MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 13 octombrie 2016privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 între Regatul Norvegiei, denumit în continuare Norvegia, şi Guvernul României, denumit în continuare stat beneficiar, denumite în continuare împreună părţi
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016  Notă

  ──────────

  Publicat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.101 din 19 octombrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 21 octombrie 2016.

  ──────────
  Întrucât Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 stabileşte un mecanism financiar (denumit în continuare Mecanismul financiar norvegian 2014-2021) prin care Norvegia contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European,întrucât Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 urmăreşte întărirea relaţiilor dintre Norvegia şi statul beneficiar în beneficiul reciproc al cetăţenilor lor,întrucât cooperarea sporită între Norvegia şi statul beneficiar va contribui la asigurarea unei Europe stabile, paşnice şi prospere, pe baza bunei guvernări, instituţiilor democratice, statului de drept, respectării drepturilor omului şi dezvoltării durabile,întrucât părţile sunt de acord să stabilească un cadru de cooperare pentru a asigura implementarea eficace a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Obiective1. Obiectivele generale ale Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 sunt de a contribui la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la întărirea relaţiilor bilaterale dintre Norvegia şi statele beneficiare prin contribuţii financiare în sectoarele prioritare enumerate în paragraful 2. Prin urmare, părţile semnatare ale prezentului memorandum de înţelegere vor depune eforturi pentru a selecta pentru finanţare programe ce contribuie la atingerea acestor obiective.2. Contribuţia financiară este alocată pentru următoarele sectoare prioritare: a) Inovare, cercetare, educaţie şi competitivitate; b) Incluziune socială, ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor şi combaterea sărăciei; c) Mediu, energie, schimbări climatice şi economie cu emisii reduse de carbon; d) Cultură, societate civilă, bună guvernare şi drepturi şi libertăţi fundamentale; şi e) Justiţie şi afaceri interne.  +  Articolul 2Cadru legalPrezentul memorandum de înţelegere se citeşte corelat cu următoarele documente care, împreună cu prezentul memorandum de înţelegere, constituie cadrul legal al Mecanismului financiar norvegian 2014-2021: a) Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 (denumit în continuare Acordul); b) Regulamentul privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 (denumit în continuare Regulamentul) emis de Norvegia în conformitate cu articolul 10.5 din Acord; c) acordurile de program ce se vor încheia pentru fiecare program; şi d) ghidurile adoptate de Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe (denumit în continuare MNAE) în conformitate cu Regulamentul.  +  Articolul 3Cadrul financiar1. În conformitate cu articolul 2.1 din Acord, suma totală a contribuţiei financiare este de 1.253,7 milioane euro în tranşe anuale de 179,1 milioane euro pe parcursul perioadei cuprinse între 1 mai 2014 şi 30 aprilie 2021 inclusiv.2. În conformitate cu articolul 6 din Acord, o sumă totală de 227.300.000 euro va fi pusă la dispoziţia statului beneficiar pe perioada menţionată în paragraful 1.3. În conformitate cu articolul 3.2.b) din Acord, 1% din suma totală menţionată în paragraful 2 este rezervat pentru fondul pentru promovarea muncii decente şi a dialogului tripartit.4. În conformitate cu articolul 10.4 din Acord şi articolul 1.9 din Regulament, costurile de management ale Norvegiei se suportă din suma totală menţionată mai sus. În Regulament sunt stabilite prevederi suplimentare în acest sens. Suma netă a alocării ce va fi pusă la dispoziţia statului beneficiar este de 210.252.500 euro.  +  Articolul 4Roluri şi responsabilităţi1. Norvegia va pune la dispoziţie fonduri pentru sprijinirea programelor eligibile propuse de statul beneficiar şi agreate de MNAE în cadrul sectoarelor prioritare enumerate în articolul 3.1 din Acord şi în cadrul ariilor de program enumerate în anexa la Acord. Norvegia şi statul beneficiar vor coopera pentru elaborarea notelor conceptuale ce definesc cuprinderea şi rezultatele aşteptate pentru fiecare program.2. Statul beneficiar asigură cofinanţarea completă a programelor ce beneficiază de sprijin prin Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 în conformitate cu anexa B şi cu acordurile de program.3. MNAE gestionează Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 şi adoptă decizii cu privire la acordarea asistenţei financiare în conformitate cu Regulamentul.4. MNAE este asistat de Oficiul Mecanismului Financiar (denumit în continuare OMF). OMF este responsabil pentru derularea operaţiunilor curente ale Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 şi serveşte drept punct de contact.  +  Articolul 5Desemnarea autorităţilorStatul beneficiar a autorizat un punct naţional de contact să acţioneze în numele său. Punctul naţional de contact deţine responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, precum şi pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 în statul beneficiar în conformitate cu Regulamentul. În conformitate cu articolul 5.2 al Regulamentului, în anexa A se desemnează punctul naţional de contact, Autoritatea de certificare, Autoritatea de audit şi Autoritatea pentru nereguli.  +  Articolul 6Cadrul multianual de programare1. În conformitate cu articolul 2.5 din Regulament, părţile au convenit asupra cadrului de implementare constituit din următorii parametri financiari şi substanţiali: a) o listă a programelor convenite şi a contribuţiei financiare din partea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 pentru fiecare program; b) identificarea programelor, a obiectivelor acestora, a principalului scop al acestora, după caz, rata de finanţare pe program, ambiţiile bilaterale, precum şi domeniile speciale de interes referitoare la grupurile-ţintă, zone geografice sau alte elemente; c) identificarea operatorilor de program, după caz; d) identificarea partenerilor de program din Norvegia, după caz; e) identificarea organizaţiilor internaţionale partenere, după caz; f) identificarea proiectelor predefinite ce vor fi incluse în programele relevante.2. Cadrul de implementare este descris în anexa B.  +  Articolul 7Fondul pentru relaţii bilateraleÎn conformitate cu prevederile articolului 4.6 din Regulament, statele beneficiare rezervă fonduri pentru întărirea relaţiilor bilaterale dintre Norvegia şi statul beneficiar. Punctul naţional de contact administrează utilizarea Fondului pentru relaţii bilaterale şi înfiinţează un Comitet Comun pentru Fondurile Bilaterale în conformitate cu prevederile articolului 4.2 din Regulament.  +  Articolul 8Reuniuni anualeÎn conformitate cu articolul 2.7 al Regulamentului, între MNAE şi punctul naţional de contact va avea loc o reuniune anuală. În cadrul reuniunii anuale, MNAE şi punctul naţional de contact analizează progresul înregistrat pe parcursul perioadei anterioare de raportare şi convin asupra măsurilor necesare ce vor fi întreprinse. Reuniunea anuală reprezintă un forum de discuţii pentru aspecte de interes bilateral.  +  Articolul 9Modificarea anexelorAnexele A şi B pot fi modificate prin schimb de scrisori între MNAE şi punctul naţional de contact.  +  Articolul 10Controlul şi accesul la informaţiiMNAE, Oficiul Auditorului General al Norvegiei şi reprezentanţii acestora au dreptul de a susţine misiuni tehnice sau financiare sau de evaluare pe care le consideră necesare pentru a urmări planificarea, implementarea şi monitorizarea programelor şi a proiectelor precum şi utilizarea fondurilor. Statul beneficiar va furniza tot sprijinul, informaţiile şi documentele necesare.  +  Articolul 11Principii directoare1. Implementarea prezentului memorandum de înţelegere este guvernată, sub toate aspectele sale, de Regulament, cu modificările ulterioare.2. Urmărirea obiectivelor Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 se realizează în cadrul unei cooperări strânse între Norvegia şi statul beneficiar. Părţile sunt de acord să aplice cel mai înalt grad de transparenţă, responsabilitate şi eficienţă economică, precum şi principiile bunei guvernări, parteneriatului şi guvernării pe mai multe niveluri, dezvoltării durabile, egalităţii între genuri şi egalităţii de şanse în toate fazele de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.3. Statul beneficiar va lua măsuri proactive pentru a asigura respectarea acestor principii la toate nivelurile implicate în implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.4. Nu mai târziu de 31 decembrie 2020, părţile semnatare ale prezentului memorandum de înţelegere vor analiza progresul înregistrat în implementarea prezentului memorandum de înţelegere şi vor agrea asupra realocărilor în cadrul sau între programe, după caz. Concluziile acestei analize vor fi luate în considerare de către punctul naţional de contact cu ocazia transmiterii propunerii cu privire la alocarea rezervei menţionate în articolul 1.11 din Regulament.  +  Articolul 12Intrarea în vigoarePrezentul memorandum de înţelegere intră în vigoare în ziua următoare datei ultimei semnături.Prezentul memorandum de înţelegere este semnat în două exemplare originale în limba engleză.Semnat la Bucureşti pe 13 octombrie 2016Pentru Regatul Norvegiei,Elsbeth Tronstad(semnătură indescifrabilă)Semnat la Bucureşti pe 13 octombrie 2016Pentru Guvernul României,Cristian Ghinea(semnătură indescifrabilă)  +  Anexa AStructurile naţionale de management şi control1. Punctul naţional de contactDirecţia generală mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile (DGMIFN) îndeplineşte rolul de punct naţional de contact.DGMIFN este o direcţie generală din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, condusă de un director general şi sub coordonarea unui secretar de stat. Pe lângă atribuţiile de punct naţional de contact, DGMIFN este desemnată ca autoritate de plată pentru Programul de cooperare elveţiano-român şi deţine diverse funcţii în cadrul mai multor programe finanţate din fonduri europene.Directorul general al Direcţiei generale mecanisme şi instrumente financiare nerambursabile îndeplineşte rolul de şef al punctului naţional de contact.Rolul şi responsabilităţile punctului naţional de contact sunt prevăzute în Regulament, cu precădere la articolul 5.3.2. Autoritatea de certificareAutoritatea de certificare şi plată (ACP) îndeplineşte rolul de Autoritate de certificare.Autoritatea de certificare şi plată este o direcţie generală în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi sub coordonarea unui secretar de stat.ACP îndeplineşte rolul de organism executiv al responsabilului naţional pentru autorizarea finanţării (RNA) pentru fondurile europene de preaderare şi Autoritate de certificare pentru fondurile structurale şi de coeziune.Directorul general al Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice îndeplineşte rolul de şef al Autorităţii de certificare.Rolul şi responsabilităţile Autorităţii de certificare sunt prevăzute în Regulament, cu precădere la articolul 5.4.3. Autoritatea de auditUnitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) îndeplineşte rolul de Autoritate de audit.UCAAPI este o direcţie în cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi direct subordonată Ministrului Finanţelor Publice.UCAAPI este autoritatea naţională responsabilă pentru pregătirea şi implementarea strategiei şi cadrului normativ general pentru auditul public intern şi evaluarea activităţii auditului public intern, prin efectuarea de misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale şi autoritate de audit pentru Programul de cooperare elveţiano-român.Directorul UCAAPI îndeplineşte rolul de şef al Autorităţii de audit.Rolul şi responsabilităţile Autorităţii de audit sunt prevăzute în Regulament, cu precădere la articolul 5.5.Autoritatea de audit este independentă din punct de vedere funcţional de punctul naţional de contact şi de Autoritatea de certificare.4. Autoritatea pentru nereguliAutoritatea de certificare şi plată (ACP) îndeplineşte rolul de Autoritate pentru nereguli.Autoritatea de certificare şi plată este organizată ca direcţie generală în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, condusă de un director general şi sub coordonarea unui secretar de stat.Rolul şi responsabilităţile Autorităţii pentru nereguli sunt prevăzute în Regulament, cu precădere la articolul 12.3.5. Raportul strategicÎn conformitate cu prevederile articolului 2.6 din Regulament, punctul naţional de contact va transmite anual către MNAE un Raport strategic cu privire la implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 în statul beneficiar. Raportul strategic va fi transmis MNAE cu cel puţin două luni înainte de reuniunea anuală, dacă nu se convine altfel.6. Organigramă┌───────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────────┐│ MINISTERUL FONDURILOR │ │ MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ││ EUROPENE │ │ ││ │ │ Ministrul finanţelor publice ││ Ministrul fondurilor │ │ ││ europene │ │ │└───────────────────────┘ └────────────────────────────────────────────┘           ^ ^ ^           │ │ │           v v │┌──────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ ││ │ │ │ ││ Secretar de stat │ │ Secretar de stat │ │└──────────────────────┘ └──────────────────────┘ │           │ │ │           v v v┌────────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ ┌──────────────────────┐│ Direcţia generală │ │ Direcţia generală │ │ Unitatea Centrală de ││mecanisme şi instrumente│ │ Autoritatea de │ │ Armonizare pentru ││ financiare │ │ certificare şi plată │ │Auditul Public Intern ││ nerambursabile │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ Director general │ │ Director general │ │ Director │└────────────────────────┘ └──────────────────────┘ └──────────────────────┘           ^ ^ ^           │ │ │           v v v┌──────────────────────┐ ┌─────────────┬─────────────┐ ┌─────────────────┐│ PUNCTUL NAŢIONAL │ │ AUTORITATEA │ AUTORITATEA │ │ AUTORITATEA ││ DE CONTACT │ │ DE │ PENTRU │ │ DE ││ │ │ CERTIFICARE │ NEREGULI │ │ AUDIT │└──────────────────────┘ └─────────────┴─────────────┘ └─────────────────┘  +  Anexa BCadrul de implementareÎn conformitate cu prevederile articolului 2.5 din Regulament, părţile semnatare ale acestui memorandum de înţelegere au convenit asupra cadrului de implementare descris în prezenta anexă.1. Parametrii financiari ai cadrului de implementare*Font 9*┌───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┐│ │ │ Contribuţia │ ││ │ ROMÂNIA │ Mecanismului │ Contribuţia ││ │ │ financiar │ naţională │├───┼────────────────────────────────────────────────────┤ norvegian │ (euro) ││ │ Programe │ (euro) │ │├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ 1 │Dezvoltarea afacerilor, inovare şi IMM-uri │ 20.000.000│ Nu este cazul.│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ 2 │Cercetare │ 25.000.000│ 4.411.765│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ 3 │Dialog social - muncă decentă │ 2.273.000│ Nu este cazul.│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ 4 │Dezvoltare locală şi reducerea sărăciei, creşterea │ │ ││ │incluziunii romilor │ 45.000.000│ 7.941.176│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ 5 │Energie regenerabilă, eficienţă energetică, │ │ ││ │securitate energetică │ 32.933.500│ Nu este cazul.│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ 6 │Justiţie │ 45.000.000│ 7,941,176│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ 7 │Afaceri interne │ 24.000.000│ 4.235.294│├───┼────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┤│ │Alte alocări │├───┼────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┤│ │Asistenţă tehnică acordată statului beneficiar │ │ ││ │(art. 1.10) │ 1.500.000│ Nu este cazul.│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │Rezervă (art. 1.11) │ 10.000.000│ Nu este cazul.│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │Rezerva pentru finalizarea proiectelor din cadrul │ │ ││ │MF 2009-2014 (art. 1.12) │Nu este cazul.│ Nu este cazul.│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │Fondul pentru relaţii bilaterale (art. 4.6.1) │ 4.546.000│ Nu este cazul.│├───┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤│ │Alocarea netă pentru România │ 210.252.500│ 24.529.412│└───┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┘2. Domenii specifice de interesRelaţiile bilaterale dintre Norvegia şi România vor fi întărite cu scopul de a stimula şi dezvolta cooperarea pe termen lung în cadrul tuturor domeniilor enumerate în anexa la Acord. Reprezintă, de asemenea, o ambiţie întărirea cooperării bilaterale la nivel politic şi european în domeniile de interes comun.Părţile semnatare ale acestui memorandum de înţelegere sunt de acord ca, pe lângă măsurile implementate în cadrul Programului "Dezvoltare locală şi reducerea sărăciei, creşterea incluziunii romilor", cel puţin 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale programelor: "Cercetare", "Justiţie" şi "Afaceri interne" şi ale programelor "Cercetare", "Educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriat pentru tineri", "Provocări în sănătatea publică la nivel european" şi "Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb cultural" din cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021 să fie destinate îmbunătăţirii situaţiei romilor. Părţile vor cădea de comun acord asupra modului în care poate fi atinsă această ţintă printr-un plan coordonat de punctul naţional de contact.3. Parametri substanţiali ai cadrului de implementareProgramele descrise mai jos se vor implementa cu condiţia aprobării de către MNAE, în conformitate cu prevederile articolul 6.3 din Regulament.A. Program: Dezvoltarea afacerilor, inovare şi IMM-uri*Font 9*Obiectivul programului: Creare de valoare crescută şi dezvoltare durabilăGrantul programului: 20.000.000 euroCofinanţarea programului: Nu este cazul.Operator de program: OMF, în conformitate cu prevederile articolului 6.13 din                              Regulament. Innovation Norway este desemnat operator de fond                              în conformitate cu paragraful 4 al articolului 6.13 din                              Regulament.Arie de program: Dezvoltarea afacerilor, inovare şi IMM-uriDomenii speciale de interes: Se poate avea în vedere desemnarea unui partener naţional de                              program pentru întărirea capacităţii şi transferul de                              cunoştinţe.                              În elaborarea notei conceptuale şi în timpul implementării                              programului, operatorul de program va avea în vedere                              asigurarea sinergiei cu programul "Cercetare", programul                              "Educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriat pentru tineri",                              programul "Energie regenerabilă, eficienţă energetică,                              securitate energetică" şi alte programe, dacă este cazul.Ambiţii bilaterale: 200.000 euro din fondul pentru relaţii bilaterale se alocă                              programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor                              Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca                              fonduri suplimentare către program.Programul va fi implementat în corelare cu programul "Dezvoltarea afacerilor, inovare şi IMM-uri" implementat în cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021.B. Program: Cercetare*Font 9*Obiectivul programului: Intensificarea dezvoltării cunoştinţelor bazate pe cercetareGrantul programului: 25.000.000 euroCofinanţarea programului: 4.411.765 euroOperator de program: Unitatea executivă pentru finanţarea învăţământului                              superior, a cercetării, dezvoltării şi inovării (UEFISCDI)Partener(i) de programdin statul donator: Consiliul de cercetare din Norvegia (NFR), Centrul islandez                              pentru cercetare (RANNIS)Arie de program: CercetareDomenii speciale de interes: Programul va include, printre altele, sprijin pentru                              cercetare în următoarele domenii: energie, mediu, sănătate,                              ştiinţe sociale şi umaniste, inclusiv studii de gen şi de                              incluziune socială.                              Programul va sprijini cercetarea fundamentală şi aplicată                              selectată pe baza excelenţei în cercetare.                              Programul va contribui la îmbunătăţirea situaţiei romilor şi                              la atingerea ţintei specificate în secţiunea 2 "Domenii                              specifice de interes" din prezenta anexă.                              În elaborarea notei conceptuale şi în timpul implementării                              programului, operatorul de program va avea în vedere                              asigurarea sinergiei cu programul "Dezvoltarea afacerilor,                              inovare şi IMM-uri", programul "Educaţie, burse, ucenicie şi                              antreprenoriat pentru tineri", programul "Energie                              regenerabilă, eficienţă energetică, securitate energetică"                              (implementate în cadrul Mecanismului financiar SEE                              2014-2021) şi alte programe, dacă este cazul.Ambiţii bilaterale: 200.000 euro din fondul pentru relaţii bilaterale se alocă                              programului. Această prevedere nu limitează dreptul                              membrilor Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de                              a aloca fonduri suplimentare către program.Programul va fi implementat în corelare cu programul "Cercetare" implementat prin Mecanismul financiar SEE 2014-2021.C. Program: Dialog social - muncă decentă*Font 9*Obiectivul programului: Consolidarea cooperării tripartite între organizaţii ale                              angajatorilor, sindicate şi autorităţi publice şi                              promovarea muncii decenteGrantul programului: 2.273.000 euroCofinanţarea programului: Nu este cazul.Operator de program: OMF, în conformitate cu prevederile articolului 6.13 din                              Regulament. Innovation Norway este desemnat operator de                              fond în conformitate cu paragraful 4 al articolului 6.13                              din Regulament.Arie de program: Dialog social - muncă decentăD. Program: Dezvoltare locală şi reducerea sărăciei, creşterea incluziunii romilor*Font 9*Obiectivul programului: Întărirea coeziunii economice şi socialeGrantul programului: 45.000.000 euroCofinanţarea programului: 7.941.176 euroOperator de program: Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)Partener(i) de programdin statul donator: Asociaţia Autorităţilor Locale şi Regionale din Norvegia (KS)Partener(i) organizaţiiinternaţionale: Consiliul Europei (CoE)Arii de program: Dezvoltare locală şi reducerea sărăciei                              Emanciparea şi incluziunea romilor                              Drepturile omului - implementare naţională                              Copii şi tineri în situaţie de risc                              Bună guvernare, instituţii responsabile, transparenţăDomenii speciale de interes: Programul va include măsuri ce vizează componente de educaţie,                              inclusiv combaterea abandonului şcolar timpuriu, îmbunătăţirea                              locuinţelor, ocupare şi sănătate.                              Vor fi prioritare municipalităţile din zonele dezavantajate cu                              un procent ridicat de romi.                              Programul va consolida implementarea la nivel naţional a                              standardelor şi normelor cu privire la drepturile omului, cu                              accent pe legislaţia antidiscriminare.                              La elaborarea notei conceptuale se va avea în vedere                              posibilitatea de a predefini proiect(e) cu Consiliul Europei                              şi, dacă este cazul, alţi actori internaţionali.                              La elaborarea notei conceptuale se va avea în vedere                              posibilitatea de a predefini proiect(e) cu Organizaţia pentru                              Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).                              Minimum 20 de milioane euro sunt rezervate pentru dezvoltarea                              rezultatelor proiectelor finanţate prin programul "Reducerea                              sărăciei" din cadrul Mecanismului financiar norvegian                              2009-2014. Modalităţile, inclusiv proiectele predefinite, vor                              fi specificate în timpul dezvoltării notei conceptuale.                              În nota conceptuală se va identifica un nivel maxim al                              fondurilor ce se pot aloca pentru infrastructură ("hard                              measures") din totalul cheltuielilor eligibile aferente                              programului.                              Punctul naţional de contact şi operatorul de program vor                              transmite un plan de asigurare a unei capacităţi de management                              al programului adecvate a operatorului de program, nu mai                              târziu de transmiterea notei conceptuale a programului.Ambiţii bilaterale: 150.000 euro din fondul pentru relaţii bilaterale se alocă                              programului. Această prevedere nu limitează dreptul                              membrilor Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a                              aloca fonduri suplimentare către program.Programul va fi implementat în corelare cu programul "Dezvoltare locală şi reducerea sărăciei, creşterea incluziunii romilor" implementat prin Mecanismul financiar SEE 2014-2021.E. Program: Energie regenerabilă, eficienţă energetică, securitate energetică*Font 9*Obiectivul programului: Energie cu emisii reduse de carbon şi îmbunătăţirea                              securităţii furnizăriiGrantul programului: 32.933.500 euroCofinanţarea programului: Nu este cazul.Operator de program: OMF, în conformitate cu prevederile articolului 6.13 din                              Regulament. Innovation Norway este desemnat ca operator de                              fond în conformitate cu prevederile paragrafului 4 articolului                              6.13 din Regulament.Partener(i) de programdin statul beneficiar: Ministerul Energiei Ministerul Mediului, Apelor şi PădurilorPartener(i) de program dinstatul donator: Autoritatea Naţională pentru Energie (OS)                              Directoratul pentru Energie şi Resurse de Apă din Norvegia                              (NVE)Arii de program: Energie regenerabilă, eficienţă energetică, securitate                              energeticăDomenii speciale de interes: Soluţiile de furnizare a electricităţii în zonele unde                              racordarea la reţeaua de electricitate nu este fezabilă cu                              scopul de a creşte accesul la energie pentru cel puţin 5.000                              de gospodării constituie un domeniu special de interes.                              Cercetarea şi dezvoltarea legate de energie regenerabilă,                              eficienţă energetică, securitate energetică constituie un                              domeniu special de interes.                              În elaborarea notei conceptuale şi în timpul implementării                              programului, operatorul de program va avea în vedere                              asigurarea sinergiei cu programul "Dezvoltarea afacerilor,                              inovare şi IMM-uri", programul "Cercetare", programul                              "Educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriat pentru tineri"                              (implementate în cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021)                              şi alte programe, dacă este cazul.Ambiţii bilaterale: 200.000 euro din fondul pentru relaţii bilaterale se alocă                              programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor                              Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca                              fonduri suplimentare către program.Programul va fi implementat în corelare cu programul "Energie regenerabilă, eficienţă energetică, securitate energetică" implementat prin Mecanismul financiar SEE 2014-2021.F. Program: Justiţie*Font 9*Obiectivul programului: Consolidarea statului de dreptGrantul programului: 45.000.000 euroCofinanţarea programului: 7.941.176 euroOperator de program: Ministerul JustiţieiPartener(i) de programdin statul donator: Ministerul Norvegian al Justiţiei (NMOJ)                              Directoratul Serviciilor Corecţionale Norvegiene (KDI)                              Administraţia Norvegiană a Instanţelor (DA)Organizaţie internaţionalăparteneră: Consiliul Europei (CoE)Arii de program: Servicii corecţionale şi arest preventiv                              Eficacitatea şi eficienţa sistemului judiciar, consolidarea                              statului de drept                              Violenţă domestică şi de gen                              Bună guvernare, instituţii responsabile, transparenţăDomenii speciale de interes: Nu mai mult de 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale                              programului şi nu mai mult de 50% din totalul cheltuielilor                              eligibile ale ariei de program "Violenţa domestică şi de gen"                              vor fi alocate pentru infrastructură ("hard measures").                              Programul va include măsuri pentru creşterea utilizării                              sancţiunilor alternative la pedepsele privative de libertate.                              Programul va contribui la îmbunătăţirea situaţiei romilor şi                              va contribui la atingerea ţintei specificate în secţiunea 2                              "Domenii specifice de interes" din prezenta anexă.                              În elaborarea notei conceptuale şi în timpul implementării                              programului, operatorul de program va avea în vedere                              asigurarea sinergiei cu programul "Afaceri interne" pentru                              consolidarea sistemului judiciar, cu privire, printre altele,                              la accesul la justiţie, buna guvernare, violenţa de gen şi                              traficul cu fiinţe umane.                              Se vor asigura sinergii între ariile de program din cadrul                              acestui program în vederea consolidării sistemului judiciar,                              inter alia, cu privire la utilizarea sancţiunilor alternative                              pedepselor privative de libertate.                              Interacţiunea şi cooperarea cu organizaţii relevante din                              cadrul societăţii civile sunt încurajate.Ambiţii bilaterale: 250.000 euro din fondul pentru relaţii bilaterale se alocă                              programului. Această prevedere nu limitează dreptul membrilor                              Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de a aloca                              fonduri suplimentare către program.Proiecte predefinite: Programul va include următoarele proiecte predefinite:                              1. Servicii corecţionale                              Proiect privind crearea a cel mult cinci centre corecţionale                              pilot (posibil la Baia Mare, Vaslui, Iaşi, Târgu Mureş,                              Botoşani) care vor îmbunătăţi capacitatea de furnizare a                              serviciilor sociale de reintegrare către deţinuţi, foşti                              deţinuţi şi persoane supravegheate de serviciile de                              probaţiune, prin colaborarea dintre sistemele penitenciare                              şi de probaţiune şi autorităţile locale în România.                              Promotor de proiect: Administraţia Naţională a Penitenciarelor                              Parteneri de proiect din statul donator: se va stabili                              ulterior.                              Valoarea maximă a grantului: 31.870.000 euro                              2. Instruire şi consolidarea capacităţii în sistemul judiciar                              Proiect privind instruirea şi consolidarea capacităţii în                              sistemul judiciar, cu privire la, inter alia, conceptul de                              cultură judiciară europeană, Convenţia europeană a drepturilor                              omului şi dezvoltarea infrastructurii de instruire.                              Promotor de proiect: Consiliul Superior al Magistraturii/                              Institutul Naţional al Magistraturii                              Partener de proiect din statul donator: Administraţia                              Norvegiană a Instanţelor                              Valoarea minimă a grantului: 2.500.000 euro                              3. Proiect privind violenţa domestică şi de gen ce vizează                              recomandările Consiliului Europei conform Convenţiei de la                              Istanbul. Proiectul va fi conceput pentru a consolida sistemul                              judiciar în acest domeniu şi a asigura cooperarea cu                              societatea civilă.                              Promotor de proiect: se va stabili ulterior.                              Partener de proiect: se va stabili ulterior.                              Valoarea minimă a grantului: 2.500.000 euro                              4. Lupta împotriva criminalităţii şi corupţiei                              Proiect privind lupta împotriva criminalităţii, inclusiv a                              corupţiei, şi buna guvernare ce va asigura îmbunătăţirea,                              inter alia, a nivelului de cunoştinţe şi capacităţii                              personalului, precum şi a echipamentelor tehnice necesare                              pentru îndeplinirea acestor măsuri.                              Promotor de proiect: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de                              Casaţie şi Justiţie în parteneriat cu departamentele sale                              specializate, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de                              Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi                              Terorism                              Partener de proiect: se va stabili ulterior.                              Valoarea maximă a grantului: 4.250.000 euroG. Program: Afaceri interne*Font 9*Obiectivul programului: Consolidarea statului de dreptGrantul programului: 24.000.000 euroCofinanţarea programului: 4.235.294 euroOperator de program: Ministerul Afacerilor Interne (MAI)Partener(i) de programdin statul donator: Ministerul Norvegian al Justiţiei                               Directoratul Naţional de Poliţie ("POD")                               Directoratul Norvegian pentru Protecţie Civilă ("DSB")                               Directoratul Norvegian pentru Imigraţie ("UDI") - se va                               stabili ulterior.Organizaţie internaţionalăparteneră: Consiliul Europei (CoE)Arii de program: Cooperare poliţienească internaţională şi combaterea                               criminalităţii                               Azil şi migraţie                               Prevenire şi pregătire în caz de dezastruDomenii speciale de interes: Nu mai mult de 60% din cheltuielile totale eligibile ale                               programului vor fi alocate pentru infrastructură ("hard                               measures").                               Programul va contribui la îmbunătăţirea situaţiei romilor şi                               va contribui la atingerea ţintei specificate în secţiunea 2                               "Domenii specifice de interes" din prezenta anexă.                               În elaborarea notei conceptuale şi în timpul implementării                               programului, operatorul de program va avea în vedere                               asigurarea sinergiei cu programul "Justiţie" pentru                               consolidarea sistemului judiciar cu privire la, printre                               altele, accesul la justiţie, buna guvernare, violenţa de gen                               şi traficul cu fiinţe umane.                               Sinergiile între ariile de program din prezentul program se                               vor explora în faza de elaborare a notei conceptuale şi                               implementare a programului.                               Proiectele vor creşte interacţiunea şi cooperarea cu                               organizaţii relevante ale societăţii civile.Ambiţii bilaterale: 250.000 euro din fondul pentru relaţii bilaterale se alocă                               programului. Această prevedere nu limitează dreptul                               membrilor Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale de                               a aloca fonduri suplimentare către program.Proiecte predefinite: Programul va include următoarele proiecte predefinite:                               1. Proiect privind cooperarea poliţienească internaţională                               şi combaterea criminalităţii                               Proiectul va include cooperare bilaterală şi posibilitatea                               de a detaşa poliţişti români şi norvegieni, combaterea                               traficului şi infracţiunilor economice şi îmbunătăţirea                               capacităţii tehnice a poliţiei române şi a altor structuri                               specializate ale MAI pentru combaterea infracţionalităţii la                               standarde internaţionale.                               Promotor de proiect: Inspectoratul General al Poliţiei Române                               Parteneri de proiect din statul donator: se va stabili                               ulterior.                               Partener de proiect: se va stabili ulterior.                               Valoarea maximă a grantului: 10.000.000 euro                               2. Proiect privind azilul şi migraţia vizând în principal                               îmbunătăţirea condiţiilor pentru cei mai vulnerabili                               solicitanţi de azil, îmbunătăţirea calităţii facilităţilor                               de recepţie şi management al cazurilor şi a nivelului de                               pregătire în cazul unui aflux major de solicitanţi de azil.                               Promotor de proiect: Inspectoratul General pentru Imigrări                               Parteneri de proiect din statul donator: se va stabili                               ulterior.                               Partener de proiect: se va stabili ulterior.                               Valoarea maximă a grantului: 5.000.000 euro                               3. Prevenire şi pregătire în caz de dezastru (siguranţă                               nucleară şi radiologică)                               Proiect privind prevenirea şi pregătirea în caz de dezastru,                               inclusiv continuarea proiectului "Proiect de excelenţă                               regională pentru întărirea capacităţii de reglementare în                               domeniul siguranţei nucleare şi radiologice şi al pregătirii                               şi reacţiei la situaţii de urgenţă în România" finanţat în                               cadrul Mecanismului financiar norvegian 2009-2014.                               Promotor de proiect: Comisia Naţională pentru Controlul                               Activităţilor Nucleare (CNCAN)                               Partener de proiect: se va stabili ulterior.                               Partener de proiect din statul donator: Autoritatea                               Norvegiană de Protecţie împotriva Radiaţiilor ("NRPA")                               Valoarea maximă a grantului: 3.500.000 euro                               4. Prevenire şi pregătire în caz de dezastru (capacitate                               de urgenţă)                               Proiectul va viza în principal prevenirea şi reducerea                               riscului de dezastre şi a vulnerabilităţilor asociate,                               creşterea cooperării în domeniul prevenirii şi pregătirii în                               caz de dezastru între autorităţile române şi norvegiene                               relevante şi consolidarea capacităţi personalului dedicat                               situaţiilor de urgenţă, prin creşterea nivelului abilităţilor                               profesionale, crearea şi îmbunătăţirea infrastructurii de                               instruire şi creşterea capacităţii de primire a adăposturilor                               temporare.                               Promotor de proiect: Inspectoratul General pentru Situaţii de                               Urgenţă                               Partener de proiect din statul donator: se va stabili ulterior.                               Valoarea maximă a grantului: 5.000.000 euro------