ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 19 mai 1999privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 24 mai 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă investiţiile cu impact major asupra activităţii economice, cu excepţia celor din sectorul bancar, servicii şi comerţ, care sunt efectuate în societăţi comerciale de către investitori - persoane fizice sau juridice, române sau străine - şi în urma cărora unul dintre aceştia deţine pachetul majoritar de acţiuni.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:1. investiţie cu impact major asupra activităţii economice - participarea la constituirea unei societăţi comerciale sau la majorarea capitalului social al unei societăţi comerciale existente, în oricare dintre formele juridice prevăzute de lege, precum şi dobândirea de acţiuni ale unei societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, cu condiţia îndeplinirii unuia dintre următoarele criterii: a) valoarea investiţiei realizate, esalonata pe o perioadă de maximum 2 ani, este de cel puţin 50 milioane dolari S.U.A. sau echivalentul acestei sume exprimat în orice alta valuta liber convertibilă sau în lei.În cazul societăţilor comerciale care au făcut obiectul unei proceduri de privatizare, investiţia totală în primul an, inclusiv preţul de achiziţie al acţiunilor, va fi de minimum 50 milioane dolari S.U.A. sau echivalentul acestei sume exprimat în orice alta valuta liber convertibilă sau în lei; b) valoarea investiţiei realizate, esalonata pe o perioadă de maximum 3 ani, este de cel puţin 50 milioane dolari S.U.A. sau echivalentul acestei sume exprimat în orice alta valuta liber convertibilă sau în lei, pentru societăţi comerciale înfiinţate în zone, altele decât cele defavorizate, în care media ratei somajului înregistrată în ultimii 2 ani este de peste 10%, iar în urma investiţiei se creează în aceeaşi perioadă minimum 700 locuri noi de muncă; c) valoarea investiţiei realizate, esalonata pe o perioadă de maximum 3 ani, este de cel puţin 60 milioane dolari S.U.A. sau echivalentul acestei sume exprimat în orice alta valuta liber convertibilă sau în lei şi se realizează în domeniul construcţiilor de locuinţe;2. societăţi subcontractante - societăţile comerciale care încheie contracte de subcontractare pe o durată de minimum 5 ani cu o societate comercială în care s-a realizat o investiţie cu impact major asupra activităţii economice.  +  Articolul 3Societăţile comerciale, persoane juridice române, în care se efectuează investiţii cu impact major asupra activităţii economice, astfel cum acestea sunt definite la art. 2 pct. 1, pot beneficia de următoarele facilităţi: a) scutirea de la plata taxelor vamale şi a T.V.A. a importului de bunuri, precum şi scutirea de la plata T.V.A. a bunurilor achiziţionate de pe piaţa interna, care se constituie în active amortizabile, definite conform Legii nr. 15/1994, cu modificările ulterioare, precum şi a componentelor care conduc la crearea acestora, reprezentând aport în natura la capitalul social al unei societăţi comerciale, sau achiziţionate din aportul în numerar la capitalul social al societăţii comerciale respective; b) scutirea de la plata taxelor vamale şi a T.V.A. a importului, precum şi scutirea de la plata T.V.A. a achiziţiilor de pe piaţa interna de echipamente tehnologice, maşini şi utilaje, constituind active amortizabile conform Legii nr. 15/1994, cu modificările ulterioare. Lista cuprinzând denumirea comercială şi codurile din Tariful vamal de import al României, corespunzătoare bunurilor care se încadrează în prevederile sus-menţionate, se adoptă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Române de Dezvoltare, în baza avizelor Ministerului Industriei şi Comerţului şi Ministerului Finanţelor; c) scutirea de la plata taxelor vamale şi a T.V.A. a importului, precum şi scutirea de la plata T.V.A. a achiziţiilor de pe piaţa interna de materii prime, materiale consumabile, piese de schimb şi componente, pentru o perioadă de 2 ani de la data începerii activităţii sau, după caz, a punerii în funcţiune a obiectivului, cu condiţia ca începerea activităţii sau punerea în funcţiune a obiectivului să se facă în maximum 3 ani de la data înregistrării societăţii comerciale la registrul comerţului. Pentru societăţile comerciale care au făcut obiectul unei proceduri de privatizare perioada de 2 ani începe de la data stabilită prin hotărâre a Guvernului; d) scutirea de la plata impozitului pe profit, pentru societăţile comerciale în care se efectuează investiţii cu impact major asupra activităţii economice în procesul de privatizare, pe o perioadă de 5 ani începând cu primul exerciţiu financiar în care se obţine profit, cu condiţia ca acesta să se realizeze în maximum 3 ani de la data stabilită prin hotărâre a Guvernului; e) scutirea de la plata impozitului pe profit, pentru societăţile comerciale în care se efectuează investiţii cu impact major asupra activităţii economice şi care se constituie de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe o perioadă de 10 ani începând cu primul exerciţiu financiar în care se obţine profit, cu condiţia ca acesta să se realizeze în maximum 3 ani de la data înregistrării societăţii comerciale la registrul comerţului; f) scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit în modernizarea tehnologiilor şi extinderea activităţii societăţii comerciale, precum şi în achiziţionarea de active, părţi sociale sau de acţiuni prin oferta Fondului Proprietăţii de Stat; g) acordarea unui decalaj de 65 de zile faţă de termenul prevăzut la art. 6 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată, pentru virarea cotei de 5% din valoarea autovehiculelor produse şi livrate la intern, pe termen de 5 ani de la data stabilită prin hotărâre a Guvernului; h) acordarea unui decalaj de 1-3 ani la plata T.V.A. pentru activităţile desfăşurate în cadrul societăţii comerciale; i) scutirea de la plata T.V.A. pe o perioadă de până la 3 ani în cazul investiţiilor realizate în domeniul construcţiilor de locuinţe; j) acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de proprietate sau de folosinţă asupra terenurilor şi clădirilor aflate în proprietatea privată a statului pentru construcţii de locuinţe, persoanelor juridice române.  +  Articolul 4Societăţile subcontractante pot beneficia de facilităţi referitoare la acordarea unui decalaj de maximum 3 ani la plata T.V.A., dacă realizează cel puţin 50% din cifra de afaceri în cadrul respectivei subcontractări.  +  Articolul 5 (1) Agenţia Română de Dezvoltare, în baza programului de guvernare şi a obiectivelor prioritare stabilite pentru fiecare perioada, împreună cu ministerele de resort, instituţiile de specialitate din subordinea Guvernului, autorităţile administraţiei publice locale, după caz, identifica şi propune spre aprobare Guvernului proiecte de investiţii şi investitori care sunt eligibili potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Guvernul, în baza acestor propuneri, mandatează Agenţia Română de Dezvoltare pentru începerea, derularea sau, după caz, coordonarea negocierilor cu investitorii eligibili potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) În vederea aducerii la îndeplinire a mandatului primit de la Guvern, Agenţia Română de Dezvoltare colaborează şi este sprijinita de ministerele de resort, Fondul Proprietăţii de Stat, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.  +  Articolul 6În baza negocierilor purtate în conformitate cu prevederile mandatului, Agenţia Română de Dezvoltare, împreună cu ministerele de resort, propune Guvernului spre adoptare un proiect de hotărâre care cuprinde condiţiile de realizare a investiţiei şi facilităţile ce se vor acorda acesteia.  +  Articolul 7 (1) Investiţiile realizate sub incidenţa Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 241/1998, pot beneficia de facilităţile prevăzute la art. 3 din prezenta ordonanţă de urgenţă, dacă majorează capitalul social la 50 milioane dolari S.U.A. într-o perioadă de maximum un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau dacă îndeplinesc unul dintre criteriile de acordare a facilităţilor la acea data. (2) Investiţiile realizate în baza Legii nr. 35/1991, a Legii nr. 35/1991, republicată, a Legii nr. 71/1994 şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă în măsura în care îndeplinesc unul dintre criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2, într-o perioadă de maximum un an de la data intrării în vigoare a acesteia, sau îndeplinesc unul dintre criteriile de acordare a facilităţilor la acea data şi nu au mai beneficiat de respectivele facilităţi.  +  Articolul 8 (1) În cazul în care societatea comercială în care s-au efectuat investiţii directe cu impact major asupra activităţii economice se lichidează într-o perioadă mai mica decât dublul celei pentru care aceasta beneficiază de una dintre facilităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, aceasta este obligată sa plătească impozitele şi taxele stabilite, conform legii, pentru întreaga perioadă de funcţionare a ei, la care se adauga dobânzile şi majorările de întârziere prevăzute de lege. (2) Impozitele şi taxele datorate statului potrivit alin. (1) se plătesc, cu prioritate, din rezultatele lichidării investiţiilor sau din celelalte drepturi cuvenite acţionarilor.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga pct. 13.1 lit. c), 13.2, 15, 23 şi 32 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 928/1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 29 decembrie 1997.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Preşedintele AgenţieiRomâne de Dezvoltare,Sorin Fodoreanup. Ministrul industrieişi comerţului,Nicolae Staiculescu,secretar de statMinistrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes------