HOTĂRÂRE nr. 41 din 19 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016  Având în vedere prevederile art. 10 alin. (3), art. 11 alin. (4) şi (5), precum şi ale art. 15 alin. (1)-(3) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile art. 33 alin. (4) şi ale art. 84 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare necesitatea prevenirii eventualelor disfuncţionalităţi ale Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal,în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) şi al art. 110 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 2 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prezentele norme metodologice se aplică la alegerile locale şi parlamentare."2. La articolul 3 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, literele c^1) şi c^2), cu următorul cuprins:"c^1) semnalează cazurile în care, potrivit evidenţelor prevăzute la alin. (2), persoanele care se prezintă la vot au confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă;c^2) semnalează cazurile în care este posibil ca actele de identitate ale alegătorilor să se afle în afara perioadei de valabilitate;"3. La articolul 3 alineatul (2), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:"c) lista alegătorilor care au confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă; d) lista alegătorilor care au comunicat Autorităţii Electorale Permanente pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă, din motive neimputabile acestora, precum şi situaţiile în care aceste documente nu le-au parvenit, până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei votării."4. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării, Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. transmite, în format electronic, Autorităţii Electorale Permanente lista alegătorilor care au confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă."5. La articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va asigura în sediul fiecărui birou electoral al secţiei de votare din ţară următoarele echipamente informatice şi mijloace de comunicaţii: a) câte un terminal informatic care să aibă integrate mecanisme de preluare automată şi manuală a datelor de identificare din zona de citire automată cu caractere identificabile optic din cărţile de identitate şi paşapoartele alegătorilor care se prezintă la vot; b) acces la Sistemul informatic central prin serviciile existente la sediul biroului electoral al secţiei de votare sau prin reţelele operatorilor de telefonie mobilă, după caz."6. La articolul 4, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (7^1) şi (7^2), cu următorul cuprins:"(7^1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va asigura pentru birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate comunicate de Autoritatea Electorală Permanentă câte două terminale informatice care să aibă integrate mecanisme de preluare automată şi manuală a datelor de identificare din zona de citire automată cu caractere identificabile optic din cărţile de identitate şi paşapoartele alegătorilor care se prezintă la vot.(7^2) Accesul la Sistemul informatic central prin serviciile existente la sediul biroului electoral al secţiei de votare sau prin reţelele operatorilor de telefonie mobilă din străinătate, după caz, este asigurat de către Ministerul Afacerilor Externe."7. La articolul 7^1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) La desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare se va avea în vedere şi activitatea desfăşurată la procesele electorale anterioare."8. La articolul 7^1, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Operatorii de calculator desemnaţi potrivit alin. (1), dar care nu sunt repartizaţi pe secţii de votare, îndeplinesc următoarele sarcini: a) acordă suport tehnic pentru asigurarea funcţionalităţii SIMPV, sub coordonarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; b) înlocuiesc operatorii de calculator repartizaţi pe secţii de votare în cazul în care aceştia nu îşi mai pot îndeplini atribuţiile."9. După articolul 7^1 se introduce un nou articol, articolul 7^2, cu următorul cuprins:"Art. 7^2. - (1) Operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate sunt desemnaţi pe baza propunerii Ministerului Afacerilor Externe. (2) La secţiile de votare din străinătate sunt desemnaţi, de regulă, câte doi operatori de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare. (3) Prevederile art. 7 şi 7^1 nu se aplică în cazul secţiilor de votare organizate în străinătate."10. La articolul 9 alineatul (1), litera d) se abrogă.11. La articolul 12, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) în cazul alegătorilor care deţin acte de identitate care conţin zonă de citire automată cu caractere identificabile optic, codul numeric personal se preia în mod automat prin scanarea sau fotografierea acestei zone; dacă data expirării actului de identitate este anterioară datei scrutinului, ADV va furniza mesajul «Atenţie! Este posibil ca actul de identitate să fie expirat.»;".12. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) În cazul prevăzut la art. 12 lit. a), operatorul de calculator are obligaţia de a preda, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi de a-i aduce la cunoştinţă mesajul apărut în interfaţa ADV. (2) Situaţia prevăzută la art. 12 lit. a) se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4."13. La articolul 18, din cuprinsul alineatului (1) se elimină termenul "generale".14. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), după ce validează operaţiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator predă, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziţiei la care este înscris alegătorul."15. La articolul 20, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) La momentul întoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al secţiei de votare care însoţeşte urna specială, operatorul de calculator reintroduce în ADV, în baza semnăturii din extrasul din lista electorală permanentă, lista electorală complementară sau din lista suplimentară, după caz, codul numeric personal al alegătorului care a votat prin intermediul urnei speciale."16. La articolul 21 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) pentru codul numeric personal al alegătorului care a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă şi nu se regăseşte în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 3 alin. (2) lit. d), mesajul va fi «Alegătorul ...... (Se trec numele şi prenumele.), cu CNP ......, a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă.»"17. La articolul 21, alineatele (2), (3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), după ce validează operaţiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator predă, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziţiei la care este înscris alegătorul. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), operatorul de calculator are obligaţia de a preda, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi de a-i aduce la cunoştinţă mesajul sau mesajele apărute în interfaţa ADV............................................................ (5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot. (6) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h) şi deciziile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4."18. La articolul 22 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) pentru codul numeric personal al alegătorului care a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă şi nu se regăseşte în niciuna dintre situaţiile prevăzute de art. 3 alin. (2) lit. d), mesajul va fi «Alegătorul ....... (Se trec numele şi prenumele.), cu CNP ......, a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă.»"19. La articolul 22, alineatele (2) - (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), după ce validează operaţiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, operatorul de calculator predă, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziţiei la care este înscris alegătorul. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), operatorul de calculator are obligaţia de a preda, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi de a-i aduce la cunoştinţă mesajul sau mesajele apărute în interfaţa ADV. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va contacta telefonic preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. (5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot. (6) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h) şi deciziile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4."20. La articolul 22, alineatul (7) se abrogă.21. La articolul 23, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) La momentul întoarcerii echipei de membri ai biroului electoral al secţiei de votare care însoţeşte urna specială, operatorul de calculator reintroduce în ADV, în baza semnăturii din extrasul din lista electorală permanentă sau din lista electorală suplimentară, după caz, codul numeric personal al alegătorului care a votat prin intermediul urnei speciale."22. La articolul 23, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică numai în cazul secţiilor de votare organizate pe teritoriul României."23. În anexa nr. 4, la note, după litera d) se introduc trei noi litere, literele e) - g), cu următorul cuprins:"e) SIMPV a semnalat faptul că alegătorul a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă; f) SIMPV a semnalat faptul că este posibil ca actul de identitate al persoanei care s-a prezentat la vot să fie expirat; g) SIMPV a semnalat faptul că persoana care s-a prezentat la vot nu este înscrisă în listele electorale permanente."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii

  Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Constantin-Florin Mituleţu-Buică

  Vicepreşedinte,

  Marian Muhuleţ
  Bucureşti, 19 octombrie 2016.Nr. 41.-----