HOTĂRÂRE nr. 301 din 11 aprilie 2012 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor(actualizată până la data de 30 septembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Ţinând cont de dispoziţiile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 şi 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică. (2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucţiunilor emise de ministrul administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Constituie contravenţie încălcarea prevederilor din normele metodologice, după cum urmează:1. nerespectarea măsurilor minimale de securitate prevăzute la art. 2 alin. (2) din anexă;1^1. neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc;----------Pct. 1^1 al art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.2. încălcarea prevederilor art. 2 alin. (3) din anexă referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizică;3. neîndeplinirea de către conducătorii unităţilor a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2) din anexă;4. nedepunerea planului de pază la organele de poliţie competente, conform art. 5 alin. (3) din anexă;5. nerespectarea dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din anexă;6. încălcarea dispoziţiilor art. 20 alin. (5) din anexă privind adoptarea însemnelor, uniformelor, legitimaţiilor sau accesoriilor de echipament;7. nerespectarea de către conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie a dispoziţiilor art. 31 din anexă;8. nerespectarea obligaţiei de înfiinţare a registrului special de evidenţă a contractelor de prestări de servicii, conform art. 32 din anexă;9. neconsemnarea în registrul special de evidenţă a contractelor de prestări de servicii, conform art. 32 din anexă;9^1. nerespectarea obligaţiilor prevăzute de art. 33 din anexă;----------Pct. 9^1 al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.9^2. nerespectarea prevederilor art. 34 din anexă;----------Pct. 9^2 al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.10. neîndeplinirea obligaţiei de asigurare a pregătirii continue prevăzute la art. 44 alin. (4) din anexă;11. nerespectarea de către personalul de pază şi gardă de corp a dispoziţiilor art. 50 alin. (3) din anexă;12. nerespectarea de către personalul de pază şi gardă de corp a obligaţiilor prevăzute la art. 52 alin. (3) din anexă;13. nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) şi art. 53 alin. (2) din anexă;14. nerespectarea dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. a) din anexă;15. nerespectarea dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. b) din anexă;16. nerespectarea dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. c), art. 57 alin. (3) şi art. 58 alin. (2) din anexă;----------Pct. 16 al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.17. neluarea măsurilor prevăzute la art. 66 alin. (3) din anexă;18. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 67 alin. (3) şi art. 85 alin. (1) din anexă;19. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 67 alin. (2) din anexă;20. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 67 alin. (4) din anexă;21. nerespectarea dispoziţiilor referitoare la proiectarea şi modificarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei prevăzute la art. 70 din anexă;21^1. nerespectarea obligaţiei prevăzute de art. 78 din anexă;----------Pct. 21^1 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.21^2. neîndeplinirea de către conducătorul societăţii specializate în sisteme de alarmare a obligaţiilor prevăzute la art. 81-84 din anexă;----------Pct. 21^2 al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.22. nerespectarea de către persoana care a încetat raporturile de muncă cu o societate specializată în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei a dispoziţiilor art. 85 alin. (2) din anexă;23. nerespectarea de către societăţile specializate în sisteme de alarmare a obligaţiilor prevăzute la art. 86 din anexă;24. nerespectarea dispoziţiilor art. 90 alin. (1) şi (2) din anexă;25. nerespectarea dispoziţiilor art. 92 din anexă referitoare la preluarea semnalelor de la sistemele conectate;25^1. nerespectarea de către conducător sau de către personalul societăţii a obligaţiilor şi procedurilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, prevăzut la art. 93 alin. (1) lit. h) din anexă;----------Pct. 25^1 al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.26. neluarea măsurilor prevăzute la art. 94 din anexă;26^1. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 96 din anexă privind depunerea rapoartelor de activitate;----------Pct. 26^1 al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015.27. nerespectarea obligaţiei privind asigurarea timpilor de intervenţie, conform art. 97 din anexă;28. nerespectarea prevederilor art. 99 alin. (4) din anexă.  +  Articolul 4 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 3 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, cele prevăzute la pct. 11, 12 şi 19; b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 1, 1^1, 5, 7, 8, 9, 9^1, 10, 18, 21, 21^1, 21^2, 22, 23, 25^1, 26, 26^1, 27 şi 28;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015. c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 3, 4, 6, 9^2, 13, 16, 17, 20, 24 şi 25;----------Lit. c) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015. d) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 şi 15;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015. e) cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, cele prevăzute la pct. 14. (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate şi persoanei juridice, după caz.  +  Articolul 5Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către poliţişti, jandarmi, precum şi de către primari sau împuterniciţi ai acestora, conform competenţelor care le revin potrivit legii.  +  Articolul 6 (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 4, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2015*), modul de funcţionare a unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, republicată, a societăţilor specializate de pază şi protecţie şi a celor care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, licenţiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiinţate până la aceeaşi dată, trebuie să fie potrivit cerinţelor stabilite în normele metodologice aprobate prin prezenta hotărâre.-----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 361 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 9 mai 2014. Notă

  ──────────

  *) Notă:

  Potrivit art. unic din HOTĂRÂREA nr. 877 din 15 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 20 octombrie 2014, termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare, privind obligaţia elaborării analizei de risc la securitate fizică de către unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, înfiinţate până la data de 16 iunie 2012, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2016.

  ──────────
  Notă

  ──────────

  *) Notă:

  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.002 din 23 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 30 decembrie 2015, "Termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, privind obligaţia elaborării analizei de risc la securitate fizică de către unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate până la data de 16 iunie 2012, se prorogă până la data de 1 iulie 2017".

  ──────────
  (2) Licenţele de funcţionare, avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti pentru conducătorul societăţii specializate de pază şi protecţie/societăţii specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, atestatele profesionale prevăzute la art. 41 din Legea nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizele pentru proiectele sistemelor de alarmare, acordate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămân valabile dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de normele metodologice aprobate prin prezenta hotărâre.
   +  Articolul 8 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 2 alin. (2), care intră în vigoare la data publicării. (2) Instrucţiunile privind elaborarea analizei de risc la securitate fizică se emit în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a art. 2 alin. (2). (3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 10 august 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU

  MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul administraţiei şi internelor,

  Gabriel Berca

  p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

  Nicolae Ivăşchescu,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Bogdan Alexandru Drăgoi
  Bucureşti, 11 aprilie 2012.Nr. 301.  +  AnexăNORMA 11/04/2012