HOTĂRÎRE Nr. 417 din 14 iunie 1991 *** Republicatăprivind constituirea Comitetului Roman pentru Probleme de Migrari
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 31 octombrie 1995    Notă *) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 807 din 13 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 19 octombrie 1995.Hotărârea Guvernului nr. 417 din 14 iunie 1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 18 iulie 1991 şi a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 58 din 8 februarie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 5 martie 1992.  +  Articolul 1 (1) Pe data prezentei hotărâri se constituie Comitetul Roman pentru Probleme de Migrari, organ guvernamental, însărcinat cu coordonarea îndeplinirii tuturor activităţilor pe plan intern şi a celor ce rezultă din raporturile cu alte state şi cu organismele internaţionale de profil, în legătură cu migrarile de persoane fizice în şi din România. (2) Comitetul Roman pentru Probleme de Migrari are componenta prevăzută în anexa.  +  Articolul 2Activitatea Comitetului Roman pentru Probleme de Migrari este coordonata de ministrul de interne.  +  Articolul 3Comitetul Roman pentru Probleme de Migrari are următoarele atribuţii principale:- convenirea şi punerea în aplicare a programelor de cooperare bilaterala şi multilaterala cu alte tari, în scopul facilitării revenirii în ţara şi reintegrarii socioprofesionale a migrantilor români, precum şi a prevenirii unor noi cazuri de migrare;- asigurarea pregătirii şi participării la reuniuni, consultări şi alte acţiuni internaţionale bilaterale şi multilaterale, vizind stabilirea cadrului juridic al exercitării libertăţii de deplasare a persoanelor fizice, uniformizarea reglementărilor şi a practicilor în materie de paşapoarte şi vize pentru regimul străinilor, statutul refugiatilor şi al altor categorii de migranti;- participarea la acţiunile care au ca scop convenirea unui sistem de informare reciprocă între statele de emigrare şi cele de imigrare, asupra situaţiei economico-sociale din fiecare ţara, îndeosebi în privinta pieţei forţei de muncă;- elaborarea de propuneri vizind completarea şi îmbunătăţirea reglementărilor legale privind statutul refugiatilor şi al altor categorii de migranti, regimul străinilor, regimul paşapoartelor şi vizelor şi alte aspecte referitoare la migrari;- încheierea şi aplicarea înţelegerilor departamentale cu alte tari privind revenirea în ţara a migrantilor români, respectiv retrimiterea în ţările de origine sau în alte tari a migrantilor aflaţi în România;- asigurarea în caz de nevoie, a mijloacelor de subzistenta şi sprijinirea reintegrarii în societate a migrantilor români reveniti în ţara, în afară programelor de cooperare cu alte state sau organisme internaţionale;- adoptarea măsurilor necesare pentru acordarea unor ajutoare umanitare de urgenta migrantilor străini aflaţi pe teritoriul României;- asigurarea participării la organismele internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale cu atribuţii în materie de refugiati şi alte categorii de migranti, perfectarea unor programe de cooperare cu asemenea organisme şi urmărirea realizării acestor programe;- îndeplinirea altor atribuţii rezultind din convenţii şi înţelegeri internaţionale în materie de refugiati sau alte categorii de migranti, la care România este parte, precum şi din legile adoptate în aplicarea acestor convenţii.  +  Articolul 4Fiecare dintre instituţiile reprezentate în Comitetul Roman pentru Probleme de Migrari, precum şi unităţile lor de subordonare judeteana şi a municipiului Bucureşti răspund de îndeplinirea sarcinilor specifice comitetului, ce le revin conform competentelor şi atribuţiilor lor generale, inclusiv de aspectele care implica cheltuieli băneşti sau asigurarea unor condiţii materiale de subzistenta pentru migranti.  +  Articolul 5Prefecturile judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov vor constitui comitete locale pentru probleme de migrari, incluzind reprezentanţi locali ai instituţiilor care fac parte din Comitetul Roman pentru Probleme de Migrari, care vor soluţiona problemele derivînd din prezenta în unităţile administrativ-teritoriale a unor imigranti români reveniti în ţara sau a unor migranti străini aflaţi în situaţii deosebite, în asteptarea elucidarii statutului lor în România.  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor va sprijini realizarea programelor de cooperare cu alte state şi cu organizaţii internaţionale, destinate revenirii în ţara şi integrării în societate a migrantilor români sau acordării unor ajutoare umanitare de urgenta migrantilor străini aflaţi în România şi care sunt în situaţii deosebite.  +  Articolul 7Activitatea Comitetul Roman pentru Probleme de Migrari, legată de primirea solicitărilor privind statutul de refugiat, intervievarea solicitanţilor, pregătirea dosarelor pentru comisia de decizie, este asigurata de către Direcţia generală de paşapoarte, străini şi a poliţiei de frontieră din cadrul Ministerului de Interne.  +  Articolul 8Activitatea de evaluare a cererilor solicitanţilor statutului de refugiat în România este asigurata de o comisie de decizie, din care fac parte reprezentanţi desemnaţi ai Direcţiei generale de paşapoarte, străini şi a poliţiei de frontieră din cadrul Ministerului de Interne, ai Ministerului Afacerilor Externe şi ai Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 9 (1) Fondurile băneşti necesare pentru cazarea şi asigurarea hranei azilantilor şi a refugiatilor care primesc ajutor temporar din partea statului român se asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului şi vor fi alocate prin intermediul prefecturilor. (2) Azilantii şi refugiatii beneficiază de masa şi cazare în limita sumei de 5.100 lei şi, respectiv, 1.600 lei de persoana pe zi, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate cu aceasta destinaţie pentru Secretariatul General al Guvernului. (3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se asigura pentru azilanti pe cel mult 6 luni, iar pentru refugiati pe cel mult 9 luni. În cazuri excepţionale, pentru refugiati se poate aproba plata cazarii şi peste termenul de 9 luni, în limita bugetului anual alocat cu aceasta destinaţie. (4) Perioada de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1), în limitele prevăzute la alin. (2) şi (3), se stabileşte de către Comitetul Roman pentru Probleme de Migrari, cu avizul Secretariatului General al Guvernului. (5) Ministerul de Interne va recupera de la refugiatii care au beneficiat de cazare peste termenul limita de 9 luni, în condiţiile prevederilor alin. (3) şi (4), cheltuielile efectuate cu cazarea peste limita respectiva, din veniturile realizate ulterior de către aceştia.  +  Articolul 10 (1) Comitetul Roman pentru Probleme de Migrari este îndreptăţit să solicite şi, după caz, sa transmită altor ministere şi organe centrale documentaţii, date şi informaţii necesare în îndeplinirea atribuţiilor sale. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi comitetelor locale constituite la prefecturi.  +  Articolul 11Comitetul Roman pentru Probleme de Migrari, în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, colaborează cu Societatea Română de Cruce Roşie, precum şi cu alte organisme guvernamentale sau neguvernamentale din ţara şi din străinătate, cu preocupări în domeniul protecţiei sociale.  +  Articolul 12Modul de aducere la îndeplinire a atribuţiilor ce revin Comitetului Roman pentru Probleme de Migrari şi comitetelor locale, potrivit specificului activităţii fiecărei instituţii reprezentate, se stabileşte prin regulament aprobat de Ministerul de Interne.NOTĂ:Potrivit art. II din Hotărârea Guvernului nr. 807/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 19 octombrie 1995, prevederile art. 2, 7, 8, 9, 12 şi ale anexei la Hotărârea Guvernului nr. 417/1991 intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Guvernului nr. 807/1995.  +  Anexa 1 COMPONENTAComitetul Roman pentru Probleme de Migrari Delegaţi din partea:- Ministerului de Interne;- Ministerului Muncii şi Protecţie Sociale;- Ministerului Afacerilor Externe;- Ministerului Finanţelor;- Ministerului Învăţământului;- Ministerului Sănătăţii;- Ministerului Justiţiei;- Departamentul pentru Administraţie Publică Locală.----------------------