ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 68 din 19 mai 1999privind stimularea plăţii obligaţiilor faţă de bugetul de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 21 mai 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Pentru stimularea plăţii impozitelor, a taxelor şi a celorlalte obligaţii datorate bugetului de stat persoanele juridice care au înregistrat la data de 30 aprilie 1999 majorări de întârziere beneficiază de înlesniri la plata, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.Majorările de întârziere datorate bugetului de stat de debitori, persoane juridice, până la data de 30 aprilie 1999 şi neplătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se amana la plata până la data de 30 noiembrie 1999.Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la înlesnirile la plata se aplică debitorilor, persoane juridice, indiferent de modul de organizare şi de forma de proprietate.  +  Articolul 2În categoria majorărilor de întârziere prevăzute la art. 1 sunt cuprinse: a) majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a impozitelor, taxelor şi a altor sume datorate bugetului de stat şi neplătite până la data de 30 aprilie 1999; b) majorările de întârziere stabilite prin acte de constatare încheiate de organele competente ulterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, datorate pentru impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat pentru perioada de până la 30 aprilie 1999; c) majorările de întârziere pentru care s-au acordat amânări sau eşalonări la plata, neplătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; d) majorările de întârziere stabilite prin acte de constatare care au fost contestate, potrivit legii, şi se afla în curs de soluţionare la organele competente.  +  Articolul 3Majorările de întârziere prevăzute la art. 1 şi cele aferente debitelor restante la data de 30 aprilie 1999 se vor reflecta în contabilitatea debitorilor, persoane juridice, într-un cont de ordine şi evidenta în afară bilanţului.În cazul în care majorările de întârziere prevăzute la art. 1 nu sunt stabilite prin acte de constatare ale organelor de control abilitate de lege în acest sens, persoanele juridice vor calcula, pe propria răspundere, aceste majorări de întârziere.  +  Articolul 4Majorările de întârziere prevăzute la art. 3 se scutesc la plata, dacă debitele restante la data de 30 aprilie 1999 care le-au generat, reprezentând impozite, taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, au fost achitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau se vor achită până la data de 31 august 1999.Pentru a beneficia de prevederile alin. 1 debitorii sunt obligaţi să îşi achite integral obligaţiile provenind din impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat, datorate pe perioada 30 aprilie-31 august 1999, precum şi eventualele majorări de întârziere aferente acestora.  +  Articolul 5În cazul în care debitele reprezentând impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat, restante la data de 30 aprilie 1999, se vor achită până la: a) 30 septembrie 1999, majorările de întârziere prevăzute la art. 3 se reduc cu 80%; b) 31 octombrie 1999, majorările de întârziere prevăzute la art. 3 se reduc cu 60%; c) 30 noiembrie 1999, majorările de întârziere prevăzute la art. 3 se reduc cu 40% .Pentru a beneficia de prevederile alin. 1 debitorii sunt obligaţi să-şi achite integral obligaţiile provenind din impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat datorate pentru perioada cuprinsă între 30 aprilie 1999 şi termenele menţionate la alineatul anterior, precum şi eventualele majorări de întârziere aferente acestora.  +  Articolul 6Dacă persoana juridică are mai multe obligaţii bugetare provenite din impozite, taxe şi din alte venituri bugetare şi face plata integrală numai pentru un anumit impozit, taxa sau alt venit bugetar, prevederile art. 4 sau 5, după caz, se vor aplica corespunzător numai pentru majorările de întârziere care au fost generate de acel venit bugetar.  +  Articolul 7Debitorii beneficiază de înlesnirile prevăzute la la art. 4 sau 5, după caz, şi în situaţia în care achită, la termenele stabilite, diferenţele de impozite şi taxe şi majorările aferente acestora, constatate ulterior de organele de control pentru perioada 30 aprilie-30 noiembrie 1999.  +  Articolul 8Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică majorărilor de întârziere stabilite în actul de constatare, în cazul faptelor ce constituie infracţiuni de evaziune fiscală, dacă instanţele judecătoreşti au pronunţat hotărâri definitive în legătură cu aceste fapte, comise anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent de data la care a fost pronunţată hotărârea definitivă.În cazul hotărârilor penale de condamnare, pronunţate de instanţele judecătoreşti, pentru infracţiuni de evaziune fiscală, rămase definitive după acordarea înlesnirilor la plata prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, înlesnirile se anulează, iar organele Ministerului Finanţelor vor determina obligaţiile bugetare datorate ca urmare a luării acestei măsuri.  +  Articolul 9În cazul în care debitele provenind din impozite, taxe şi alte venituri bugetare nu se achită în condiţiile prevăzute la art. 4 sau 5, după caz, organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor vor începe sau vor continua, de îndată, după caz, procedura de executare silită prevăzută de lege.  +  Articolul 10Debitorii, persoane juridice, care pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă vor depune, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, la organele fiscale teritoriale la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, situaţia majorărilor de întârziere calculate şi neplătite până la data de 30 aprilie 1999, pe feluri de venituri ale bugetului de stat.  +  Articolul 11În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice de aplicare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----------