HOTĂRÂRE nr. 767 din 19 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) În vederea acordării drepturilor ori măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă care se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, veniturile prevăzute la art. 5 pct. IV lit. c), art. 17 alin. (1) lit. f), art. 34 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) şi art. 66 alin. (1) din lege sunt venituri lunare, care se determină prin raportarea venitului impozabil, certificat de către organele fiscale teritoriale subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la numărul de luni aferente unui an fiscal. (2) Informaţiile privind veniturile certificate prevăzute la alin. (1) se obţin la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de la organele fiscale teritoriale subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din adeverinţele de venit eliberate în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Adeverinţele de venit pot fi emise şi transmise şi în formă electronică, în baza unui protocol încheiat între cele două agenţii în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cazul în care persoana se prezintă cu adeverinţa de venit eliberată, conform prevederilor legale, de către organele fiscale teritoriale subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, inclusiv prin intermediul spaţiului privat virtual, reglementat prin Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul acordării drepturilor şi măsurilor de stimulare prevăzute la alin. (1), agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt obligate să o accepte."2. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În vederea încheierii unui contract de asigurare pentru şomaj, calitatea de asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate se dovedeşte cu contractul de asigurare sau cu orice alt document justificativ al calităţii de asigurat în cadrul acestor sisteme de asigurări sociale, eliberat de instituţiile competente potrivit legii, în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat sau în format pe hârtie în original."3. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Documentele justificative prevăzute la alin. (2) se pot obţine de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti din sistemele informatice ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale Casei Naţionale de Pensii Publice, prin sistemul informatic al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în condiţiile în care persoanele prevăzute la art. 20 şi 22^1 din lege solicită şi îşi exprimă expres acordul în acest sens.(2^2) Prevederile alin. (2^1) se aplică de la data la care documentele justificative sunt disponibile electronic Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin sistemele informatice, dată care se face publică pe pagina de internet a instituţiei."4. La articolul 19^1, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) În situaţia consilierilor locali, judeţeni sau ai municipiului Bucureşti, care realizează venituri reprezentând indemnizaţie de şedinţă, în condiţiile în care pentru aceste persoane şi asupra veniturilor respective există obligaţia de plată a contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform prevederilor legale, perioada reprezentând luna în care se realizează astfel de venituri şi în care se datorează contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform prevederilor legale, constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj."5. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Cererile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi la art. 31 se pot transmite şi prin fax, prin e-mail sau prin poştă."6. La articolul 43^2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se prezintă fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, fie prin fax sau e-mail."7. La articolul 45 alineatul (1), partea introductivă şi literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Pentru acordarea primelor de mobilitate prevăzute la art. 74 şi 75 din lege, persoanele vor depune sau vor transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, următoarele documente, după caz:............................................................... b) actul de identitate, care să ateste domiciliul. În cazul în care persoanele optează pentru depunerea documentelor la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, actul de identitate se prezintă în original sau în copie legalizată în vederea efectuării, de către personalul agenţiei, a unei copii certificate pentru conformitate cu originalul. În cazul în care persoanele optează pentru transmiterea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, actul de identitate se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către titular; c) dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, pe suport hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea;"8. La articolul 60^2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se prezintă în original pentru certificare de funcţionarul public al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, iar copiile certificate se păstrează de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti."9. La articolul 60^2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. a), b), e) şi f) se pot prelua direct de la autorităţile şi instituţiile competente, la solicitarea tinerilor cu risc de marginalizare socială, fiind acceptate inclusiv documentele eliberate în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat."10. După articolul 61^2 se introduce un nou articol, articolul 61^3, cu următorul cuprins:"Art. 61^3. - (1) În cazul în care angajatorii care au încheiat convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru a beneficia de drepturi băneşti lunare, acordate, potrivit prevederilor legale, sub formă de scutiri de la plata contribuţiei sau deduceri din contribuţia pe care angajatorul are obligaţia de a o plăti lunar la bugetul asigurărilor pentru şomaj sau angajatorii care beneficiază, conform prevederilor legale, de reducerea sumei reprezentând contribuţia datorată de angajator bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege, îşi schimbă sediul sau, după caz, domiciliul ori reşedinţa şi, prin urmare, sunt înregistraţi fiscal la un alt organ fiscal teritorial subordonat Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în perioada în care, după caz: beneficiază, conform prevederilor legale, de respectivele drepturi băneşti sau au obligaţia legală de a menţine raporturile de muncă, dosarul care conţine documentele în baza cărora se acordă sau au fost acordate drepturile băneşti respective se transferă în copie certificată conform cu originalul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază se află sediul, domiciliul sau reşedinţa. (2) Transferul dosarului prevăzut la alin. (1) se realizează în baza comunicării scrise a angajatorului către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cu care a încheiat convenţia sau a stabilit acordarea reducerii sumei reprezentând contribuţia datorată de angajator bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege şi verificării informaţiilor electronic, prin sistem informatic sau orice altă modalitate, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi după caz, la Oficiul Naţional pentru Registrul Comerţului sau la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, după caz, sau la unităţile teritoriale ale acestora. (3) Comunicarea prevăzută la alin. (2) se poate depune la sediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail. (4) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază se află noul sediu, domiciliu sau reşedinţă şi înregistrarea fiscală a angajatorului va acorda drepturile băneşti respective de care mai poate beneficia angajatorul, cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementează acordarea acestora, şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care a încheiat convenţia sau a stabilit acordarea reducerii sumei reprezentând contribuţia datorată de angajator bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege."11. La anexa nr. 13, paragraful 5, "Completat şi semnat în faţa noastră.", şi paragraful 6, "Semnătura", precum şi explicaţia aferentă paragrafului 6 "****) ......." se elimină.  +  Articolul IINormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 80^1, cu următorul cuprins:"Art. 80^1. - Durata instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru fiecare dintre cele 3 faze prevăzute la art. 77 şi pentru instruirea periodică efectuată suplimentar celei programate prevăzută la art. 98, nu va fi mai mică de 1 oră şi se stabileşte prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 8, datat şi aprobat de către angajator."2. La articolul 87, alineatul (2) se abrogă.3. La articolul 87, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Persoanelor prevăzute la art. 82 li se vor prezenta succint activităţile, riscurile şi măsurile de prevenire şi protecţie din întreprindere şi/sau unitate."4. La articolul 92, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Durata instruirii la locul de muncă se stabileşte de către angajator, împreună cu: a) conducătorul locului de muncă respectiv; sau b) lucrătorul desemnat; sau c) serviciul intern de prevenire şi protecţie; sau d) serviciul extern de prevenire şi protecţie."5. La articolul 96, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Intervalul dintre două instruiri periodice şi periodicitatea verificării instruirii vor fi stabilite prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) pct. 8, în funcţie de condiţiile locului de muncă şi/sau postului de lucru."6. Articolul 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 99. - Durata instruirii periodice prevăzute la art. 98 se stabileşte de către angajator, împreună cu: a) conducătorul locului de muncă respectiv; sau b) lucrătorul desemnat; sau c) serviciul intern de prevenire şi protecţie; sau d) serviciul extern de prevenire şi protecţie."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ----------------

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Ministrul pentru consultare publică şi dialog civic,

  Victoria-Violeta Alexandru

  Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

  Delia Popescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 19 octombrie 2016.Nr. 767.-------