HOTĂRÂRE nr. 716 din 28 septembrie 2016pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 7 octombrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 14 alineatul (3), litera m) va avea următorul cuprins:"m) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării, cu excepţia bunurilor obţinute conform prevederilor legii, precum şi a celor achiziţionate ori edificate din bani publici de către organizaţii, după preluarea în proprietate a infrastructurii secundare de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, care urmează procedura prevăzută de lege."2. Articolul 69 va avea următorul cuprins:"Art. 69. - (1) Organizaţiile şi federaţiile se dizolvă: a) de drept; b) prin hotărâre judecătorească. (2) Organizaţiile şi federaţiile se dizolvă de drept prin: a) imposibilitatea desfăşurării activităţilor pentru care au fost constituite pe o perioadă de 3 ani, constatată prin hotărârea adunării generale sau a consiliului de administraţie al federaţiei; b) apariţia unei situaţii care face ca existenţa organizaţiei sau federaţiei să nu mai fie necesară, aprobată prin hotărârea adunării generale sau a consiliului de administraţie al federaţiei; c) imposibilitatea constituirii adunării generale a organizaţiei sau a consiliului de administraţie al federaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, organele de conducere trebuiau constituite. În acest caz, constatarea dizolvării se realizează la cererea oricărei persoane interesate, prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale de aprobare a dizolvării, în baza avizului Oficiului de reglementare; d) alte cauze prevăzute de lege sau statut. (3) Înainte de convocarea adunării generale a organizaţiei sau consiliului de administraţie al federaţiei pentru aprobarea dizolvării de drept, prevăzută la alin. (2) lit. a) şi b), consiliul de administraţie înaintează Oficiului de reglementare documentaţia de justificare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2) şi o propunere de lichidare. Declanşarea dizolvării şi lichidării se va face pe baza avizului Oficiului de reglementare. (4) În cazurile de dizolvare prevăzute la alin. (1) lit. b), lichidatorii numiţi prin hotărâre judecătorească depun această hotărâre la Oficiul de reglementare pentru înscrierea în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (5) În cazul dizolvării prevăzute de alin. (1) lit. a), lichidatorii numiţi prin hotărârea adunării generale a organizaţiei/federaţiei depun această hotărâre la Oficiul de reglementare pentru înscrierea în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (6) Lichidatorii numiţi fac inventarul şi încheie un bilanţ în care se constată situaţia exactă a activului şi pasivului organizaţiei/federaţiei, imediat după intrarea lor în funcţie. (7) Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale organizaţiei/federaţiei până la radierea organizaţiei din Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare. De asemenea, ei ţin un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora. (8) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. (9) Încheierea procesului de lichidare se face cu avizul Oficiului de reglementare. Lichidatorii depun documentaţia care atestă finalizarea procesului de lichidare a organizaţiei sau federaţiei, necesară pentru emiterea ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale de aprobare a lichidării, cu respectarea prevederilor art. 22. (10) Oficiul de reglementare va radia organizaţia/federaţia din Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare în termen de 5 zile de la data emiterii ordinului de aprobare a lichidării."3. Articolul 73 va avea următorul cuprins:"Art. 73. - (1) Organizaţiile constituite potrivit legii pot formula cereri de transmitere fără plată a dreptului de proprietate asupra infrastructurii secundare de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, administrarea societăţilor, institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, cu respectarea condiţiilor rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) şi (1^1) din lege. (2) Predarea-preluarea infrastructurii secundare de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului se face pe bază de protocol încheiat între reprezentantul proprietarului infrastructurii, pe de o parte, şi organizaţie, pe de altă parte. Conţinutul minim al protocolului de transmitere a dreptului de proprietate, precum şi protocoalele încheiate în baza acestui conţinut minim se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei."4. Articolul 74 va avea următorul cuprins:"Art. 74. - Infrastructura de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale se poate transmite, la cerere, în proprietatea organizaţiilor ori federaţiilor, conform prevederilor art. 27 alin. (2) din lege. Predarea-preluarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale se face pe bază de protocol încheiat între reprezentantul proprietarului infrastructurii, pe de o parte, şi organizaţie sau federaţie, pe de altă parte."5. Articolul 75 se abrogă.6. La articolul 76, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Odată cu trecerea în proprietate a infrastructurii secundare de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului se transmite şi terenul aferent acesteia, inclusiv suprafaţa zonelor de protecţie ale acestei infrastructuri, în condiţiile prevăzute de lege."7. Articolul 83 se abrogă.8. Articolul 84 va avea următorul cuprins:"Art. 84. - (1) Elementele de calcul prevăzute la art. 63 alin. (1) din lege se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (2) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii acoperă costurile prevăzute de art. 63 alin. (2) din lege şi include taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."9. Articolele 85, 87 şi 88 se abrogă.10. Articolul 90 va avea următorul cuprins:"Art. 90. - Până la aplicarea abonamentului prevăzut de art. 66 din lege, la solicitarea beneficiarilor, Agenţia va pune în funcţiune staţiile de pompare de desecare şi va percepe tarifele pentru serviciile de evacuare a apei prin reţeaua de desecare, calculate conform legislaţiei în vigoare."11. Articolul 91 se abrogă.12. În anexa nr. 1 la normele metodologice, punctele 43.3 şi 43.4 vor avea următorul cuprins:"43.3. După încheierea procesului de lichidare, adunarea generală va hotărî asupra utilizării, distribuirii sau valorificării activelor rămase, cu excepţia bunurilor obţinute conform prevederilor Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor achiziţionate ori edificate din bani publici de către organizaţii după preluarea în proprietate a infrastructurii secundare de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, care urmează destinaţia prevăzută de lege.43.4. Activele rămase, cu excepţia bunurilor obţinute conform prevederilor Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele achiziţionate ori edificate din bani publici de către organizaţii, după preluarea în proprietate a infrastructurii secundare de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, pot fi transmise către alte organizaţii sau federaţii, potrivit următoarei proceduri: a) după adoptarea hotărârii de dizolvare, lichidatorii vor prelua activele aflate în patrimoniul organizaţiei printr-un protocol semnat cu consiliul de administraţie; b) în cazul în care datoriile organizaţiei depăşesc valoarea disponibilului financiar şi a creanţelor pe care organizaţia le are asupra altor debitori, se va face publicitate pentru scoaterea la vânzare prin licitaţie a activelor aflate în proprietatea organizaţiei şi se va organiza licitaţia propriu-zisă; c) în cazul în care datoriile organizaţiei nu depăşesc valoarea disponibilului financiar şi a creanţelor, vor fi adresate organizaţiilor care au teritorii învecinate sau federaţiilor cereri de participare la preluarea în proprietate a activelor şi a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare; d) în cazul lipsei de interes din partea vreunei organizaţii cu teritoriul învecinat sau a federaţiei, activele se vor vinde prin licitaţie publică."13. În anexa nr. 2 la normele metodologice, punctele 38.3 şi 38.4 vor avea următorul cuprins:"38.3. După încheierea procesului de lichidare, consiliul de administraţie va hotărî asupra utilizării, distribuirii sau valorificării activelor rămase, cu excepţia bunurilor obţinute conform prevederilor Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor achiziţionate ori edificate din bani publici de către federaţii după preluarea în proprietate a infrastructurii secundare de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, care urmează destinaţia prevăzută de lege.38.4. Activele rămase, cu excepţia bunurilor obţinute conform prevederilor Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele achiziţionate ori edificate din bani publici de către federaţii, după preluarea în proprietate a infrastructurii secundare de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, pot fi transmise către alte federaţii, potrivit următoarei proceduri: a) după adoptarea hotărârii de dizolvare, lichidatorii vor prelua activele aflate în patrimoniul federaţiei printr-un protocol semnat cu consiliul de administraţie; b) în cazul în care datoriile federaţiei depăşesc valoarea disponibilului financiar şi a creanţelor pe care federaţia le are asupra altor debitori, se va face publicitate pentru scoaterea la vânzare prin licitaţie a activelor aflate în proprietatea federaţiei şi se va organiza licitaţia propriu-zisă; c) în cazul în care datoriile federaţiei nu depăşesc valoarea disponibilului financiar şi a creanţelor, se vor adresa federaţiilor care au teritorii învecinate cereri de participare la preluare în proprietate sau în folosinţă a activelor şi a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare; d) în cazul lipsei de interes din partea vreunei federaţii cu teritoriul învecinat, activele se vor vinde prin licitaţie publică."14. În cuprinsul normelor metodologice, sintagma "Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale".  +  Articolul IIContractelor aflate în curs de derulare le sunt aplicabile reglementările în vigoare la data la care au fost încheiate.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru
  Bucureşti, 28 septembrie 2016.Nr. 716.----