HOTĂRÂRE nr. 740 din 5 octombrie 2016privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 21 octombrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 22 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2015,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea: a) cerinţelor esenţiale ale echipamentelor radio; b) condiţiilor de introducere pe piaţă, punere la dispoziţie pe piaţă şi/sau de punere în funcţiune a echipamentelor radio; c) condiţiilor şi cerinţelor cu privire la notificarea organismelor de evaluare a conformităţii. (2) Echipamentele radio care intră în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri nu fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 409/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a). (3) Prezenta hotărâre nu se aplică: a) echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1; b) echipamentelor radio utilizate exclusiv în cadrul activităţilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, inclusiv cel al protecţiei intereselor economice ale statului, dacă aceste interese se referă la siguranţa naţională, precum şi în cadrul activităţilor statului din domeniul dreptului penal.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. acreditare - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;2. clasă de echipamente radio - grupul care cuprinde anumite categorii de echipamente radio considerate similare în temeiul prezentei hotărâri şi interfeţele radio pentru care aceste echipamentele radio sunt destinate;3. comunicaţii radio - comunicaţiile prin intermediul undelor radio;4. distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanţul de distribuţie şi de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziţie pe piaţă un echipament radio;5. echipament radio - un produs electric sau electronic care emite şi/sau recepţionează intenţionat unde radio în scopul efectuării comunicaţiilor radio şi/sau radiodeterminării ori un produs electric sau electronic care trebuie să fie completat cu un accesoriu, cum ar fi o antenă, astfel încât să emită şi/sau să recepţioneze intenţionat unde radio în scopul efectuării comunicaţiilor radio şi/sau radiodeterminării;6. evaluarea conformităţii - procesul prin care se verifică dacă au fost îndeplinite cerinţele esenţiale prevăzute de prezenta hotărâre cu privire la un echipament radio;7. importator - orice persoană fizică sau juridică, stabilită în România sau în alt stat al Uniunii Europene, care introduce un echipament radio provenind dintr-o ţară terţă pe piaţa din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene;8. interfaţă radio - specificaţie tehnică cu privire la utilizarea reglementată a spectrului de frecvenţe radio;9. interferenţă prejudiciabilă - potrivit definiţiei prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare;10. introducere pe piaţă - punerea la dispoziţie pentru prima dată a unui echipament radio pe piaţa din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene;11. legislaţie de armonizare a Uniunii Europene - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;12. marcaj CE - un marcaj prin care producătorul indică faptul că echipamentul radio este în conformitate cu cerinţele aplicabile prevăzute în legislaţia de armonizare a Uniunii Europene care prevede aplicarea acestuia;13. operator staţie de radiocomunicaţii - orice persoană ce pune în funcţiune ori utilizează o staţie de radiocomunicaţii în condiţiile legii;14. operatori economici - producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul şi distribuitorul;15. organism de evaluare a conformităţii - organismul care prestează un serviciu public, în regim de putere publică, constând în activităţi de evaluare a conformităţii, inclusiv etalonare, testare, certificare şi inspecţie;16. organism naţional de acreditare - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;17. perturbaţie electromagnetică - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică;18. producător - orice persoană fizică sau juridică ce fabrică un echipament radio sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de echipament radio şi care comercializează acest echipament sub numele sau marca sa;19. punere în funcţiune - prima utilizare a echipamentului radio pe teritoriul Uniunii Europene de către utilizatorul final;20. punere la dispoziţie pe piaţă - furnizarea unui echipament radio pentru distribuţie, consum sau uz pe piaţa din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;21. radiodeterminare - determinarea poziţiei, vitezei şi/sau a altor caracteristici ale unui obiect ori obţinerea de informaţii referitoare la parametrii respectivi, cu ajutorul proprietăţilor de propagare a undelor radio;22. rechemare - orice măsură luată în vederea returnării unui echipament radio care a fost deja pus la dispoziţia utilizatorului final;23. reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică, stabilită în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acţiona în numele acestuia pentru îndeplinirea unor sarcini specifice;24. retragere - orice măsură luată cu scopul de a împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă a unui echipament radio din lanţul de aprovizionare şi de distribuţie;25. specificaţie tehnică - un document care stabileşte cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească echipamentul radio;26. standard armonizat - potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare aDeciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;27. trasabilitate - identificarea persoanelor responsabile de producerea, importul, achiziţia intracomunitară, introducerea pe piaţă şi punerea la dispoziţie pe piaţă a unui echipament radio;28. unde radio - unde electromagnetice ale căror frecvenţe sunt sub 3000 GHz şi care se propagă în spaţiu fără ghid artificial. (2) Prevederile alin. (1) se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Regulamentului (CE) nr. 765/2008.  +  Articolul 3 (1) Echipamentele radio trebuie construite astfel încât să fie în conformitate cu următoarele cerinţe esenţiale: a) protecţia sănătăţii şi a siguranţei persoanelor şi a animalelor domestice, precum şi protecţia bunurilor, incluzând obiectivele referitoare la cerinţele de siguranţă prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 409/2016, dar fără aplicarea unei limite de tensiune; b) un nivel adecvat al compatibilităţii electromagnetice astfel cum este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 487/2016. (2) Echipamentele radio trebuie să fie construite astfel încât să utilizeze în mod efectiv spectrul de frecvenţe radio şi să suporte utilizarea eficientă a acestuia pentru a se evita interferenţele prejudiciabile. (3) Echipamentele radio care aparţin anumitor categorii sau clase trebuie construite astfel încât să fie în conformitate şi cu următoarele cerinţe esenţiale: a) să interacţioneze cu accesoriile, în special cu încărcătoarele comune; b) să interacţioneze cu alte echipamente radio prin intermediul reţelelor; c) să poată fi conectate la interfeţe de tip corespunzător în cadrul Uniunii Europene; d) să nu afecteze reţeaua sau funcţionarea acesteia şi să nu folosească în mod necorespunzător resursele acesteia, cauzând o degradare inacceptabilă a serviciului; e) să încorporeze sisteme de protecţie care să asigure că datele cu caracter personal şi viaţa privată ale utilizatorului şi ale abonatului sunt protejate; f) să prezinte anumite caracteristici ce asigură protecţia împotriva fraudelor; g) să prezinte anumite caracteristici ce asigură accesul la serviciile de urgenţă; h) să prezinte anumite caracteristici ce facilitează utilizarea acestora de către persoanele cu dizabilităţi; i) să prezinte anumite caracteristici ce asigură faptul că un software poate fi instalat în echipamentul radio doar atunci când conformitatea ansamblului echipament radio-software a fost demonstrată.  +  Articolul 4 (1) Producătorii de echipamente radio şi de software care permit ca echipamentele radio să fie utilizate conform destinaţiei şi care fac parte din acele categorii sau clase de echipamente radio prevăzute de către Comisia Europeană trebuie să furnizeze Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, şi Comisiei Europene informaţii privind conformitatea combinaţiilor de echipament radio-software prevăzute cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se obţin în urma unei evaluări a conformităţii realizate potrivit prevederilor art. 18 şi 19 şi sunt prezentate sub forma unei declaraţii UE de conformitate care trebuie să cuprindă elementele prevăzute în anexa nr. 6. (3) În funcţie de combinaţiile specifice de echipament radio-software, informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să identifice în mod precis echipamentul radio şi software-ul evaluate şi să fie actualizate în permanenţă.  +  Articolul 5 (1) Începând cu data de 12 iunie 2018, producătorii au obligaţia să înregistreze, în sistemul pus la dispoziţie de Comisia Europeană, tipurile de echipamente radio aparţinând unor categorii de echipamente radio care prezintă un nivel scăzut de conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3. (2) Înregistrarea se realizează înainte ca echipamentele radio aparţinând categoriilor prevăzute la alin. (1) să fie introduse pe piaţă. (3) Pentru înregistrarea tipurilor de echipamente radio prevăzute la alin. (1), producătorii furnizează o parte sau, în cazul în care se justifică, toate elementele documentaţiei tehnice prevăzute la lit. a) şi d)-i) din anexa nr. 5.  +  Articolul 6 (1) Se admite punerea la dispoziţie pe piaţă, punerea în funcţiune şi/sau utilizarea doar a echipamentelor radio care, atunci când sunt corect instalate, întreţinute şi utilizate conform destinaţiei acestora, îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), expunerea şi/sau demonstraţiile, temporare, ale echipamentelor radio neconforme cu prevederile prezentei hotărâri sunt permise la târguri, expoziţii şi alte asemenea evenimente, sub condiţia existenţei unui semn vizibil care să menţioneze că astfel de echipamente radio nu pot fi puse la dispoziţie pe piaţă sau puse în funcţiune înainte de aducerea acestora în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. (3) Demonstraţiile de utilizare a echipamentelor radio pot avea loc numai cu condiţia adoptării măsurilor corespunzătoare, în condiţiile prevăzute de ANCOM, pentru evitarea interferenţelor prejudiciabile, a perturbaţiilor electromagnetice, precum şi a riscurilor privind sănătatea sau siguranţa persoanelor, a animalelor domestice ori a bunurilor.  +  Articolul 7 (1) Autorizarea punerii în funcţiune şi utilizării echipamentelor radio, în cazul respectării cerinţelor prezentei hotărâri, se realizează de către ANCOM în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Suplimentar condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1), ANCOM poate impune cerinţe cu privire la punerea în funcţiune şi/sau utilizarea echipamentelor radio, cerinţe referitoare la utilizarea frecvenţelor radio folosite, pentru motive legate de: a) utilizarea în mod efectiv şi eficient a spectrului de frecvenţe radio; b) evitarea interferenţelor prejudiciabile sau a perturbaţiilor electromagnetice; c) depăşirea nivelurilor de referinţă prevăzute conform legislaţiei privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice. (3) Cerinţele prevăzute la alin. (2) pot fi impuse fără ca acest lucru să fie în contradicţie cu prevederile art. 6 alin. (1), aplicabile echipamentului radio pentru punerea la dispoziţie pe piaţă, punerea în funcţiune şi/sau utilizarea echipamentului, ori cu condiţiile de utilizare a frecvenţelor radio stabilite conform legii. (4) În vederea respectării normelor privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice, punerea în funcţiune şi utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii sunt condiţionate de întocmirea documentaţiei ce cuprinde datele necesare cu privire la îndeplinirea cerinţei esenţiale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), inclusiv măsurători ale radiaţiilor electromagnetice neionizante. (5) În cazul staţiilor de radiocomunicaţii existente, documentaţia prevăzută la alin. (4) se întocmeşte în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. În cazul staţiilor de radiocomunicaţii ce urmează a fi instalate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, documentaţia se întocmeşte în termen de 30 de zile de la data punerii în funcţiune. (6) În vederea asigurării continue a cerinţei esenţiale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), staţiile de radiocomunicaţii sunt reverificate la intervale de maximum 24 de luni. În această situaţie, documentaţia prevăzută la alin. (4) este actualizată cu datele rezultate în urma reverificărilor. (7) ANCOM poate solicita în orice moment, în vederea respectării alin. (2) lit. c), prezentarea documentaţiei realizate potrivit prevederilor alin. (4)-(6).  +  Articolul 8ANCOM notifică, în conformitate cu procedura stabilită în Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare, interfeţele radio pe care intenţionează să le reglementeze, cu excepţia: a) interfeţelor radio care respectă pe deplin şi fără nicio divergenţă dispoziţiile deciziilor Comisiei Europene privind utilizarea armonizată a spectrului de frecvenţe radio, adoptate în temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvenţe radio); şi a b) interfeţelor radio care corespund unor echipamente radio ce pot fi puse în funcţiune şi utilizate fără restricţii pe teritoriul Uniunii Europene, în conformitate cu actele adoptate de către Comisia Europeană.  +  Articolul 9 (1) Nu poate fi împiedicată punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio care sunt conforme cu dispoziţiile prezentei hotărâri. (2) Pe teritoriul României sunt interzise fabricarea, importul, deţinerea, publicitatea, introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie pe piaţă, punerea în funcţiune şi/sau utilizarea echipamentelor radio sau dispozitivelor destinate să producă interferenţe prejudiciabile.  +  Capitolul II Obligaţiile operatorilor economici  +  Articolul 10Producătorii au următoarele obligaţii: a) să aplice pe echipamentele radio introduse pe piaţă numărul de înregistrare alocat de către Comisia Europeană fiecărui tip de echipament radio înregistrat conform art. 5; b) să se asigure că echipamentele radio introduse pe piaţă au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3; c) să se asigure că echipamentele radio sunt construite astfel încât să poată fi utilizate fără a se încălca cerinţele aplicabile privind utilizarea spectrului de frecvenţe radio; d) să întocmească documentaţia tehnică prevăzută la art. 23 şi să efectueze procedura relevantă de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 18 şi 19 sau să dispună efectuarea acestei proceduri; e) să întocmească declaraţia UE de conformitate şi să aplice marcajul CE, în cazul în care s-a demonstrat conformitatea echipamentului radio cu cerinţele aplicabile prin procedura de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 18 şi 19; f) să păstreze documentaţia tehnică şi declaraţia UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentelor radio; g) să întocmească proceduri care asigură conformitatea continuă a producţiei în serie cu prevederile prezentei hotărâri şi să se asigure că modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile echipamentului radio şi modificările standardelor armonizate, prevăzute la art. 17 alin. (1), sau ale altor specificaţii tehnice, în raport cu care se declară conformitatea echipamentului radio, se iau în considerare în mod corespunzător; h) să efectueze, în vederea protecţiei sănătăţii şi siguranţei utilizatorilor finali, ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de echipamentele radio, încercări tehnice prin sondaj asupra echipamentelor radio puse la dispoziţie pe piaţă, să investigheze şi, după caz, să păstreze un registru de reclamaţii privind echipamentele radio neconforme şi rechemări ale acestora; i) să informeze distribuitorii despre activităţile de monitorizare prevăzute la lit. h); j) să se asigure că pe echipamentele radio pe care le introduc pe piaţă este marcat tipul, lotul ori numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea lor; dacă dimensiunea sau natura echipamentelor radio nu permite acest lucru, să se asigure că informaţia solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte echipamentul radio; k) să indice pe echipamentele radio numele, denumirea comercială sau marca înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi; dacă dimensiunea sau natura echipamentelor radio nu permite acest lucru, aceste informaţii sunt furnizate pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte echipamentul radio; adresa menţionată de producător trebuie să indice un singur punct de contact, iar datele de contact trebuie să fie în limba română; l) să se asigure că echipamentele radio sunt însoţite de instrucţiuni de utilizare şi informaţii privind siguranţa, prevăzute la art. 11, redactate în limba română; m) să se asigure că fiecare echipament radio este însoţit de o copie a declaraţiei UE de conformitate sau de declaraţia UE de conformitate simplificată, redactată în limba română; declaraţia UE de conformitate simplificată trebuie să conţină adresa de internet exactă de unde se poate obţine textul integral al declaraţiei UE de conformitate; n) să menţioneze, pe ambalajul echipamentului radio şi în instrucţiunile de utilizare, restricţiile de punere în funcţiune, a zonelor ori regiunilor geografice în care este necesară o autorizare privind utilizarea spectrului de frecvenţe radio, dacă este cazul; o) să ia de îndată orice măsură corectivă necesară pentru a aduce echipamentul radio în conformitate, pentru a-l retrage şi/sau pentru a-l rechema, după caz, în cazul în care deţin indicii sau informaţii că un echipament radio pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri; p) să informeze imediat autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio dacă echipamentul radio pe care l-au introdus pe piaţă prezintă un risc, oferind detalii, în special, cu privire la neconformitate, la orice măsuri corective luate şi la rezultatul acestora; q) să furnizeze, la cererea motivată din partea autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio şi în termenul indicat de acestea, pe hârtie sau în format electronic, toate informaţiile şi documentaţia solicitate, necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentului radio cu prevederile prezentei hotărâri; r) să coopereze cu autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio, la solicitarea acestora, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele radio pe care aceştia le-au introdus pe piaţă.  +  Articolul 11 (1) Instrucţiunile prevăzute la art. 10 lit. l) vor fi clare, accesibile, inteligibile, relevante şi trebuie să includă: a) informaţii necesare privind utilizarea echipamentelor radio conform destinaţiei; b) o descriere a accesoriilor şi a componentelor, inclusiv a software-ului ce permite echipamentelor radio să funcţioneze conform destinaţiei; c) banda/benzile de frecvenţe radio în care funcţionează echipamentul radio ce emite intenţionat şi puterea maximă de radiofrecvenţă emisă în banda/benzile de frecvenţe radio în care acesta funcţionează. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate sub forma unui manual de utilizare redactat în limba română, în format hârtie. Informaţiile pot fi furnizate şi în format electronic, însă numai după acceptul exprimat de utilizatorul final.  +  Articolul 12 (1) Un producător poate decide numirea unui reprezentant autorizat printr-un mandat scris. (2) Obligaţiile prevăzute la art. 10 lit. b) şi d) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat. (3) Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile specificate în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele sarcini: a) păstrarea declaraţiei UE de conformitate şi a documentaţiei tehnice la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio timp de 10 ani după ce echipamentul radio a fost introdus pe piaţă; b) furnizarea, în urma unei cereri motivate din partea autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio, pe suport hârtie sau în format electronic, a tuturor informaţiilor şi a documentaţiei necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor radio; c) cooperarea cu autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio, la cererea acestora, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele radio vizate de obligaţiile mandatului reprezentantului autorizat.  +  Articolul 13Importatorii au următoarele obligaţii: a) să se asigure că echipamentele radio introduse pe piaţă sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri; b) să se asigure, înainte de introducerea pe piaţă a echipamentelor radio, că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii prevăzută la art. 18 şi 19 a fost îndeplinită de către producător şi că echipamentele radio sunt construite astfel încât să poată fi utilizate fără a se încălca cerinţele aplicabile privind utilizarea spectrului de frecvenţe radio stabilite conform legii; c) să se asigure că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că echipamentele radio poartă marcajul CE şi îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 21, că acestea sunt însoţite de informaţiile şi de documentele prevăzute la art. 10 lit. l)-n) şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la art. 10 lit. j)-k); d) să nu introducă pe piaţă echipamentul radio în cazul în care deţin indicii sau informaţii că acesta nu este conform cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3, înainte de a fi adus în conformitate, şi, din raţiuni de siguranţă, să informeze producătorul şi autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio; e) să indice pe echipamentul radio numele, denumirea comercială sau marca înregistrată şi adresa poştală la care pot fi contactaţi sau, dacă acest lucru nu este posibil, în cazul în care dimensiunea echipamentului radio nu permite acest lucru ori ar trebui să deschidă ambalajul pentru a-şi înscrie denumirea şi adresa pe echipamentul radio, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte echipamentul radio; datele de contact trebuie să fie în limba română; f) să se asigure că echipamentele radio însoţite de instrucţiunile de utilizare şi informaţiile privind siguranţa prevăzute la art. 10 lit. l) respectă cerinţele prevăzute în cadrul art. 11; g) să se asigure că, atât timp cât echipamentele radio se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acestora cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3; h) să efectueze, în vederea protecţiei sănătăţii şi siguranţei utilizatorilor finali, ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de echipamentele radio, încercări tehnice prin sondaj asupra echipamentelor radio puse la dispoziţie pe piaţă, să investigheze şi, după caz, să deţină un registru de reclamaţii privind echipamentele radio neconforme şi rechemări ale acestora; i) să informeze distribuitorii cu privire la orice activităţi de monitorizare prevăzute la lit. h); j) să ia de îndată orice măsură corectivă necesară pentru a aduce echipamentul radio în conformitate, pentru a-l retrage şi/sau pentru a-l rechema, după caz, în cazul în care deţin indicii sau informaţii că un echipament radio pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri, şi să informeze imediat autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio în cazul în care constată că echipamentul radio prezintă un risc ce poate afecta funcţionarea acestuia sau funcţionarea altor echipamente radio ori din raţiuni de siguranţă, oferind detalii, în special, cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate; k) să păstreze o copie a declaraţiei UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentelor radio şi să se asigure că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio, la cerere; l) să furnizeze autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio, în urma unei cereri motivate din partea acestora şi într-un termen determinat, pe hârtie sau în format electronic, toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea echipamentului radio cu prevederile prezentei hotărâri; m) să coopereze cu autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio, la solicitarea acestora, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele radio pe care aceştia le-au introdus pe piaţă.  +  Articolul 14Distribuitorii au următoarele obligaţii: a) să se asigure că modul în care pun la dispoziţie echipamente radio pe piaţă nu este de natură să afecteze cerinţele esenţiale prevăzute prin prezenta hotărâre; b) să verifice, înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă echipamente radio, dacă acestea poartă marcajul CE şi îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 21, dacă acestea sunt însoţite de documentaţia prevăzută de prezenta hotărâre, precum şi de instrucţiunile de utilizare şi informaţiile privind siguranţa prevăzute la art. 10 lit. l), cu respectarea întocmai şi a cerinţelor art. 11, precum şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la art. 10 lit. c), lit. j)-n) şi, respectiv, la art. 13 lit. e); c) să nu pună la dispoziţie pe piaţă echipamentul radio, în cazul în care deţin indicii sau informaţii că echipamentul radio nu este conform cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3, înainte ca acesta să fie adus în conformitate şi, din raţiuni de siguranţă, să informeze producătorul sau importatorul, precum şi autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio; d) să se asigure că, atât timp cât echipamentele radio se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acestora cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3; e) să ia de îndată orice măsură corectivă necesară pentru a aduce echipamentul radio în conformitate, pentru a-l retrage şi/sau pentru a-l rechema, după caz, în situaţia în care deţin indicii sau informaţii că echipamentul radio pe care l-au pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri şi să informeze imediat autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio din statele membre în care au pus la dispoziţie pe piaţă echipamentele radio, în cazul în care constată că echipamentul radio prezintă un risc ce poate afecta funcţionarea acestuia sau funcţionarea altor echipamente ori din raţiuni de siguranţă, oferind detalii, în special, cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate; f) să furnizeze autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio, în urma unei cereri motivate din partea acestora şi într-un termen determinat, pe hârtie sau în format electronic, toate informaţiile şi documentaţia necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentului radio cu prevederile prezentei hotărâri; g) să coopereze cu autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio, la solicitarea acestora, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele radio pe care aceştia le-au pus la dispoziţie pe piaţă.  +  Articolul 15Importatorul sau distribuitorul este considerat producător în sensul prezentei hotărâri şi este supus obligaţiilor ce revin producătorului în temeiul art. 10 atunci când introduce pe piaţă un echipament radio sub denumirea sau marca sa ori modifică un echipament radio deja introdus pe piaţă într-o manieră care poate afecta conformitatea acestuia cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 16 (1) Operatorii economici au obligaţia să furnizeze, la solicitarea autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio, datele de identificare ale: a) oricărui operator economic care le-a furnizat un echipament radio; b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un echipament radio. (2) Operatorii economici au obligaţia de a păstra şi de a prezenta informaţiile prevăzute la alin. (1) timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat echipamentul radio şi timp de 10 ani după ce au furnizat echipamentul radio.  +  Capitolul III Conformitatea echipamentelor radio  +  Articolul 17 (1) Echipamentele radio conforme cu prevederile standardelor române şi/sau cu standardele naţionale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde armonizate sau cu părţi ale acestora, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt prezumate a fi în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3, vizate de standardele respective sau de părţi ale acestora. (2) Standardele armonizate prevăzute la alin. (1) nu au caracter obligatoriu, fiind permise şi orice alte mijloace de demonstrare a conformităţii. (3) În cazul în care se consideră că un standard armonizat prevăzut la alin. (1) nu satisface integral cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1, ANCOM informează Comitetul permanent prevăzut la art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), ANCOM precizează, în cadrul informării sale, argumentat, şi motivele pe care se bazează.  +  Articolul 18 (1) Producătorul are obligaţia de a realiza, în vederea respectării cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 3, o evaluare a conformităţii echipamentelor radio. (2) Evaluarea conformităţii echipamentelor radio ţine cont de toate condiţiile de funcţionare prevăzute conform destinaţiei acestora. (3) În cazul cerinţei esenţiale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), evaluarea conformităţii ţine seama de condiţiile previzibile în mod rezonabil. (4) În cazul echipamentelor radio care permit configuraţii diferite, evaluarea conformităţii trebuie să determine dacă echipamentele radio corespund cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 3, în cazul tuturor configuraţiilor posibile.  +  Articolul 19 (1) Producătorul demonstrează conformitatea echipamentelor radio cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3 alin. (1) prin oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a conformităţii: a) controlul intern al producţiei prevăzut în anexa nr. 2; b) examinarea UE de tip, urmată de conformitatea de tip pe baza controlului intern al producţiei, prevăzute în anexa nr. 3; c) conformitatea bazată pe asigurarea completă a calităţii, stabilită în anexa nr. 4. (2) În cazul în care, în cadrul procesului de evaluare a conformităţii echipamentelor radio cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3), producătorul a aplicat standarde armonizate, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, el utilizează oricare dintre următoarele proceduri: a) controlul intern al producţiei prevăzut în anexa nr. 2; b) examinarea UE de tip, urmată de conformitatea de tip pe baza controlului intern al producţiei, prevăzute în anexa nr. 3; c) conformitatea bazată pe asigurarea completă a calităţii, stabilită în anexa nr. 4. (3) În cazul în care, în cadrul procesului de evaluare a conformităţii echipamentelor radio cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (3), producătorul nu a aplicat sau a aplicat doar parţial standarde armonizate ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau în cazul în care astfel de standarde armonizate nu există, echipamentelor radio li se aplică pentru evaluare una dintre următoarele proceduri: a) examinarea UE de tip, urmată de conformitatea de tip pe baza controlului intern al producţiei, prevăzute în anexa nr. 3; b) conformitatea bazată pe asigurarea completă a calităţii, stabilită în anexa nr. 4.  +  Articolul 20 (1) Declaraţia UE de conformitate, redactată conform art. 10 lit. e), atestă faptul că a fost demonstrată îndeplinirea cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 3. (2) Declaraţia UE de conformitate se redactează şi conţine toate elementele prevăzute în anexa nr. 6. Declaraţia UE de conformitate se actualizează în permanenţă. (3) Declaraţia UE de conformitate se redactează în limba română. (4) Declaraţia UE de conformitate în formă simplificată prevăzută la art. 10 lit. m) conţine toate elementele prevăzute în anexa nr. 7 şi se actualizează în permanenţă. (5) Declaraţia UE de conformitate simplificată pentru echipamentele radio introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă în România se redactează în limba română. (6) În cazul în care echipamentul radio intră sub incidenţa mai multor acte normative ale Uniunii Europene, prin care se solicită o declaraţie UE de conformitate, producătorul întocmeşte o singură declaraţie UE de conformitate. Această declaraţie trebuie să cuprindă menţiuni cu privire la identificarea tuturor actelor normative, inclusiv referinţele de publicare ale acestora. (7) Prin întocmirea declaraţiei UE de conformitate, producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentului radio cu cerinţele prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 21 (1) Marcajului CE îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. (2) În funcţie de natura echipamentului radio, înălţimea marcajului CE aplicat pe echipamentele radio poate fi mai mică de 5 mm, cu condiţia ca acesta să rămână vizibil şi lizibil. (3) Marcajul CE se aplică înainte ca echipamentul radio să fie introdus pe piaţă. (4) Marcajul CE se aplică, în mod vizibil, lizibil şi într-o formă care nu poate fi ştearsă, pe echipamentul radio sau pe plăcuţa sa de identificare, cu excepţia cazului în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ţinând de natura echipamentului radio. Marcajul CE se aplică, în mod vizibil şi lizibil, şi pe ambalaj. (5) În situaţia în care pentru evaluarea conformităţii este utilizată procedura de evaluare a conformităţii prevăzută în anexa nr. 4, marcajul CE trebuie însoţit de numărul de identificare al organismului notificat. Numărul de identificare al organismului notificat trebuie să aibă aceeaşi înălţime ca şi marcajul CE. (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), numărul de identificare al organismului notificat se aplică de către organismul notificat însuşi sau, conform instrucţiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat.  +  Articolul 22În cazul în care personalul autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio constată că marcajul CE nu a fost aplicat corespunzător, producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ia măsuri pentru aducerea echipamentului radio în conformitate cu dispoziţiile privind marcajul CE.  +  Articolul 23 (1) Documentaţia tehnică trebuie să conţină toate datele şi detaliile relevante referitoare la mijloacele utilizate de către producător pentru a se asigura că echipamentul radio este în conformitate cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3. Aceasta trebuie să conţină cel puţin elementele prevăzute în anexa nr. 5. (2) Documentaţia tehnică se întocmeşte înainte de introducerea pe piaţă a echipamentului radio şi se actualizează în permanenţă. (3) Documentaţia tehnică şi corespondenţa referitoare la orice procedură de examinare UE de tip, întocmită de un organism notificat de către Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, denumit în continuare MCSI, se întocmeşte în limba română. (4) În cazul în care documentaţia tehnică nu respectă prevederile alin. (1)-(3) şi în acest sens nu sunt prezentate suficiente date sau mijloace relevante utilizate pentru a se asigura conformitatea echipamentelor radio cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3, ANCOM sau Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, denumită în continuare ANPC, după caz, poate solicita producătorului sau importatorului să apeleze la un organism acceptat de autoritatea de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio relevantă, în vederea efectuării unor încercări tehnice. (5) Încercările tehnice prevăzute conform alin. (4) sunt realizate pentru a se verifica conformitatea cu cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3. Cheltuielile sunt în sarcina producătorului sau a importatorului.  +  Capitolul IV Organismele de evaluare a conformităţii  +  Articolul 24 (1) MCSI are calitatea de autoritate de notificare şi îi revine răspunderea pentru stabilirea şi îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate incluzând respectarea prevederilor art. 28. (2) MCSI notifică Comisiei Europene şi autorităţilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European organismele autorizate să efectueze activităţi de evaluare a conformităţii. (3) MCSI informează Comisia Europeană cu privire la procedura de evaluare şi notificare a organismelor de evaluare a conformităţii şi de monitorizare a organismelor notificate, precum şi cu privire la orice modificări, dacă este cazul.  +  Articolul 25 (1) MCSI, în vederea îndeplinirii rolului de autoritate de notificare, are următoarele obligaţii: a) îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. R^15 alin. (1) din anexa I la Decizia 768/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului; b) de a se asigura de obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor sale; c) de a se asigura că orice decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformităţii este luată pe baza propunerilor sau a rezultatelor analizelor persoanelor ce deţin pregătirea profesională ori calificările necesare în domeniul comunicaţiilor electronice, electronicii sau echivalente ale acestora, diferite de acelea care au efectuat evaluarea; d) îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. R^15 alin. (4) din anexa I la Decizia 768/2008/CE; e) îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. R^15 alin. (5) din anexa I la Decizia 768/2008/CE; f) de a deţine personal competent ce deţine pregătirea profesională ori calificările necesare pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 26, precum şi un număr corespunzător de persoane, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor sale. (2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplică cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 26 (1) În vederea notificării către Comisia Europeană şi către autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, organismul de evaluare a conformităţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) să fie înfiinţat conform legii şi să aibă personalitate juridică; b) să fie un organism terţ, independent de organizaţia sau de echipamentul radio pe care îl evaluează; un organism ce aparţine unei asociaţii de întreprinderi sau unei federaţii profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreţinerea echipamentelor radio pe care le evaluează poate fi considerat un organism de evaluare a conformităţii, cu condiţia să se demonstreze că este independent şi că nu are un interes de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit actelor normative în vigoare, aşa cum este prevăzut la art. R^17 alin. (3) din anexa I la Decizia 768/2008/CE; c) cerinţele prevăzute la art. R^17 alin. (4) din anexa I la Decizia 768/2008/CE; d) să nu fie direct implicat în proiectarea, fabricarea sau construcţia, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreţinerea echipamentelor radio pe care le evaluează şi nu reprezintă părţile angajate în aceste activităţi; cerinţa se răsfrânge şi asupra personalului cu funcţii de conducere şi personalului responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii şi se aplică în special serviciilor de consultanţă; e) să nu se implice în nicio activitate care să le afecteze imparţialitatea sau integritatea profesională în ceea ce priveşte activităţile de evaluare a conformităţii pentru care sunt notificate; cerinţa se răsfrânge şi asupra personalului cu funcţii de conducere şi personalului responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii şi se aplică în special serviciilor de consultanţă; f) se asigură că activităţile filialelor sau ale subcontractanţilor lor, dacă este cazul, nu afectează confidenţialitatea, obiectivitatea sau imparţialitatea activităţilor lor de evaluare a conformităţii; g) să efectueze activităţile de evaluare a conformităţii cu integritate profesională şi competenţă tehnică necesară în domeniul respectiv şi să fie în afara oricăror presiuni şi stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influenţa aprecierea sau rezultatele activităţilor lor de evaluare a conformităţii, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane ce au un interes pentru rezultatele acelor activităţi; cerinţa se răsfrânge şi asupra personalului responsabil cu îndeplinirea activităţilor de evaluare a conformităţii; h) să aibă capacitatea să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformităţii care îi sunt atribuite conform anexelor nr. 3 şi 4 şi pentru care a fost notificat, indiferent dacă acestea sunt efectuate chiar de către organismul de evaluare a conformităţii sau în numele şi sub responsabilitatea acestuia; i) să aibă la dispoziţie, de câte ori este cazul şi pentru fiecare procedură de evaluare a conformităţii şi pentru fiecare tip sau categorie de echipamente radio pentru care a fost notificat, următoarele:1. personal necesar ce deţine cunoştinţe tehnice şi experienţă corespunzătoare pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a conformităţii;2. descrieri necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformităţii, asigurându-se transparenţa şi posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză; organismul de evaluare a conformităţii dispune de politici şi proceduri adecvate care fac o distincţie clară între sarcinile îndeplinite ca organism notificat şi celelalte/alte activităţi;3. proceduri necesare pentru a-şi desfăşura activitatea ţinându-se cont de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi de structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei echipamentului radio în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie; j) să deţină mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii şi să aibă acces la toate echipamentele sau facilităţile necesare; k) să participe la sesiuni de informare sau să se asigure că personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii este informat în legătură cu activităţile de standardizare relevante, cu activităţile de reglementare în domeniul echipamentelor radio şi al planificării frecvenţelor radio, precum şi cu activităţile grupului de coordonare a organismelor notificate înfiinţat în temeiul legislaţiei de armonizare relevante a Uniunii; l) să pună în aplicare, ca orientare generală ori linii directoare, deciziile şi documentele rezultate în urma activităţii prevăzute la lit. k); m) să se asigure că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii respectă cerinţele prevăzute la alin. (2); n) să garanteze imparţialitatea personalului de conducere şi a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii, iar remuneraţia acestora să nu depindă de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări; o) obligaţia prevăzută la art. R^17 alin. (9) din anexa I la Decizia 768/2008/CE. (2) Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformităţii trebuie: a) să deţină pregătirea tehnică şi profesională solidă care să acopere toate activităţile de evaluare a conformităţii pentru care organismul de evaluare a conformităţii a fost notificat; b) să deţină cunoştinţe satisfăcătoare ale cerinţelor evaluărilor pe care le realizează şi autoritate corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări; c) să deţină cunoştinţe şi înţelegere corespunzătoare a cerinţelor esenţiale prevăzute conform art. 3, a standardelor armonizate aplicabile, prevăzute la art. 17 alin. (1), şi a dispoziţiilor relevante din legislaţia de armonizare a Uniunii Europene şi din legislaţia naţională; d) să aibă capacitatea necesară pentru a elabora certificate de examinare UE de tip, evidenţe şi rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost efectuate; e) să îndeplinească obligaţia prevăzută la art. R^17 alin. (10) din anexa I la Decizia 768/2008/CE în cazul tuturor informaţiilor obţinute ca urmare a îndeplinirii sarcinilor sale în temeiul anexelor nr. 3 şi 4 sau a oricărei altei dispoziţii din legislaţia naţională de punere în aplicare a acesteia, excepţie făcând relaţia cu autorităţile de notificare şi de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor din statul membru în care îşi desfăşoară activitatea; drepturile de proprietate intelectuală sunt protejate potrivit prevederilor legislaţiei naţionale aplicabile.  +  Articolul 27Cerinţele prevăzute la art. 26 sunt considerate a fi respectate în situaţia în care organismul de evaluare a conformităţii îşi demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părţi ale acestora, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, însă numai în măsura în care standardele armonizate aplicabile acoperă aceste cerinţe.  +  Articolul 28 (1) Organismul de evaluare a conformităţii poate decide, cu acordul clientului său, subcontractarea anumitor sarcini referitoare la evaluarea conformităţii sau poate apela la o filială. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), organismul de evaluare a conformităţii are în vedere îndeplinirea următoarelor cerinţe: a) subcontractantul sau filiala îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 26 şi informează MCSI în acest sens; b) preia întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanţi sau filiale, oriunde ar fi acestea prevăzute; c) pune la dispoziţia MCSI documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei şi a activităţilor executate de către aceştia în temeiul anexelor nr. 3 şi 4.  +  Articolul 29 (1) Cererea de notificare a organismului de evaluare a conformităţii, depusă la MCSI, trebuie să fie însoţită de: a) o descriere a activităţilor de evaluare a conformităţii, a modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii şi a echipamentelor radio pentru care organismul se consideră a fi competent; b) de un certificat de acreditare, în cazul în care există, eliberat de organismul naţional de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformităţii satisface cerinţele art. 26. (2) În cazul în care organismul de evaluare a conformităţii nu poate prezenta certificatul de acreditare prevăzut la alin. (1) lit. b), acesta transmite MCSI toate documentele justificative necesare pentru verificarea, recunoaşterea şi monitorizarea periodică a conformităţii sale cu cerinţele prevăzute la art. 26.  +  Articolul 30 (1) MCSI poate notifica numai organismele de evaluare a conformităţii ce au îndeplinit toate cerinţele prevăzute la art. 26. (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite Comisiei Europene şi autorităţilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European prin intermediul platformei electronice de notificare realizate şi gestionate de Comisia Europeană. (3) Notificarea trebuie să includă: a) detalii complete ale activităţilor de evaluare a conformităţii, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformităţii şi ale echipamentului radio în cauză, precum şi atestarea relevantă a competenţei organismului de evaluare a conformităţii; b) documentele justificative ce atestă competenţa organismului de evaluare a conformităţii şi măsurile adoptate ce demonstrează că organismul este monitorizat periodic şi că acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 26, în situaţia în care notificarea autorităţii nu se bazează pe un certificat de acreditare. (4) Organismul este considerat notificat şi poate îndeplini activităţile pentru care a fost notificat, dacă Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene nu au ridicat obiecţiuni în termen de: a) două săptămâni, în cazul utilizării unui certificat de acreditare; b) două luni, pentru situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b). (5) MCSI notifică Comisia Europeană şi autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European în legătură cu orice modificări ulterioare relevante aduse notificării realizate în condiţiile alin. (1)-(4).  +  Articolul 31 (1) În situaţia în care MCSI constată, ca urmare a monitorizării periodice, sau este informat că un organism notificat nu mai îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 26 ori că nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute conform anexelor nr. 3 şi 4, acesta restricţionează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcţie de gravitatea nerespectării cerinţelor sau a neîndeplinirii obligaţiilor. (2) În situaţia dispunerii vreunei măsuri dintre cele prevăzute la alin. (1), MCSI informează de îndată Comisia Europeană şi autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European. (3) În caz de restricţionare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat şi-a încetat activitatea, MCSI ia măsurile necesare pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt: a) fie prelucrate de un alt organism notificat; b) fie sunt puse la dispoziţia MCSI, ANCOM şi/sau ANPC, la cererea acestora din urmă. (4) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor fi dispuse prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, care va stabili tipul şi durata acestora. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi poate fi contestat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 32În cazul unei investigaţii a Comisiei Europene, potrivit prevederilor art. 33 alin. (1) din Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio şi de abrogare a Directivei 1999/5/CE, în ceea ce priveşte competenţa unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către acesta a cerinţelor şi a responsabilităţilor care îi revin, MCSI transmite, la cerere, toate informaţiile referitoare la temeiul notificării sau la menţinerea competenţei organismului notificat în cauză.  +  Articolul 33 (1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformităţii potrivit procedurilor de evaluare ale conformităţii prevăzute în anexele nr. 3 şi 4, ţinând cont de prevederile alin. (2). (2) Organismele de evaluare a conformităţii: a) îşi desfăşoară activitatea ţinând seama de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate şi de structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei echipamentului radio în cauză, precum şi de caracterul de serie sau de masă al procesului de producţie; b) trebuie să respecte gradul de rigoare şi nivelul de protecţie necesare pentru conformitatea echipamentului radio cu cerinţele prezentei hotărâri; c) solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi nu emite niciun certificat de examinare UE de tip sau niciun aviz de aprobare a sistemului de calitate, în cazul în care constată că cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3 sau în standardele armonizate sau în alte specificaţii tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către acesta; d) solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare şi suspendă sau retrage certificatul de examinare UE de tip sau avizul de aprobare a sistemului de calitate, dacă este necesar, în cazul în care, pe parcursul monitorizării conformităţii, ulterior eliberării acestora constată că echipamentele radio nu mai sunt conforme. (3) În cazul în care nu se iau măsuri corective, conform alin. (2) lit. c) şi d), sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricţionează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz. În această situaţie, organismul notificat informează MCSI, ANCOM şi/sau ANPC, după caz.  +  Articolul 34Deciziile organismelor de evaluare a conformităţii pot fi contestate la tribunal în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 35 (1) Organismele de evaluare a conformităţii notificate au obligaţia de a informa MCSI în legătură cu: a) orice refuz, restricţie, suspendare sau retragere a vreunui certificat de examinare UE de tip sau a vreunui aviz de aprobare a sistemului de calitate în conformitate cu cerinţele prevăzute în anexele nr. 3 şi 4; b) orice circumstanţe care afectează domeniul de aplicare sau condiţiile notificării; c) orice cerere de informaţii cu privire la activităţile de evaluare a conformităţii desfăşurate, primită din partea autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio; d) activităţile de evaluare a conformităţii realizate în limita domeniului de aplicare a notificării şi în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activităţi şi subcontractări transfrontaliere. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt puse la dispoziţie la cererea MCSI. (3) Organismele notificate au obligaţia să furnizeze, în conformitate cu cerinţele prevăzute în anexele nr. 3 şi 4, celorlalte organisme notificate la nivelul Uniunii Europene care îndeplinesc activităţi similare de evaluare a conformităţii, vizând aceleaşi categorii de echipamente radio, informaţii relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformităţii. (4) La cerere, organismele notificate au obligaţia să furnizeze rezultatele pozitive ale evaluărilor conformităţii. (5) Organismele notificate îşi îndeplinesc obligaţiile de informare în conformitate cu prevederile din anexele nr. 3 şi 4.  +  Articolul 36Organismele de evaluare a conformităţii notificate au obligaţia de a participa, în mod direct sau prin intermediul unui reprezentant desemnat, la grupul sectorial al organismelor notificate coordonat de Comisia Europeană.  +  Capitolul V Supravegherea pieţei  +  Articolul 37 (1) Activitatea de supraveghere şi control al pieţei în scopul asigurării îndeplinirii dispoziţiilor prezentei hotărâri şi a obligaţiilor operatorilor economici care decurg din regulamentele Uniunii Europene, precum şi în vederea identificării trasabilităţii echipamentelor radio în cadrul lanţului de aprovizionare şi de distribuţie, se exercită de către ANCOM şi ANPC, denumite în continuare autorităţi de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio, care acţionează prin personalul de specialitate, respectiv personalul specializat, împuternicit în acest scop. (2) Activitatea de supraveghere şi control a ANPC priveşte conformitatea echipamentelor radio aparţinând consumatorului în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) ANCOM şi ANPC organizează şi desfăşoară activitatea de supraveghere şi control în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) şi ale art. 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. (4) ANCOM şi ANPC pot încheia, în vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri, un protocol de colaborare prin care se vizează asigurarea schimbului de informaţii în vederea îmbunătăţirii măsurilor de identificare a produselor neconforme şi întreprinderii acţiunilor necesare în vederea eliminării acestora.  +  Articolul 38 (1) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, personalul împuternicit al ANCOM sau ANPC, după caz, are dreptul să solicite operatorilor economici sau oricărui utilizator final - persoană fizică sau juridică - orice informaţie necesară în vederea exercitării atribuţiilor legate de supravegherea pieţei. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să pună informaţiile la dispoziţia ANCOM sau ANPC, după caz, în termenul şi condiţiile indicate de acestea.  +  Articolul 39Utilizatorul final, persoană fizică sau juridică, are obligaţia de a comunica, la solicitarea motivată a autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio, denumirea/numele operatorului economic de la care a achiziţionat echipamentul radio.  +  Articolul 40 (1) ANCOM sau ANPC, potrivit atribuţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, poate să hotărască în orice moment efectuarea încercărilor tehnice pentru verificarea conformităţii echipamentelor radio cu cerinţele esenţiale aplicabile, pe baza standardelor sau a specificaţiilor tehnice relevante precizate în declaraţia UE de conformitate. (2) În cazul în care, în declaraţia UE de conformitate, standardele sau specificaţiile tehnice respective sunt prevăzute în mod inadecvat sau lipsesc ori declaraţia UE de conformitate nu există, încercările tehnice se efectuează pe baza standardelor armonizate prevăzute la art. 17 alin. (1).  +  Articolul 41 (1) În vederea efectuării încercărilor tehnice potrivit prevederilor art. 40 alin. (1), producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul ori distribuitorul, după caz, are obligaţia de a permite personalului de control prelevarea, pe bază de proces-verbal, în mod gratuit, a unui număr reprezentativ de eşantioane ale echipamentului radio ce urmează a fi supus la încercări. Prelevarea poate fi dispusă şi asupra echipamentului/echipamentelor radio aflate la utilizatorul final în cazul în care există indicii că acel(e) echipament/echipamente radio produc perturbaţii electromagnetice, interferenţe prejudiciabile sau afectează sănătatea şi/sau siguranţa ori bunurile persoanelor. (2) Cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor tehnice prevăzute la art. 40 alin. (1) sunt suportate de către ANCOM sau ANPC din bugetul anual aprobat cu această destinaţie. (3) Dacă în urma încercărilor tehnice se constată că echipamentul radio nu îndeplineşte cerinţele esenţiale, toate cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor prevăzute la art. 40 alin. (1) sunt suportate integral de către producător ori de către reprezentantul autorizat al acestuia. În cazul în care producătorul ori reprezentantul autorizat al acestuia nu este stabilit pe teritoriul naţional, cheltuielile sunt suportate integral de către importator sau distribuitor, după caz. (4) În situaţia în care importatorul nu poate fi identificat ori operatorul economic controlat nu furnizează informaţii de natură a conduce la identificarea acestuia, cheltuielile se suportă de către operatorul economic controlat. (5) În cazul cheltuielilor suportate de către ANCOM, individualizarea acestora în vederea determinării sumei ce urmează a fi recuperate în conformitate cu prevederile alin. (3) sau (4) se realizează prin decizie a preşedintelui ANCOM, fiind aplicabile dispoziţiile art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare. (6) În cazul în care încercările tehnice prevăzute la art. 40 alin. (1) sunt realizate în laboratorul propriu al ANCOM, pentru acţiunile de supraveghere şi control desfăşurate de personalul de specialitate al ANCOM, prevederile alin. (3) şi (4) nu se aplică. (7) În vederea efectuării încercărilor tehnice prevăzute la art. 40 alin. (1), producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia ori importatorul, stabilit pe teritoriul naţional, după caz, este obligat să pună la dispoziţia ANCOM sau ANPC, după caz, la solicitarea şi într-un termen stabilit de aceasta, software-ul utilizat de producător cu ocazia efectuării propriilor încercări tehnice realizate pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor esenţiale.  +  Articolul 42 (1) Ulterior efectuării încercărilor tehnice în condiţiile art. 40 şi 41, echipamentul radio se restituie persoanei de la care a fost prelevat. (2) În situaţia în care, ca urmare a încercărilor tehnice la care echipamentul radio a fost supus, acesta devine inutilizabil ori este distrus din motive care ţin exclusiv de culpa personalului care a realizat încercările tehnice, contravaloarea echipamentului este suportată de autoritatea de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio ce a realizat încercările tehnice.  +  Articolul 43 (1) În cazul în care ANCOM sau ANPC consideră că un echipament radio prezintă un risc ce poate afecta sănătatea sau siguranţa persoanelor ori alte aspecte privind protecţia interesului public protejat de prevederile prezentei hotărâri, aceasta efectuează o evaluare cu privire la echipamentul radio în cauză. (2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) priveşte toate cerinţele relevante prevăzute în prezenta hotărâre. (3) Operatorii economici asupra cărora sunt întreprinse acţiuni de control potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) sunt obligaţi să coopereze, la solicitarea autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio.  +  Articolul 44 (1) În cazul în care, pe parcursul evaluării realizate conform art. 43 alin. (2), ANCOM sau ANPC constată că echipamentul radio nu este conform cerinţelor prevăzute în prezenta hotărâre, operatorului economic i se solicită de îndată să întreprindă toate măsurile corective necesare pentru a aduce echipamentul radio în conformitate cu cerinţele respective ori să-l retragă de pe piaţă şi/sau să îl recheme într-un termen rezonabil stabilit proporţional cu natura riscului de către ANCOM sau ANPC, după caz. Perioada de timp se stabileşte în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte ţinându-se cont de numărul de echipamente radio asupra cărora urmează a fi dispuse măsurile corective necesare, precum şi de locul în care acestea se află. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), ANCOM sau ANPC, după caz, informează organismul notificat ce a realizat evaluarea conformităţii în legătură cu măsurile luate. (3) Măsurilor dispuse în conformitate cu dispoziţiile alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. (4) Măsurile corective prevăzute conform alin. (1) se dispun prin decizie a preşedintelui ANCOM sau prin ordin al preşedintelui ANPC, după caz.  +  Articolul 45În cazul în care ANCOM sau ANPC, după caz, consideră că neconformitatea echipamentelor radio afectează produse ce au fost ori pot fi livrate şi pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene ori Spaţiului Economic European, aceasta informează Comisia Europeană şi autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio din celelalte state cu privire la rezultatele evaluării şi la acţiunile pe care le-a impus operatorului economic.  +  Articolul 46Operatorul economic împotriva căruia au fost dispuse măsurile prevăzute la art. 44 are obligaţia aplicării măsurilor corective necesare pentru toate echipamentele radio în cauză pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă.  +  Articolul 47 (1) În cazul în care operatorul economic nu întreprinde măsurile corective prevăzute conform art. 44 alin. (1) şi (4), ANCOM sau ANPC, după caz, ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restricţiona punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentului radio, pentru a retrage echipamentul radio de pe piaţă şi/sau a-l rechema. Măsurile se dispun prin decizie a preşedintelui ANCOM sau prin ordin al preşedintelui ANPC, după caz. (2) Autoritatea de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio care a dispus măsurile va informa, de îndată, Comisia Europeană şi autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European cu privire la măsurile provizorii dispuse conform prevederilor alin. (1). (3) Informarea prevăzută la alin. (2) va cuprinde cel puţin următoarele: a) datele necesare pentru a identifica echipamentul radio neconform; b) originea echipamentului radio; c) natura nonconformităţii constatate şi riscul implicat; d) natura şi durata măsurilor naţionale luate; e) argumentele prezentate de operatorul economic; f) dacă nonconformitatea se datorează nerespectării cerinţelor esenţiale relevante prevăzute la art. 3; g) dacă nonconformitatea se datorează existenţei unor deficienţe cu privire la standardele armonizate prevăzute la art. 17 alin. (1), care conferă prezumţia de conformitate. (4) Măsurile prevăzute la alin. (1) sunt considerate justificate în cazul în care niciun stat membru şi nici Comisia Europeană nu au ridicat obiecţii, în termen de 3 luni, cu privire la măsurile respective luate. (5) În cazul în care Comisia Europeană adoptă un act prin care stabileşte că măsura ori măsurile provizorii nu sunt justificate, autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio retrag măsurile dispuse. (6) În situaţia în care măsurile sunt considerate justificate, autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio dispun ca măsurile provizorii prevăzute la alin. (1) să fie aplicate cu caracter permanent.  +  Articolul 48 (1) În cazul în care, ca urmare a evaluării realizate conform art. 43 alin. (2), se constată că, deşi echipamentul radio este conform cerinţelor prevăzute în prezenta hotărâre, acesta prezintă totuşi un risc cu privire la sănătatea sau siguranţa persoanelor ori pentru alte aspecte privind protecţia interesului public protejat de prevederile prezentei hotărâri, ANCOM sau ANPC, după caz, poate solicita operatorului economic să ia toate măsurile corective necesare pentru ca acel echipament radio să nu mai prezinte respectivul risc sau să retragă echipamentul radio de pe piaţă şi/sau să îl recheme într-un termen rezonabil, proporţional cu natura riscului. Perioada de timp pentru luarea măsurilor corective se stabileşte în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte ţinându-se cont de numărul de echipamente radio asupra cărora urmează a fi dispuse măsurile corective necesare, precum şi locul în care acestea se află. (2) Operatorul economic are obligaţia de a lua toate măsurile corective corespunzătoare pentru toate echipamentele radio în cauză pe care acesta le-a pus la dispoziţie pe piaţă. (3) Măsurile corective prevăzute conform alin. (1) şi (2) se dispun prin decizie a preşedintelui ANCOM sau prin ordin al preşedintelui ANPC, după caz. (4) ANCOM sau ANPC informează de îndată Comisia Europeană şi autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European cu privire la măsurile dispuse conform prevederilor alin. (1). (5) Informarea prevăzută la alin. (4) va cuprinde toate detaliile disponibile, cel puţin datele necesare pentru a identifica echipamentul radio respectiv, originea şi lanţul de aprovizionare şi de distribuţie, natura riscului implicat, precum şi natura şi durata măsurilor naţionale adoptate.  +  Articolul 49Fără a exclude măsurile dispuse conform art. 43-48, ANCOM sau ANPC poate solicita operatorului economic aducerea echipamentului radio în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de maximum 15 zile calendaristice, în cazul în care se constată următoarele: a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a art. 21 din prezenta hotărâre; b) nu a fost aplicat marcajul CE; c) numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care se utilizează procedura de evaluare a conformităţii prevăzută în anexa nr. 4, a fost aplicat prin încălcarea prevederilor art. 21 sau nu a fost aplicat; d) nu a fost întocmită declaraţia UE de conformitate; e) declaraţia UE de conformitate nu a fost întocmită corect; f) documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă; g) informaţiile prevăzute la art. 10 lit. j) sau k) ori la art. 13 lit. e) lipsesc, sunt false sau incomplete; h) informaţiile privind utilizarea prevăzută a echipamentelor radio, declaraţia UE de conformitate sau restricţiile de utilizare prevăzute la art. 10 lit. l), m) şi n) nu însoţesc echipamentele radio; i) cerinţele prevăzute la art. 16 privind identificarea operatorilor economici nu sunt îndeplinite; j) nerespectarea prevederilor art. 5.  +  Articolul 50Personalul ANCOM sau ANPC, după caz, poate decide aplicarea de sigilii asupra echipamentelor radio sau loturilor de echipamente radio asupra cărora au fost dispuse măsuri în temeiul prezentei hotărâri.  +  Capitolul VI Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 51 (1) Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte:1. încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 10 lit. a) prin neînregistrarea echipamentului radio şi neaplicarea de către producător sau de către reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, a numărului de înregistrare al echipamentului radio, în condiţiile art. 5;2. fapta producătorului de a introduce pe piaţă echipamente radio fără ca acestea să respecte cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3, astfel cum se prevede în cuprinsul art. 10 lit. b);3. nerespectarea de către producător a obligaţiei prevăzute la art. 10 lit. c) de a construi echipamente radio astfel încât să poată fi utilizate, fără a se încălca cerinţele aplicabile privind utilizarea spectrului de frecvenţe radio;4. nerespectarea de către producător a obligaţiilor prevăzute la art. 10 lit. d) de a întocmi documentaţia tehnică în condiţiile art. 23 ori a obligaţiei de a efectua procedura relevantă de evaluare a conformităţii;5. neîntocmirea de către producător sau de către reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, a declaraţiei UE de conformitate, obligaţie prevăzută la art. 10 lit. e);6. neaplicarea de către producător sau de către reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, a marcajului CE, obligaţie prevăzută la art. 10 lit. e);7. nerespectarea de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, a obligaţiei prevăzute la art. 10 lit. f) de a păstra documentaţia tehnică şi declaraţia UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentelor radio;8. nerespectarea de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, a obligaţiei prevăzute la art. 10 lit. g);9. nerespectarea de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, ori de către importator a obligaţiei prevăzute la art. 10 lit. h), respectiv art. 13 lit. h) de efectuare, prin sondaj, a încercărilor tehnice asupra echipamentelor radio puse la dispoziţie pe piaţă, de a investiga şi păstra un registru de reclamaţii privind echipamentele radio neconforme şi rechemări ale acestora;10. nerespectarea de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, a obligaţiei prevăzute la art. 10 lit. i) de informare a distribuitorilor privind activităţile de monitorizare desfăşurate conform art. 10 lit. h);11. fapta producătorului sau a reprezentantului autorizat de a introduce pe piaţă aparate fără ca acestea să aibă aplicate elementele sau să fie însoţite de informaţiile prevăzute la art. 10 lit. j);12. nerespectarea de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, ori de către importator a obligaţiei prevăzute la art. 10 lit. k), respectiv la art. 13 lit. e), de a indica pe echipamentele radio a numelui, denumirii comerciale sau a mărcii înregistrate şi a adresei poştale;13. nerespectarea de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, a obligaţiei prevăzute la art. 10 lit. l) privind furnizarea instrucţiunilor şi informaţilor privind siguranţa pentru echipamentele radio, cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 11;14. nerespectarea de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, a obligaţiei prevăzute la art. 10 lit. m) de asigurare a faptului că fiecare echipament radio este însoţit de o copie a declaraţiei UE de conformitate sau a unei copii a declaraţiei UE de conformitate simplificată;15. nerespectarea de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, a obligaţiei prevăzute la art. 10 lit. n) de menţionare pe ambalajul echipamentelor radio şi în instrucţiunile de utilizare a restricţiilor de punere în funcţiune sau zonelor ori regiunilor geografice în care este necesară o autorizare privind utilizarea echipamentelor radio;16. nerespectarea de către operatorul economic controlat a obligaţiei prevăzute la art. 10 lit. o) şi lit. p), art. 13 lit. j) sau art. 14 lit. e) de luare a măsurilor corective necesare în cazul în care acesta deţine indicii sau informaţii că un echipament radio introdus pe piaţă sau pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri ori a obligaţiei de a informa imediat autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio dacă echipamentul radio pe care l-a introdus pe piaţă prezintă un risc, oferind detalii, în special, cu privire la nonconformitate, la orice măsuri corective luate şi la rezultatul acestora;17. fapta operatorului economic controlat de a nu lua măsurile prevăzute conform art. 47 alin. (1), în condiţiile art. 47 alin. (6) sau de a încălca obligaţia prevăzută la art. 48 alin. (2);18. nerespectarea de către operatorul economic controlat a obligaţiei prevăzute la art. 10 lit. q), art. 13 lit. l) sau art. 14 lit. f) de furnizare către autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio a informaţiilor şi documentaţiei necesare pentru demonstrarea conformităţii echipamentelor radio;19. nerespectarea de către operatorul economic controlat a obligaţiei prevăzute la art. 10 lit. r), art. 13 lit. m) sau art. 14 lit. g) de cooperare cu autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio în ceea ce priveşte acţiunile întreprinse pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele radio pe care le-au introdus pe piaţă ori pus la dispoziţie pe piaţă;20. nerespectarea de către operatorul economic controlat a obligaţiei prevăzute la art. 16 de furnizare a datelor de identificare solicitate;21. nerespectarea de către importator a obligaţiei prevăzute la art. 13 lit. a) de a se asigura că echipamentele introduse pe piaţă sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri;22. nerespectarea de către importator a obligaţiei prevăzute la art. 13 lit. b) de a verifica, înainte de introducerea pe piaţă a echipamentelor radio, respectarea de către producător a procedurii de evaluare a conformităţii prevăzute la art. 18 şi 19;23. nerespectarea de către importator a obligaţiei prevăzute la art. 13 lit. b);24. nerespectarea de către importator a obligaţiei prevăzute la art. 13 lit. c) de a verifica respectarea de către producător a obligaţiei de întocmire a documentaţiei tehnice ori a faptului că producătorul a aplicat marcajul CE pe echipamentele radio;25. nerespectarea de către importator a obligaţiei prevăzute la art. 13 lit. c) de a verifica dacă producătorul şi-a îndeplinit obligaţiile conform art. 10 lit. j)-n);26. nerespectarea de către importator a obligaţiei prevăzute la art. 13 lit. d) de a nu introduce echipamentele pe piaţă înainte ca acestea să fie aduse în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care deţine indicii sau informaţii că echipamentele nu sunt conforme cu cerinţele esenţiale ori a obligaţiei de a informare a producătorului şi a autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio atunci când echipamentele radio prezintă un risc;27. fapta importatorului ori a distribuitorului de a periclita conformitatea echipamentului radio cu cerinţele esenţiale ca urmare a condiţiilor de depozitare sau transport necorespunzătoare, obligaţie prevăzută la art. 13 lit. g), respectiv art. 14 lit. d);28. nerespectarea de către importator a obligaţiei prevăzute la art. 13 lit. i) de a informa distribuitorul cu privire la desfăşurarea activităţilor de monitorizare;29. nerespectarea de către importator a obligaţiei prevăzute la art. 13 lit. k) de păstrare a declaraţiei UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentelor radio;30. nerespectarea de către distribuitor a obligaţiei prevăzute la art. 14 lit. a) de a se asigura că modul în care pune la dispoziţie echipamentele radio pe piaţă nu este de natură să afecteze cerinţele esenţiale;31. nerespectarea de către distribuitor a obligaţiei prevăzute la art. 14 lit. b) de a verifica, înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă echipamentele radio, dacă acestea poartă marcajul CE ori dacă sunt însoţite de documentaţia prevăzută de prezenta hotărâre;32. nerespectarea de către distribuitor a obligaţiei prevăzute la art. 14 lit. b) de a verifica dacă producătorul a respectat obligaţiile prevăzute în cadrul art. 10 lit. c) şi lit. j)-n), cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 11 în cazul obligaţiei de la art. 10 lit. l) şi, respectiv, dacă importatorul a respectat obligaţia stabilită la art. 13 lit. e);33. nerespectarea de către distribuitor a obligaţiei prevăzute la art. 14 lit. c) de a nu pune la dispoziţie pe piaţă echipamentul înainte ca aceasta să fie adus în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care deţine indicii sau informaţii că echipamentul radio nu este conform cu cerinţele esenţiale ori a obligaţiei de a informare a producătorului sau importatorului şi a autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio atunci când echipamentul radio prezintă un risc potrivit art. 14 lit. c);34. nerespectarea de către operatorii economici sau de către utilizatorul final a obligaţiei prevăzute la art. 41 alin. (1) de a permite prelevarea echipamentelor radio în vederea supunerii acestora la încercări tehnice;35. expunerea, de către orice persoană, şi/sau demonstraţiile cu echipamente radio neconforme la târguri, expoziţii şi altele asemenea, fără respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) şi (3);36. nerespectarea de către producătorii de echipamente radio şi de software a obligaţiei prevăzute la art. 4 de a prezenta ANCOM informaţii privind conformitatea combinaţiilor de echipament radio-software;37. nerespectarea de către organismele de evaluare a conformităţii a obligaţiilor prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. a) şi c);38. nerespectarea de către organismele de evaluare a conformităţii a obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (1), (3) şi (4);39. fapta producătorului sau a reprezentantului său autorizat, după caz, de a aplica marcajul CE cu nerespectarea dispoziţiilor art. 21;40. fapta oricărei persoane de a fabrica, a deţine, a importa, de a face publicitate, de a introduce ori pune la dispoziţie pe piaţă sau a utiliza echipamentele radio sau dispozitive destinate să producă interferenţe prejudiciabile, obligaţie prevăzută la art. 9 alin. (2);41. refuzul utilizatorului final de a pune la dispoziţia autorităţii de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio, conform prevederilor art. 38 şi art. 39, datele şi/sau informaţiile necesare verificării respectării prevederilor prezentei hotărâri;42. fapta importatorului sau a distribuitorului de a introduce pe piaţă, respectiv de a pune la dispoziţie pe piaţă un echipament în cazul în care marcajul CE nu respectă dispoziţiile art. 21;43. fapta organismului notificat, a producătorului sau a reprezentantul său autorizat, după caz, de a nu aplica numărul de identificare al organismului notificat, în condiţiile art. 21 alin. (6);44. neîntocmirea/neactualizarea de către operatorul staţiei de radiocomunicaţii a documentaţiei privind limitarea expunerii populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice, conform art. 7 alin. (4)-(6);45. neprezentarea de către operatorul staţiei de radiocomunicaţii a documentaţiei realizate, conform art. 7 alin. (7);46. nerespectarea de către producător sau importator, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 41 alin. (7) de a pune la dispoziţie software-ul utilizat cu ocazia efectuării încercărilor tehnice realizate pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor esenţiale;47. nerespectarea de către operatorii economici a solicitării prevăzute la art. 49;48. fapta utilizatorului final de a pune în funcţiune şi/sau de a utiliza echipamente radio ce nu sunt conforme cu art. 6 alin. (1). (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:1. în cazul contravenţiei prevăzute la pct. 1, cu amendă de la 2.500 lei la 10.000 lei;2. în cazul contravenţiilor prevăzute la pct. 2 şi 3, cu amendă de la 10.500 lei la 50.000 lei;3. în cazul contravenţiei prevăzute la pct. 4, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;4. în cazul contravenţiilor prevăzute la pct. 5 şi 6, cu amendă de la 5.500 lei la 30.000 lei;5. în cazul contravenţiilor prevăzute la pct. 7 şi 8 şi pct. 29, cu amendă de la 2.500 lei la 20.000 lei;6. în cazul contravenţiilor prevăzute la pct. 9 şi 10, cu amendă de la 10.000 lei la 35.000 lei;7. în cazul contravenţiilor prevăzute la pct. 11 şi 12, cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei;8. în cazul contravenţiilor prevăzute la pct. 13 şi 14, cu amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei;9. în cazul contravenţiei prevăzute la pct. 15, cu amendă de la 2.500 lei la 35.000 lei;10. în cazul contravenţiilor prevăzute la pct. 16-20 şi pct. 36, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;11. în cazul contravenţiilor prevăzute la pct. 21-23, cu amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei;12. în cazul contravenţiilor prevăzute la pct. 24 şi 25, cu amendă de la 5.500 lei la 25.000 lei;13. în cazul contravenţiilor prevăzute la pct. 26 şi pct. 33, cu amendă de la 7.500 lei la 35.000 lei;14. în cazul contravenţiei prevăzute la pct. 27, cu amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei;15. în cazul contravenţiei prevăzute la pct. 28, cu amendă de la 2.500 lei la 15.000 lei;16. în cazul contravenţiei prevăzute la pct. 30, cu amendă de la 5.000 lei la 35.000 lei;17. în cazul contravenţiilor prevăzute la pct. 31 şi 32, cu amendă de la 2.500 lei la 22.500 lei;18. în cazul contravenţiei prevăzute la pct. 34 şi pct. 42, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;19. în cazul contravenţiei prevăzute la pct. 35, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;20. în cazul contravenţiilor prevăzute la pct. 37-39, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;21. în cazul contravenţiei prevăzute la pct. 40, cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei;22. în cazul contravenţiilor prevăzute la pct. 41 şi pct. 46-48, cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei;23. în cazul contravenţiei prevăzute la pct. 43, cu amendă de la 7.500 lei la 30.000 lei;24. în cazul contravenţiilor prevăzute la pct. 44 şi 45, cu amendă de la 2.500 la 50.000 lei.  +  Articolul 52 (1) Contravenţiile prevăzute de prezenta hotărâre se constată de către personalul de control din cadrul autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii. (2) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute de prezenta hotărâre se aplică astfel: a) prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii de către personalul de specialitate din cadrul ANCOM, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 1, 9 şi 10, 16 şi 17, 19, 26-28, 30, 33, 35 şi 36, 41 şi 43-46; b) prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, de către preşedintele ANCOM, în cazul contravenţiilor constatate de personalul ANCOM, în situaţiile prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 2-8, 11-15, 18, 20-25, 29, 31 şi 32, 34, 39 şi 40, 42 şi 47 şi 48 în cazul utilizatorului final persoană juridică; c) prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii de către agentul constatator, în cazul contravenţiilor constatate de personalul ANPC, în situaţiile prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 2, 21, 26, 33, 41 şi 48 în cazul utilizatorului final persoană fizică; d) prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii de către personalul împuternicit al MCSI, în situaţiile prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 37 şi 38.  +  Articolul 53 (1) În cazul faptelor prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 2-8, 11-15, 18, 20-25, 29, 31 şi 32, 34, 39 şi 40, 42 şi 47 şi 48, ANCOM sau ANPC, după caz, poate dispune, cu titlu de sancţiune complementară, prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, şi una dintre următoarele: a) restricţionarea sau interzicerea introducerii pe piaţă; b) restricţionarea sau interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă; c) retragerea de pe piaţă şi/sau rechemarea, după caz; d) interzicerea utilizării. (2) Sancţiunea complementară se aplică de către persoanele şi prin procedura indicate conform art. 52 alin. (2) lit. b) şi c).  +  Articolul 54Contravenţiilor prevăzute de prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 55Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 56 (1) Autorităţile de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio transmit Comisiei Europene rapoarte periodice, până la 12 iunie 2017 şi, ulterior, cel puţin o dată la doi ani. (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) conţin prezentarea activităţilor de supraveghere a pieţei efectuate şi oferă informaţii cu privire la conformitatea echipamentelor radio cu cerinţele prezentei hotărâri, inclusiv în ceea ce priveşte cerinţele privind identificarea operatorilor economici.  +  Articolul 57Echipamentele radio care fac obiectul prezentei hotărâri introduse pe piaţă până la data de 13 iunie 2017 şi care respectă cerinţele esenţiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 130/2015 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora pot fi puse la dispoziţie pe piaţă şi/sau în funcţiune.  +  Articolul 58 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 130/2015 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2015, se abrogă. (3) Ori de câte ori în alt act normativ anterior se face trimitere la actul normativ abrogat la alin. (2), trimiterea se va considera a fi făcută la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta hotărâre.*Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio şi de abrogare a Directivei 1999/5/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 153 din 22 mai 2014.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul comunicaţiilor şi pentru

  societatea informaţională,

  Delia Popescu

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul transporturilor,

  Petru Sorin Buşe

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 5 octombrie 2016.Nr. 740.  +  Anexa 1Echipamente care nu intră în domeniulde aplicare a prezentei hotărâri1. Echipamentele radio utilizate de radioamatori, conform articolului 1 definiţia 56 din Regulamentul Radiocomunicaţiilor al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, în afară de cazul în care echipamentele sunt puse la dispoziţie pe piaţă.Sunt considerate ca nefiind puse la dispoziţie pe piaţă: a) kituri radio destinate montării şi utilizării de către radioamatori; b) echipamente radio modificate de radioamatori pentru uz propriu; c) echipamente construite de radioamatori acţionând individual în scopuri ştiinţifice şi experimentale în cadrul activităţii de radioamator.2. Echipamentele maritime care intră în domeniul de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, cu modificările şi completările ulterioare.3. Produse, piese şi dispozitive aeronautice care intră în domeniul de aplicare al art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, cu modificările ulterioare.4. Kituri de evaluare construite la comandă, destinate profesioniştilor, care urmează să fie folosite exclusiv în instalaţii de cercetare şi dezvoltare în aceste scopuri.  +  Anexa 2Modulul A de evaluare a conformităţiiControlul intern al producţiei1. Controlul intern al producţiei este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2-4 şi asigură şi declară pe propria răspundere că echipamentele radio în cauză satisfac cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3 din hotărâre.2. Documentaţia tehnicăProducătorul întocmeşte documentaţia tehnică în conformitate cu prevederile art. 23 din hotărâre.3. FabricareaProducătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricare şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea echipamentelor radio fabricate cu documentaţia tehnică prevăzută la pct. 2 şi cu cerinţele esenţiale relevante prevăzute la art. 3 din hotărâre.4. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate4.1. Producătorul aplică marcajul CE, potrivit prevederilor art. 21 din hotărâre, pe fiecare echipament radio care satisface cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.4.2. Producătorul întocmeşte o declaraţie UE de conformitate scrisă pentru fiecare tip de echipament radio şi o păstrează împreună cu documentaţia tehnică la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului radio. Declaraţia UE de conformitate trebuie să identifice echipamentul radio pentru care a fost întocmită.La cerere, producătorul trebuie să pună la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio o copie a declaraţiei UE de conformitate.5. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului prevăzute la pct. 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie prevăzute în mandat.  +  Anexa 3Modulele B şi C de evaluare a conformităţiiModulul B - Examinarea UE de tip1. Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al echipamentelor radio, verifică şi atestă dacă îndeplineşte cerinţele esenţiale prevăzute la art. 3 din hotărâre.2. Examinarea UE de tip se efectuează prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al echipamentelor radio prin examinarea documentaţiei tehnice şi a documentaţiei suplimentare prevăzute la pct. 3, fără examinarea unui eşantion (tip de proiect).3. Producătorul trebuie să depună o cerere pentru examinarea UE de tip către un singur organism notificat, la alegerea sa.Cererea trebuie să conţină următoarele: a) numele şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul său autorizat, numele şi adresa acestuia din urmă; b) o declaraţie scrisă pe propria răspundere ce atestă că aceeaşi cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;Cererea trebuie să fie însoţită de: a) documentaţia tehnică. Documentaţia tehnică trebuie să permită evaluarea conformităţii echipamentului radio cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri şi trebuie să conţină o analiză şi o evaluare adecvată a riscurilor. Documentaţia tehnică trebuie să specifice cerinţele aplicabile şi trebuie să conţină, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, informaţii privind proiectarea, fabricarea şi funcţionarea echipamentelor radio. Documentaţia tehnică trebuie să cuprindă, după caz, elementele prevăzute în anexa nr. 5; b) documentele justificative privind caracterul adecvat al soluţiei proiectului tehnic. Aceste documente justificative trebuie să menţioneze toate documentele care au fost utilizate, în special atunci când standardele relevante armonizate nu au fost aplicate în întregime sau deloc. Documentele justificative trebuie să conţină, dacă este necesar, rezultatele încercărilor tehnice efectuate, în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante, de laboratorul competent al producătorului sau de un alt laborator de încercări în numele producătorului şi pe răspunderea acestuia.4. Organismul notificat examinează documentaţia tehnică şi documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al echipamentelor radio.5. Organismul notificat întocmeşte un raport de evaluare care evidenţiază activităţile întreprinse conform pct. 4, precum şi rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute la pct. 8, organismul notificat nu poate divulga conţinutul acestui raport, integral sau parţial, decât cu acordul producătorului.6. Atunci când tipul de echipament radio îndeplineşte cerinţele prezentei hotărâri, organismul notificat emite producătorului un certificat de examinare UE de tip. Acest certificat cuprinde denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării, aspectele cerinţelor esenţiale legate de examinare, condiţiile, în cazul în care există, pentru valabilitatea sa şi datele necesare pentru identificarea tipului evaluat. Certificatul de examinare UE de tip poate avea ataşate una sau mai multe anexe.Certificatul de examinare UE de tip şi anexele sale conţin toate informaţiile relevante care permit evaluarea conformităţii echipamentelor radio fabricate cu tipul examinat şi care permit controlul în utilizare.În cazul în care tipul nu satisface cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip şi informează solicitantul în consecinţă, precizând în detaliu motivele refuzului.7. Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri şi stabileşte dacă aceste modificări necesită investigaţii suplimentare. În acest caz, organismul notificat informează producătorul în consecinţă.Producătorul informează organismul notificat care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip în legătură cu toate modificările tipului aprobat care ar putea afecta conformitatea echipamentelor radio cu cerinţele esenţiale sau cu condiţiile de valabilitate ale certificatului respectiv. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară sub forma unei completări aduse certificatului original de examinare UE de tip.8. Fiecare organism notificat informează MCSI cu privire la certificatele de examinare UE de tip şi/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras şi pune la dispoziţia autorităţii sale de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate şi/sau a oricăror completări aduse acestora refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip şi/sau orice completări aduse acestora pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricţionat în alt mod şi, la cerere, în legătură cu astfel de certificate şi/sau completări aduse acestora pe care le-a emis.Fiecare organism notificat informează statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European în legătură cu certificatele de examinare UE de tip pe care le-a emis şi/sau orice completări aduse acestora atunci când standardele armonizate, ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nu au fost aplicate în întregime sau deloc.Comisia Europeană, statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi celelalte organisme notificate pot obţine, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip şi/sau a completărilor aduse acestora. La cerere, Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European pot obţine o copie a documentaţiei tehnice şi a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor şi completărilor aduse acestuia, precum şi dosarul tehnic, incluzând documentaţia depusă de producător, timp de 10 ani de la momentul evaluării echipamentelor radio sau până la expirarea valabilităţii certificatului respectiv.9. Producătorul păstrează la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor şi a completărilor aduse acestuia, împreună cu documentaţia tehnică, timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentelor radio.10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea prevăzută la pct. 3 şi poate îndeplini obligaţiile prevăzute la pct. 7 şi 9, cu condiţia ca acestea să fie prevăzute în mandat.Modulul C - Conformitatea de tip pe baza controlului intern al producţiei1. Conformitatea de tip pe baza controlului intern al producţiei este acea parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 3 şi asigură şi declară că echipamentul radio în cauză este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi satisface cerinţele prezentei hotărâri.2. FabricareaProducătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricare şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea echipamentelor radio fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip şi cu cerinţele prezentei hotărâri.3. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate3.1. Producătorul aplică marcajul CE potrivit prevederilor art. 21 pe fiecare echipament radio care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip şi care satisface cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri.3.2. Producătorul întocmeşte, în scris, o declaraţie UE de conformitate pentru fiecare tip de echipament radio şi o păstrează la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentelor radio. Declaraţia UE de conformitate trebuie să identifice echipamentul radio pentru care a fost întocmită.La cerere, producătorul trebuie să pună la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio o copie a declaraţiei UE de conformitate.4. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului prevăzute la pct. 3 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie prevăzute în mandat.  +  Anexa 4Modulul H de evaluare a conformităţiiConformitatea pe baza asigurării complete a calităţii1. Conformitatea pe baza asigurării complete a calităţii este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la pct. 2 şi 3 şi asigură şi declară pe propria răspundere faptul că echipamentul radio în cauză satisface cerinţele prezentei hotărâri.2. FabricareProducătorul trebuie să utilizeze un sistem de calitate aprobat pentru proiectarea, fabricarea, inspecţia finală a echipamentelor radio finite şi pentru încercările tehnice ale echipamentelor radio în cauză, astfel cum prevede pct. 3 şi se supune supravegherii prevăzute la pct. 4.3. Sistemul de calitate3.1. Producătorul trebuie să depună la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru echipamentul radio în cauză.Cererea trebuie să conţină următoarele: a) numele şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul său autorizat, numele şi adresa acestuia din urmă; b) o declaraţie scrisă care atestă că aceeaşi cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat.Cererea trebuie să fie însoţită de: a) documentaţia tehnică pentru fiecare tip de echipament radio care urmează să fie fabricat. Această documentaţie trebuie să cuprindă, după caz, elementele prevăzute în anexa nr. 5; b) documentaţia referitoare la sistemul de calitate.3.2. Sistemul de calitate trebuie să asigure conformitatea echipamentelor radio cu cerinţele prezentei hotărâri.Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător trebuie să fie documentate în mod sistematic şi ordonat, sub forma unor reguli, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia sistemului de calitate trebuie să permită o interpretare consecventă a programelor, planurilor, manualelor şi înregistrărilor ori evidenţelor cu privire la calitate.Documentaţia trebuie să cuprindă, în special, o descriere adecvată a: a) obiectivelor de calitate, a structurii organizaţionale şi a responsabilităţilor şi atribuţiilor conducerii referitoare la calitatea proiectului şi a produsului; b) specificaţiilor tehnice de proiectare, incluzând standardele care sunt aplicate, şi, atunci când standardele armonizate relevante nu sunt aplicate în întregime, a mijloacelor care sunt utilizate pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerinţele esenţiale ale prezentei hotărâri aplicabile echipamentelor radio; c) tehnicilor de control şi de verificare a proiectării, a procedeelor şi a acţiunilor sistematice folosite pentru proiectarea echipamentelor radio aparţinând de tipul echipamentelor radio în cauză; d) tehnicilor corespunzătoare de fabricare, de control al calităţii şi de asigurare a calităţii, procedeelor şi acţiunilor sistematice care sunt utilizate; e) examinărilor şi încercărilor tehnice care sunt efectuate înainte, în timpul şi după fabricare, precum şi a frecvenţei cu care acestea sunt efectuate; f) documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele referitoare la calificările personalului şi altele asemenea; g) mijloacelor de monitorizare privind realizarea calităţii necesare a proiectului şi produsului, precum şi funcţionarea eficientă a sistemului de calitate.3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la pct. 3.2.Acesta presupune conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului de calitate care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.Pe lângă experienţa în sisteme de management al calităţii, echipa de audit trebuie să cuprindă cel puţin un membru care să aibă experienţă ca evaluator în domeniul echipamentelor radio relevante şi al tehnologiei echipamentelor radio în cauză şi care să aibă cunoştinţe cu privire la cerinţele aplicabile din prezenta hotărâre. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.1 paragraful 3 lit. a) pentru a verifica capacitatea producătorului de a identifica cerinţele aplicabile ale prezentei hotărâri şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea echipamentelor radio cu cerinţele respective.Decizia de evaluare este notificată producătorului sau reprezentantului său autorizat.Notificarea va cuprinde concluziile auditului şi decizia de evaluare, motivată în mod corespunzător.3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile care decurg din sistemul de calitate aprobat şi să îl menţină corespunzător şi eficient.3.5. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice intenţie de modificare a sistemului de calitate.Organismul notificat evaluează modificările propuse şi decide dacă sistemul de calitate modificat continuă să satisfacă cerinţele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare, notificând producătorului decizia sa. Notificarea trebuie să conţină concluziile examinării şi decizia motivată privind evaluarea.4. Supravegherea care intră în responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii este de a avea certitudinea că producătorul îndeplineşte în mod corespunzător obligaţiile care decurg din sistemul de calitate aprobat.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat, în scopul evaluării, în spaţiile unde îşi desfăşoară activitatea de proiectare, de producţie, de control, de încercare şi de depozitare şi trebuie să-i furnizeze acestuia toate informaţiile necesare, în special: a) documentaţia privind sistemul de calitate; b) înregistrările ori evidenţele privind calitatea, aşa cum sunt prevăzute în cadrul sistemului de calitate, cum ar fi: rezultate ale analizelor, calculelor, încercărilor tehnice şi altele asemenea; c) înregistrările ori evidenţele privind calitatea aşa cum sunt prevăzute pentru partea de fabricare din cadrul sistemului de calitate, cum ar fi: rapoartele de inspecţie, datele referitoare la încercări, datele privind etalonarea, rapoarte referitoare la calificările personalului şi altele asemenea.4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate şi îi furnizează acestuia un raport de audit.4.4. Organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. Pe durata acestor vizite, organismul notificat poate, dacă este necesar, să efectueze încercări tehnice ale echipamentelor radio sau dispune efectuarea acestora pentru a verifica dacă sistemul de calitate funcţionează adecvat. Acesta furnizează producătorului un raport al vizitei şi, dacă au fost efectuate încercări tehnice, un raport de încercări.5. Marcajul CE şi declaraţia UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE potrivit prevederilor art. 21 şi, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare echipament radio care îndeplineşte cerinţele aplicabile prevăzute la art. 3 din hotărâre.5.2. Producătorul întocmeşte, în scris, o declaraţie UE de conformitate pentru fiecare tip de echipament radio şi o păstrează la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului radio. Declaraţia UE de conformitate trebuie să identifice tipul de echipamente radio pentru care a fost întocmită.La cerere, producătorul trebuie să pună la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio o copie a declaraţiei UE de conformitate.6. Producătorul trebuie să păstreze la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei şi controlul echipamentelor radio, timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a echipamentului radio, următoarele: a) documentaţia tehnică prevăzută la pct. 3.1 paragraful 3 lit. a); b) documentaţia privind sistemul de calitate prevăzută la pct. 3.1 paragraful 3 lit. b); c) modificarea prevăzută la pct. 3.5, astfel cum a fost aprobată; d) deciziile şi rapoartele din partea organismului notificat prevăzute la pct. 3.5, 4.3 şi 4.4.7. Fiecare organism notificat informează MCSI cu privire la avizele de aprobare ale sistemului de calitate emise sau retrase şi, periodic sau la cerere, pune la dispoziţia acestuia lista avizelor de aprobare ale sistemului de calitate refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate cu privire la avizele de aprobare ale sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau retras şi, la cerere, cu privire la avizele de aprobare ale sistemului de calitate pe care le-a emis.8. Reprezentantul autorizatObligaţiile producătorului prevăzute la pct. 3.1, 3.5, 5 şi 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie prevăzute în mandat.  +  Anexa 5Conţinutul documentaţiei tehniceDocumentaţia tehnică trebuie să cuprindă, după caz, cel puţin următoarele elemente: a) o descriere generală a echipamentelor radio, incluzând:(i) fotografii sau ilustraţii care să prezinte caracteristicile externe, marcajul şi dispunerea internă;(ii) versiunile de software sau de firmware care afectează conformitatea cu cerinţele esenţiale;(iii) informaţii pentru utilizatori şi instrucţiunile de instalare; b) desenele proiectului de execuţie, desenele de fabricaţie, precum şi schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor şi a altor elemente similare relevante; c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi a schemelor sus-prevăzute, precum şi a funcţionării echipamentelor radio; d) o listă a standardelor armonizate aplicate integral sau parţial ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care respectivele standarde armonizate nu au fost aplicate, descrieri ale soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale prevăzute la art. 3 din hotărâre, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează părţile respective care au fost aplicate; e) o copie a declaraţiei UE de conformitate; f) în cazul în care a fost aplicat modulul de evaluare a conformităţii prevăzut în anexa nr. 3, o copie a certificatului de examinare UE de tip şi a anexelor sale, astfel cum au fost transmise de organismul notificat în cauză; g) rezultatele calculelor de proiectare efectuate, ale examinărilor şi a altor elemente similare relevante; h) rapoartele de încercări tehnice; i) o explicaţie referitoare la conformitatea cu cerinţa prevăzută la art. 10 lit. c) şi la includerea sau nu a informaţiilor pe ambalaj potrivit prevederilor art. 10 lit. n).  +  Anexa 6Declaraţia UE de conformitate nr. (YYYY)*1) Notă

  ──────────

  *1) Atribuirea unui număr la declaraţia UE de conformitate este opţională pentru producător.

  ──────────
  1. Echipamentul radio (produs, tip, lot sau număr de serie): .................2. Denumirea şi adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat: ................3. Prezenta declaraţie de conformitate este emisă pe propria răspundere a producătorului.4. Obiectul declaraţiei (identificarea echipamentelor radio permiţând trasabilitatea; poate include o imagine color, suficient de clară în cazul în care acest lucru este necesar pentru identificarea echipamentelor radio): ................5. Obiectul declaraţiei descris mai sus este în conformitate cu legislaţia relevantă de armonizare a Uniunii Europene:- Directiva 2014/53/UE;- alte acte din legislaţia de armonizare a Uniunii Europene (dacă este cazul).6. Referinţele standardelor armonizate relevante folosite sau referinţele altor specificaţii tehnice în legătură cu care se declară conformitatea. Referinţele sunt enumerate împreună cu numerele de identificare şi cu versiunea acestora, precum şi cu data emiterii, după caz: ............7. După caz, organismul notificat .........(denumire, număr)....... a efectuat ........(descrierea intervenţiei).... şi a emis certificatul de examinare UE de tip: ..............8. După caz, o descriere a accesoriilor şi componentelor, inclusiv a software-ului, care permit echipamentelor radio să funcţioneze conform destinaţiei şi care sunt incluse în declaraţia UE de conformitate: .................9. Informaţii suplimentare:Semnat pentru şi în numele: .......... locul şi data emiterii: ......... numele, funcţia, semnătura: ..............
   +  Anexa 7Declaraţia UE de conformitate simplificatăDeclaraţia UE de conformitate simplificată prevăzută la art. 10 lit. m) trebuie să fie de următoarea formă:Prin prezenta, [denumirea producătorului] declară că tipul de echipamente radio [desemnarea tipului de echipamente radio] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.Textul integral al declaraţiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: ..............------