REGULAMENT din 24 martie 2016de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 4 aprilie 2016    Notă
    *) Aprobat prin ORDINUL nr. 3.482 din 24 martie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 248 din 4 aprilie 2016.
     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, este un organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare MENCŞ.  +  Articolul 2(1) CNATDCU se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.(2) Termenii şi expresiile din text au următoarele semnificaţii:a) conducător de doctorat - cadrul didactic sau cercetătorul cu experienţă în domeniul cercetării ştiinţifice, care coordonează activitatea studentului-doctorand în urma dobândirii acestui drept în conformitate cu prevederile art. 166 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;b) program de studii universitare de doctorat, denumit în continuare programul de doctorat - totalitatea activităţilor în care este implicat studentul-doctorand, relevante din punctul de vedere al studiilor universitare de doctorat;c) teză de doctorat - lucrarea ştiinţifică originală elaborată de către un student-doctorand în cadrul studiilor universitare de doctorat, condiţie legală pentru obţinerea titlului de doctor;d) IOSUD - instituţia, universitatea sau Academia Română, care a organizat sau care are dreptul de a organiza programe de doctorat;e) şcoală doctorală - o structură organizatorică şi administrativă constituită în cadrul IOSUD şi care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea studiilor de doctorat într-o tematică disciplinară ori interdisciplinară;f) standarde de calitate sau de etică profesională - orice prevederi prin care se asigură originalitatea tezei de doctorat;g) plagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale;h) conflict de interese - o situaţie în care o persoană are un interes personal de orice natură cu privire la rezultatul evaluării, este soţ, afin ori rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu studentul-doctorand sau cu conducătorul de doctorat al acestuia, este sau a fost angajată, în ultimii 5 ani anteriori evaluării, în IOSUD care propune acordarea titlului de doctor sau a beneficiat în ultimii 5 ani anteriori evaluării ori beneficiază în prezent de foloase de orice natură din partea studentului-doctorand sau a conducătorului de doctorat al acestuia; nu se includ în aceste situaţii colaborările ocazionale cu IOSUD în cauză, cum ar fi participarea la comisii de doctorat sau abilitare altele decât cele aflate în analiza directă a CNATDCU; (la 07-10-2016, Litera h) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.381 din 29 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 07 octombrie 2016 ) i) semnătura electronică - documentul semnat cu semnătură electronică extinsă, cu valoare legală, aşa cum este definită aceasta de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.(3) În cadrul întregii sale activităţi, CNATDCU respectă reglementările legale în vigoare privind incompatibilităţile şi conflictele de interese. Membrii CNATDCU care se află în situaţie de conflict de interese cu privire la unul dintre subiectele aflate pe ordinea de zi notifică acest fapt preşedintelui CNATDCU, nu iau parte la votul privind subiectele respective şi nu sunt luaţi în considerare la stabilirea cvorumului necesar desfăşurării votului.§1. Atribuţiile CNATDCU  +  Articolul 3CNATDCU are, în principal, următoarele atribuţii:a) validează comisiile care evaluează tezele de abilitare, validează conţinutul dosarului de abilitare şi propune acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, prin ordin emis de ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, conform art. 300 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;b) evaluează dosarele de acordare a titlului de doctor conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament, şi propune acordarea sau neacordarea titlului de doctor, prin ordin emis de către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, conform art. 168 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;c) analizează şi decide asupra sesizărilor nerespectării standardelor de etică profesională, inclusiv existenţa plagiatului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare, conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament;d) evaluează dosarele de concurs pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător ştiinţific gradele I şi II, denumite în continuare CS I şi CS II, confirmă sau infirmă motivat rezultatele concursurilor şi propune emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice de acordare sau neacordare a acestor grade profesionale, conform art. 17 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;e) propune MENCŞ procedurile de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat şi realizează aceste evaluări conform art. 170 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;f) prezintă un raport anual MENCŞ privind resursa umană pentru activităţile didactice şi de cercetare din învăţământul superior, în baza unor indicatori specifici, conform art. 219 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;g) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcţiilor didactice universitare de lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar, respectiv profesor universitar şi pentru acordarea gradelor profesionale de CS II şi CS I. Aceste standarde se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;h) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare, standarde care se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;i) propune Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante în universităţi, care se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, conform art. 295 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;j) evaluează şi formulează propuneri în vederea emiterii unui ordin de către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice în legătură cu acordarea indemnizaţiei de merit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare;k) propune standarde specifice domeniului pentru tezele de doctorat;l) alte atribuţii stabilite prin lege sau prin prezentul regulament.§2. Structurile CNATDCU  +  Articolul 4(1) Structurile din componenţa CNATDCU sunt:a) Consiliul general;b) comisiile de specialitate şi comisiile de contestaţie;c) comisiile de lucru numite de preşedintele CNATDCU sau de preşedintele comisiei de specialitate pentru sarcini specifice pe durată determinată.(2) Atât membrii Consiliului general, cât şi membrii comisiilor de specialitate sunt membri ai CNATDCU.§3. Deciziile CNATDCU  +  Articolul 5(1) Deciziile structurilor CNATDCU sunt aprobate prin votul membrilor acestuia. Pentru a adopta o decizie, membrii structurilor CNATDCU pot vota atât în cadrul şedinţelor, cât şi de la distanţă, exprimându-şi dreptul la vot prin mijloace electronice.(2) Cvorumul necesar pentru luarea deciziilor în cadrul structurilor CNATDCU este de jumătate plus unu din numărul total al membrilor cu drept de vot.(3) Participarea la şedinţele CNATDCU poate fi asigurată şi prin videoconferinţă.(4) În vederea asigurării posibilităţii de vot electronic, documentele supuse aprobării sunt transmise membrilor, de regulă, cu cel puţin 3 zile înaintea termenului-limită pentru exprimarea votului.  +  Capitolul II Constituire  +  Articolul 6Pot fi membri CNATDCU cadre didactice universitare şi cercetători având cel puţin titlul de conferenţiar sau de CS II ori titluri echivalente obţinute în străinătate, membri ai Academiei Române şi ai unor instituţii de cultură.§1. Consiliul general  +  Articolul 7(1) Consiliul general al CNATDCU, denumit în continuare Consiliul general, este format din maximum 47 de membri, dintre care maximum 35 sunt preşedinţii comisiilor de specialitate.(2) Consiliul general este condus de un preşedinte şi 3 vicepreşedinţi şi un secretar general, aleşi de către membrii acestuia în prima şedinţă.(3) Preşedintele Consiliului general este şi preşedinte al CNATDCU, iar vicepreşedinţii Consiliului general sunt şi vicepreşedinţi ai CNATDCU.  +  Articolul 8Membrii CNATDCU sunt personalităţi de prestigiu academic şi ştiinţific, cultural şi moral, recunoscute pe plan naţional/internaţional, numite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru un mandat de maximum 4 ani.§2. Comisiile de specialitate  +  Articolul 9(1) Fiecare comisie de specialitate are un preşedinte şi unul sau 2 vicepreşedinţi.(2) Comisiile de specialitate ale CNATDCU sunt compuse din experţi în domeniul sau domeniile ştiinţifice arondate, numiţi ca membri ai CNATDCU prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.(3) Numărul membrilor unei comisii de specialitate este stabilit în cadrul structurii CNATDCU astfel încât să asigure calitatea evaluării printr-o încărcare uniformă şi rezonabilă a acestora. În acest scop, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice poate dispune completarea comisiilor de specialitate cu noi experţi şi în timpul derulării unui mandat al CNATDCU, după acelaşi procedeu de selectare. Mandatul acestora se încheie la expirarea mandatului CNATDCU prevăzut la art. 8.(4) În cazul în care într-o comisie de specialitate a CNATDCU nu există numărul necesar de membri care să nu se afle în conflict de interese pentru evaluarea tezei, preşedintele comisiei de specialitate transmite preşedintelui CNATDCU propunerea de includere în comisia de specialitate, exclusiv pentru această evaluare, a unor membri suplimentari, cu nominalizarea acestora. Preşedintele CNATDCU transmite ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice această propunere spre aprobare prin ordin.§3. Revocarea din calitatea de membru CNATDCU  +  Articolul 10(1) Membrii CNATDCU au următoarele obligaţii:a) de a participa la şedinţele de lucru şi activităţile din cadru CNATDCU;b) de a respecta normele etice sau de deontologie profesională;c) de a îndeplini sarcinile ce le revin ca urmare a calităţii deţinute.(2) Membrii CNATDCU pot fi revocaţi din această calitate cu respectarea principiului simetriei actelor juridice.(3) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1), ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice poate proceda la revocarea membrilor pe baza unei propuneri motivate a CNATDCU.(4) Pe locul rămas vacant în urma revocării se numeşte, după consultarea CNATDCU, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, un nou membru care îndeplineşte condiţiile conform legii.  +  Capitolul III Atribuţiile şi competenţele CNATDCU  +  Secţiunea 1 Consiliul general  +  Articolul 11Consiliul general are următoarele atribuţii şi competenţe:a) elaborează şi propune spre aprobare ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice regulamentul intern de funcţionare al CNATDCU şi al comisiilor CNATDCU;b) monitorizează continuu respectarea reglementărilor, procedurilor şi standardelor în vigoare în activitatea comisiilor de specialitate, întocmind rapoarte anuale către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;c) primeşte sesizările de nerespectare a standardelor de etică profesională, inclusiv de existenţă a plagiatului în cadrul tezelor de doctorat, şi analizează responsabilitatea autorului tezei de doctorat, a conducătorului de doctorat sau a şcolii doctorale pentru aplicarea prevederilor art. 68 alin. (6) şi art. 69 alin. (5) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Procedura de soluţionare a sesizărilor este prezentată în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament;d) solicită IOSUD punctul de vedere privind nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existenţa plagiatului, în cadrul tezelor de doctorat, în termenul stabilit la art. 69 alin. (3) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare;e) aprobă şi propune ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice acţiunile necesare îmbunătăţirii activităţii CNATDCU, rezultate ca urmare a monitorizării;f) adoptă rezoluţii în conformitate cu prevederile prezentului regulament;g) validează propunerile comisiilor de specialitate şi/sau comisiilor de lucru constituite în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c), formulate în urma procesului de evaluare a respectării standardelor de calitate şi de etică profesională, inclusiv de stabilire a existenţei plagiatului;h) analizează contestaţiile şi decide privind nerespectarea standardelor de calitate şi de etică profesională, inclusiv existenţa plagiatului, în cadrul tezelor de doctorat;i) propune MENCŞ, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, una sau mai multe măsuri precum retragerea calităţii de conducător de doctorat, retragerea titlului de doctor sau retragerea acreditării şcolii doctorale;j) alte atribuţii stabilite de lege sau prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.  +  Articolul 12(1) Consiliul general poate desfăşura următoarele tipuri de activităţi:a) evaluarea calităţii resurselor umane din şcolile doctorale;b) analizarea sesizărilor privind respectarea standardelor de etică profesională, inclusiv privind existenţa plagiatului în cadrul tezei de doctorat;c) verificarea modului de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din universităţi;d) elaborarea raportului privind resursa umană pentru activităţile didactice şi de cercetare din învăţământul superior;e) elaborarea propunerilor de metodologii şi reglementări care intră în atribuţiile CNATDCU.(2) Membrii Consiliului general pot participa, în funcţie de necesităţi ori la cererea ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice sau a preşedintelui CNATDCU, în comisii de lucru, pe durată determinată, şi pentru alte tipuri de activităţi, în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 2-a Preşedintele CNATDCU  +  Articolul 13(1) Preşedintele CNATDCU are următoarele atribuţii:a) conduce lucrările Consiliului general;b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale Consiliului general, pe baza propunerilor membrilor Consiliului general; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor Consiliului general, la cererea oricărui membru al Consiliului general;c) reprezintă CNATDCU în relaţia cu ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi cu terţii;d) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;e) poate înfiinţa comisii de lucru, pe durată determinată, care pot include membri CNATDCU sau experţi externi.(2) În cazul absenţei preşedintelui CNATDCU, conducerea lucrărilor şi stabilirea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului general se fac de către unul dintre vicepreşedinţi. Vicepreşedinţii îndeplinesc aceste activităţi prin rotaţie, în ordine alfabetică.(3) Preşedintele CNATDCU poate delega vicepreşedinţilor CNATDCU unele din atribuţiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată, şi poate revoca respectivele delegări.  +  Articolul 14Consiliul general şi comisiile sunt convocate de către preşedintele CNATDCU sau MENCŞ ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 15Deciziile Consiliului general pot fi contestate, conform legii.  +  Articolul 16Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice sau un reprezentant al acestuia poate participa de drept atât la şedinţele Consiliului general, cât şi la şedinţele comisiilor de specialitate, fără drept de vot.  +  Secţiunea a 3-a Preşedintele comisiei de specialitate  +  Articolul 17(1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii:a) coordonează activitatea comisiei de specialitate;b) reprezintă comisia în cadrul Consiliului general;c) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice sau prin decizie a Consiliului general.(2) Preşedintele comisiei de specialitate poate delega vicepreşedintelui sau vicepreşedinţilor comisiei unele din atribuţiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată.  +  Capitolul IV Standardele minimale  +  Articolul 18(1) Propunerea de către CNATDCU a standardelor minimale prevăzute la art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează conform următoarei proceduri:a) fiecare comisie de specialitate propune, prin decizie a comisiei, standardele minimale aplicabile domeniilor acoperite de respectiva comisie, pe baza propunerilor făcute de către membrii acelei comisii;b) Consiliul general validează, prin decizie, standardele minimale, pe baza propunerilor făcute de către comisiile de specialitate, şi le propune spre aprobare ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;c) propunerea Consiliului general este înaintată de către preşedintele CNATDCU ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;d) standardele minimale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, pe baza propunerii Consiliului general.(2) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru obţinerea atestatului de abilitare sunt identice cu cele pentru conferirea titlului de profesor universitar.(3) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea gradului profesional de CS I şi CS II sunt stabilite de comisia de specialitate CNATDCU, astfel încât să asigure echivalenţa cu titlul de profesor universitar, respectiv de conferenţiar universitar.(4) CNATDCU poate propune ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice modificarea standardelor minimale, în urma reluării procedurii prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 19Activitatea CNATDCU, în condiţiile legii, este asistată din punct de vedere tehnic de către un secretariat tehnic aprobat prin ordin al ministrului.  +  Articolul 20Resursele materiale şi financiare necesare funcţionării CNATDCU şi comisiilor de lucru ale acestuia sunt asigurate de către MENCŞ, în condiţiile legii.  +  Articolul 21Bugetul CNATDCU este gestionat prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) şi se constituie pe bază contractuală între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi UEFISCDI sau din alte surse legal constituite, gestionate de UEFISCDI.  +  Articolul 22Pentru participarea la şedinţe sau reuniuni de lucru, membrii CNATDCU şi ai organelor de lucru ale acestuia primesc, pentru fiecare şedinţă sau reuniune de lucru, o retribuţie brută egală cu 1/20 din valoarea brută a salariului de bază, corespunzător coeficientului de ierarhizare maxim, al unui profesor universitar din instituţii de învăţământ superior finanţate din fonduri publice, conform legii.  +  Articolul 23Pentru participarea la şedinţe sau la reuniuni de lucru, membrilor CNATDCU şi ai organelor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport, diurnă şi cazare, în condiţiile legii.  +  Articolul 24Remunerarea activităţii desfăşurate în afara activităţii de bază de către membrii comisiilor sau grupurilor de lucru ale CNATDCU şi decontarea cheltuielilor de transport, diurnă şi cazare ale acestora pentru participarea la şedinţe sau la reuniuni de lucru se fac în condiţiile legii şi în limitele bugetului alocat cu această destinaţie.  +  Anexa 1la regulamentMetodologia de evaluare a tezelor de doctorat  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea sursei pentru orice material preluat.  +  Articolul 2Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă corectitudinea datelor şi informaţiilor prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor exprimate în teză.  +  Articolul 3Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit prevederilor art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Susţinerea publică a tezei de doctorat  +  Articolul 4În vederea susţinerii publice a tezei de doctorat trebuie respectate următoarele reguli:a) IOSUD emite un document justificativ înregistrat în registrul de evidenţe al instituţiei atunci când studentul-doctorand predă teza în format electronic şi, după caz, în format printat la secretariatul şcolii doctorale, documentul eliberat făcând parte din dosarul de doctorat;b) şcoala doctorală realizează analiza de similitudini utilizând un program recunoscut de CNATDCU; şcoala doctorală poate solicita, suplimentar, utilizarea unui program dezvoltat la nivel naţional privind detecţia de similitudini; rapoartele de similitudini se includ în "dosarul de doctorat"; durata de verificare nu poate depăşi 30 de zile de la data depunerii tezei de doctorat la IOSUD;c) teza de doctorat este prezentată în comisia de îndrumare din cadrul şcoli doctorale; după această presusţinere, care poate fi publică, conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei şi organizării susţinerii publice; referatul de acceptare al conducătorului de doctorat şi acordul membrilor comisiei de îndrumare se includ în "dosarul de doctorat"; durata procesului de evaluare a tezei în comisia de îndrumare şi control este de 30 de zile;d) teza de doctorat se depune în mod oficial la secretariatul şcolii doctorale, în format tipărit şi în format electronic, împreună cu rezumatul tezei de doctorat şi CV-ul doctorandului; secretariatul şcolii doctorale certifică îndeplinirea de către doctorand a tuturor obligaţiilor din cadrul programului de studii universitare de doctorat şi respectarea procedurilor prezentate la lit. a)-c);e) cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat şi de preşedintele comisiei de susţinere, se depune la secretariatul şcolii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere;f) şcoala doctorală întocmeşte şi afişează anunţul pentru susţinerea publică cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere. Acesta va include în mod obligatoriu data, locaţia şi ora de susţinere, conducătorul sau conducătorii de doctorat, precum şi locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit. Anunţul susţinerii publice, rezumatul tezei în format electronic, CV-ul doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat sau link-uri către acestea sunt afişate pe site-ul IOSUD;g) comisia de doctorat trebuie să îndeplinească prevederile art. 76 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali, comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: "Excelent", "Foarte bine", "Bine", "Satisfăcător" şi "Nesatisfăcător".  +  Articolul 6Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului "Excelent", "Foarte bine", "Bine" sau "Satisfăcător", comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor. Propunerea se înaintează CNATDCU, spre validare. CNATDCU, în urma evaluării dosarului, propune ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice acordarea sau neacordarea titlului de doctor.  +  Articolul 7În cazul atribuirii calificativului "Nesatisfăcător", comisia de doctorat precizează elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi solicită o nouă susţinere publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în faţa aceleiaşi comisii de doctorat ca şi în cazul primei susţineri. În cazul în care şi la a doua susţinere publică se obţine calificativul "Nesatisfăcător", titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este exmatriculat.  +  Articolul 8Dosarul de doctorat se arhivează de către IOSUD cu regim permanent.  +  Capitolul III Dosarul de doctorat  +  Articolul 9Dosarul de doctorat va conţine următoarele:a) copie scanată a actului de identitate al studentului-doctorand;b) copie scanată a certificatului de naştere al studentului-doctorand;c) copie scanată a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;d) CV-ul studentului-doctorand;e) decizia de admitere la programul de studii universitare de doctorat;f) contractul de studii universitare de doctorat şi actele adiţionale, după caz. Datele personale, cu excepţia numelui, nu vor fi vizibile public;g) cerere semnată de studentul-doctorand, înregistrată la şcoala doctorală, privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea presusţinerii;h) copie scanată după declaraţia semnată de studentul-doctorand şi de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei de doctorat, precum şi a respectării standardelor de calitate şi de etică profesională, conform art. 143 alin. (4) şi art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 65 alin. (5)-(7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare;i) cel puţin un raport de similitudini care va include rezoluţia conducătorului de doctorat şi, după caz, a altor persoane care au analizat raportul;j) referat întocmit de şcoala doctorală, preliminar susţinerii publice a tezei, şi documente care atestă parcursul programului de studii;k) propunerea componenţei comisiei de susţinere publică, formulată de conducătorul de doctorat şi aprobată de CSUD;l) CV-urile membrilor comisiei de susţinere publică;m) decizia de numire a comisiei de susţinere publică;n) cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat şi de preşedintele comisiei de susţinere, depusă la secretariatul şcolii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere;o) anunţul pentru susţinerea publică, întocmit de şcoala doctorală cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere;p) adeverinţa privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la bibliotecă;q) rapoartele referenţilor oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceştia, sub forma unor copii scanate sau documente semnate electronic;r) referatul de acceptare din partea îndrumătorului de doctorat;s) avizul comisiei de îndrumare în vederea depunerii tezei de doctorat la secretariatul şcolii doctorale;ş) procesul-verbal al susţinerii publice a tezei de doctorat şi anexa cu întrebări şi răspunsuri, care conţine propunerea de acordare a titlului de doctor, semnat de toţi membrii comisiei de doctorat, sub forma unei copii scanate sau a unui document semnat electronic sau, după caz, înregistrarea audio integrală a susţinerii publice a tezei de doctorat, care va trebui însoţită de o adresă certificând durata înregistrării şi buna ei conservare (opţional);t) rezumatul tezei de doctorat;ţ) teza de doctorat şi anexele sale, în format electronic;u) lista publicaţiilor rezultate în urma cercetării ştiinţifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare, dacă este cazul, şi copii scanate ale respectivelor publicaţii;v) declaraţia studentului-doctorand privind opţiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat;w) solicitarea IOSUD de intrare în procedura de evaluare la nivelul CNATDCU a tezei de doctorat, înregistrată la MENCŞ.  +  Articolul 10Copiile documentelor, semnate electronic în format PDF, cu valoare legală, din dosarul de doctorat se încarcă pe platforma electronică naţională  +  Articolul 11Procesul-verbal al susţinerii publice, prevăzut la art. 9 lit. ş), include şi:a) calificativul propus a se acorda;b) indicarea comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU căreia îi este arondat domeniul de studii universitare de doctorat în care a fost absolvit programul de studii;c) data susţinerii publice a tezei de doctorat.  +  Articolul 12Teza de doctorat şi anexele sale, incluse în dosar, sunt încărcate semnate electronic în format PDF, cu valoare legală, pe platforma electronică naţională, în care textul principal este reprezentat ca atare, şi nu prin imagini. Pot face excepţie de la această regulă materialele audio, video sau ilustraţiile grafice.  +  Capitolul IV Evaluarea tezei de doctorat în cadrul CNDATCU  +  Articolul 13Evaluarea de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, a dosarelor înaintate acestuia în vederea validării tezelor de doctorat şi a formulării propunerii de acordare/neacordare a titlurilor de doctor se realizează în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.  +  Articolul 14(1) Evaluarea dosarelor de către CNATDCU beneficiază de suportul unui sistem informatic, denumit în continuare platformă naţională, asigurat de MENCŞ.(2) Platforma naţională asigură transmiterea în format electronic a informaţiilor în cadrul procedurilor prevăzute de prezenta metodologie.  +  Articolul 15În vederea derulării procedurilor de evaluare a tezelor de doctorat, IOSUD au obligaţia de a constitui dosarul fiecărui student-doctorand în format electronic. Dosarul este înaintat CNATDCU prin intermediul platformei naţionale. Dosarul este încărcat în platformă în termen de maximum 30 de zile de la data susţinerii publice a tezei de doctorat.  +  Articolul 16(1) Dosarul încărcat în platforma naţională se semnează electronic de către reprezentantul legal al IOSUD sau de către o persoană delegată de acesta.(2) Prin semnătura prevăzută la alin. (1), semnatarul îşi asumă răspunderea pentru conformitatea cu originalul a documentelor incluse în dosar, precum şi garantarea faptului că informaţiile încărcate în platforma naţională sunt corecte şi complete.  +  Articolul 17(1) MENCŞ verifică din punct de vedere administrativ componenţa dosarului electronic încărcat de către IOSUD în platforma naţională şi are obligaţia de a semnala instituţiilor care au transmis dosarele respective eventuale erori de înregistrare sau lipsa unor documente.(2) CNATDCU nu reia analiza dosarelor privitoare la teze de doctorat care au fost analizate şi invalidate o singură dată de către CNATDCU şi care nu se transmit în termenul de un an de la invalidare, precum şi a dosarelor privitoare la teze de doctorat care au fost analizate şi invalidate de două ori de către CNATDCU, potrivit prevederilor art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 18(1) MENCŞ poate analiza teza de doctorat cu programe specializate în verificarea originalităţii. Rezultatul acestei analize este inclus în dosar.(2) În termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului, MENCŞ înaintează dosarul preşedintelui comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU (conform domeniilor arondate prin ordin al ministrului).  +  Articolul 19(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului, preşedintele comisiei de specialitate nominalizează ca evaluatori 3 membri ai comisiei, în funcţie de tema tezei de doctorat.(2) În cazul tezelor care tratează subiecte multidisciplinare sau interdisciplinare, numărul evaluatorilor poate fi suplimentat şi aceştia pot face parte din mai multe comisii de specialitate ale CNATDCU.(3) După accesul la informaţiile din dosar, evaluatorii nominalizaţi transmit acceptul lor pentru participarea în comisia de evaluare a tezei, prin care declară că nu se află în conflict de interese pentru evaluarea tezei; dacă unii dintre cei nominalizaţi declină acceptul, se completează lista de nominalizări, putându-se apela şi la experţi externi, cu condiţia ca specialiştii nominalizaţi să deţină expertiza necesară evaluării respectivei teze şi să îndeplinească standardele minimale necesare ocupării postului de conferenţiar.(4) Propunerea de evaluatori va fi supusă confirmării tuturor membrilor comisiei de specialitate.(5) Dacă în termen de 3 zile nu sunt formulate obiecţii de către membrii comisiei de specialitate, evaluatorii se consideră validaţi.(6) Preşedintele comisiei de specialitate emite decizia de numire a comisiei de evaluare cuprinzând evaluatorii validaţi.  +  Articolul 20(1) Se află în situaţia de conflict de interese în cazul evaluării unui dosar persoana care:a) are un interes personal de orice natură cu privire la rezultatul evaluării, este soţ, afin ori rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu studentul-doctorand sau cu conducătorul de doctorat al acestuia;b) este sau a fost angajată, în ultimii 5 ani anteriori evaluării, în IOSUD care propune acordarea titlului de doctor;c) a beneficiat în ultimii 5 ani anteriori evaluării ori beneficiază în prezent de foloase de orice natură din partea studentului-doctorand sau a conducătorului de doctorat al acestuia.(2) Nu se includ în aceste situaţii colaborările ocazionale cu IOSUD în cauză, cum ar fi participarea la comisii de doctorat sau abilitare, altele decât cele aflate în analiza directă a CNATDCU. (la 07-10-2016, Articolul 20 din Capitolul IV , Anexa 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 5.381 din 29 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 07 octombrie 2016 )  +  Articolul 21Procesul de evaluare începe imediat după stabilirea comisiei de evaluare şi emiterea deciziei de numire a acesteia.  +  Articolul 22Membrii comisiei de evaluare se pot consulta între ei în vederea evaluării dosarului.  +  Articolul 23Comisia de evaluare analizează dosarul de doctorat în ceea ce priveşte respectarea procedurilor care au condus la propunerea de acordare a titlului de doctor şi îndeplinirea standardelor specifice pentru tezele de doctorat din domeniul respectiv. În cazurile în care comisia de specialitate nu a adoptat încă standarde specifice pentru tezele de doctorat din domeniul respectiv, evaluatorii vor analiza teza de doctorat din următoarele perspective:a) relevanţa ştiinţifică;b) impactul potenţial al rezultatelor şi măsura în care teza aduce contribuţii substanţiale la cunoaştere;c) originalitatea şi caracterul inovativ sau creativ şi măsura în care candidatul demonstrează abilităţi de gândire critică independentă;d) măsura în care candidatul a utilizat în mod adecvat metodele şi metodologiile de cercetare;e) măsura în care modalitatea de prezentare a informaţiilor în cadrul tezei este adecvată;f) măsura în care candidatul demonstrează înţelegerea literaturii relevante în domeniu şi familiarizarea cu aceasta;g) măsura în care rezultatele prezentate în teză au fost publicate sau acceptate spre publicare, în urma evaluării de către evaluatori externi (prin peer review), ori stau la baza unor cereri de brevet sau a unor aplicaţii ori măsura în care rezultatele prezentate în teză au potenţialul de a fi publicate în acest fel sau de a fi aplicate;h) respectarea normelor de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 24(1) Raportul individual de evaluare a tezei cuprinde unul dintre următoarele elemente:a) votul de validare a tezei de doctorat şi a calificativului propus de comisia de susţinere;b) votul de invalidare a tezei de doctorat, însoţit o argumentare a votului;c) votul de validare a tezei de doctorat şi de modificare a calificativului propus de comisia de susţinere, însoţit de o motivare a propunerii de modificare.(2) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi redactat în limba română şi, după caz, în limba în care a fost redactată teza de doctorat.  +  Articolul 25Raportul sintetic de evaluare a tezei de către comisia de evaluare este constituit din numărul de voturi de validare, respectiv de invalidare, din referatele prevăzute la art. 24, fără indicarea modului în care a votat individual fiecare evaluator, şi, în cazul în care a fost decisă validarea tezei, din calificativul propus de comisia de evaluare.  +  Articolul 26(1) Rapoartele individuale de evaluare a tezei de doctorat, respectiv calificativul acordat acesteia se transmit prin platforma electronică sau, în cazul în care posibilităţile tehnice nu permit, direct de către membrii comisiei de evaluare preşedintelui comisiei principale şi celorlalţi membri ai comisiei de evaluare, în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire a comisiei de evaluare.(2) Modul în care a votat fiecare membru al comisiei de evaluare constituie secret profesional şi nu poate fi dezvăluit decât persoanelor prevăzute la alin. (1), comisiilor de control stabilite de către Consiliul general al CNATDCU şi organelor abilitate de control. Identitatea evaluatorilor este informaţie publică.(3) Pentru încălcarea prevederilor alin. (2), persoanele în culpă răspund conform legii.După încărcarea pe platformă, preşedintele comisiei de specialitate notifică membrilor comisiei propunerile comisiilor de evaluare; dacă în termen de 5 zile lucrătoare niciunul dintre membrii comisiei de specialitate nu solicită lămuriri suplimentare sau o analiză suplimentară, propunerile comisiilor de evaluare sunt considerate validate.  +  Articolul 27(1) Periodic sau la solicitarea preşedintelui ori a secretarului-general, secretariatul tehnic comunică Consiliului general lista tezelor de doctorat evaluate, propunerile comisiilor de evaluare validate de comisiile de specialitate şi link-uri la documentele existente pe platformă.(2) Propunerile de validare/invalidare înaintate de comisii sunt supuse aprobării Consiliului general. Cel puţin o pătrime din membrii Consiliului general al CNATDCU pot solicita reluarea analizei tezei în cadrul comisiei de specialitate.  +  Articolul 28(1) În cazul în care Consiliul general solicită reluarea evaluării unei teze de doctorat pentru care comisia de evaluare a stabilit validarea:a) se reia procedura de stabilire a componenţei comisiei de evaluare, potrivit prevederilor prezentei metodologii, astfel încât membrii comisiei iniţiale de evaluare să nu facă parte din noua comisie de evaluare;b) se reia evaluarea dosarului de către noua comisie de evaluare, potrivit prevederilor prezentei metodologii.(2) Procedura reluării evaluării unei teze de doctorat pentru care comisia de evaluare a stabilit validarea se declanşează automat şi la solicitarea ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.(3) În cazul în care noua comisie de evaluare stabileşte validarea tezei, preşedintele CNATDCU emite decizia de validare.  +  Articolul 29(1) În baza deciziei de validare, preşedintele CNATDCU propune ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice acordarea titlului de doctor. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice atribuie titlul de doctor prin ordin, în care se specifică calificativul acordat.(2) Compartimentul de specialitate al MENCŞ transmite IOSUD ordinul de aprobare, însoţit de raportul sintetic de evaluare a tezei, în termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea ordinului.  +  Articolul 30(1) În cazul în care comisia de evaluare a stabilit invalidarea tezei de doctorat, preşedintele CNATDCU emite decizia de invalidare a tezei. Decizia de invalidare, însoţită de raportul sintetic de evaluare, se transmite MENCŞ în vederea comunicării acesteia către IOSUD/IOD, conform art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În cazul în care CNATDCU emite decizie de invalidare după evaluarea unei teze retransmise CNATDCU conform prevederilor art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, CNATDCU propune ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice neacordarea titlului de doctor. În acest caz, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite ordin de neacordare a titlului.  +  Articolul 31(1) Ordinul de atribuire, respectiv de neacordare a titlului de doctor, precum şi decizia de invalidare a tezei pot fi contestate în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării către IOSUD/IOD. Contestaţia se înregistrează oficial la MENCŞ şi se transmite la UEFISCDI, în vederea derulării procedurii privind contestaţiile, prevăzută de prezenta metodologie.(2) Comisia de analiză a contestaţiei este formată din 3 persoane şi se numeşte de către preşedintele comisiei CNATDCU, dintre membrii CNATDCU, persoanele numite fiind altele decât cele care au făcut parte din comisia de evaluare a tezei, respectându-se procedura prevăzută la art. 19.(3) Comisia de analiză a contestaţiei întocmeşte în termen de 14 zile lucrătoare de la numirea acesteia un raport de analiză a contestaţiei, pe care îl înaintează Consiliului general al CNATDCU. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de analiză a contestaţiei, Consiliul general al CNATDCU va decide:a) în cazul în care raportul comisiei de analiză a contestaţiei dovedeşte că procedura nu a fost respectată, la propunerea comisiei de analiză a contestaţiei, Consiliul general al CNATDCU decide reluarea procedurii de la etapa unde s-a dovedit că procedura nu a fost respectată, potrivit prevederilor prezentei metodologii;b) în cazul în care raportul comisiei de analiză a contestaţiei dovedeşte că obiectul contestaţiei este nefondat, CNATDCU decide menţinerea deciziei iniţiale.(4) Raportul comisiei de analiză a contestaţiei şi decizia CNATDCU se transmit MENCŞ pentru a fi comunicate contestatarului, în termen de maximum 45 de zile de la înregistrarea oficială a contestaţiei.  +  Articolul 32La începutul fiecărui an, UEFISCDI publică pe site-ul web al CNATDCU numele membrilor CNATDCU care au evaluat dosare în vederea acordării titlului de doctor în anul precedent, indicându-se pentru fiecare membru numărul de dosare evaluate, fără indicarea identităţii persoanelor care au evaluat un anumit dosar.  +  Anexa 2la regulamentSoluţionarea sesizărilor cu privire lanerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională,inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul uneiteze de doctorat  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv membrii Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi ai Instituţiilor Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), poate sesiza în scris Consiliul general al CNATDCU cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susţinerii acesteia şi indiferent de data acordării titlului de doctor, prin intermediul Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI).  +  Capitolul II Depunerea şi înregistrarea sesizărilor  +  Articolul 2Sesizarea trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:a) conţine date de identificare a persoanei fizice sau juridice care formulează sesizarea, respectiv: numele şi prenumele, codul numeric personal (CNP), adresa de domiciliu, adresa de corespondenţă electronică, pentru persoanele fizice, şi date de identificare şi adresele oficiale ale instituţiei, asociaţiei, organizaţiei etc., pentru persoanele juridice;b) conţine date de identificare a tezei de doctorat pentru care se face sesizarea: autor, titlul tezei, instituţia care a eliberat diploma de doctor în baza respectivei teze de doctorat;c) prezintă, anexat, copii ale documentelor consultate în baza cărora persoana fizică sau juridică formulează sesizarea, cu indicarea surselor de documentare şi datele de identificare ale acestora (de exemplu: biblioteci, reviste, cărţi publicate etc.);d) conţine o motivare argumentată a sesizării, cu exemple concrete privind nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională ori cu privire la existenţa plagiatului în cadrul tezei de doctorat în cauză.  +  Articolul 3Sesizarea şi anexele sale se depun şi se înregistrează oficial la UEFISCDI.  +  Articolul 4(1) UEFISCDI verifică în termen de 3 zile dacă sesizarea respectă cerinţele prevăzute la art. 3.(2) Dacă în urma verificării se constată nerespectarea prevederilor art. 2, UEFISCDI notifică în termen de 30 de zile persoana care a depus sesizarea asupra elementelor care trebuie completate şi clasează forma iniţială a sesizării.  +  Articolul 5(1) Dacă sesizarea este admisă, ea este anonimizată pentru protejarea identităţii persoanei fizice sau juridice care a depus-o, iar UEFISCDI notifică de îndată MENCŞ şi preşedintele Consiliului general al CNATDCU, pentru a demara procesul de analizare şi soluţionare a sesizării.(2) Decizia de clasare sau de admitere spre analiză a sesizării se publică pe site-ul www.cnatdcu.ro  +  Capitolul III Întocmirea dosarului de analiză  +  Articolul 6(1) După primirea de la UEFISCDI a notificării privind sesizarea înregistrată oficial, MENCŞ întocmeşte dosarul de analiză.(2) MENCŞ solicită Bibliotecii Naţionale a României transmiterea în format electronic, în termen de 5 zile lucrătoare, a unei copii "conform cu originalul" a tezei de doctorat şi realizează o copie electronică a dosarului de doctorat păstrat în arhiva proprie.(3) În cazul în care, din motive obiective, documentele prevăzute la alin. (2) nu se pot regăsi la sursele indicate, se vor solicita copii conform cu originalul de la IOSUD.  +  Articolul 7MENCŞ încarcă pe platforma naţională, într-o zonă nepublică, dar accesibilă membrilor comisiei de lucru, următoarele documente:a) sesizarea anonimizată şi anexele sale;b) copia "conform cu originalul" a tezei de doctorat;c) copia "conform cu originalul" a documentelor din dosarul de doctorat păstrat în arhiva proprie;d) reglementările legale aplicabile şi alte documente relevante pentru analiza sesizării;e) punctul de vedere al instituţiei care a acordat diploma de doctor.  +  Capitolul IV Constituirea comisiei de lucru a CNATDCU  +  Articolul 8(1) După primirea de la UEFISCDI a notificării privind sesizarea înregistrată oficial, preşedintele Consiliului general al CNATDCU solicită preşedintelui comisiei de specialitate a CNATDCU cu atribuţii în domeniul tezei de doctorat numirea în termen de 5 zile lucrătoare a unei comisii de lucru, formată din 3 experţi care pot fi membri ai CNATDCU şi/sau experţi externi, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile sau conflictul de interese.(2) Preşedintele comisiei de specialitate solicită electronic membrilor acestei comisii propuneri nominale privind membrii CNATDCU sau experţii externi care urmează să fie desemnaţi ca evaluatori.(3) Lista cuprinzând aceste propuneri este supusă confirmării electronice a membrilor comisiei de specialitate.(4) Se consideră confirmaţi toţi evaluatorii pentru care au fost exprimate mai multe voturi favorabile.(5) După accesul la informaţiile din dosar, evaluatorii confirmaţi transmit acceptul lor pentru participarea în comisia de lucru, prin care declară pe propria răspundere că nu se află în incompatibilitate sau conflict de interese pentru evaluarea tezei.(6) Preşedintele comisiei de specialitate emite decizia de numire a comisiei formate din 3 evaluatori confirmaţi, la care se ataşează acceptul acestora de a participa la evaluarea sesizării cuprinzând şi declaraţiile pe proprie răspundere prevăzute la alin. (5).  +  Articolul 9Dacă preşedintele comisiei de specialitate se află în situaţie de conflict de interese şi incompatibilităţi cu părţile implicate, atribuţiile acestuia vor fi preluate de vicepreşedintele comisiei de specialitate.  +  Articolul 10De la data constituirii comisiei de lucru, membrii acesteia analizează documentele care constituie dosarul de analiză încărcat de MENCŞ pe platforma naţională.  +  Capitolul V Punctul de vedere al instituţiei de învăţământ superior/Academiei Române  +  Articolul 11MENCŞ transmite sesizarea în formă anonimizată către instituţia de învăţământ superior sau, după caz, Academia Română şi solicită un punct de vedere cu valoare consultativă, care trebuie formulat şi transmis în termen de 30 de zile de la înregistrarea sesizării. (la 07-10-2016, Articolul 11 din Capitolul V , Anexa 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 5.381 din 29 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 07 octombrie 2016 )  +  Articolul 12IOSUD analizează teza de doctorat existentă în biblioteca instituţiei, pe baza căreia s-a acordat titlul de doctor, în raport cu sesizarea, în conformitate cu procedurile interne.  +  Articolul 13IOSUD informează oficial titularul diplomei de doctor despre existenţa unei sesizări privind teza de doctorat elaborată de acesta.  +  Articolul 14(1) În termen de 30 de zile de la data înregistrării sesizării, IOSUD transmite către CNATDCU, prin adresă înregistrată oficial la MENCŞ, punctul de vedere cu privire la soluţionarea sesizării.(2) Punctul de vedere al IOSUD va cuprinde următoarele:a) propunerea de menţinere/retragere a titlului de doctor, semnată de rector sau, după caz, de preşedintele Academiei Române;b) documentele şi reglementările interne, în vigoare la data înmatriculării la doctorat a autorului tezei de doctorat şi aplicabile la data susţinerii publice, care au fundamentat această propunere, în principal hotărârea Comisiei de etică universitară, avizată juridic;c) o informare asupra altor măsuri interne stabilite în cazul în care s-a constatat încălcarea eticii universitare.(3) Odată cu acest punct de vedere, IOSUD transmite electronic următoarele:a) o copie "conform cu originalul" a tezei de doctorat în cauză existentă în biblioteca instituţiei;b) informaţii privind autorul tezei de doctorat (CNP, data înmatriculării la doctorat, data susţinerii publice a tezei de doctorat, copia ordinului ministrului prin care a fost acordat/atribuit titlul de doctor, seria şi numărul diplomei de doctor şi numărul şi data eliberării, numele şi prenumele conducătorului de doctorat);c) copii ale documentaţiei aferente susţinerii publice a tezei de doctorat, respectiv: decizia de numire a comisiei/ordinul rectorului, referatele întocmite de membrii comisiei, procesul-verbal al susţinerii publice.  +  Articolul 15În cazul în care punctul de vedere nu cuprinde toate elementele prevăzute de art. 14, se solicită IOSUD refacerea şi retransmiterea acestuia în termen de două zile lucrătoare.  +  Articolul 16IOSUD va comunica MENCŞ, dacă este posibil, şi adresele de corespondenţă ale autorului tezei de doctorat.  +  Capitolul VI Analizarea sesizării la nivelul CNATDCU  +  Articolul 17(1) Din data constituirii comisiei de lucru, membrii acesteia analizează independent sesizarea şi documentele încărcate pe platforma naţională şi formulează un punct de vedere scris cu privire la sesizare, apoi convin în cadrul unei reuniuni de lucru, care poate fi organizată şi electronic, asupra unui raport comun.(2) Raportul va cuprinde şi o propunere motivată de menţinere sau, după caz, de retragere a titlului de doctor.(3) În cazul în care raportul comun propune retragerea titlului de doctor, el poate cuprinde şi alte propuneri de sancţiuni conform art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Raportul comun, semnat electronic, cuprinzând ca anexe şi punctele de vedere scrise ale fiecărui membru în parte, este transmis preşedintelui comisiei de specialitate a CNATDCU în termen de maximum 40 de zile de la înregistrarea sesizării. În cazul în care, la expirarea acestui termen, raportul comun nu a fost transmis preşedintelui comisiei de specialitate a CNATDCU, acesta îl va informa de îndată pe preşedintele CNATDCU, care va decide convocarea Consiliului general al CNATDCU, dispoziţiile art. 19 alin. (2) fiind aplicabile. (la 07-10-2016, Alineatul (4) din Articolul 17 , Capitolul VI , Anexa 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 5.381 din 29 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 07 octombrie 2016 ) (5) Raportul comisiei de lucru este comunicat, spre consultare, membrilor comisiei de specialitate a CNATDCU.(6) Dacă în termen de trei zile de la comunicare membrii comisiei de specialitate a CNATDCU nu formulează obiecţiuni şi nu solicită un vot formal, se consideră că raportul comisiei de lucru a fost avizat de comisia de specialitate a CNATDCU.(7) Raportul avizat al comisiei de lucru este transmis preşedintelui Consiliului general al CNATDCU de către preşedintele comisiei de specialitate.  +  Articolul 18Preşedintele CNATDCU decide convocarea Consiliului general al CNATDCU pentru aprobarea/respingerea propunerii comisiei de lucru, indicându-se data, ora şi locul întrunirii. Decizia de convocare a Consiliului general va cuprinde şi lista documentelor relevante care pot fi consultate pe platforma naţională.  +  Articolul 19(1) Consiliul general al CNATDCU aprobă sau respinge prin vot raportul cu propunerea comisiei de lucru. Prin votul de aprobare a raportului comisiei de lucru, Consiliul general al CNATDCU adoptă una dintre următoarele propuneri:a) menţinerea titlului de doctor;b) retragerea titlului de doctor şi propunerea de măsuri care se impun referitor la conducătorul tezei de doctorat şi membrii comisiei de susţinere a tezei de doctorat, în baza prevederilor legale în vigoare.(2) În cazul în care Consiliul general al CNATDCU respinge raportul comisiei de lucru sau constată depăşirea termenului legal prevăzut la art. 17 alin. (4) pentru transmiterea acestui raport, în temeiul atribuţiilor sale stabilite prin prezentul regulament - art. 13 alin. (1) lit. e) - preşedintele CNATDCU numeşte, după consultarea vicepreşedinţilor şi a secretarului general, o comisie de lucru, formată din 3 experţi care pot fi membri ai CNATDCU şi/sau experţi externi, cu respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile sau conflictul de interese, care va analiza sesizarea şi va transmite Consiliului general un raport comun în termen de maximum 15 zile. Acest raport este apoi supus aprobării Consiliului General, cu respectarea prevederilor art. 18. (la 07-10-2016, Articolul 19 din Capitolul VI, Anexa 2 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 5.381 din 29 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 07 octombrie 2016 )  +  Articolul 20Decizia Consiliului general al CNATDCU este consemnată într-un proces-verbal, întocmit şi semnat de către preşedintele CNATDCU la finalul întrunirii.  +  Articolul 21Procesul-verbal al întrunirii Consiliului general al CNATDCU se înregistrează oficial la MENCŞ.  +  Articolul 22Decizia Consiliului general al CNATDCU se transmite oficial de către UEFISCDI autorului sesizării şi de către MENCŞ IOSUD şi autorului tezei de doctorat.  +  Articolul 23Decizia Consiliului general al CNATDCU se publică pe site-ul www.cnatdcu.ro, împreună cu raportul întocmit de comisia de lucru.  +  Articolul 24Oricare dintre părţile implicate poate solicita acces la documentele care au fundamentat decizia Consiliului general al CNATDCU şi depune contestaţie cu privire la procesul de analiză a sesizării, în termen de maximum 10 zile de la data comunicării şi publicării deciziei Consiliului general al CNATDCU.  +  Articolul 25În cazul în care, în termenul stabilit, nu se înregistrează oficial nicio contestaţie, decizia Consiliului general al CNATDCU este definitivă, orice contestaţie ulterioară fiind fără temei şi clasată.  +  Articolul 26Contestaţiile se adresează Consiliului general al CNATDCU şi se înregistrează oficial la UEFISCDI, numai în cadrul termenului stabilit.  +  Articolul 27UEFISCDI transmite MENCŞ şi preşedintelui Consiliului general al CNATDCU o informare scrisă privind înregistrarea contestaţiei.  +  Articolul 28Consiliul general CNATDCU numeşte o comisie de analiză a contestaţiei, formată din 3 membri CNATDCU care nu au fost implicaţi în analiza sesizării şi nu se află în situaţie de conflict de interese cu vreuna dintre părţile implicate.  +  Articolul 29Dacă pe parcursul analizei sesizării, persoana vizată recunoaşte prin adresă în original asumată prin semnătură încălcarea standardelor de etică profesională şi îşi exprimă acordul privind retragerea titlului de doctor, preşedintele CNATDCU poate propune Consiliului general, fără a mai include analizele şi documentele prevăzute la art. 6-17, retragerea titlului de doctor.  +  Articolul 30Raportul comun al membrilor comisiei de analiză a contestaţiei este transmis spre consultare membrilor Consiliului general al CNATDCU în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea contestaţiei.  +  Articolul 31Pe baza raportului comisiei de analiză a contestaţiei, în termen de maximum 10 zile de la depunerea contestaţiei, Consiliul general al CNATDCU confirmă/infirmă decizia iniţială de a propune menţinerea sau, după caz, retragerea titlului de doctor sau decide reluarea procedurii de analiză.  +  Capitolul VII Soluţionarea sesizării şi luarea măsurilor legale care se impun  +  Articolul 32În cazul în care decizia finală a Consiliului general al CNATDCU nu confirmă suspiciunea formulată în sesizarea analizată, atunci sesizarea se clasează, cu informarea de către UEFISCDI a autorului sesizării.  +  Articolul 33În cazul în care decizia finală a Consiliului general al CNATDCU confirmă nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, Consiliul general al CNATDCU va propune ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice luarea următoarelor măsuri, alternativ sau simultan:a) retragerea calităţii de conducător de doctorat/atestatului de abilitare;b) retragerea titlului de doctor;c) retragerea acreditării şcolii doctorale, ceea ce implică retragerea dreptului şcolii doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenţi-doctoranzi.  +  Articolul 34Decizia finală a CNATDCU este transmisă oficial MENCŞ şi avizată juridic.  +  Articolul 35În baza deciziei CNATDCU, avizate juridic, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice are obligaţia de a lua măsurile prevăzute la art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 36MENCŞ informează toate părţile cu privire la dispoziţiile emise.  +  Articolul 37Toate documentele relevante legate de soluţionarea sesizărilor sunt parte a "dosarului de doctorat" şi se încarcă pe platforma naţională.  +  Articolul 38Deciziile şi dispoziţiile emise sunt publicate pe site-urile oficiale ale CNATDCU, MENCŞ şi IOSUD.-------