de informare privind protecţia datelor personale:Autoritatea Electorală Permanentă prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de înfiinţare, gestionare şi actualizare a Corpului experţilor electorali, precum şi a procedurii de constituire a birourilor electorale. Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Interne, instituţiilor prefectului şi birourilor electorale. Pe viitor, datele privind numele şi prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupaţia şi profesia, precum şi copia actului de identitate ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.Paragraf abrogat.----------Ultimul paragraf din anexa 3 la metodologie a fost abrogat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016.  +  Anexa 4 la metodologieModelul cererii de admitere în Corpulexperţilor electorali din străinătate pe baza de examenCERERE DE ADMITEREîn Corpul experţilor electorali din străinătate pe bază de examenAutoritatea Electorală Permanentă,Str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sectorul 3, 030084, www.roaep.roe-mail: expert@roaep.roSubsemnatul, .....(nume, iniţiala tatălui, prenume)......, CNP[][][][][][][][][][][][][] domiciliat în ......(conform menţiunilor din actul de identitate)......, cu reşedinţa în .....(se înscrie denumirea localităţii şi a statului străin)...., telefon ..................., e-mail ..........................., având ocupaţia de ........................., de profesie ........................, solicit, potrivit art. 16 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 208/2015privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, admiterea în Corpul experţilor electorali pe bază de examen.Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, că sunt cetăţean român cu drept de vot, cunosc limba română, scris şi vorbit, sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, nu sunt membru al unui partid politic şi nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal şi sunt absolvent de:● studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice []● studii universitare de licenţă în alte domenii []● învăţământ general obligatoriu []Menţionez că, în cazul în care promovez examenul de admitere în Corpul experţilor electorali, doresc să particip la tragerea la sorţi în vederea desemnării ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitor al acestuia cu:● adresa de domiciliu []● adresa de reşedinţă []Anexez o copie a actului de identitate şi o copie a actului de studii. (Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate anexează o copie a paşaportului.)Menţionez că am luat cunoştinţă de atribuţiile care îmi revin, potrivit Legii nr. 115/2015pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali şi Legii nr. 208/2015şi de obligaţia de a-mi îndeplini funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia în cazul în care voi fi desemnat.Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate şi actului de studii şi cu prelucrarea datelor înscrise în acestea de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, instituţiile prefectului şi birourile electorale.Ma angajez să notific în scris, prin e-mail sau telefonic, Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele şi informaţiile menţionate se modifică sau în situaţia apariţiei unei incompatibilităţi.Solicit ca răspunsul la cerere să-mi fie comunicat:prin poştă []prin e-mail []    Data ................... Semnătura .....................Notă de informare privind protecţia datelor personale:Autoritatea Electorală Permanentă prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de înfiinţare, gestionare şi actualizare a Corpului experţilor electorali, precum şi a procedurii de constituire a birourilor electorale. Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Interne, instituţiilor prefectului şi birourilor electorale. Pe viitor, datele privind numele şi prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupaţia şi profesia, precum şi copia actului de identitate ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.Conform Legii nr. 677/2001pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Autoritatea Electorală Permanentă. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiţiei.----------Menţiunea "(dacă este cazul, conform menţiunilor din dovada de reşedinţă)" din anexa 4 a fost înlocuită cu sintagma ""(se înscrie denumirea localităţii şi a statului străin)" conform modificării aduse de RECTIFICAREA nr. 11 din 3 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 5 februarie 2016.  +  Anexa 5 la metodologieDECLARAŢIEprivind înscrierea în Corpul experţilorelectorali din străinătate*Font 8*                       Autoritatea Electorală Permanentă,      Str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro                        e-mail: votstrainatate@roaep.ro    Subsemnatul(a), ..................................., CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│                     (nume, iniţiala tatălui, prenume)domiciliat(ă) în ..........................................................................,                          (conform menţiunilor din actul de identitate)cu reşedinţa în ...........................................................................,                (Se înscriu denumirea localităţii şi a statului străin, conform              menţiunilor din dovada de reşedinţă, pentru personalul aflat în străinătate,                      sau Centrala MAE, pentru personalul din ţară.)    telefon ......., e-mail ......, având ocupaţia de ......, de profesie ......:    Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cumodificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, că sunt cetăţeanromân cu drept de vot, cunosc limba română, scris şi vorbit, sunt apt(ă) fizic şi psihicpentru exercitarea funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare şi/sauoperator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare, nu sunt membru(ă) al(a)unui partid politic şi nu sunt urmărit(ă) penal, trimis(ă) în judecată penală sau condamnat(ă)penal şi sunt absolvent(ă) de:    ● studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice []    ● studii universitare de licenţă în alte domenii []    ● învăţământ general obligatoriu []    Menţionez că am luat cunoştinţă de atribuţiile ce îmi revin, potrivit Legii nr. 208/2015privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şifuncţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,şi de obligaţia de a-mi îndeplini funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei devotare şi/sau de operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare dinstrăinătate, în cazul în care voi fi desemnat(ă).    Sunt de acord cu preluarea şi prelucrarea datelor înscrise în prezenta declaraţie de cătreAutoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Externe, misiunile diplomatice,oficiile consulare şi institutele culturale ale României în străinătate.    Mă angajez să notific în scris, prin e-mail sau telefonic Autoritatea ElectoralăPermanentă de îndată ce datele şi informaţiile menţionate se modifică sau în situaţiaapariţiei unei incompatibilităţi.    Mă angajez să realizez obligaţiile cu obiectivitate şi corectitudine şi să păstrezdeplină confidenţialitate asupra informaţiilor pe care le voi primi, să nu le utilizez decâtîn scopul stabilit de lege şi să nu divulg aceste informaţii niciunei terţe părţi.    Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile legale referitoare laprotecţia datelor cu caracter personal şi consimt să păstrez confidenţialitatea datelor cucaracter personal a căror prelucrare o efectuez în condiţiile legii, în virtutea atribuţiilorprimite, inclusiv după încetarea activităţilor de prelucrare a acestor date.    Cunosc faptul că încălcarea normelor legale stabilite prin Legea nr. 677/2001 pentruprotecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberacirculaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, atrage răspundereaadministrativă, civilă ori penală, în raport cu gravitatea faptei, potrivit legii.              Data ....... Semnătura ........Notă de informare privind protecţia datelor personale:Autoritatea Electorală Permanentă prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de înfiinţare, gestionare şi actualizare a Corpului experţilor electorali, a procedurii de desemnare a operatorilor de calculator şi a procedurii de constituire a birourilor electorale. Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României în străinătate şi birourilor electorale. Pe viitor, datele privind numele şi prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupaţia şi profesia ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.Conform Legii nr. 677/2001pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Autoritatea Electorală Permanentă. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.----------Anexa 5 la metodologie a fost introdusă de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016, având conţinutul anexei din acelaşi act normativ.-------