HOTĂRÂRE nr. 725 din 5 octombrie 2016privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 7 octombrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IDupă alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 28 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) În cazul serviciilor acordate complementar, potrivit planului individualizat de acordare a serviciilor, întocmit potrivit dispoziţiilor legale, cuantumul cumulat al subvenţiei lunare pe persoană asistată nu poate depăşi suma de: a) 175 lei, pentru serviciile acordate în cadrul unui adăpost de noapte sau centru de zi, complementar/cumulat cu masa la cantină sau alte servicii de acordare a hranei; b) 120 lei, pentru serviciile acordate prin unitatea de îngrijire la domiciliu complementar/cumulat cu masa la cantina socială sau alte servicii de acordare a hranei. (3) Nivelul mediu lunar al subvenţiei şi tipurile de servicii sociale pentru care se acordă subvenţii din bugetul local se stabilesc prin hotărâre a consiliului local."  +  Articolul IINormele metodologice prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001 se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, dacă îndeplinesc următoarele condiţii de eligibilitate: a) administrează unităţi de asistenţă socială în cel puţin două judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti, sau administrează o unitate de asistenţă socială ai căror beneficiari provin din două sau mai multe judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti şi care se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; b) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii; c) deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie; d) solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii. (2) Nu sunt eligibile pentru a fi subvenţionate de la bugetul de stat unităţile de asistenţă socială încadrate în Nomenclatorul serviciilor sociale, după cum urmează: a) centre de servicii comunitare şi formare (8790 CR-D - V); b) servicii pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane, precum şi la asistent maternal (8790SF - C); c) centre pentru gravide în dificultate (8790CR - MC - II); d) îngrijiri personale la domiciliu (acordate de îngrijitori persoane) (8810ID - II); e) servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi prin asistent personal (8810-ID - IV); f) servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilităţi acordate prin asistent personal profesionist (8899 SC-D-I); g) servicii de supraveghere şi îngrijire pe timpul zilei acordate de bone (8891CZ-C - VIII); h) centre de zi pentru monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispusă să îşi abandoneze copilul (8899CZ - F - II); i) centre de informare şi sensibilizare a populaţiei (8899CZ - VD - II); j) centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale (8899CZ - PN - I); k) centre de suport pentru situaţii de urgenţă/de criză (8899CZ - PN - II). (3) Asociaţiile şi fundaţiile pot primi subvenţii de la bugetele locale, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor dintr-un singur judeţ, respectiv dintr-un sector al municipiului Bucureşti. (4) Sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. c) asociaţiile şi fundaţiile care se încadrează în prevederile art. 35 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi care solicită acordarea de subvenţii în anul 2016, pentru anul 2017, pentru unităţi de asistenţă socială ale căror cereri de solicitare a licenţei de funcţionare nu au fost soluţionate până la termenul prevăzut la art. 3 alin. (2) din prezentele norme metodologice. Acestea funcţionează în baza certificatelor de acreditare eliberate în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, abrogată prin Legea nr. 197/2012, certificate a căror valabilitate a fost prelungită, în condiţiile prevederilor art. 35 din Legea nr. 197/2012. (5) Excepţia prevăzută la alin. (4) este condiţionată de obţinerea licenţei de funcţionare până la finalizarea procesului de evaluare şi selecţionare, respectiv până la aprobarea ordinului sau, după caz, a hotărârii consiliului local menţionate la art. 9 alin. (1), dar nu mai târziu de 31 decembrie 2016."2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, se acordă subvenţii pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli: a) de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate şi auxiliar; b) cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, precum şi pentru beneficiarii centrelor rezidenţiale; c) pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unităţile de îngrijiri la domiciliu şi cantinele sociale; d) de întreţinere şi gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon şi internet. (2) Din bugetele locale se acordă subvenţii pentru categoriile de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, aprobate prin hotărâre a consiliului local. (3) Subvenţiile se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), respectiv alin. (2). (4) Prin personalul prevăzut la alin. (1) lit. a) se înţelege personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate şi auxiliar prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de asistenţă socială aprobat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, angajat/ contractat al asociaţiei/fundaţiei solicitante care, potrivit contractului individual de muncă şi fişei de post sau contractului de prestări de servicii are atribuţii în prestarea directă a serviciilor sociale în cadrul unităţii de asistenţă socială care face obiectul cererii de solicitare a subvenţiei; nu intră în această categorie personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire."3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Documentaţia de solicitare a subvenţiei pentru anul următor se înaintează în pachet închis, într-un singur exemplar, de către asociaţiile şi fundaţiile interesate şi se înregistrează la registratura agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia, pentru subvenţiile acordate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, după caz, registratura consiliului local în a cărui rază teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia, în luna septembrie a anului curent. (2) Data-limită de depunere a documentaţiei de solicitare a subvenţiei este ultima zi lucrătoare a lunii septembrie. (3) Data-limită de depunere a documentaţiei de solicitare a subvenţiei pentru anul 2017 este 31 octombrie 2016."4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Documentaţia de solicitare a subvenţiei va conţine următoarele: a) cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în 3 exemplare; b) ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, sau la administraţia financiară municipală, respectiv la administraţiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucureşti; c) balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei; d) certificat de atestare fiscală. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d) vor fi prezentate în original."5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează de către comisia de evaluare şi selecţionare, denumită în continuare comisie, constituită la nivelul agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia, pentru subvenţiile acordate din bugetul de stat, sau, după caz, la nivelul consiliului local, pentru subvenţiile acordate din bugetul local. (2) Componenţa şi modul de organizare şi de funcţionare a comisiei se stabilesc prin decizia directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv prin hotărâre a consiliului local."6. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) se constată de comisia de evaluare şi selecţionare prin consultarea certificatului de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor din dosarul de acreditare a furnizorului de servicii sociale. (2) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) se constată de comisia de evaluare şi selecţionare prin consultarea registrelor administrate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi/sau instituţiile aflate în subordine sau coordonare. (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), comisia de evaluare şi selecţionare poate solicita informaţii compartimentului/compartimentelor de acreditare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi/sau instituţiilor din subordine sau coordonare."7. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul cheltuielilor asociaţiei/fundaţiei pe ultimele 12 luni;"8. La articolul 6 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul veniturilor asociaţiei/fundaţiei pe ultimele 12 luni;"9. La articolul 6 alineatul (1), litera e) se abrogă.10. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Formula de calcul pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. b) este următoarea: (valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.3 din cererea de solicitare a subvenţiei, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice/valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.3^1 din cererea de solicitare a subvenţiei) x 100."11. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Formula de calcul pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. b^1) este următoarea: (valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.3 din cererea de solicitare a subvenţiei, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice/valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.2 din cererea de solicitare a subvenţiei) x 100."12. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Comisia din cadrul agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, respectiv comisia de evaluare numită prin hotărârea consiliului local, realizează verificarea în teren a veridicităţii informaţiilor prezentate în cererea de solicitare a subvenţiei, întocmind un raport privind oportunitatea acordării subvenţiei."13. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Raportul privind oportunitatea acordării subvenţiei este întocmit în două exemplare, unul pentru comisia de evaluare şi selecţionare şi unul pentru solicitantul subvenţiei."14. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Pentru unităţile de asistenţă socială care au sediul în alt judeţ, comisia solicită agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială au sediul unităţile de asistenţă socială, efectuarea raportului privind oportunitatea acordării subvenţiei."15. Articolul 7^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) Pentru fiecare dintre criteriile de evaluare şi selecţionare prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a)-d) comisia din cadrul agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti acordă un punctaj, cu încadrare în maximum de puncte aferent fiecărui criteriu. (2) Pentru justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se solicită subvenţia, în raport cu necesităţile şi priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii, se acordă maximum 10 puncte. (3) Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul cheltuielilor asociaţiei/fundaţiei, în ultimele 12 luni, se acordă maximum 15 puncte, după cum urmează: a) pentru intervalul de valori cuprinse între 0% şi 50% se acordă 0 puncte; b) pentru intervalul de valori cuprinse între 50% şi 75% se acordă 5 puncte; c) pentru intervalul de valori cuprinse între 75% şi 100% se acordă 10 puncte; d) pentru intervalul de valori peste 100% se acordă 0 puncte. (4) Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul veniturilor asociaţiei/fundaţiei, în ultimele 12 luni, se acordă maximum 15 puncte, după cum urmează: a) pentru intervalul de valori cuprinse între 0% şi 50% se acordă 0 puncte; b) pentru intervalul de valori cuprinse între 50% şi 75% se acordă 5 puncte; c) pentru intervalul de valori cuprinse între 75% şi 100% se acordă 10 puncte; d) pentru intervalul de valori peste 100% se acordă 0 puncte. (5) Pentru resursele materiale şi umane adecvate tipurilor de servicii de asistenţă socială se acordă maximum 30 de puncte. (6) Pentru nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere în unitatea de asistenţă socială şi subvenţia lunară solicitată pentru acea unitate de asistenţă socială se acordă maximum 30 de puncte, după cum urmează: a) pentru intervalul de valori 1-4 se acordă 20 de puncte; b) pentru intervalul de valori 4,1-7 se acordă 25 de puncte; c) pentru intervalul de valori peste 7 se acordă 30 de puncte. (7) Asociaţiile sau fundaţiile pot primi subvenţie numai pentru unităţile de asistenţă socială care realizează cel puţin 60 de puncte."16. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia, transmite Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice lista unităţilor de asistenţă socială care au un punctaj de minimum 60 de puncte. (2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice întocmeşte lista finală a unităţilor de asistenţă socială prin încadrarea în bugetul aprobat. (3) Departajarea unităţilor de asistenţă socială cu acelaşi punctaj, în vederea încadrării în bugetul aprobat, se realizează prin aplicarea următoarelor criterii, încadrarea în categoria de servicii sociale prevalând încadrării în categoria de persoane beneficiare: a) categoria de servicii sociale în care se încadrează unitatea de asistenţă socială; b) categoria de persoane beneficiare. (4) Ordinea de priorităţi aplicabilă criteriului prevăzut la alin. (3) lit. a) este următoarea: a) centre rezidenţiale; b) unităţi de îngrijire la domiciliu; c) centre de zi; d) cantine sociale. (5) Ordinea de priorităţi aplicabilă criteriului prevăzut la alin. (3) lit. b) este următoarea: a) persoane vârstnice; b) copil şi familie, cu excepţia copilului pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială, inclusiv persoane victime ale violenţei în familie; c) persoane cu dizabilităţi; d) persoane fără adăpost; e) copilul pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială; f) persoane dependente de consumul de alcool şi alte droguri; g) alte persoane aflate în situaţii de dificultate. Criteriul de departajare prevăzut la alin. (3) lit. b) nu se aplică în cazul cantinelor sociale. (6) Lista cuprinzând date referitoare la denumirea asociaţiei/fundaţiei, denumirea unităţii de asistenţă socială pentru care s-a solicitat subvenţie, adresa acesteia, suma solicitată şi suma propusă pentru subvenţionare, numărul de beneficiari pentru care s-a solicitat subvenţie şi numărul de beneficiari propuşi pentru subvenţionare, persoana de contact din cadrul serviciului social va fi publicată pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice."17. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Asociaţiile şi fundaţiile selecţionate, precum şi nivelul subvenţiilor ce urmează să fie acordate sunt aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, respectiv prin hotărâre a consiliului local. (2) Rezultatul selecţiei, motivat în cazul neacordării subvenţiei, se comunică în scris, prin poştă, fax sau e-mail, asociaţiilor şi fundaţiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii ordinului prevăzut la alin. (1), respectiv de la data adoptării hotărârii prevăzute la alin. (1)."18. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, respectiv consiliul local poate organiza şi selecţii ulterioare, cu încadrare în sumele prevăzute în buget cu această destinaţie. (2) Termenul privind depunerea documentaţiei de solicitare a subvenţiei pentru selecţia/selecţiile ulterioară/ulterioare celei prevăzute la art. 3 alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local şi se anunţă într-un ziar de largă circulaţie la nivel naţional sau, după caz, la nivel judeţean sau local. (3) La selecţiile prevăzute la alin. (1) pot participa numai asociaţiile şi fundaţiile care nu au încheiate pentru anul curent convenţii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, după caz, cu consiliul local. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) pot participa la selecţia prevăzută la alin. (1) şi asociaţiile şi fundaţiile care au încheiate pentru anul curent convenţii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, după caz, cu consiliul local, în cazul în care solicită subvenţii pentru alte unităţi de asistenţă socială. (5) Prevederile art. 12 alin. (1), art. 14 alin. (1) şi (4) se aplică în mod corespunzător."19. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Subvenţia se acordă în baza convenţiei pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, denumită în continuare convenţie, încheiată între asociaţia sau fundaţia selectată şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, sau, după caz, între asociaţia sau fundaţia selectată şi consiliul local."20. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Lista asociaţiilor şi fundaţiilor care au încheiat convenţii definitive, unităţile de asistenţă socială şi nivelul subvenţiilor acordate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestora."21. Articolul 13 se abrogă.22. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Subvenţia se acordă lunar, începând cu luna ianuarie, de către agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz, de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în baza următoarelor documente: a) cererea de acordare a subvenţiei în care se menţionează numărul de beneficiari/persoane asistate şi suma solicitată; b) raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei acordate în luna anterioară, începând cu luna februarie."23. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz, autoritatea administraţiei publice locale care acordă subvenţii verifică lunar dacă acordarea serviciilor de asistenţă socială, precum şi utilizarea subvenţiei s-au realizat pe baza convenţiei încheiate şi cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (3)."24. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Verificarea acordării serviciilor de asistenţă socială se realizează la sediul unităţii de asistenţă socială, de către personalul cu atribuţii în domeniu din cadrul agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz, din cadrul autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are sediul unitatea de asistenţă socială. (2) Verificarea utilizării subvenţiei se realizează pe baza documentelor justificative şi a înregistrărilor financiar-contabile, la sediul asociaţiei sau fundaţiei, de către personalul cu atribuţii în domeniu din cadrul agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz, din cadrul autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia. (3) În urma efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se întocmeşte raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi al utilizării subvenţiei."25. Articolul 19 se abrogă.26. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) În situaţia în care agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz, autorităţile administraţiei publice locale care acordă subvenţii constată nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, precum şi a clauzelor prevăzute în convenţie, prin decizie a conducătorului agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz, prin dispoziţie a primarului, se dispune suspendarea sau, după caz, încetarea aplicării convenţiei. (2) Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia să comunice Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice deciziile prevăzute la alin. (1)."27. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Până la data de 15 ianuarie a anului următor, agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz, autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia întocmeşte raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei în anul pentru care a fost încheiată convenţia. (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1), întocmite de agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, se transmit Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, inclusiv în format Excel, însoţite de următoarele documente: a) balanţa contabilă de verificare la data de 31 decembrie a asociaţiei sau fundaţiei; b) extrasul de cont la data de 31 decembrie, pentru contul prevăzut la art. 16 alin. (1); c) după caz, dovada restituirii sumelor primite cu titlu de subvenţie, rămase neutilizate la finele anului aplicării convenţiei. (3) Raportul prevăzut la alin. (1), întocmit de autoritatea administraţiei publice locale, se transmite consiliului local."28. La anexa nr. 1 la normele metodologice, la punctul II, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:"3^1. Cheltuieli totale în ultimele 12 luni: ................."29. La anexa A la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice, punctele 7.1 şi 7.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"7.1. Numărul total de personal: .........., din care:- de conducere .....................................;- de execuţie ......................................;- cu contract individual de muncă ..................;- cu contract de voluntariat ......., din care ........ persoane vârstnice.7.2. Personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate auxiliar. Se completează pentru fiecare funcţie:Funcţia/profesie/ocupaţie/calificare/încadrarea în Clasificarea ocupaţiilor din România (şase caractere): a) ............................................ b) ............................................ c) .......................................... ."30. La anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice, denumirea punctului II se modifică după cum urmează:"II. Natura cheltuielilor pentru care se solicită subvenţie"31. La anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice, la punctul II, rândurile 1-11 din coloana 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. Cheltuieli de personal pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă şi personalul de specialitate auxiliar2. Cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, precum şi pentru beneficiarii centrelor rezidenţiale3. Cheltuieli pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unităţile de îngrijiri la domiciliu şi cantinele sociale4. Cheltuieli de întreţinere şi gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon şi internet"32. La anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice, la punctul II coloana 3, sintagma "Din subvenţie de la bugetul de stat/local" se înlocuieşte cu sintagma "Din subvenţii în baza Legii nr. 34/1998".33. La anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice, punctele III şi IV se modifică şi vor avea următorul cuprins:"III. Cheltuieli curente de funcţionare lunare în unitatea de asistenţă socială .........IV. Costul mediu de întreţinere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile curente de funcţionare lunare raportate la numărul de beneficiari/lună) ..........."34. La anexa nr. 2 la normele metodologice, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. Resurse umane5.1. Numărul total de personal: .........., din care:- de conducere .....................................;- de execuţie ......................................;- cu contract individual de muncă ..................;- cu contract de voluntariat ......, din care ........ persoane vârstnice.5.2. Personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate auxiliar care participă efectiv la acordarea serviciilor sociale. Se completează pentru fiecare funcţie:Funcţia/profesie/ocupaţie/calificare/încadrarea în Clasificarea ocupaţiilor din România (şase caractere): a) ........................................... b) ........................................... c) ......................................... ."35. La anexa nr. 3 la normele metodologice, la punctul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:"3. Asociaţia/Fundaţia se angajează să asigure din venituri proprii, conform bugetului/bugetelor unităţii de asistenţă socială cheltuieli curente de funcţionare, respectiv cu suma de ....... lei în bani şi/sau natură, după cum urmează:- în bani ............. lei;- în natură ........... lei."36. La anexa nr. 4 la normele metodologice, punctul II. Raport financiar, rândurile 1-11 din coloana 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. Cheltuieli de personal pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă şi personalul de specialitate auxiliar2. Cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, precum şi pentru beneficiarii centrelor rezidenţiale3. Cheltuieli pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unităţile de îngrijiri la domiciliu şi cantinele sociale4. Cheltuieli de întreţinere şi gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon şi internet".  +  Articolul IIIÎn cuprinsul întregului text al hotărârii Guvernului sintagma "Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice" şi sintagmele "direcţii judeţene de muncă, solidaritate socială şi familie, respectiv Direcţia generală de muncă, solidaritate socială şi familie a municipiului Bucureşti" şi "Direcţia de muncă şi solidaritate socială" se înlocuiesc cu sintagma "agenţii judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti", iar sintagma "direcţie teritorială", cu sintagma "agenţie teritorială".  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 28 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 5 octombrie 2016.Nr. 725.-----