HOTĂRÂRE nr. 44 din 3 februarie 2016 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice(actualizată până la data de 4 octombrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării. (3) Sediul principal al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează şi conduce sistemul naţional de educaţie, învăţământ, cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate, şi realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort politica guvernamentală în domeniile sale de activitate. (2) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplineşte atribuţiile în domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării, prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, înfiinţată conform legii. (2) În calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice asigură, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, iar, pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional de cercetare, tehnologie şi inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate pe piaţa internă şi internaţională, realizarea societăţii informaţionale, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia. (3) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, înfiinţată potrivit dispoziţiilor legale. (4) Organizarea, funcţionarea şi structura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, precum şi entităţile aflate în subordinea sau în coordonarea ori sub autoritatea acesteia sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 4În vederea realizării obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării; b) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate; c) de evaluare, coordonare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării; d) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcţional, operaţional, instituţional şi financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate; e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate; f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele/instituţiile şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate; g) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă; h) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate şi promovarea de noi acorduri.  +  Articolul 5Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice exercită în domeniul educaţiei şi învăţământului următoarele atribuţii: a) elaborează Strategia de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educaţiei şi învăţământului; b) îndeplineşte obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participă la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative europene în domeniile sale de competenţă; c) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, şi asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri; d) colaborează cu structurile de elevi şi studenţi legal constituite şi sprijină financiar acţiunile structurilor asociative de elevi şi studenţi care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate încheia, în condiţiile legii, contracte civile, direct sau prin unităţile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea de programe şi acţiuni privind elevii şi studenţii şi implicarea acestora în viaţa socială; e) derulează, direct sau prin instituţiile din subordinea sa, programe de stimulare şi recompensare a elevilor şi studenţilor; f) coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor extraşcolare ale elevilor şi studenţilor; g) finanţează acţiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; h) avizează necesarul de formulare solicitat de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat şi particulare acreditate şi transmite comanda pentru tipărirea acestora către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., care poartă întreaga răspundere pentru asigurarea securităţii tipăririi; i) participă la programele şi proiectele internaţionale, ale Uniunii Europene şi bilaterale în domeniu; j) realizează şi promovează strategii şi tehnici moderne de instruire şi educaţie; k) coordonează şi controlează funcţionarea sistemului informatic naţional pentru învăţământ, inclusiv prin cofinanţare; iniţiază funcţionarea unor reţele de comunicaţie pe domenii specifice între unităţile şi instituţiile de învăţământ; l) editează materiale de specialitate necesare pentru cunoaşterea şi dezvoltarea activităţii din domeniile sale de activitate; m) controlează şi coordonează activitatea, evaluează sistemul şi procedurile de organizare şi funcţionare, aprobă programul de lucru anual al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale; n) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice centrale pentru domeniul său de activitate; o) asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniilor sale de activitate; p) propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, în condiţiile prevăzute de lege; q) primeşte şi soluţionează sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002; r) eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condiţiile legii, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat; s) alte atribuţii prevăzute în acte normative aflate în vigoare.  +  Articolul 6În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este autorizat: a) să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii; b) să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare şi arhivare documente; c) să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale; d) să emită norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuţiilor sale, potrivit legii; e) să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale; f) să efectueze acte de control potrivit reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniile sale de activitate; g) să aplice sancţiunile prevăzute de lege în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 7Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice acordă asistenţă de specialitate studenţilor şi structurilor asociative studenţeşti, în vederea elaborării unor proiecte şi programe care au următoarele obiective: a) impulsionarea participării studenţilor, sub diversele ei forme, şi anume: civică, culturală, economică şi educaţională, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional; b) stimularea creativităţii studenţilor; c) promovarea mobilităţii studenţilor în spaţiul european; d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială.  +  Articolul 8 (1) În structura organizatorică a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, pot fi organizate servicii, birouri, compartimente şi colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister. (3) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice poate constitui şi alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învăţământului şi cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele europene. (4) Regulamentul privind activitatea de gestionare a formularelor actelor de studii şi documentelor şcolare se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.  +  Articolul 9Costurile aferente tipăririi formularelor tipizate ale actelor de studii se suportă după cum urmează: a) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sumele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; b) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particulare acreditate şi pentru instituţiile de învăţământ superior de stat şi instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate, sumele se suportă de acestea.  +  Articolul 10 (1) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice se organizează şi funcţionează Organismul intermediar în cadrul Programului operaţional "Capital uman", denumit în continuare OI POCU. (2) OI POCU va derula în continuare şi activităţile şi responsabilităţile Organismului intermediar în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", denumit în continuare OI POSDRU, din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, până la închiderea Programului operaţional sectorial 2007-2013. (3) Din structura Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, denumit în continuare CNDIPT, se mută în structura Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 50 de posturi aferente activităţii de organism intermediar prevăzute la alin. (1), în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri. (4) CNDIPT-OI POSDRU va derula în continuare doar activităţile şi responsabilităţile de organism intermediar până la închiderea Programului operaţional sectorial 2007-2013, cu 43 posturi. (5) Predarea-primirea posturilor menţionate la alin. (3) se va realiza în baza unui protocol de predare-primire încheiat între cele două părţi.  +  Articolul 11 (1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, inspectorate şcolare, cu structură aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. (2) Inspectorii şcolari generali au calitatea de ordonator secundar de credite. (3) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti au în subordine unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare.  +  Articolul 12 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, organismele de nivel naţional în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării: consilii consultative şi colegii, care sunt prevăzute în anexele nr. 2a şi 2b, sprijină Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. (2) Componenţa şi regulamentele de organizare şi funcţionare a organismelor naţionale prevăzute în anexa nr. 2a sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. (3) Organismele naţionale prevăzute în anexa nr. 2a pot avea, în condiţiile legii, câte un secretariat propriu, format, de regulă, din 1 - 3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, şi pot folosi în activitatea lor un corp de experţi, remunerat din fondurile programelor naţionale sau internaţionale de dezvoltare a învăţământului şi cercetării şi/sau din alocaţiile de la buget şi veniturile proprii. (4) Activitatea organismelor naţionale este coordonată de către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, cu excepţia Consiliului Naţional al Rectorilor şi a Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei. Consiliul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei este coordonat de prim-ministru. (5) Membrii organismelor de nivel naţional, precum şi alţi specialişti colaboratori ai acestora, din afara Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pot fi remuneraţi în condiţiile legii. (6) Prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice se pot înfiinţa organisme consultative, în condiţiile legii.  +  Articolul 13 (1) Conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice se exercită de către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, care are calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal al ministerului. (2) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice reprezintă Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (4) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice poate delega unele dintre competenţele sale, în condiţiile legii. (5) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice poate delega calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor persoane împuternicite în acest scop. (6) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin actele normative în vigoare.  +  Articolul 14 (1) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice îşi desfăşoară activitatea 6 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 715 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 octombrie 2016. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.  +  Articolul 15 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice are un secretar general ajutat de un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.  +  Articolul 16 (1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este de 497, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 439 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016. (2) Structura organizatorică pe compartimente, precum şi atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu excepţia personalului prevăzut la art. 10 alin. (3), se face încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal. (4) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi al unităţilor subordonate se pot înfiinţa unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, conduse de către un director, potrivit legislaţiei în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţiile finanţate integral de la bugetul de stat. (5) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor de management se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. (6) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice numeşte personalul unităţilor de management şi stabileşte competenţele directorului, în condiţiile legii.  +  Articolul 17 (1) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi în instituţiile/unităţile din subordine, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, se pot înfiinţa, organiza şi pot funcţiona unităţi de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat inclusiv pe perioadă determinată, în condiţiile legii, conduse de un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din fonduri structurale. Finanţarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile legii. (2) Structura organizatorică, numărul de persoane, fişele de post şi, după caz, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UIP şi numărul de unităţi se prevăd în documentele proiectului şi sunt preluate în ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind înfiinţarea UIP, potrivit reglementărilor în vigoare. (3) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice numeşte personalul UIP şi stabileşte competenţele directorului.  +  Articolul 18Personalul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, numit prin ordin al ministrului în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, în care ministerul este beneficiar sau partener, este remunerat pentru activităţile desfăşurate în proiecte, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 19 (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sunt prevăzute în anexa nr. 4. (3) Cluburile sportive studenţeşti cu personalitate juridică, înfiinţate, potrivit legii, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa nr. 5, pot funcţiona în subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat prevăzute în anexa nr. 3. Subvenţiile se acordă prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. (4) Repartizarea cluburilor sportive studenţeşti în subordinea instituţiilor de învăţământ superior se face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. (5) Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru unităţile şi instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în vigoare. (6) Structura organizatorică a instituţiilor şi unităţilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu excepţia celor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.  +  Articolul 20Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât şi pentru programele/proiectele cu finanţare internaţională şi pentru instituţiile şi unităţile subordonate, potrivit legii, precum şi autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare şi inspecţie, potrivit anexei nr. 7.  +  Articolul 21Patrimoniul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.  +  Articolul 22În cuprinsul contractelor, convenţiilor, înţelegerilor, protocoalelor în care Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a fost parte, precum şi în cuprinsul actelor normative în vigoare sau al înscrisurilor oficiale în care s-a folosit "Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice" se citeşte "Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice".  +  Articolul 23 (1) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti asigură activitatea de distribuire a manualelor şcolare către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Activitatea de distribuire a manualelor şcolare este organizată pe lângă inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, cu finanţare din venituri proprii. (2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) se obţin de la operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, de a tipări şi de a distribui/difuza manualele şcolare sau se virează direct de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în cazul în care prin contractul cu aceşti operatori economici s-au prevăzut reţinerea şi virarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a sumelor aferente difuzării manualelor şcolare de la inspectoratele şcolare la unităţile de învăţământ. Sumele sunt suportate de operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, de a tipări şi de a distribui/difuza manualele şcolare. (3) Cheltuielile curente şi de capital aferente activităţii prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2). (4) Disponibilităţile existente în cont la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor pentru destinaţiile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 24Anexele nr. 1, nr. 2a, nr. 2b şi nr. 3-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 25La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 22 ianuarie 2015.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

  Adrian Curaj

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat

  p. Ministrul fondurilor europene,

  Ciprian Cătălin Necula,

  secretar de stat
  Bucureşti, 3 februarie 2016.Nr. 44.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice*Font 8*    Numărul total de posturi - 497,    exclusiv demnitarii şi posturile    aferente cabinetului ministrului                                        ┌────────────┐                                        │ MINISTRU │                                        └─────┬──────┘                                              │                           ┌--------------┐ │ ┌──────────────┐                           | COLEGIUL |───┼──┤ CABINET │                           | MINISTERULUI | │ │ MINISTRU │                           └--------------┘ │ └──────────────┘                    ┌──────────────────────┐ │ ┌───────────────┐                    │ DIRECŢIA MANAGEMENT │ │ │ CORPUL │                    │ STRATEGIC ŞI POLITICI├──┼──┤ DE CONTROL*) │                    │ PUBLICE │ │ │ │                    └──────────────────────┘ │ └───────────────┘                                              │ ┌──────────────┐                                              ├──┤ SERVICIUL │                                              │ │ AUDIT INTERN │                                              │ └──────────────┘                                              │    ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐    │SECRETAR │ │SECRETAR │ │SECRETAR │ │ │SECRETAR │ │SECRETAR │ │SECRETAR │    │ DE STAT ├───┤ DE STAT ├───┤ DE STAT ├───┼──┤ DE STAT ├───┤ DE STAT ├───┤ DE STAT │    └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ │ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘                                              │ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐                                              ├──┤ SECRETAR GENERAL ├──┤ SECRETAR GENERAL │                                              │ └──────────────────┘ │ ADJUNCT │                                              │ └──────────────────┘                                              │     ┌────────────┬──────────┬─────┬─────┬────┴┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐   ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │   │ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ │ F │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │  ┌──┴─┐ ┌────┼────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │┌─┴─┐ ┌┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐│A1 │ │A2│ │B1 ││B2 ││B3 │ │C1 │ │D1 │ │E1 │ │F1 │ │ G │ │ H │ │ I │ │ J │ │ K │ │ L │ │ M │ │ N │ │ O │└───┘ └──┘ └───┘└───┘└───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘A. DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIORA1. DIRECŢIA MANAGEMENT UNIVERSITAR ŞI RESURSE UMANEA2. DIRECŢIA PROGRAME UNIVERSITARE ŞI CORELARE CU PIAŢA MUNCIIB. DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITARB1. DIRECŢIA MONITORIZARE ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂB2. DIRECŢIA INCLUZIUNE SOCIALĂ ŞI PARTENERIATE EDUCAŢIONALEB3. DIRECŢIA FORMARE CONTINUĂC. DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANEC1. DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI REŢEA ŞCOLARĂD. DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢED1. DIRECŢIA BUGETE. DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI AFACERI EUROPENEE1. DIRECŢIA AFACERI EUROPENEF. DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICF1. DIRECŢIA CONTENCIOSG. DIRECŢIA RELAŢIA CU PARLAMENTUL ŞI PARTENERII SOCIALIH. CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR*)I. DIRECŢIA MINORITĂŢIJ. DIRECŢIA PATRIMONIU, INVESTIŢII ŞI INFORMATIZAREK. DIRECŢIA, ACHIZIŢII ŞI ADMINISTRATIVL. OI POCU*)M. UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANŢARE EXTERNĂ**)N. UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU MODERNIZAREA REŢELEI ŞCOLARE ŞI UNIVERSITARE**)O. UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI STRUCTURALE*) Notă

  ──────────

  *) Funcţionează la nivel de direcţie

  **) Funcţionează la nivel de direcţie şi numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.

  ──────────
  ----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 715 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 octombrie 2016, conform pct. 2 al art. unic din acelaşi act normativ.
   +  Anexa 2aConsilii şi colegii consultative la nivel naţional aleMinisterului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea consiliului consultativ │ Sursa de finanţare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 1 │Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului │ ││ │Superior (C.N.S.P.I.S.) │Buget de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 2 │Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi │ ││ │Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) │Buget de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 3 │Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.) │Buget de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 4 │Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare │ ││ │(C.C.C.D.I.) │Buget de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 5 │Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior │ ││ │(C.N.F.I.S.) │Buget de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 6 │Consiliul Naţional al Bibliotecilor Universitare (C.N.B.U.) │Buget de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 7 │Consiliul de Etică şi Management Universitar (C.E.M.U.) │Buget de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 8 │Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, │ ││ │Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (C.N.E.C.S.D.T.I.) │Buget de stat │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘  +  Anexa 2bConsilii consultative la nivel naţional partenere aleMinisterului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea consiliului consultativ │ Sursa de finanţare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 1 │Consiliul Naţional al Rectorilor (C.N.R.) │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 2 │Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului │ ││ │Preuniversitar (C.N.F.I.P.) │Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 3 │Consiliul Minorităţilor Naţionale (C.M.N.) │Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 4 │Consiliul Naţional al Elevilor (C.N.E.) │Bugetul de stat │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘  +  Anexa 3Instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează încoordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea unităţii │ Sursa de finanţare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 1 │Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 2 │Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 3 │Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" din │ ││ │Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 4 │Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară │ ││ │din Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 5 │Universitatea din Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 6 │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din │ ││ │Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 7 │Academia de Studii Economice din Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 8 │Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 9 │Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 10 │Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică │ ││ │"Ion Luca Caragiale" din Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 11 │Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din │ ││ │Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 12 │Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din │ ││ │Bucureşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 13 │Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 14 │Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 15 │Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 16 │Universitatea "Transilvania" din Braşov │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 17 │Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 18 │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară │ ││ │din Cluj-Napoca │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 19 │Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 20 │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" │ ││ │din Cluj-Napoca │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 21 │Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 22 │Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 23 │Universitatea "Ovidius" din Constanţa │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 24 │Universitatea Maritimă din Constanţa │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 25 │Universitatea din Craiova │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 26 │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 27 │Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 28 │Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 29 │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară │ ││ │"Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 30 │Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 31 │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore Popa" din Iaşi │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 32 │Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 33 │Universitatea din Oradea │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 34 │Universitatea din Petroşani │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 35 │Universitatea din Piteşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 36 │Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 37 │Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 38 │Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 39 │Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 40 │Universitatea "Valahia" din Târgovişte │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 41 │Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 42 │Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 43 │Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgul Mureş │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 44 │Universitatea de Arte din Târgu Mureş │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 45 │Universitatea "Politehnica" din Timişoara │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 46 │Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a │ ││ │Banatului din Timişoara │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 47 │Universitatea de Vest din Timişoara │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│ 48 │Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din │ ││ │Timişoara │Venituri proprii │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘  +  Anexa 4Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau încoordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării ŞtiinţificeA. Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea unităţii │ Sursa de finanţare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 1 │Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al │ ││ │Municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate ale │ ││ │Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în │ ││ │a căror subordine funcţionează unităţi conexe, unităţi pentru │ ││ │activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare │Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 2 │Comisia Naţională a României pentru UNESCO │Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 3 │Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior │Venituri proprii şi ││ │şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 4 │Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 5 │Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul │Venituri proprii şi ││ │Educaţiei şi Formării Profesionale │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 6 │Agenţia de Credite şi Burse de Studii │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 7 │Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional │Venituri proprii şi ││ │şi Tehnic │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 8 │Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar │Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9 │Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 10 │Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la │Venituri proprii şi ││ │Marea Neagră │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 11 │Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul │Venituri proprii şi ││ │Preuniversitar │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 12 │Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 13 │Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti │Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 14 │Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iaşi │Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 15 │Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din │ ││ │Cluj-Napoca │Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 16 │Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timişoara│Bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 17 │Casa de Cultură a Studenţilor din Municipiul Suceava │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 18 │Unitatea pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar │Bugetul de stat │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘----------Nr. crt. 18 de la lit. A din anexa 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 439 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016.B. Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea unităţii │ Sursa de finanţare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 1 │Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" │Venituri proprii │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 2 │Autoritatea Naţională pentru Calificări │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 3 │Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică │Venituri proprii şi ││ │pentru Educaţie şi Cercetare │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘  +  Anexa 5Cluburi sportive studenţeşti*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea unităţii │ Sursa de finanţare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 1 │Clubul "Sportul Studenţesc" din Bucureşti │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 2 │Clubul Sportiv "Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi │Venituri proprii şi ││ │Sport" din Bucureşti │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 3 │Clubul Sportiv Universitar "Politehnica" Timişoara │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 4 │Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 5 │Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 6 │Clubul Sportiv "Universitatea" din Galaţi │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 7 │Clubul Sportiv "Universitatea" din Braşov │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 8 │Clubul Sportiv "Politehnica" din Iaşi │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9 │Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Bacău │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 10 │Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Petroşani │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 10 │Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Petroşani │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 11 │Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Constanţa │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 12 │Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Baia Mare │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 13 │Clubul Sportiv Universitar din Sibiu │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 14 │Clubul Sportiv Universitar din Ploieşti │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 15 │Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureş │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 16 │Clubul Sportiv Universitar din Oradea │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 17 │Clubul Sportiv Universitar din Piteşti │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 18 │Clubul Sportiv Studenţesc "Medicina" din Timişoara │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 19 │Clubul Sportiv Universitar din Suceava │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 20 │Clubul Sportiv Universitar din Reşiţa │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 21 │Clubul Sportiv Universitar din Târgovişte │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 22 │Clubul Sportiv Universitar din Arad │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 23 │Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 24 │Clubul Sportiv Universitar "Ştiinţa" Bucureşti │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 25 │Clubul Sportiv Politehnica Cluj-Napoca │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 26 │Clubul Sportiv Universitar "Neptun" din Constanţa │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 27 │Clubul Sportiv Universitar "Universitatea de Vest din │Venituri proprii şi ││ │Timişoara" │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 28 │Clubul Sportiv "Agronomia" Bucureşti │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 29 │Clubul Sportiv Universitar "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu│Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘  +  Anexa 6Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltaretehnologică şi inovare care funcţionează în subordineaMinisterului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea unităţii │ Sursa de finanţare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 1 │Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare │Buget de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 2 │Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 3 │Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior (CEPES) │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 4 │Institutul Limbii Române │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 5 │Centrul de Cercetări Biologice din Jibou │Venituri proprii şi ││ │ │subvenţii acordate de││ │ │la bugetul de stat │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘NOTE: a) Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile de învăţământ şi cercetare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 7.404. b) Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 1.795.----------Lit. b) din Nota de subsol din anexa 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 439 din 22 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 27 iunie 2016.  +  Anexa 7Parcul auto al Ministerului Educaţiei Naţionale şiCercetării Ştiinţifice pentru activităţi specifice*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ │ │ Numărul ││crt.│ Activitatea │ Tipul mijlocului de transport │ maxim de││ │ │ │ bucăţi*)│├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤│ 1 │Proiectul privind învăţământul │Autoturism pentru unitatea centrală │ 3 ││ │rural/ROSE ├───────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │Autoturism de teren │ 3 │├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤│ 2 │Proiectul privind reabilitarea │Autoturism pentru unitatea centrală │ 2 ││ │infrastructurii şcolare ├───────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │Autoturism pentru unitatea teritorială │ 7 │├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤│ 3 │Monitorizare şi inspecţie │Autoturism │ 15 ││ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │Microbuz │ 6 │├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────┤│ 4 │OI POSDRU │Autoturism pentru unitatea centrală │ 3 ││ │ ├───────────────────────────────────────┼─────────┤│ │ │Autoturism pentru unitatea teritorială │ 8 │└────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴─────────┘ Notă

  ──────────

  *) Limita maximă: 200 litri/lună/vehicul.

  ──────────
  -------