HOTĂRÂRE nr. 368 din 11 mai 1999privind reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 26 mai 1999    În temeiul art. 37 din Legea petrolului nr. 134/1995 şi al art. 40 alin. (2) din Legea minelor nr. 61/1998,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale se reorganizează şi funcţionează ca organ al administraţiei publice centrale de specialitate în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, şi este autoritatea competentă abilitata să aplice dispoziţiile Legii petrolului nr. 134/1995 şi ale Legii minelor nr. 61/1998. (2) Sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.  +  Articolul 2Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale are următoarele atribuţii principale: a) gestionează resursele de petrol, resursele minerale şi fondul geologic naţional, proprietate publică a statului, definite de Legea minelor nr. 61/1998 şi de Legea petrolului nr. 134/1995; eliberează licentele şi permisele prevăzute de Legea minelor nr. 61/1998 şi de Legea petrolului nr. 134/1995; b) negociaza şi stabileşte, împreună cu ceilalţi concedenti ai domeniului public al statului, după caz, clauzele şi condiţiile acordurilor petroliere, ale licenţelor şi permiselor miniere, încheie astfel de acorduri şi reglementează derularea operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere prin norme, regulamente şi instrucţiuni tehnice, emise în aplicarea actelor normative în vigoare; c) organizează fondul geologic naţional; constituie fondul naţional de rezerve, pe baza confirmării rezervelor de petrol, verificării şi înregistrării rezervelor minerale; datele oficiale cu privire la rezerve şi la resurse sunt cele înscrise în fondul naţional de către autoritatea competentă, exclusiv datele referitoare la apele subterane ce sunt incluse în fondul naţional de date de gospodărire a apelor; d) îndeplineşte atribuţiile conferite de lege privitoare la taxe, redevenţe şi tarife; e) efectuează studii de fundamentare şi stabileşte, în condiţiile legii, preţul de referinţa pentru petrolul extras în România, tarifele pentru exploatarea sistemului naţional de transport al petrolului, precum şi tarifele pe care le percepe pentru actele eliberate în exercitarea atribuţiilor sale sau pentru consultarea şi utilizarea unor documente şi informaţii referitoare la resursele minerale; f) urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite pentru protecţia mediului, în cursul şi după efectuarea operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere; g) controlează respectarea de către titulari a prevederilor acordurilor petroliere şi ale licenţelor sau permiselor, precum şi ale normelor, regulamentelor şi instrucţiunilor tehnice din domeniu şi dispune măsuri pentru impunerea acestora; h) avizează documentaţiile privind executarea lucrărilor geologice sau de exploatare, miniere şi petroliere, precum şi documentaţiile de încetare a operaţiunilor petroliere şi a activităţilor miniere, numai cu prevederea şi aprobarea, conform legislaţiei în vigoare, a măsurilor de protecţie a mediului şi de reconstrucţie ecologica; i) avizează reglementările, instrucţiunile şi prescripţiile tehnice specifice privind proiectarea, construirea, exploatarea sistemului naţional de transport al petrolului, precum şi pentru punerea în funcţiune sau abandonarea unor porţiuni din acesta; j) instituie perimetre de protecţie hidrogeologica pentru zăcăminte de ape subterane minerale şi termominerale, namoluri şi turbe terapeutice şi avizează instituirea perimetrelor de protecţie sanitară; k) ordonă sistarea lucrărilor de explorare şi/sau de exploatare, executate în afară perimetrelor instituite, a celor fără documentaţii tehnice aprobate, precum şi a celor care, prin modul de desfăşurare, pot conduce la exploatarea nerationala ori la degradarea zăcămintelor, până la înlăturarea cauzelor care le-au produs; l) elaborează, cu asistenţa ministerelor interesate, reglementări şi instrucţiuni tehnice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 şi a Legii minelor nr. 61/1998; m) elaborează şi tine la zi Cartea petroliera şi Cartea miniera.  +  Articolul 3Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale organizează şi efectuează: a) activităţi promotionale pentru punerea în valoare a rezervelor petroliere şi a resurselor minerale, împreună cu ministerele interesate, după caz; b) baza de date pentru uz propriu; c) atestarea competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentaţii şi/sau executa lucrări de cercetare geologica, lucrări de exploatare a petrolului şi a resurselor minerale şi de expertizare, precum şi a persoanelor fizice care întocmesc documentaţii şi/sau executa lucrări de cercetare geologica şi de expertizare; d) avizarea programelor (preliminariilor) anuale de exploatare, parte a planului de dezvoltare a exploatării, prin inspectoratele şi secţiile sale teritoriale; e) avizarea amplasamentelor pentru obiectivele civile şi industriale, de utilitate publică, a planurilor sau a schitelor de sistematizare, precum şi a lucrărilor inginereşti, sub aspectul influentei acestora asupra posibilităţilor de cercetare şi de valorificare a substanţelor minerale utile şi asupra protecţiei zăcămintelor; f) constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul activităţilor miniere şi petroliere; sesizarea organelor competente în cazurile care pot constitui infracţiuni, potrivit legii penale.  +  Articolul 4 (1) Conducerea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este asigurata de un preşedinte asimilat cu funcţia de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte asimilat cu funcţia de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. Pe lângă preşedinte funcţionează Colegiul de conducere ca organ consultativ. Componenta Colegiului de conducere se aproba prin ordin al preşedintelui. (2) Preşedintele conduce întreaga activitate, asigura îndeplinirea atribuţiilor ce revin Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi o reprezintă în raporturile cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţii publice şi organizaţii, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice. (3) În exercitarea funcţiei sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni şi este ordonator principal de credite. (4) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi se aproba prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 5 (1) În structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza servicii, birouri, precum şi colective temporare şi se poate stabili numărul posturilor de conducere. (3) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este de 90, exclusiv demnitarii.  +  Articolul 6 (1) Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale are în subordine inspectorate şi secţii teritoriale, organizate pe grupe de judeţe sau, după caz, pe judeţe. (2) Inspectoratele şi secţiile teritoriale nu au personalitate juridică şi se înfiinţează prin ordin al preşedintelui în cadrul unui număr maxim de 90 de posturi.  +  Articolul 7 (1) Atribuţiile personalului din aparatul propriu al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi din unităţile subordonate se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut la art. 4 alin. (4). (2) Salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se face conform Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică.  +  Articolul 8 (1) În exercitarea atribuţiilor sale Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale colaborează cu ministere şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţii publice şi cu organizaţii şi poate încheia, în limita fondurilor disponibile, contracte de colaborare sau comerciale cu persoane fizice sau juridice. (2) Cheltuielile care pot fi efectuate din veniturile realizate de Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale în baza prevederilor art. 33 din Legea petrolului nr. 134/1995 şi ale art. 34 din Legea minelor nr. 61/1998, pe categoriile de cheltuieli extrabugetare aprobate de legea bugetului de stat, se stabilesc prin ordin al preşedintelui.  +  Articolul 9 (1) Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale utilizează un număr de autoturisme pentru transport de persoane şi un consum normat de carburanţi, stabilit conform prevederilor legale, precum şi 22 de autoturisme de intervenţie, în exercitarea atribuţiilor specifice ce îi revin pe întregul teritoriu al tarii. (2) Fondurile aferente procurării autoturismelor până la nivelul necesarului prevăzut la alin. (1) vor fi asigurate eşalonat, în limita prevederilor din bugetele anuale pentru cheltuieli de capital, din alocaţii bugetare şi din venituri extrabugetare, poziţia "Dotări". (3) Consumul lunar normat de carburanţi aferent autoturismelor pentru desfăşurarea activităţilor specifice prin inspectorate şi secţii teritoriale de resurse minerale se stabileşte la nivelul aprobat, prevăzut la pct. II din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 63/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 13/1995, cu modificările ulterioare, pentru ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.  +  Articolul 10Ministerul Finanţelor va introduce în bugetul de stat influentele financiare care decurg din aplicarea prezentei hotărâri.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 221/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Mihail IanasMinistrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuDepartamentul pentru ReformaAdministraţiei Publice CentralePetre Diaconu,secretar de statMinistrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,Romica TomescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1     AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE                                         STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                                                            Numărul maxim de personal = 180                                                            (exclusiv demnitarii) din care la                                                            inspectorate şi secţii teritoriale = 90                                                ┌──────────┐                                                │PREŞEDINTE│                                                └────┬─────┘                    ┌────────────┐ │ ┌──────────┐                    │ COLEGIUL ├───────────────────┼─────────────────────┤CONSILIERI│                    │DE CONDUCERE│ │ │ │                    └────────────┘ │ └──────────┘                                              ┌──────┴───────┐                                              │VICEPREŞEDINTE│                                              └──────┬───────┘                                                     │                 ┌─────────────────┐ │ ┌──────────┐                 │SERVICIUL CONTROL├─────────────────┼────────────────────┤SERVICIUL │                 │FINANCIAR INTERN │ │ │CONTENCIOS│                 └─────────────────┘ │ └──────────┘        ┌──────────────────┬─────────────────────────┼───────────────────────┬─────────────────┐┌───────┴─────────┐ ┌──────┴─────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴─────────┐ ┌─────┴─────┐│DIRECŢIA GENERALĂ│ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA ││ EVALUARE ŞI │ │ GENERALĂ │ │GENERALA CONTROL│ │GENERALA ANALIZE │ │TEHNOLOGIE ││ CONCESIONARE │ │ GESTIONARE │ │ ŞI PROTECŢIA │ │TEHNICO─ECONOMICE│ │INFORMATICĂ││RESURSE MINERALE │ │RESURSE MINERALE│ │ MEDIULUI │ │BUGET ŞI FINANŢE │ │ │└┬────────────────┘ └┬───────────────┘ └────────┬───────┘ └┬────────────────┘ └───────────┘ │ │ ┌───────┼──────┐ │ │ ┌─────────┐ │┌───────────────┐ ┌─────┴──────┐│┌─────┴──────┐ │ ┌─────────────┐ │ │DIRECŢIA │ ││ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │││ DIRECŢIA │ ├─┤ DIRECŢIA │ ├─┤PROMOVARE│ ├┤ CARTE MINIERĂ │ │ CONTROL ŞI │││PROTECŢIA ŞI│ │ │CONTABILITATE│ │ │ OFERTE │ ││ ŞI PETROLIERĂ │ │SUPRAVEGHERE│││ REFACEREA │ │ └─────────────┘ │ └─────────┘ │└───────────────┘ │TERITORIALĂ │││ MEDIULUI │ │ ┌──────────────┐ │ ┌─────────┐ │┌───────────────┐ └─┬──────────┘│└────────────┘ ├─┤ DIRECŢIA │ │ │DIRECŢIA │ ││ DIRECŢIA │ │ │ │ │BUGET─FINANŢE │ └─┤NEGOCIERI│ ├┤ REDEVENŢE, │ │ ┌───────┴──────────┐ │ └──────────────┘   │CONTRACTE│ ││TAXE ŞI TARIFE │ └───┤ INSPECTORATE ŞI │ │ ┌──────────────┐   └─────────┘ │└───────────────┘ │SECŢII TERITORIALE│ │ │ DIRECŢIA │                     │┌───────────────┐ └──────────────────┘ └─┤RESURSE UMANE,│                     ││ DIRECŢIA │ │ADMINISTRATIV │                     └┤REGLEMENTARE ŞI│ └──────────────┘                      │AVIZARE LUCRĂRI│                      └───────────────┘---------