MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 13 octombrie 2016privind implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, denumite în continuare state donatoare, şi Guvernul României, denumit în continuare stat beneficiar, denumite în continuare împreună părţi
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016  Notă

  ──────────

  Conţinut de Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.102 din 19 octombrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 21 octombrie 2016.

  ──────────
  Întrucât Protocolul 38c la Acordul SEE, încorporat în Acordul SEE prin Acordul dintre Uniunea Europeană, Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei privind Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, stabileşte un mecanism financiar (denumit în continuare Mecanismul financiar SEE 2014-2021) prin care statele donatoare contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European,întrucât Mecanismul financiar SEE 2014-2021 urmăreşte întărirea relaţiilor dintre statele donatoare şi statul beneficiar în beneficiul reciproc al cetăţenilor lor,întrucât prin decizia Comitetului Permanent al Statelor AELS nr. 2/2016/SC din 2 iunie 2016, statele donatoare au acordat Comitetului Mecanismului Financiar, stabilit prin decizie a Comitetului Permanent al Statelor AELS nr. 4/2004/SC din 3 iunie 2004, un mandat pentru gestionarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021,întrucât cooperarea sporită dintre statele donatoare şi statul beneficiar va contribui la asigurarea unei Europe stabile, paşnice şi prospere, pe baza bunei guvernări, instituţiilor democratice, statului de drept, respectării drepturilor omului şi dezvoltării durabile,întrucât părţile sunt de acord să stabilească un cadru de cooperare pentru a asigura implementarea eficace a Mecanismului Financiar SEE 2014-2021,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Obiective1. Obiectivele generale ale Mecanismului financiar SEE 2014-2021 sunt de a contribui la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la întărirea relaţiilor bilaterale între statele donatoare şi statele beneficiare prin contribuţii financiare în sectoarele prioritare enumerate în paragraful 2. Prin urmare, părţile semnatare ale prezentului memorandum de înţelegere vor depune eforturi pentru a selecta pentru finanţare programe ce contribuie la atingerea acestor obiective.2. Contribuţia financiară este alocată pentru următoarele sectoare prioritare: a) Inovare, cercetare, educaţie şi competitivitate; b) Incluziune socială, ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor şi combaterea sărăciei; c) Mediu, energie, schimbări climatice şi economie cu emisii reduse de carbon; d) Cultură, societate civilă, bună guvernare şi drepturi şi libertăţi fundamentale; şi e) Justiţie şi afaceri interne.  +  Articolul 2Cadrul legalPrezentul memorandum de înţelegere se citeşte corelat cu următoarele documente care, împreună cu prezentul memorandum de înţelegere, constituie cadrul legal al Mecanismului financiar SEE 2014-2021: a) Protocolul 38c la Acordul SEE privind Mecanismul financiar SEE 2014-2021; b) Regulamentul privind implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 (denumit în continuare Regulamentul) emis de statele donatoare în conformitate cu articolul 10.5 din Protocolul 38c; c) acordurile de program ce se vor încheia pentru fiecare program; şi d) ghidurile adoptate de Comitetul Mecanismului Financiar în conformitate cu Regulamentul.  +  Articolul 3Cadrul financiar1. În conformitate cu articolul 2.1 din Protocolul 38c, suma totală a contribuţiei financiare este de 1.548,1 milioane euro în tranşe anuale de 221,16 milioane euro pe parcursul perioadei cuprinse între 1 mai 2014 şi 30 aprilie 2021 inclusiv.2. În conformitate cu articolul 6 al Protocolului 38c, o sumă totală de 275.200.000 euro va fi pusă la dispoziţia statului beneficiar pe perioada menţionată în paragraful 1.3. În conformitate cu prevederile articolului 3.2.b) din Protocolul 38c, 10% din totalul menţionat în paragraful 2 sunt rezervate pentru un fond pentru societatea civilă.4. În conformitate cu articolul 10.4 din Protocolul 38c şi articolul 1.9 din Regulament, costurile de management ale statelor donatoare se suportă din suma totală menţionată mai sus. În Regulament sunt stabilite prevederi suplimentare în acest sens. Suma netă a alocării ce va fi pusă la dispoziţia statului beneficiar este de 254.560.000 euro.  +  Articolul 4Roluri şi responsabilităţi1. Statele donatoare vor pune la dispoziţie fonduri pentru sprijinirea programelor eligibile propuse de statul beneficiar şi agreate de Comitetul Mecanismului financiar în cadrul sectoarelor prioritare enumerate în articolul 3.1 al Protocolului 38c şi în cadrul ariilor de program enumerate în anexa la Protocolul 38c. Statele donatoare şi statul beneficiar vor coopera pentru elaborarea notelor conceptuale ce definesc cuprinderea şi rezultatele aşteptate pentru fiecare program.2. Statul beneficiar asigură cofinanţarea completă a programelor ce beneficiază de sprijin prin Mecanismul financiar SEE 2014-2021 în conformitate cu anexa B şi cu acordurile de program.3. Comitetul Mecanismului Financiar gestionează Mecanismul financiar SEE 2014-2021 şi adoptă decizii cu privire la acordarea asistenţei financiare în conformitate cu Regulamentul.4. Comitetul este asistat de Oficiul Mecanismului Financiar (denumit în continuare OMF). OMF este responsabil pentru derularea operaţiunilor curente ale Mecanismului financiar SEE 2014-2021 şi serveşte drept punct de contact.  +  Articolul 5Desemnarea autorităţilorStatul beneficiar a autorizat un punct naţional de contact să acţioneze în numele său. Punctul naţional de contact deţine responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor Mecanismului financiar SEE 2014-2021, precum şi pentru implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 în statul beneficiar în conformitate cu Regulamentul. În conformitate cu articolul 5.2 al Regulamentului, în anexa A se desemnează punctul naţional de contact, Autoritatea de certificare, Autoritatea de audit şi Autoritatea pentru nereguli.  +  Articolul 6Cadrul multi-anual de programare1. În conformitate cu articolul 2.5 din Regulament, părţile au convenit asupra cadrului de implementare constituit din următorii parametri financiari şi substanţiali: a) o listă a programelor convenite şi a contribuţiei financiare din partea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 pentru fiecare program; b) identificarea programelor, a obiectivelor acestora, principalului scop al acestora, după caz, rata de finanţare pe program, ambiţiile bilaterale, precum şi domeniile speciale de interes referitoare la grupurile-ţintă, zone geografice sau alte elemente; c) identificarea operatorilor de program, după caz; d) identificarea partenerilor de program din statele donatoare, după caz; e) identificarea organizaţiilor internaţionale partenere, după caz; f) identificarea proiectelor predefinite ce vor fi incluse în programele relevante.2. Cadrul de implementare este descris în anexa B.  +  Articolul 7Fondul pentru relaţii bilateraleÎn conformitate cu prevederile articolului 4.6 din Regulament, statele beneficiare rezervă fonduri pentru întărirea relaţiilor bilaterale între statele donatoare şi statul beneficiar. Punctul naţional de contact administrează utilizarea fondului pentru relaţii bilaterale şi înfiinţează un Comitet Comun pentru Fondurile Bilaterale în conformitate cu prevederile articolului 4.2 din Regulament.  +  Articolul 8Reuniuni anualeÎn conformitate cu articolul 2.7 din Regulament, între CMF şi punctul naţional de contact va avea loc o reuniune anuală. În cadrul reuniunii anuale, CMF şi punctul naţional de contact analizează progresul înregistrat pe parcursul perioadei anterioare de raportare şi convin asupra măsurilor necesare ce vor fi întreprinse. Reuniunea anuală reprezintă un forum de discuţii pentru aspecte de interes bilateral.  +  Articolul 9Modificarea anexelorAnexele A şi B pot fi modificate prin schimb de scrisori între CMF şi punctul naţional de contact.  +  Articolul 10Controlul şi accesul la informaţiiComitetul Mecanismului Financiar, Consiliul Auditorilor AELS şi reprezentanţii acestora au dreptul de a susţine misiuni tehnice sau financiare sau de evaluare pe care le consideră necesare pentru a urmări planificarea, implementarea şi monitorizarea programelor şi a proiectelor, precum şi utilizarea fondurilor. Statul beneficiar va furniza tot sprijinul, informaţiile şi documentele necesare.  +  Articolul 11Principii directoare1. Implementarea prezentului Memorandum de înţelegere este guvernată, sub toate aspectele sale, de Regulament, cu modificările ulterioare.2. Urmărirea obiectivelor Mecanismului financiar SEE 2014-2021 se realizează în cadrul unei cooperări strânse între statele donatoare şi statul beneficiar. Părţile sunt de acord să aplice cel mai înalt grad de transparenţă, responsabilitate şi eficienţă economică, precum şi principiile bunei guvernări, parteneriatului şi guvernării pe mai multe niveluri, dezvoltării durabile, egalităţii între genuri şi egalităţii de şanse în toate fazele de implementare a Mecanismului financiar SEE 2014-2021.3. Statul beneficiar va lua măsuri proactive pentru a asigura respectarea acestor principii la toate nivelurile implicate în implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021.4. Nu mai târziu de 31 decembrie 2020, părţile semnatare ale prezentului memorandum de înţelegere vor analiza progresul înregistrat în implementarea prezentului memorandum de înţelegere şi vor agrea asupra realocărilor în cadrul sau între programe, după caz. Concluziile acestei analize vor fi luate în considerare de către punctul naţional de contact cu ocazia transmiterii propunerii cu privire la alocarea rezervei menţionate în articolul 1.11 din Regulament.  +  Articolul 12Intrarea în vigoarePrezentul memorandum de înţelegere intră în vigoare în ziua următoare datei ultimei semnături.Prezentul memorandum de înţelegere este semnat în patru exemplare originale în limba engleză.Semnat la Bruxelles pe 11 octombrie 2016

  Pentru Islanda,

  Bergdis ELLERTSDOTTIR

  (semnătură indescifrabilă)
  Semnat la Bruxelles pe 11 octombrie 2016

  Pentru Principatul Liechtenstein,

  Sabine MONAUNI

  (semnătură indescifrabilă)
  Semnat la Bucureşti pe 13 octombrie 2016

  Pentru Regatul Norvegiei,

  Elsbeth TRONSTAD

  (semnătură indescifrabilă)
  Semnat la Bucureşti pe 13 octombrie 2016

  Pentru Guvernul României,

  Cristian GHINEA

  (semnătură indescifrabilă)
   +  Anexa AStructurile naţionale de management şi control1. Punctul naţional de contactDirecţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile (DGMIFN) îndeplineşte rolul de punct naţional de contact.DGMIFN este o direcţie generală din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, condusă de un director general şi sub coordonarea unui secretar de stat. Pe lângă atribuţiile de punct naţional de contact, DGMIFN este desemnată ca autoritate de plată pentru Programul de cooperare elveţiano-român şi deţine diverse funcţii în cadrul mai multor programe finanţate din fonduri europene.Directorul general al Direcţiei generale mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile îndeplineşte rolul de şef al punctului naţional de contact.Rolul şi responsabilităţile punctului naţional de contact sunt prevăzute în Regulament, cu precădere la articolul 5.3.2. Autoritatea de certificareAutoritatea de certificare şi plată (ACP) îndeplineşte rolul de Autoritate de certificare.Autoritatea de certificare şi plată este o direcţie generală în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi sub coordonarea unui secretar de stat.ACP îndeplineşte rolul de organism executiv al responsabilului naţional pentru autorizarea finanţării (RNA) pentru fondurile europene de preaderare şi Autoritate de certificare pentru fondurile structurale şi de coeziune.Directorul general al Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice îndeplineşte rolul de şef al Autorităţii de certificare.Rolul şi responsabilităţile Autorităţii de certificare sunt prevăzute în Regulament, cu precădere la articolul 5.4.3. Autoritatea de auditUnitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) îndeplineşte rolul de Autoritate de audit.UCAAPI este o direcţie în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi direct subordonată ministrului finanţelor publice.UCAAPI este autoritatea naţională responsabilă pentru pregătirea şi implementarea strategiei şi cadrului normativ general pentru auditul public intern şi evaluarea activităţii auditului public intern, prin efectuarea de misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale şi autoritate de audit pentru Programul de cooperare elveţiano-român.Directorul UCAAPI îndeplineşte rolul de şef al Autorităţii de audit.Rolul şi responsabilităţile Autorităţii de audit sunt prevăzute în Regulament, cu precădere la articolul 5.5.Autoritatea de audit este independentă din punct de vedere funcţional de punctul naţional de contact şi de Autoritatea de certificare.4. Autoritatea pentru nereguliAutoritatea de certificare şi plată (ACP) îndeplineşte rolul de Autoritate pentru nereguli.Autoritatea de certificare şi plată este organizată ca direcţie generală în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, condusă de un director general şi sub coordonarea unui secretar de stat.Rolul şi responsabilităţile Autorităţii pentru nereguli sunt prevăzute în Regulament, cu precădere la articolul 12.3.5. Raportul strategicÎn conformitate cu prevederile articolului 2.6 din Regulament, punctul naţional de contact va transmite anual către Comitetul Mecanismului Financiar un raport strategic cu privire la implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 în statul beneficiar. Raportul strategic va fi transmis Comitetului Mecanismului Financiar cu cel puţin două luni înainte de reuniunea anuală, dacă nu se convine altfel.6. Organigramă┌───────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────────┐│ MINISTERUL FONDURILOR │ │ MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ││ EUROPENE │ │ ││ │ │ Ministrul finanţelor publice ││ Ministrul fondurilor │ │ ││ europene │ │ │└───────────────────────┘ └────────────────────────────────────────────┘           ^ ^ ^           │ │ │           v v │┌──────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ ││ │ │ │ ││ Secretar de stat │ │ Secretar de stat │ │└──────────────────────┘ └──────────────────────┘ │           │ │ │           v v v┌────────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ ┌──────────────────────┐│ Direcţia generală │ │ Direcţia generală │ │ Unitatea Centrală de ││mecanisme şi instrumente│ │ Autoritatea de │ │ Armonizare pentru ││ financiare │ │ certificare şi plată │ │Auditul Public Intern ││ nerambursabile │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ Director general │ │ Director general │ │ Director │└────────────────────────┘ └──────────────────────┘ └──────────────────────┘           ^ ^ ^           │ │ │           v v v┌──────────────────────┐ ┌─────────────┬─────────────┐ ┌─────────────────┐│ PUNCTUL NAŢIONAL │ │ AUTORITATEA │ AUTORITATEA │ │ AUTORITATEA ││ DE CONTACT │ │ DE │ PENTRU │ │ DE ││ │ │ CERTIFICARE │ NEREGULI │ │ AUDIT │└──────────────────────┘ └─────────────┴─────────────┘ └─────────────────┘  +  Anexa BCadrul de implementareÎn conformitate cu prevederile articolului 2.5 din Regulament, părţile semnatare ale acestui memorandum de înţelegere au convenit asupra cadrului de implementare descris în prezenta anexă.1. Parametrii financiari ai cadrului de implementare*Font 9*┌───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┐│ │ │ Contribuţia │ ││ │ ROMÂNIA │ Mecanismului │ Contribuţia ││ │ │ financiar │ naţională │├───┼────────────────────────────────────────────────────┤ norvegian │ (euro) ││ │ Programe │ (euro) │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ 1 │Dezvoltarea afacerilor, inovare şi IMM-uri │ 25.000.000│ Nu este cazul.│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ 2 │Cercetare │ 15.000.000│ 2.647.059│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ 3 │Educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriat pentru │ │ ││ │tineri │ 12.000.000│ 2.117.647│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ 4 │Provocări în sănătatea publică la nivel european │ 40.000.000│ 7.058.824│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ 5 │Dezvoltare locală şi reducerea sărăciei, creşterea │ │ ││ │incluziunii romilor │ 25.000.000│ 4.411.765│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ 6 │Energie regenerabilă, eficienţă energetică, │ │ ││ │securitate energetică │ 29.893.000│ Nu este cazul.│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ 7 │Mediu, adaptare la schimbări climatice şi ecosisteme│ 20.000.000│ 3.529.412│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ 8 │Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi │ │ ││ │schimb cultural │ 24.663.000│ 4.352.294│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ 9 │Societate civilă │ 46.000.000│ Nu este cazul.│├───┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┤│ │Alte alocări │├───┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┤│ │Asistenţă tehnică acordată statului beneficiar │ │ ││ │(art. 1.10) │ 1.500.000│ Nu este cazul.│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │Rezervă (art. 1.11) │ 10.000.000│ Nu este cazul.│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │Rezerva pentru finalizarea proiectelor din cadrul │ │ ││ │MF 2009-2014 (art. 1.12) │Nu este cazul.│ Nu este cazul.│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │Fondul pentru relaţii bilaterale (art. 4.6.1) │ 5.504.000│ Nu este cazul.│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │Alocarea netă pentru România │ 254.560.000│ 24.117.000│└───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┘2. Domenii specifice de interesRelaţiile bilaterale dintre statele donatoare şi România vor fi întărite cu scopul de a stimula şi dezvolta cooperarea pe termen lung în cadrul tuturor domeniilor enumerate în anexa la Protocolul 38c. Reprezintă, de asemenea, o ambiţie întărirea cooperării bilaterale la nivel politic şi european în domeniile de interes comun.Părţile semnatare ale acestui memorandum de înţelegere sunt de acord ca, pe lângă măsurile implementate în cadrul Programului "Dezvoltare locală şi reducerea sărăciei, creşterea incluziunii romilor", cel puţin 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale programelor "Cercetare", "Educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriat pentru tineri", "Provocări în sănătatea publică la nivel european", "Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb cultural" şi ale programelor "Cercetare", "Justiţie" şi "Afaceri interne" din cadrul Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 să fie destinate îmbunătăţirii situaţiei romilor. Părţile vor cădea de comun acord asupra modului în care poate fi atinsă această ţintă printr-un plan coordonat de punctul naţional de contact.3. Parametri substanţiali ai cadrului de implementareProgramele descrise mai jos se vor implementa cu condiţia aprobării de către Comitetul Mecanismului Financiar, în conformitate cu prevederile articolului 6.3 din Regulament.A. Program: Dezvoltarea afacerilor, inovare şi IMM-uri*Font 9*Obiectivul programului: Creare de valoare crescută şi dezvoltare durabilăGrantul programului: 25.000.000 euroCofinanţarea programului: Nu este cazul.Operator de program: OMF, în conformitate cu prevederile articolului 6.13 din                               Regulament. Innovation Norway este desemnat operator de fond            în conformitate cu prevederile paragrafului 4 al articolului 6.13 din Regulament.Aria de program: Dezvoltarea afacerilor, inovare şi IMM-uriDomenii speciale de interes: Se poate avea în vedere desemnarea unui partener naţional de                               program pentru întărirea capacităţii şi transferul de                               cunoştinţe.                               În elaborarea notei conceptuale şi în timpul implementării                               programului, operatorul de program va avea în vedere                               asigurarea sinergiei cu programul "Cercetare", programul                               "Educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriat pentru tineri",                               programul "Energie regenerabilă, eficienţă energetică,                               securitate energetică" şi alte programe, dacă este cazul.Ambiţii bilaterale: 150.000 euro din fondul pentru relaţii bilaterale se alocă                               programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor                               Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca                               fonduri suplimentare către program.Programul va fi implementat în corelare cu programul "Dezvoltarea afacerilor, inovare şi IMM-uri" implementat în cadrul Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.B. Program: Cercetare*Font 9*Obiectivul programului Intensificarea dezvoltării cunoştinţelor bazate pe cercetareGrantul programului: 15.000.000 euroCofinanţarea programului: 2.647.059 euroOperator de program: Unitatea executivă pentru finanţarea învăţământului superior,                               a cercetării, dezvoltării şi inovării (UEFISCDI)Partener(i) de program dinstatul donator: Consiliul de cercetare din Norvegia (NFR), Centrul islandez                               pentru cercetare (RANNIS)Arie de program: CercetareDomenii speciale de interes: Programul va include, printre altele, sprijin pentru                               cercetare în următoarele domenii: energie, mediu, sănătate,                               ştiinţe sociale şi umaniste, inclusiv studii de gen şi de                               incluziune socială.                               Programul va sprijini cercetarea fundamentală şi aplicată                               selectată pe baza excelenţei în cercetare.                               Programul va contribui la îmbunătăţirea situaţiei romilor şi                               va contribui la atingerea ţintei specificate în secţiunea 2                               "Domenii specifice de interes" din prezenta anexă.                               În elaborarea notei conceptuale şi în timpul implementării                               programului, operatorul de program va avea în vedere                               asigurarea sinergiei cu programul "Dezvoltarea afacerilor,                               inovare şi IMM-uri", programul "Educaţie, burse, ucenicie şi                               antreprenoriat pentru tineri", programul "Energie                               regenerabilă, eficienţă energetică, securitate energetică"                               şi alte programe, dacă este cazul.Ambiţii bilaterale: 100.000 euro din fondul pentru relaţii bilaterale se alocă                               programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor                               Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca                               fonduri suplimentare către program.Program va fi implementat în corelare cu programul "Cercetare" implementat prin Mecanismul financiar norvegian 2014-2021.C. Program: Educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriat pentru tineri*Font 9*Obiectivul programului: Dezvoltarea capitalului uman şi a bazei de cunoştinţeGrantul programului: 12.000.000 euroCofinanţarea programului: 2.117.647 euroOperator de program: Agenţia naţională pentru programe comunitare în domeniul                               educaţiei şi formării profesionale (ANPCDEFP)Partener(i) de program dinstatul donator: Centrul Norvegian pentru Cooperare Internaţională în Educaţie                               (SIU), Agenţia Naţională pentru Afaceri Internaţionale de                               Educaţie (AIBA)Arie de program: Educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriat pentru tineriDomenii speciale de interes: Programul se va axa, printre altele, pe educaţia terţiară,                               precum şi pe educaţia şi instruirea vocaţională.                               Programul va viza mobilitatea studenţilor şi a personalului                               din învăţământul superior. Incluziunea socială va fi vizată                               la nivelul învăţământului nonuniversitar.                               Educaţia în domeniul democraţiei şi cetăţeniei va fi                               inclusă în program.                               Programul va contribui la îmbunătăţirea situaţiei romilor şi                               va contribui la atingerea ţintei specificate în secţiunea 2                               "Domenii specifice de interes" din prezenta anexă.                               În elaborarea notei conceptuale şi în timpul implementării                               programului, operatorul de program va avea în vedere                               asigurarea sinergiei cu programul "Cercetare", programul                               "Dezvoltarea afacerilor, inovare şi IMM-uri", programul                               "Energie regenerabilă, eficienţă energetică, securitate                               energetică" şi alte programe, dacă este cazul.Ambiţii bilaterale: 150.000 euro din fondul pentru relaţii bilaterale se alocă                               programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor                               Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca                               fonduri suplimentare către program.D. Program: Provocări în sănătatea publică la nivel european*Font 9*Obiectivul programului: Îmbunătăţirea prevenţiei şi reducerea inegalităţilor în sănătateGrantul programului: 40.000.000 euroCofinanţarea programului: 7.058.824 euroOperator de program: Ministerul SănătăţiiPartener(i) de program dinstatul donator: Institutul Norvegian de Sănătate Publică (FHI)                               Directoratul Norvegian de Sănătate (HDIR)Arii de program: Provocări în sănătatea publică la nivel europeanDomenii speciale de interes: Programul se va axa atât pe întărirea serviciilor de sănătate                               primară, cât şi pe accesul universal la servicii de sănătate                               şi reducerea inegalităţilor sociale în sănătate cu accent pe                               starea de sănătate a romilor.                               Programul va include măsuri pentru sprijinirea grupurilor                               vulnerabile şi a zonelor izolate prin asistenţi medicali                               comunitari şi servicii medicale ambulatorii.                               Programul va include măsuri ce vizează prevenirea şi                               controlul bolilor contagioase şi va lua în considerare                               provocările legate de rezistenţa antimicrobiană.                               Programul va include măsuri ce vizează tulburările                               neurocognitive prin servicii comunitare.                               Programul va include măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii                               accesului la serviciile de hematologie şi oncologie                               pediatrică.                               Nu mai mult de 50% din totalul cheltuielilor eligibile din                               cadrul programului va fi alocat pentru infrastructură                               ("hard measures").                               Programul va fi implementat atât prin apeluri de proiecte,                               cât şi prin proiecte predefinite.                               La elaborarea notei conceptuale se va avea în vedere                               posibilitatea dezvoltării în continuare a rezultatelor                               proiectelor finanţate prin programul "Iniţiative în                               sistemul de sănătate publică" din cadrul Mecanismului                               financiar SEE 2009-2014.                               Punctul naţional de contact şi operatorul de program vor                               transmite un plan de asigurare a unei capacităţi de                               management al programului adecvate a operatorului de                               program, nu mai târziu de transmiterea notei conceptuale                               a programului.                               Programul va contribui la îmbunătăţirea situaţiei romilor şi                               va contribui la atingerea ţintei specificate în secţiunea 2                               "Domenii specifice de interes" din prezenta anexă.Ambiţii bilaterale: 200,000 euro din fondul pentru relaţii bilaterale se alocă                               programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor                               Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca                               fonduri suplimentare către program.Proiecte predefinite: 1. Îmbunătăţirea controlului tuberculozei în România prin                               implementarea Strategiei WHO END TB 2016-2020                               Promotor de proiect: se va stabili ulterior.                               Partener de proiect din statul donator: LHL International                               Valoarea maximă a grantului: 10.000.000 euro                               2. Dezvoltarea registrelor de boli în România                               Promotor de proiect: se va stabili ulterior.                               Partener de proiect: se va stabili ulterior.                               Valoarea maximă a grantului: 500.000 euro                               Acest proiect va dezvolta rezultatele obţinute prin proiectul                               implementat prin programul "Iniţiative în sănătatea publică"                               din cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014.E. Program: Dezvoltare locală şi reducerea sărăciei, creşterea incluziunii romilor*Font 9*Obiectivul programului: Întărirea coeziunii economice şi socialeGrantul programului: 25.000.000 euroCofinanţarea programului: 4.411.765 euroOperator de program: Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)Partener(i) de program dinstatul donator: Asociaţia Autorităţilor Locale şi Regionale din Norvegia (KS)Partener(i) organizaţiiinternaţionale: Consiliul Europei (CoE)Arii de program: Dezvoltare locală şi reducerea sărăciei                               Emanciparea şi incluziunea romilor                               Drepturile omului - implementare naţională                               Copii şi tineri în situaţie de risc                               Bună guvernare, instituţii responsabile, transparenţăDomenii speciale de interes: Minimum 15 milioane euro din grantul programului vor fi                               alocate ariei de program "Emanciparea şi incluziunea romilor".                               Programul va include măsuri ce vizează componente de                               educaţie, inclusiv combaterea abandonului şcolar timpuriu,                               îmbunătăţirea locuinţelor, ocupare şi sănătate.                               Vor fi prioritare municipalităţile din zonele dezavantajate                               cu un procent ridicat de romi.                               Programul va consolida implementarea la nivel naţional a                               standardelor şi normelor cu privire la drepturile omului,                               cu accent pe legislaţia antidiscriminare.                               La elaborarea notei conceptuale se va avea în vedere                               posibilitatea de a predefini proiect(e) cu Consiliul Europei                               şi, dacă este cazul, alţi actori internaţionali.                               La elaborarea notei conceptuale se va avea în vedere                               posibilitatea de a predefini proiect(e) cu Organizaţia pentru                               Cooperare Economică şi Dezvoltare (OCDE).                               În nota conceptuală se va identifica un nivel maxim al                               fondurilor ce se vor aloca pentru infrastructură ("hard                               measures") din totalul cheltuielilor eligibile aferente                               programului.                               Punctul naţional de contact şi operatorul de program vor                               transmite un plan de asigurare a unei capacităţi de                               management al programului adecvate a operatorului de                               program, nu mai târziu de transmiterea notei conceptuale a                               programului.Ambiţii bilaterale: 200.000 euro din fondul pentru relaţii bilaterale se alocă                               programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor                               Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca                               fonduri suplimentare către program.Programul va fi implementat în corelare cu programul "Dezvoltare locală şi reducerea sărăciei, creşterea incluziunii romilor" implementat prin Mecanismul financiar norvegian 2014-2021.F. Program: Energie regenerabilă, eficienţă energetică, securitate energetică*Font 9*Obiectivul programului: Energie cu emisii reduse de carbon şi îmbunătăţirea                               securităţii furnizăriiGrantul programului: 29.893.000 euroCofinanţarea programului: Nu este cazul.Operator de program: OMF, în conformitate cu prevederile articolului 6.13 din                               Regulament. Innovation Norway este desemnat ca operator de                               fond în conformitate cu prevederile paragrafului 4                               articolului 6.13 din Regulament.Partener(i) de program dinstatul beneficiar: Ministerul Energiei                               Ministerul Mediului, Apelor şi PădurilorPartener(i) de program dinstatul donator: Autoritatea Naţională pentru Energie (OS)                               Directoratul pentru Energie şi Resurse de Apă din Norvegia                               (NVE)Arii de program: Energie regenerabilă, eficienţă energetică, securitate                               energeticăDomenii speciale de interes: Soluţiile de furnizare a electricităţii în zonele unde                               racordarea la reţeaua de electricitate nu este fezabilă                               cu scopul de a creşte accesul la energie pentru cel puţin                               5.000 de gospodării constituie un domeniu special de interes.                               Cercetarea şi dezvoltarea legate de energie regenerabilă,                               eficienţă energetică, securitate energetică constituie un                               domeniu special de interes.                               Energia hidroelectrică drept sursă de energie regenerabilă                               energetică constituie un domeniu special de interes.                               Alocarea totală din Mecanismul financiar SEE 2014-2021 nu va                               depăşi 7,5 milioane euro.                               Energia geotermală drept sursă de energie regenerabilă                               constituie un domeniu special de interes. Alocarea totală                               din Mecanismul financiar SEE 2014-2021 nu va depăşi                               7,5 milioane euro.                               În elaborarea notei conceptuale şi în timpul implementării                               programului, operatorul de program va avea în vedere                               asigurarea sinergiei cu programul "Dezvoltarea afacerilor,                               inovare şi IMM-uri", programul "Cercetare", programul                               "Educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriat pentru tineri"                               şi alte programe, dacă este cazul.Ambiţii bilaterale: 200.000 euro din fondul pentru relaţii bilaterale se alocă                               programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor                               Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca                               fonduri suplimentare către program.Programul va fi implementat în corelare cu programul "Energie regenerabilă, eficienţă energetică, securitate energetică" implementat prin Mecanismul financiar norvegian 2014-2021.G. Program: Mediu, adaptare la schimbările climatice şi ecosisteme*Font 9*Obiectivul programului: Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător în ecosisteme şi                               reducerea efectelor adverse ale poluării şi ale altor                               activităţi ale omuluiGrantul programului: 20.000.000 euroCofinanţarea programului: 3.529.412 euroOperator de program: Ministerul Mediului, Apelor şi PădurilorPartener(i) de program dinstatul donator: Agenţia de Mediu din Norvegia (NEA)Arii de program: Mediu şi ecosisteme                               Adaptarea la schimbările climatice şi atenuarea efectelor                               acestoraDomenii speciale de interes: Componenta de mediu a programului va conţine una sau mai                               multe scheme de granturi mici având ca ţintă, printre altele,                               societatea civilă, inclusiv organizaţiile nonguvernamentale                               (ONG).                               Punctul naţional de contact şi operatorul de program vor                               transmite un plan de asigurare a unei capacităţi de                               management al programului adecvate a operatorului de program,                               nu mai târziu de transmiterea notei conceptuale a programuluiAmbiţii bilaterale: 150.000 euro din fondul pentru relaţii bilaterale se alocă                               programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor                               Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca                               fonduri suplimentare către program.Proiecte predefinite: Maximum 5 milioane euro vor fi rezervate pentru un proiect                               predefinit în domeniul cartografierii cu Agenţia Naţională                               de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Autoritatea de                               Cartografiere din Norvegia şi Registre din Islanda.H. Program: Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb cultural*Font 9*Obiectivul programului: Consolidarea dezvoltării economice şi sociale prin cooperare                               culturală, antreprenoriat cultural şi managementul                               patrimoniului culturalGrantul programului: 24,663,000 euroCofinanţarea programului: 4,352,294 euroOperator de program: Ministerul CulturiiPartener(i) de program dinstatul donator: Directoratul pentru Patrimoniu (RA), Consiliul Artelor din                               Norvegia (ACN)Arie de program: Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb                               culturalDomenii speciale de interes: Programul se va concentra pe rolul pe care cultura şi                               patrimoniul cultural îl joacă în dezvoltarea locală şi                               regională, cu accent pe ocuparea forţei de muncă,                               antreprenoriat cultural şi formare profesională şi                               incluziune socială.                               Nu mai mult de 60% din totalul cheltuielilor eligibile                               ale programului vor fi alocate pentru infrastructură                               ("hard measures").                               Minimum 6,5 milioane euro vor fi rezervate pentru                               cooperare culturală şi schimb cultural între statele                               donatoare şi România.                               Programul va sprijini şi proiecte ce au legătură cu                               documentarea cu privire la istoria culturală a grupurilor                               şi minorităţilor sociale, etnice şi culturale.                               Programul va contribui la îmbunătăţirea situaţiei romilor şi                               va contribui la atingerea ţintei specificate în secţiunea 2                               "Domenii specifice de interes" din prezenta anexă.Ambiţii bilaterale: 250.000 euro din fondul pentru relaţii bilaterale se alocă                               programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor                               Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca                               fonduri suplimentare către program.I. Program: Societate civilă*Font 9*Obiectivul programului: Consolidarea societăţii civile şi a cetăţeniei active şi                               emanciparea grupurilor vulnerabileGrantul programului: 46.000.000 euroCofinanţarea programului: Nu este cazul.Operator de program: OMF, în conformitate cu articolul 6.13 din RegulamentArie de program: Societate civilăDomenii speciale de interes: Nu este cazul.-----