ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 69 din 12 octombrie 2016pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 19 octombrie 2016  Având în vedere faptul că în România învățământul constituie prioritate națională,ținând cont de principiile de bază ale administrației publice locale, prevăzute în art. 120 din Constituția României, republicată,având în vedere că în anul școlar 2015-2016 peste 125.000 de elevi au făcut naveta zilnic folosind transportul rutier pentru a ajunge la cursuri,întrucât mecanismul actual de decontare plafonată nu acoperă tariful integral decât pentru o mică parte din abonamentele emise de transportatori, iar în multe cazuri diferența de preț nedecontată este foarte mare și constituie motiv de abandon școlar, mai ales în zonele slab dezvoltate, unde se găsesc cei mai mulți tineri. În acest sens, datele raportate de Eurostat indică o creștere a ratei de părăsire timpurie a școlii după intrarea în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 168/2014, și până în prezent,având în vedere că decontarea integrală a navetei elevilor, conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, nu este posibilă din cauza prețurilor mari practicate de o bună parte a transportatorilor, care pot fi și de 8 ori mai mari decât cel mai mic preț pentru aceeași distanță,întrucât România, în Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii și-a asumat reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, la 11,3% până în 2020, iar valoarea actuală (de 19,1%) este departe de această țintă,ținând cont de începerea anului școlar și de faptul că un demers legislativ nu poate fi realizat în timp util astfel încât prezentul act normativ să aibă un impact semnificativ în ceea ce privește reducerea abandonului școlar, fenomen care are drept consecințe șomajul, excluziunea socială și sărăcia,ținând cont de faptul că tarifele practicate de operatorii de transport public variază foarte mult pentru aceeași distanță, prețurile maxime fiind de până la 8 ori mai mari decât prețurile minime, în condițiile în care aceștia operează pe o piață reglementată în regim de monopol, iar decontarea integrală de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a prețului abonamentului pentru elevi ar putea genera comportament oportunist din partea operatorilor de transport,având în vedere că aspectele de mai sus vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IDupă alineatul (3) al articolului 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:(3^1) Prin derogare de la prevederile art. 43 lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare, tariful maxim per kilometru aferent abonamentului de transport rutier prevăzut la alin. (3) se stabilește și se actualizează prin hotărâre a Guvernului.(3^2) Metodologia de calcul al tarifului maxim prevăzut la alin. (3^1) și valorile aferente se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(3^3) Operatorul de transport rutier are obligația să emită abonamente pentru transportul elevilor și să asigure transportul rutier al elevilor potrivit prevederilor alin. (3^1).  +  Articolul IIArticolul 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei operatorii de transport rutier pentru următoarele fapte:a) nerespectarea obligației de a emite abonamente pentru transportul rutier al elevilor potrivit art. 84 alin. (3^3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) nerespectarea obligației de a asigura transportul rutier al elevilor potrivit art. 84 alin. (3^3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.2. După alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alineatele (8^1) - (8^3), cu următorul cuprins:(8^1) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (7^1) în ceea ce privește transportul public local și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către împuterniciții președinților consiliilor județene și ai primarilor comunelor, orașelor și municipiilor.(8^2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (7^1) în ceea ce privește asigurarea facilității de transport rutier contra cost de persoane se face de către agenți constatatori din Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.) potrivit legislației în vigoare.(8^3) Ministerul Afacerilor Interne, prin organele sale de specialitate, va asigura sprijinul în vederea aplicării prevederilor alin. (8^1) și (8^2).  +  Articolul IIIArticolul 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 168/2014, se abrogă la data intrării în vigoare a tarifului maxim prevăzut la art. 84 alin. (3^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVDispozițiile art. II intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul VContractele de transport în curs, valabil încheiate, în baza cărora sunt practicate tarife specifice pentru serviciile publice de transport al elevilor nu pot fi modificate, până la ajungerea la termen, decât prin voința părților.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
  Mircea Dumitru
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  p. Ministrul transporturilor,
  Ion Trocaru,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 12 octombrie 2016.Nr. 69.----