HOTĂRÂRE nr. 754 din 12 octombrie 2016pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 19 octombrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 3 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Autorităţii este de 353, inclusiv demnitarii şi cabinetul preşedintelui."2. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt conduse de câte un director executiv, medic veterinar."3. La articolul 15, alineatele (1), (3) şi (5) vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Autoritatea are în dotare un număr de autoturisme stabilit conform anexei nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu un consum lunar de carburant de 200 l/autoturism, iar pentru activităţile specifice numărul de autovehicule este cel prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, cu un consum lunar de carburant de 500 l/autovehicul; repartizarea acestora se face prin ordin al preşedintelui Autorităţii............................................................................ (3) Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea dispune, suplimentar, de un autolaborator fluvial, având consum nenormat; Direcţiile Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Botoşani, Caraş-Severin, Galaţi, Maramureş, Mehedinţi, Iaşi, Satu Mare, Suceava, Vaslui, Timiş şi Tulcea dispun, suplimentar, de câte 1 autoagregat pentru dezinfecţie............................................................................ (5) Redistribuirea, în cadrul unităţilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, precum şi între acestea, a numărului de autovehicule se poate face prin ordin al preşedintelui Autorităţii."4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.5. La anexa nr. 2, nota va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Numărul maxim de posturi pentru unităţile subordonate este de 5.266, din care 1.362 de posturi pe durată determinată în vederea efectuării activităţilor prevăzute la art. 19 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare."6. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din cadrul Autorităţii şi ale unităţilor din subordinea acesteia, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale

  Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

  Csutak Nagy Laszlo

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Bucureşti, 12 octombrie 2016.Nr. 754.  +  Anexa 1*1)(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009) Notă

  ──────────

  *1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

  ──────────
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şipentru Siguranţa Alimentelor*Font 7*                                                                                             Numărul maxim de posturi - 353 posturi                                                                                             (inclusiv demnitarii, Cabinetul preşedintelui,                                                                                             funcţiile publice şi contractuale)                                             ┌────────────────┐ ┌──────────────────┐┌────────────────────────────────────────────┤ PREŞEDINTE - ├──────────────────────────┬──┤ CABINETUL ││ │SECRETAR DE STAT│ │ │ PREŞEDINTELUI ││ ┌─────────────┐ └────────┬───────┘ │ └──────────────────┘├──┤ DIRECŢIA ├----┐ │ │ ┌──────────────────┐│ │ ECONOMICĂ │ | │ ┌──────────────┐ │ │ COMPARTIMENTUL ││ └─────────────┘ | │ │VICEPREŞEDINTE│ ├──┤CONSILIERI AFACERI││ | ├──┤SUBSECRETAR DE│ ┌──────────┐ │ │ EUROPENE ││ ┌─────────────┐ | ┌────────────────┐ │ │ STAT ├---┤ │ │ └──────────────────┘├──┤ DIRECŢIA ├----┼---┤SECRETAR GENERAL├──────────┤ └──────────────┘ │CONSILIUL │ │ ┌──────────────────┐│ │ JURIDICĂ │ | └──┬───────────┬─┘ │ ┌──────────────┐ │ŞTIINŢIFIC│ │ │ COMPARTIMENTUL ││ └─────────────┘ | ┌────┴────┐┌─────┴────────┐ │ │VICEPREŞEDINTE├---┤ │ ├──┤ INFRASTRUCTURI ││ | │CENTRUL ││COMPARTIMENTUL│ ├──┤SUBSECRETAR DE│ └──────────┘ │ │ CRITICE ││ ┌─────────────┐ | │OPERATIV ││ ARHIVĂ │ │ │ STAT │ │ └──────────────────┘└──┤ DIRECŢIA ├----┘ │ PENTRU │└──────────────┘ │ └──────────────┘ │ ┌──────────────────┐   │RESURSE UMANE│ │SITUAŢII │ │ │ │ COMPARTIMENTUL │   └─────────────┘ │ DE │ │ ├──┤ DOCUMENTE │                        │URGENŢĂ*)│ │ │ │ CLASIFICATE │                        └─────────┘ │ │ └──────────────────┘                                                      │ │ ┌------------------┐                            ┌────────────────────┐ │ └──┤ CONSILIUL |                            │SERVICIUL COMUNICARE├────┤ | CONSULTATIV |                            └────────────────────┘ │ ┌─────────────────────────────────┐└------------------┘                            ┌────────────────────┐ ├──┤ DIRECŢIA AUDIT PUBLIC INTERN │                            │ SERVICIUL CONTROL ├────┤ └─────────────────────────────────┘                            │ INTERN/MANAGERIAL │ │ ┌─────────────────────────────────┐                            └────────────────────┘ ├──┤ DIRECŢIA ANALIZĂ STATISTICĂ ŞI │                                                      │ │ TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI │                                                      │ └─────────────────────────────────┘                                                      │ ┌─────────────────────────────────┐                                                      │ │ DIRECŢIA LABORATOARE ŞI │                                                      │ │ INSTITUTE VETERINARE │                                                      │ └─────────────────────────────────┘               ┌────────────────────────────┬─────────┼─────────────┬───────────────────────────────────────┐               │ │ │ │ │     ┌─────────┴───────────────────┐ ┌──────┴─────┐ │ ┌─────────┴───────────┐ ┌───────────────┴─────────────┐     │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ DIRECŢIA │ │ │ DIRECŢIA PRODUSE │ │ DIRECŢIA GENERALĂ │     │ SĂNĂTATEA ŞI BUNĂSTAREA │ │ POSTURI DE │ │ │MEDICINALE VETERINARE│ │ SIGURANŢA ALIMENTELOR │     │ ANIMALELOR, PREVENIREA ŞI │ │INSPECŢIE LA│ │ │ ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ │ └───┬───────────────────────┬─┘     │COMBATEREA BOLILOR LA ANIMALE│ │FRONTIERĂ ŞI│ │ └─────────────────────┘ │ │     └───┬───────────────────────┬─┘ │ TRACES │ │ ┌───────────┴─────────┐ ┌───────────┴─────────┐         │ │ └────────────┘ │ │DIRECŢIA REGLEMENTARE│ │ DIRECŢIA COORDONARE │┌────────┴────────────┐ ┌────────┴────────────┐ │ │ SIGURANŢA │ │ CONTROL OFICIAL ││DIRECŢIA REGLEMENTARE│ │ DIRECŢIA COORDONARE │ ┌─────┴──────────────────────────┐ │ ALIMENTELOR │ │ SIGURANŢA ││ SĂNĂTATEA ŞI │ │ CONTROL OFICIAL │ │INSTITUŢII SUBORDONATE**): │ └─────────────────────┘ │ ALIMENTELOR ││BUNĂSTAREA ANIMALELOR│ │ SĂNĂTATEA ŞI │ │1) INSTITUTUL DE DIAGNOSTIC ŞI │ └─────────────────────┘│ PREVENIREA ŞI │ │BUNĂSTAREA ANIMALELOR│ │ SĂNĂTATE ANIMALĂ ││COMBATEREA BOLILOR LA│ │ PREVENIREA ŞI │ │2) INSTITUTUL DE IGIENĂ ŞI ││ ANIMALE │ │COMBATEREA BOLILOR LA│ │ SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ │└─────────────────────┘ │ ANIMALE │ │3) INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL │                        └─────────────────────┘ │ PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI │                                                │ MEDICAMENTELOR DE UZ │                                                │ VETERINAR │                                                │4) DIRECŢIILE SANITAR-VETERINARE│                                                │ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR │                                                │ JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI │                                                │ BUCUREŞTI (42 DIRECŢII) │                                                └────────────────────────────────┘  ┌------------------┐  └------------------┘ - se întruneşte la convocarea preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare                         şi pentru siguranţa alimentelor Notă

  ──────────

  *) Se organizează la nivel de compartiment

  **) Instituţii cu personalitate juridică proprie, aflate la convocarea preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform prevederilor legale.

  ──────────
   +  Anexa 2(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009)NORMATIVde autovehicule pentru activităţispecifice desfăşurate de Autoritatea Naţională SanitarăVeterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi de unităţile din subordine*Font 8*┌────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Numărul maxim de autovehicule pentru activităţi specifice ││crt.│ Denumirea unităţii ├───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ Total │ din care: │├────┼─────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│1. │Autoritatea Naţională │ 28 │13 autoturisme pentru aparatul central, aferente ││ │Sanitară Veterinară şi │ │activităţilor specifice de control, supraveghere şi ││ │pentru Siguranţa │ │monitorizare ││ │Alimentelor │ │15 autolaboratoare, din care: ││ │ │ │- 7 pentru aparatul central; ││ │ │ │- 8 pentru posturile de inspecţie la frontieră │├────┼─────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. │Direcţiile sanitar- │ 7/ │3 autoturisme, din care: ││ │veterinare şi pentru │unitate│- pentru transport de persoane - conducerea direcţiilor ││ │siguranţa alimentelor │ │sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor; ││ │ │ │- parc comun; ││ │ │ │- pentru activităţile specifice de control, supraveghere şi ││ │ │ │monitorizare ││ │ │ │3 autolaboratoare pentru: ││ │ │ │- recoltare de probe pentru siguranţa alimentelor; ││ │ │ │- recoltare de probe pentru sănătatea animală; ││ │ │ │- controlul laptelui şi al produselor lactate ││ │ │ │1 autoagregat pentru dezinfecţie │├────┼─────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. │Institutul de Diagnostic │ 9 │3 autoturisme pentru: ││ │şi Sănătate Animală │ │- transport de persoane pentru intervenţii rapide privind ││ │ │ │suspiciunea unor boli; ││ │ │ │- transport pentru evaluare veterinară ││ │ │ │6 autolaboratoare pentru: ││ │ │ │- transport de cadavre; ││ │ │ │- transport de probe-test; ││ │ │ │- transport de probe de laborator; ││ │ │ │- decontaminare; ││ │ │ │- situaţii speciale; ││ │ │ │- autoutilitară pentru transport de biobază │├────┼─────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. │Institutul de Igienă şi │ 5 │3 autoturisme pentru: ││ │Sănătate Publică │ │- deplasare pentru control în teritoriu; ││ │Veterinară │ │- transport de mărfuri ││ │ │ │2 autolaboratoare pentru: ││ │ │ │- recoltare de prob; ││ │ │ │- examene rapide de laborator în teritoriu │├────┼─────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤│5. │Institutul pentru │ 5 │3 autoturisme pentru: ││ │Controlul Produselor │ │- deplasare pentru controlul în teritoriu şi administraţie; ││ │Biologice şi │ │- testare clinică în teritoriu ││ │Medicamentelor de Uz │ │2 autolaboratoare pentru: ││ │Veterinar │ │- circulaţia produselor medicinale în teritoriu; ││ │ │ │- recoltare de probe │└────┴─────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘----------