ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 5 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 11 octombrie 2016  Având în vedere necesitatea de a remedia, în termen cât mai scurt posibil, situaţia juridică pe baza căreia Comisia Europeană consideră că România a încălcat art. 35 şi art. 36 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi a art. 40 lit. c) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE, existând riscul iminent de a se transmite cauza la Curtea Europeană de Justiţie şi, pe cale de consecinţă, impunerea unor amenzi în sarcina statului român, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor sale, în calitate de stat membru al Uniunii Europene,având în vedere faptul că reglementarea unor măsuri necesare pentru achiziţia de către furnizori a cantităţilor de gaze naturale destinate clienţilor finali, în condiţii de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri care să asigure respectarea principiilor general acceptate de către Uniunea Europeană, respectiv caracterul transparent al procesului de achiziţie a gazelor naturale şi, în acelaşi timp, tratamentul egal şi nediscriminatoriu al persoanelor care participă la această procedură, în calitate de ofertanţi, reprezintă o măsura necesară pentru procesul de dereglementare a preţului gazelor naturale destinate clienţilor casnici,având în vedere faptul că stimularea tranzacţionării gazelor naturale pe pieţele centralizate, în condiţii de transparenţă şi nediscriminare, reprezintă o măsură necesară pentru dezvoltarea pieţei gazelor naturale şi pentru asigurarea tranzacţionării gazelor naturale în condiţii de eficienţă economică şi socială, iar o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgenţă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecinţele negative care afectează interesul public general,având în vedere că, începând cu data de 31 decembrie 2016, încetează aplicabilitatea prevederii legale referitoare la obligaţia furnizorilor de a tranzacţiona cantităţi de gaze naturale pe pieţe centralizate, fără ca această prevedere legală să fi produs efectele scontate, referitoare la realizarea unei pieţe gaziere bazate pe principii concurenţiale, transparente şi nediscriminatorii,întrucât neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor prevăzute în prezentul act normativ ar putea avea consecinţe negative iminente, de natură să afecteze funcţionarea pieţei gazelor naturale din România în condiţii de transparenţă, concurenţă şi nediscriminare şi să conducă la afectarea siguranţei în asigurarea continuităţii aprovizionării cu gaze naturale a clienţilor finali, în special a celor casnici, precum şi la dificultăţi în implementarea în România, în termenele asumate, a unor proiecte majore de infrastructură de transport gaze naturale, considerate de interes comun la nivel european,în considerarea faptului că aspectele menţionate vizează interesul public general şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul Românie adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 124 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) până la data de 31 martie 2017, să pună cu prioritate la dispoziţia furnizorilor cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie, necesare acoperirii consumului clienţilor casnici, inclusiv cantităţile destinate producătorilor de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, în conformitate cu reglementările ANRE şi cu respectarea graficului de liberalizare a preţurilor şi de asigurare a gazelor naturale pentru aceştia; furnizorii şi clienţii noncasnici care beneficiază de aceste cantităţi au obligaţia respectării destinaţiei acestor cantităţi de gaze naturale; restul producţiei proprii realizate de producători, mai puţin cantitatea de gaze naturale aferentă consumului tehnologic definit la art. 100 pct. 35, va fi pus la dispoziţia pieţei concurenţiale;"2. La articolul 143 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) să achiziţioneze gazele naturale pe care le furnizează clienţilor casnici, în condiţii de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziţie a gazelor naturale şi, în acelaşi timp, tratamentul egal şi nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura de achiziţie a gazelor naturale, în calitate de ofertanţi;"3. La articolul 177, alineatele (3^1)-(3^3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3^1) În perioada 15 iulie 2014-30 noiembrie 2016, producătorii de gaze naturale din România sau afiliaţii acestora, după caz, au obligaţia să încheie tranzacţii pe pieţele centralizate din România, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale din producţia proprie, destinată consumului intern, în conformitate cu reglementările emise de ANRE.(3^2) În perioada 1 ianuarie 2015-30 noiembrie 2016, furnizorii licenţiaţi au obligaţia să încheie tranzacţii pe pieţe centralizate, transparent şi nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea unei cantităţi minime de gaze naturale, în conformitate cu reglementările emise de ANRE.(3^3) În vederea asigurării nediscriminării între aceleaşi categorii de consumatori, până la data de 31 martie 2017, clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, au acelaşi tratament din punctul de vedere al asigurării cantităţilor şi preţului de vânzare al gazelor naturale consumate, indiferent dacă au ales să fie eligibili sau reglementaţi."4. La articolului 177, după alineatul (3^3) se introduc unsprezece noi alineate, alineatele (3^4)-(3^14), cu următorul cuprins:"(3^4) În perioada 1 decembrie 2016-31 decembrie 2017, fiecare producător de gaze naturale, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale, are obligaţia să încheie contracte pe pieţele centralizate din România, transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale din producţia proprie, care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare, în perioada respectivă, în calitate de vânzător.(3^5) În perioada 1 decembrie 2016 - 31 decembrie 2017, fiecare furnizor de gaze naturale care nu are şi calitatea de producător, în măsura în care contractează vânzarea/cumpărarea de gaze naturale, are obligaţia să încheie contracte pe pieţele centralizate din România, transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru: a) cumpărarea unei cantităţi minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare, în perioada respectivă, în calitate de cumpărător; b) vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale către clienţii angro, care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare, în perioada respectivă, cu clienţii angro, în calitate de vânzător.(3^6) În perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2021, fiecare producător de gaze naturale, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale într-un an calendaristic, are obligaţia să încheie, în acel an calendaristic, contracte pe pieţele centralizate din România, transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale din producţia proprie care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare, în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător.(3^7) În perioada 1 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2021, fiecare furnizor de gaze naturale care nu are şi calitatea de producător, în măsura în care contractează vânzarea/cumpărarea de gaze naturale, într-un an calendaristic, are obligaţia să încheie, în acel an calendaristic, contracte pe pieţele centralizate din România, transparent şi nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru: a) cumpărarea unei cantităţi minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare gaze naturale, în anul calendaristic respectiv, în calitate de cumpărător; b) vânzarea unei cantităţi minime de gaze naturale către clienţii angro, care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze naturale pentru care încheie contracte de vânzare-cumpărare gaze naturale, în anul calendaristic respectiv, cu clienţii angro, în calitate de vânzător.(3^8) Prevederile alin. (3^4) şi (3^5) nu sunt aplicabile cantităţilor de gaze naturale furnizate, până la data de 31 martie 2017, în conformitate cu prevederile art. 124 alin. (1) lit. e).(3^9) Prevederile alin. (3^4) şi (3^6) nu sunt aplicabile cantităţilor de gaze naturale pentru care producătorul transferă proprietatea, indiferent sub ce formă, către un afiliat, care are calitatea de furnizor, fără a avea şi calitatea de producător, cu condiţia ca aceste cantităţi să fie tranzacţionate de afiliat în condiţiile şi cu respectarea limitelor cantitative stabilite prin alin. (3^4) şi (3^6), în sarcina producătorului.(3^10) Prevederile alin. (3^5) lit. b) şi ale alin. (3^7) lit. b) nu sunt aplicabile furnizorilor care nu încheie contracte de vânzare-cumpărare cu clienţii angro, în calitate de vânzător.(3^11) Până la data de 30 noiembrie 2016, ANRE va aproba, cu avizul Consiliului Concurenţei, regulile specifice care vor fi aplicate pe pieţele centralizate de gaze naturale, în scopul tranzacţionării gazelor naturale, în condiţii concurenţiale şi în mod transparent, public şi nediscriminatoriu.(3^12) Până la data de 30 noiembrie 2016, ANRE va emite, cu avizul Consiliului Concurenţei, reglementările necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, astfel încât să fie asigurate condiţiile de concurenţă şi de acces transparent şi nediscriminatoriu al cumpărătorilor la cantităţile de gaze naturale ofertate pe piaţa concurenţială.(3^13) Cotele procentuale prevăzute la alin. (3^4) şi (3^5) vor fi stabilite de Guvern, la propunerea ministerului de resort, până cel târziu în data de 15 octombrie 2016.(3^14) Cotele procentuale prevăzute la alin. (3^6) şi (3^7) vor fi stabilite de Guvern, la propunerea ministerului de resort, până cel târziu în data de 31 august a fiecărui an calendaristic anterior anului calendaristic pentru care se instituie obligaţia de tranzacţionare pe pieţele centralizate a cantităţilor minime de gaze naturale."5. La articolul 181, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Până la data de 31 martie 2017, preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi pentru producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort."6. La articolul 194, punctul 35^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"35^1. neîndeplinirea de către producători sau afiliaţii acestora, după caz, precum şi de către furnizorii licenţiaţi a obligaţiilor prevăzute la art. 177 alin. (3^1), (3^2) şi (3^4)-(3^7);"7. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru neîndeplinirea de către producători sau afiliaţii acestora, după caz, precum şi de către furnizorii licenţiaţi a obligaţiilor prevăzute la art. 177 alin. (3^1) şi (3^2), şi cu amendă cuprinsă între 0,2% şi 1% din cifra de afaceri anuală pentru neîndeplinirea de către producători sau afiliaţii acestora, după caz, precum şi de către furnizorii licenţiaţi a obligaţiilor prevăzute la art. 177 alin. (3^4)-(3^7)."  +  Articolul IIPrevederile art. I pct. 7 intră în vigoare la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul energiei,

  Victor Vlad Grigorescu

  Viceprim-ministru, ministrul economiei,

  comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 5 octombrie 2016.Nr. 64.-------