HOTĂRÂRE nr. 367 din 11 mai 1999privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/1999 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 21 mai 1999  În temeiul art. 11 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/1999,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/1999 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Concomitent cu începerea procesului de disponibilizare a personalului prin concedieri colective, Regia Naţionala a Pădurilor trebuie să depună la Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională dovada plăţii contribuţiei la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj.  +  Articolul 3Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Finanţelor, Regia Naţionala a Pădurilor, Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională şi Comisia Naţionala pentru Statistica vor lua măsurile necesare în vederea aplicării normelor menţionate la art. 1.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Romica TomescuMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 NORMEpentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/1999 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor  +  Articolul 1În conformitate cu art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/1999, denumita în continuare ordonanţa, beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute în acest act normativ personalul care va fi disponibilizat prin concedieri colective, astfel cum sunt definite în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997 şi apoi modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52/1998, rezultate din procesul de reorganizare a Regiei Naţionale a Pădurilor.  +  Articolul 2În conformitate cu art. 1 alin. (2) din ordonanţa, aprobarea disponibilizarilor colective se face în baza Hotărârii Guvernului nr. 982/1998 privind restructurarea Regiei Naţionale a Pădurilor, prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.  +  Articolul 3Numărul persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, astfel cum sunt definite la art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează în funcţie de numărul efectiv de salariaţi existent în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor (aparatul propriu al regiei şi unităţile din structura acesteia) la data restructurării şi de numărul salariaţilor preluat de regie în urma procesului de restructurare, aprobat de Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor.  +  Articolul 4În carnetul de muncă al persoanei căreia i s-a desfăcut contractul individual de muncă şi care beneficiază de plată compensatorie se va face şi menţiunea "beneficiar de drepturi, conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/1999".  +  Articolul 5Listele cuprinzând salariaţii cărora li s-a desfăcut contractul individual de muncă, în care se va înscrie domiciliul stabil al acestora, se vor întocmi conform anexelor nr. 1a) şi nr. 1b) la norme, în cinci exemplare, respectiv trei exemplare, de către unităţile din structura Regiei Naţionale a Pădurilor, şi se vor transmite conform circuitului stabilit în anexa nr. 1c) la norme.  +  Articolul 6 (1) Listele vizate de Regia Naţionala a Pădurilor vor fi transmise, în termen de cel mult 30 de zile de la data desfacerii contractelor individuale de muncă ale persoanelor disponibilizate, de către unităţile din structura Regiei Naţionale a Pădurilor, agentiilor pentru ocupare şi formare profesională în a căror rază teritorială îşi au domiciliul salariaţii disponibilizaţi, însoţite de adresa întocmită conform anexei nr. 2a) la norme, precum şi de copii de pe carnetele de muncă, de pe buletinele (cărţile) de identitate şi de pe ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului. (2) Regia Naţionala a Pădurilor va transmite Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională numărul persoanelor disponibilizate, beneficiare de plati compensatorii, pe judeţe, conform anexei nr. 2b) la norme.  +  Articolul 7 (1) Salariul mediu net pe ramura, prevăzut la art. 2 alin. (1) din ordonanţa, este câştigul salarial mediu net lunar pe ramura "Silvicultura, exploatarea forestieră şi economia vânatului", cod CAEN 02, comunicat în scris Regiei Naţionale a Pădurilor şi Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională de către Comisia Naţionala pentru Statistica până la data de 25 a lunii pentru luna anterioară. (2) Regia Naţionala a Pădurilor şi Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională vor transmite unităţilor din structurile lor, până la data de 30 a lunii pentru luna anterioară, câştigul salarial mediu net lunar pe ramura.  +  Articolul 8 (1) Regia Naţionala a Pădurilor, prin unităţile din structura sa, va calcula iniţial sumele aferente plăţilor compensatorii pe baza câştigului salarial mediu net lunar pe ramura, cunoscut la data desfacerii contractului individual de muncă. (2) Regularizarea sumelor aferente plăţilor compensatorii cuvenite se va face de către Regia Naţionala a Pădurilor, prin unităţile din structura sa, în termen de cel mult 15 zile de la comunicarea de către Comisia Naţionala pentru Statistica a câştigului salarial mediu net lunar pe ramura pentru luna în care s-a desfăcut contractul individual de muncă.  +  Articolul 9 (1) Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii, suportate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Naţionale a Pădurilor şi din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, în cuantumul stabilit conform art. 2 alin. (1) din ordonanţa, se transfera lunar în conturi curente personale purtătoare de dobânda, deschise pe numele beneficiarilor la sucursalele judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni în a căror rază teritorială îşi au domiciliul beneficiarii. (2) Prima operaţiune de virare se va efectua de către unităţile din structura Regiei Naţionale a Pădurilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data desfacerii contractelor individuale de muncă ale persoanelor disponibilizate. (3) La expirarea perioadei corespunzătoare plăţilor compensatorii din bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Naţionale a Pădurilor, sumele de bani aferente plăţilor compensatorii se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj.  +  Articolul 10 (1) O dată cu virarea sumelor de către unităţile din structura Regiei Naţionale a Pădurilor şi de agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conturile curente personale purtătoare de dobânda, acestea vor vira şi comisionul aferent, stabilit prin convenţiile încheiate între Regia Naţionala a Pădurilor, Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională şi centrala Casei de Economii şi Consemnaţiuni. (2) Sucursalele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni vor efectua plata către beneficiarii de plati compensatorii în termen de 5 zile de la data intrării în cont a sumelor virate.  +  Articolul 11 (1) Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii pot fi acordate într-o singura transa, potrivit art. 2 alin. (2) lit. a) din ordonanţa, pentru dezvoltarea unei societăţi comerciale la care titularul deţine sub 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor sau pentru dezvoltarea unei societăţi comerciale la care titularul devine asociat, pentru desfăşurarea unei activităţi pe cont propriu, precum şi pentru achiziţionarea sau asocierea în vederea achiziţionării de inventar agricol sau cumpărarea de acţiuni. (2) Titularul plăţilor compensatorii va depune un angajament la unitatea din structura Regiei Naţionale a Pădurilor din cadrul căreia a fost disponibilizat, întocmit în scris conform anexei nr. 3a) la norme, precum şi la agenţia pentru ocupare şi formare profesională judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorială îşi are domiciliul, conform anexei nr. 3b) la norme; acestea vor vira simultan în contul curent personal sumele de bani reprezentând plăţile compensatorii. (3) Sumele de bani acordate într-o singura transa se vor elibera prin virament în contul societăţii comerciale pentru care se face solicitarea, la cererea titularului de cont curent personal, cu acordul prealabil al unităţilor din structura Regiei Naţionale a Pădurilor şi al agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (4) Plăţile care se acordă într-o singura transa nu se vor efectua decât după regularizarea prevăzută la art. 8 alin. (2).  +  Articolul 12 (1) Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii, reprezentând prima transa prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. b) din ordonanţa, se vor acorda, după regularizare, după cum urmează: a) echivalentul a patru salarii medii nete pe ramura, care au stat la baza stabilirii dreptului la plata compensatorie, pentru constituirea capitalului social minim şi acoperirea cheltuielilor necesare în vederea infiintarii societăţilor comerciale pentru care legea prevede un capital social minim, din bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Naţionale a Pădurilor, prin unităţile din structura sa, sau, după caz, din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj; b) echivalentul a doua salarii medii nete pe ramura, care au stat la baza stabilirii dreptului la plata compensatorie, în vederea infiintarii unei societăţi comerciale pentru care legea nu prevede capital social minim sau pentru înfiinţarea unei asociaţii familiale, din bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Naţionale a Pădurilor, prin unităţile din structura sa, sau, după caz, din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj. (2) Sumele de bani reprezentând a doua transa vor fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru dezvoltarea activităţii. (3) Sumele de bani solicitate conform prevederilor alin. (1) şi (2) se vor transmite Casei de Economii şi Consemnaţiuni în baza angajamentelor prevăzute la art. 11 alin. (2).  +  Articolul 13Plata se va face de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni direct beneficiarului sau prin virament în contul persoanei juridice indicate de titular, conform aprobărilor transmise Casei de Economii şi Consemnaţiuni, de către unităţile din structura Regiei Naţionale a Pădurilor şi de agenţiile pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru fiecare titular în parte, după caz: a) direct beneficiarului, în cazul desfăşurării unei activităţi comerciale pe cont propriu şi, respectiv, în cazul achitării primei transe pentru înfiinţarea sau asocierea în vederea infiintarii unei societăţi comerciale ori asociaţii familiale; b) prin virament, în cazul majorării capitalului social, dezvoltării sau asocierii în vederea dezvoltării unei societăţi comerciale, achiziţionării sau asocierii în vederea achiziţionării de inventar agricol ori pentru cumpărarea de acţiuni.  +  Articolul 14În termen de 90 de zile de la data efectuării plăţii beneficiarul va prezenta Regiei Naţionale a Pădurilor, prin unităţile din structura sa, şi agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, următoarele documente justificative: a) copie de pe certificatul de înmatriculare, de pe statutul societăţii comerciale înfiinţate şi de pe codul fiscal; b) autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi pe cont propriu, pe bază de libera iniţiativă; c) copie de pe autorizaţia de funcţionare a asociaţiei familiale; d) acte prin care se dovedeşte achiziţionarea de inventar agricol sau cumpărarea de acţiuni; e) în cazul dezvoltării unei societăţi comerciale, se vor prezenta acte doveditoare privind majorarea capitalului social.  +  Articolul 15 (1) Pentru deschiderea de conturi curente personale şi pentru operaţiunile efectuate în acestea nu se percepe comision de la beneficiarii de plati compensatorii. (2) Comisioanele percepute de Banca Naţionala a României, în baza Circularei nr. 9/1998 privind comisioanele încasate de Banca Naţionala a României pentru serviciile de plati fără numerar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 29 iulie 1998, se vor suporta de către titularul contului curent personal.  +  Articolul 16În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) din ordonanţa, dovada utilizării sumei reprezentând plata compensatorie în scopul cumpărării de acţiuni se va face cu extras de cont sau, după caz, cu situaţia detaliată a contului de acţiuni, eliberata de societatea de valori mobiliare.  +  Articolul 17 (1) Orice modificare a situaţiei iniţiale prevăzute în anexele nr. 1a) şi 1b) la norme, constatată de către Regia Naţionala a Pădurilor, prin unităţile din structura sa, de către agenţiile de ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau de către sucursalele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni va fi comunicată, după caz, celorlalte unităţi menţionate, care vor acţiona în consecinţa. (2) Unităţile din structura Regiei Naţionale a Pădurilor vor comunică agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, data expirării plăţilor compensatorii suportate din bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora.  +  Articolul 18Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 2a), 2b), 3a) şi 3b) fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1a) ---------la norme-----------MINISTERUL APELOR, PĂDURILORŞI PROTECŢIEI MEDIULUIREGIA NAŢIONALA A PĂDURILOR VizatUnitate fără personalitate juridică ........... REGIA NAŢIONALA A PĂDURILORSediul ........................................Telefon ....................................... Director general,Numărul efectiv al salariaţilor ............... ...................Numărul salariaţilor disponibilizaţi ..........                    LISTA cuprinzând persoanele care beneficiază de plati compensatorii, conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/1999, ca urmare a restructurării Regiei Naţionale a Pădurilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 982/1998 şi prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. ....../......*)
    Salariul mediu net pe economie cunoscut la data stabilirii dreptului ....... lei
    Salariul mediu net pe ramură cunoscut la data stabilirii dreptului ......... lei
               
    Nr. crt.Numele şi prenumeleCodul numeric personal sau data şi locul naşteriiDomiciliul stabil**)Data desfacerii contractului individual de muncăVechimea în muncă
    012345
               
               
               
               
               
               
               
                 
    Plata compensatorie, conform vechimii în muncă**)Numărul contului personal*****)
    TotalDin care, plătită de:
    Regia Naţională a Pădurilor***)Agenţia pentru ocupare şi formare profesională judeţeană****)
    Număr salariiSuma - lei -Număr salariiSuma - lei -Număr salariiSuma - lei -
    6789101112
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
  NOTĂ:Prezentul tabel a fost întocmit cu respectarea prevederilor art. 1 şi 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/1999. Tabelul nu cuprinde persoanele care îndeplinesc condiţiile de înscriere la pensie în luna în care are loc desfacerea contractelor individuale de muncă.Conducătorul unităţii, Reprezentanţii salariaţilor,......................... ..............................--------------------- Notă *) Data prezentată la art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/1999. Notă **) Se va trece adresa completa a domiciliului stabil (localitatea, strada, numărul, judeţul). Notă ***) Se completează de către Regia Naţionala a Pădurilor, prin unităţile din structura sa. Notă ****) Se completează de către agenţia pentru ocupare şi formare profesională judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti. Notă *****) Se completează de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni.
   +  Anexa 1b) ----------la norme---------MINISTERUL APELOR, PĂDURILORŞI PROTECŢIEI MEDIULUIREGIA NAŢIONALA A PĂDURILOR VizatUnitate fără personalitate juridică ........... REGIA NAŢIONALA A PĂDURILORSediul ........................................Telefon ....................................... Director general,Numărul efectiv al salariaţilor ............... ...................Numărul salariaţilor disponibilizaţi ..........                               LISTA cuprinzând persoanele disponibilizate ca urmare a restructurării Regiei Naţionale a Pădurilor, care se încadrează în prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/1999
    Nr. crt.Numele şi prenumeleCodul numeric personal sau data şi locul naşteriiDomiciliul stabilData desfacerii contractului individual de muncăMotivaţia, conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 şi ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/1999
    012345
               
               
               
               
               
               
      NOTĂ:    Prezentul tabel a fost întocmit cu respectarea prevederilor art. 1 şi 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/1999.              Conducătorul unităţii, Reprezentanţii salariaţilor,            ........................ .............................
   +  Anexa 1c) ---------la norme---------CIRCUITULanexelor nr. 1a) şi 1b)1. Anexa nr. 1a) se întocmeşte în cinci exemplare de către unităţile din structura Regiei Naţionale a Pădurilor, toate exemplarele fiind vizate de aceasta, din care: a) patru exemplare vizate se transmit unităţilor din structura Regiei Naţionale a Pădurilor care le-au întocmit, iar acestea vor transmite:- doua exemplare agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul persoanele disponibilizate;- un exemplar sucursalelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul persoanele disponibilizate;- un exemplar va rămâne la unitate; b) un exemplar vizat va rămâne la Regia Naţionala a Pădurilor.2. Anexa nr. 1b) se întocmeşte în trei exemplare de către unităţile din structura Regiei Naţionale a Pădurilor, toate exemplarele fiind vizate de aceasta, din care: a) doua exemplare vizate se transmit unităţilor din structura Regiei Naţionale a Pădurilor, care le-au întocmit, iar acestea vor transmite:- un exemplar agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul persoanele disponibilizate;- un exemplar va rămâne la unitate; b) un exemplar vizat va rămâne la Regia Naţionala a Pădurilor.  +  Anexa 2a) ----------la norme----------MINISTERUL APELOR, PĂDURILORŞI PROTECŢIEI MEDIULUIREGIA NAŢIONALA A PĂDURILOR VizatUnitate fără personalitate juridică ........... REGIA NAŢIONALA A PĂDURILORSediul ........................................Telefon ....................................... Director general,                                                         ..............CătreAgenţia pentru ocupare şi formare profesională a judeţului................municipiului BucureştiPrin prezenta va comunicăm ca prin Hotărârea Guvernului nr. 982/1998 şi prin Ordinul ministrului nr. .....................s-a aprobat restructurarea Regiei Naţionale a Pădurilor.Numărul efectiv al salariaţilor la data intrării în vigoare a hotărârii sus-menţionate este de ....... .Numărul total al salariaţilor disponibilizaţi în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/1999 este de ............ .Numărul efectiv al salariaţilor disponibilizaţi în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/1999, care au domiciliul în judeţul dumneavoastră, este de ........... .Conducătorul unităţii,......................  +  Anexa 2b) ---------la norme---------MINISTERUL APELOR, PĂDURILORŞI PROTECŢIEI MEDIULUIREGIA NAŢIONALA A PĂDURILORSediul: bd Magheru nr. 31, sectorul 1, BucureştiTelefon: 659.20.20Codul fiscal ..............CătreAgenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare ProfesionalăPrin prezenta va comunicăm ca prin Hotărârea Guvernului nr. 982/1998 şi prin Ordinul ministrului nr. .......... s-a aprobat restructurarea Regiei Naţionale a Pădurilor.Numărul efectiv al salariaţilor la data intrării în vigoare a hotărârii sus-menţionate este de .............. .Numărul total al salariaţilor disponibilizaţi în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/1999 este de ........., din care beneficiari de plati compensatorii ..........., din care, pe judeţe:
    JudeţulSalariaţiJudeţulSalariaţi
    Alba   Brăila  
    Arad   Buzău  
    Argeş   Caraş-Severin  
    Bacău   Călăraşi  
    Bihor   Cluj  
    Bistriţa-Năsăud   Constanţa  
    Botoşani   Covasna  
    Braşov   Dâmboviţa  
    Dolj   Olt  
    Galaţi   Prahova  
    Giurgiu   Satu Mare  
    Gorj   Sălaj  
    Harghita   Sibiu  
    Hunedoara   Suceava  
    Ialomiţa   Teleorman  
    Iaşi   Timiş  
    Ilfov   Tulcea  
    Maramureş   Vaslui  
    Mehedinţi   Vâlcea  
    Mureş   Vrancea  
    Neamţ   Municipiul Bucureşti  
                                   Director general, .................
   +  Anexa 3a) ---------la norme--------MINISTERUL APELOR, PĂDURILORŞI PROTECŢIEI MEDIULUIREGIA NAŢIONALA A PĂDURILORUnitate fără personalitate juridică ............. Dat în faţa noastrăSediul .......................................... -------------------Telefon .........................................                             ANGAJAMENT    Subsemnatul ................., domiciliat în localitatea ...............,str. .............. nr. .............., bl. ....., et. ........, ap. .......,sectorul/judeţul ..............., posesor al buletinului/cărţii de identitateseria ......nr. ......, cod numeric personal ........., eliberat/eliberata de......... la data de ......., titular al contului curent personal purtător dedobânda, deschis la unitatea Casei de Economii şi Consemnaţiuni ............,cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, ma angajez ca suma de ................ lei sa o utilizez, în bazaprevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/1999,în scopul*) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................    Ma oblig ca, în termen de 90 de zile de la data la care Casa de Economiişi Consemnaţiuni imi va elibera suma de bani solicitată, sa prezint unităţiifără personalitate juridică ........., din care am fost disponibilizat,copii de pe actele doveditoare**), din care să rezulte utilizarea sumei înscopul de mai sus.    Contul de virament ............***)                                           Semnatura ...................    Data ..............---------------------- Notă *) Se va menţiona una dintre situaţiile:- înfiinţarea sau asocierea în vederea infiintarii unei societăţi comerciale;- înfiinţarea sau asocierea în vederea infiintarii unei asociaţii familiale;- desfăşurarea unei activităţi comerciale pe cont propriu;- achiziţionarea sau asocierea în vederea achiziţionării de inventar agricol;- cumpărarea de acţiuni;- dezvoltarea sau asocierea în vederea dezvoltării unei societăţi comerciale. Notă **) Conform art. 14 din prezentele norme. Notă ***) Contul în care se vor vira sumele.  +  Anexa 3b) ---------la norme---------MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALEAGENŢIA NAŢIONALA PENTRU OCUPAREŞI FORMARE PROFESIONALĂAgenţia pentru ocupare şi formare profesionalăa judeţului ........../municipiului Bucureşti Dat în faţa noastrăSediul .......................................... -------------------Telefon .........................................Codul fiscal ....................................ANGAJAMENTSubsemnatul ................., domiciliat în localitatea ...............,str. .............. nr. .............., bl. ....., et. ........, ap. .......,sectorul/judeţul ..............., posesor al buletinului/cărţii de identitateseria ......nr. ......, cod numeric personal ........., eliberat/eliberata de......... la data de ......., titular al contului curent personal purtător dedobânda, deschis la unitatea Casei de Economii şi Consemnaţiuni ............,cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, ma angajez ca suma de ................ lei sa o utilizez, în bazaprevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/1999,în scopul*) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ma oblig ca, în termen de 90 de zile de la data la care Casa de Economiişi Consemnaţiuni imi va elibera suma de bani solicitată, sa prezint Agenţiei pentru ocupare şi formare profesională a judeţului ............./municipiuluiBucureşti copii de pe actele doveditoare**), din care să rezulte utilizareasumei în scopul de mai sus.Contul de virament ............***)Semnatura ...................Data ..............---------------------- Notă *) Se va menţiona una dintre situaţiile:- înfiinţarea sau asocierea în vederea infiintarii unei societăţi comerciale;- înfiinţarea sau asocierea în vederea infiintarii unei asociaţii familiale;- desfăşurarea unei activităţi comerciale pe cont propriu;- achiziţionarea sau asocierea în vederea achiziţionării de inventar agricol;- cumpărarea de acţiuni;- dezvoltarea sau asocierea în vederea dezvoltării unei societăţi comerciale. Notă **) Conform art. 14 din prezentele norme. Notă ***) Contul în care se vor vira sumele. ----------