ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 24 mai 1999privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 25 mai 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Protecţia plantelor cultivate, a pădurilor, pasunilor şi fanetelor naturale şi a altor forme de vegetaţie utila, precum şi a produselor vegetale depozitate împotriva bolilor, dăunătorilor şi buruienilor este o problemă de interes naţional şi constituie o obligaţie pentru autorităţile publice, producătorii agricoli şi pentru toţi cetăţenii României.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei este autoritatea de reglementare în domeniul protecţiei plantelor, carantinei fitosanitare şi al produselor de uz fitosanitar, care coordonează şi controlează aplicarea prevederilor legale specifice prin Agenţia Naţionala Fitosanitara. (2) Agenţia Naţionala Fitosanitara se înfiinţează în structura Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei cu rang de direcţie generală, prin reorganizarea Direcţiei de protecţia plantelor şi carantina fitosanitara.  +  Articolul 3 (1) Agenţia Naţionala Fitosanitara coordonează din punct de vedere tehnic următoarele instituţii publice: a) Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara; b) direcţiile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti; c) Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor. (2) Direcţiile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti se înfiinţează ca unităţi bugetare cu personalitate juridică, prin reorganizarea inspectoratelor de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara judeţene şi al municipiului Bucureşti care se desfiinţează. Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale direcţiilor fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti se aproba prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.  +  Articolul 4Direcţiile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti efectuează următoarele activităţi: a) diagnoza şi prognoza agenţilor de daunare şi avertizarea producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, privind apariţia şi evoluţia acestora; b) controlul fitosanitar al vegetalelor şi produselor vegetale importate şi exportate; c) depistarea şi monitorizarea bolilor, a dăunătorilor şi buruienilor de carantina; d) testarea acţiunii biologice a produselor de uz fitosanitar, în vederea omologării în condiţii de producţie; e) combaterea biologica şi biotehnica a agenţilor de daunare; f) abilitarea agenţilor economici pentru acţiuni de comercializare şi prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar; g) controlul calităţii pesticidelor; h) controlul reziduurilor de pesticide din vegetale şi produse vegetale; i) monitorizarea întregii activităţi de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara pe întregul teritoriu al tarii; j) elaborarea şi urmărirea aplicării tehnologiilor din domeniul protecţiei plantelor; k) activitatea de poliţie fitosanitara; l) urmărirea respectării legislaţiei în vigoare în domeniu; m) eliberarea autorizaţiilor de import pentru vegetale şi produse vegetale supuse regimului de carantina fitosanitara; n) alte activităţi specifice.  +  Articolul 5 (1) În subordinea consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti se organizează servicii publice de protecţie a plantelor, unităţi cu personalitate juridică, care îndeplinesc următoarele activităţi publice de interes local: a) combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor la toate culturile agricole, pentru toţi producătorii agricoli; b) tratamentul chimic al seminţelor destinate insamantarii; c) dezinfectia, dezinsectia şi deratizarea depozitelor de cereale şi a produselor agricole depozitate; d) dezinfectia materialului săditor şi de plantare; e) aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar, depozitarea şi comercializarea acestora; f) alte activităţi specifice. (2) Centrele de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara trec din structura inspectoratelor de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara judeţene şi al municipiului Bucureşti în structura serviciilor publice de protecţie a plantelor, judeţene şi al municipiului Bucureşti. (3) Serviciile publice de protecţie a plantelor sunt coordonate din punct de vedere tehnic şi metodologic de către direcţiile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti care controlează modul de aplicare a normelor fitosanitare şi dispun măsuri în acest sens.  +  Articolul 6Finanţarea serviciilor publice de protecţie a plantelor, judeţene şi al municipiului Bucureşti, se face de la bugetele consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi din venituri extrabugetare.  +  Articolul 7 (1) În situaţia apariţiei agenţilor de daunare, care prin atacul lor pun în pericol producţia agricolă, atât din punct de vedere calitativ, cat şi cantitativ, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei aloca fonduri de la buget pentru acţiunea de combatere a acestora, în scopul achiziţionării produselor de uz fitosanitar şi achitării contravalorii lucrărilor de combatere a agenţilor daunatori. (2) Agenţii de daunare se nominalizeaza prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei.  +  Articolul 8Personalul din cadrul centrelor de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara, care efectuează activităţile de protecţie a plantelor prevăzute la art. 5 alin. (1), se transfera în cadrul serviciilor publice de protecţie a plantelor, judeţene şi al municipiului Bucureşti potrivit art. 5 alin. (2) şi se salarizeaza în conformitate cu prevederile anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi a Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, va stabili patrimoniul aferent activităţilor prevăzute la art. 5 alin. (1), care va fi dat în administrarea serviciilor publice de protecţie a plantelor, judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 10Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor stabili taxe pentru activităţile prevăzute la art. 5 alin. (1).  +  Articolul 11 (1) Punctul 10.2 "Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - de la centrele locale pentru protecţia plantelor" din capitolul II al anexei nr. 1 şi punctul 8.1 "Combaterea dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - centre locale pentru protecţia plantelor" din capitolul II al anexei nr. 2 la Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale se abroga, cu excepţia bugetului propriu al municipiului Bucureşti. (2) Litera A "Venituri curente" din capitolul I "Venituri proprii care se prevăd în bugetele proprii ale judeţelor" al anexei nr. 1 la Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale se completează cu punctul 6 care va avea următorul cuprins:"6. Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecţie a plantelor." (3) Capitolul I "Cheltuieli care se prevăd în bugetele proprii ale judeţelor" din anexa nr. 2 la Legea nr. 189/1998 se completează cu punctul 12 care va avea următorul cuprins:"12. Agricultura*)12.1. Combaterea dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal - servicii publice de protecţie a plantelor.""*) Cheltuielile care se finanţează din bugetele proprii ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti sunt următoarele: cheltuieli de personal, materiale şi servicii şi cheltuieli de capital."  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga art. 11, art. 15, art. 16 lit. h) din secţiunea I a cap. II, art. 21 din secţiunea a II-a şi alin. 2, 3 şi 4 ale art. 28 din cap. IV din Legea nr. 5/1982 privind protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor şi regimul pesticidelor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 105 din 20 noiembrie 1982, precum şi orice alte prevederi contrare prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanSecretar de stat, şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală,Vlad RoscaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţieisociale,Alexandru Athanasiu----------