LEGE nr. 169 din 30 septembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 3 octombrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:"j) procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, adjuncţii acestuia şi persoanele asimilate acestora;"2. La articolul 8 alineatul (1), după litera t) se introduce o nouă literă, litera t^1), cu următorul cuprins:"t^1) copiii aflaţi în întreţinerea persoanelor prevăzute la lit. p) şi r) trimise în misiune oficială în străinătate, precum şi a soţului ori soţiei acestora, atunci când îi însoţesc în cursul misiunii;"3. La articolul 8 alineatul (1), litera v) se modifică şi va avea următorul cuprins:"v) foştii şefi ai statului român, foştii preşedinţi ai Senatului şi Camerei Deputaţilor, foştii prim-miniştri şi foştii miniştri ai afacerilor externe."4. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) La încetarea calităţii prevăzute la art. 8 alin. (1), titularul sau instituţia din cadrul căreia face parte titularul are obligaţia să predea paşaportul diplomatic Ministerului Afacerilor Externe, în vederea anulării, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. v). În caz contrar, Ministerul Afacerilor Externe procedează la anularea paşaportului în evidenţele corespunzătoare."5. La articolul 12, după litera c) se introduc două noi litere, literele c^1) şi c^2), cu următorul cuprins:"c^1) personalului autorităţilor publice care candidează pentru posturi în cadrul unor organizaţii, instituţii şi misiuni internaţionale, dacă se solicită în mod expres de către acestea din urmă;c^2) personalului autorităţilor publice care ocupă funcţii de expert naţional detaşat la instituţiile şi organismele Uniunii Europene în condiţiile Legii nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene;"6. La articolul 12, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) copiilor aflaţi în întreţinerea persoanelor prevăzute la lit. d) trimise în misiune oficială în străinătate, precum şi a soţului ori soţiei acestora, atunci când îi însoţesc în cursul misiunii;"7. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) La încetarea calităţii prevăzute la art. 12 titularul, autoritatea sau instituţia din cadrul căreia face parte titularul are obligaţia să predea paşaportul de serviciu Ministerului Afacerilor Externe, în vederea anulării. În caz contrar, Ministerul Afacerilor Externe procedează la anularea paşaportului în evidenţele corespunzătoare."8. La articolul 30 alineatul (1), literele a) - d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate şi călătoreşte în străinătate însoţit de ambii părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceştia; b) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte; c) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate şi care călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declaraţia celuilalt părinte, numai dacă părintele însoţitor face dovada faptului că i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau că exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013; d) minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate/cărţi electronice de identitate şi care călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia, precum şi datele de identitate a însoţitorului respectiv."9. La articolul 30, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Declaraţia prevăzută la alin. (1) lit. d) trebuie să cuprindă şi menţiunea dacă minorul urmează să rămână în statul de destinaţie şi datele de identitate ale persoanei căreia urmează a-i fi încredinţat minorul, precum şi, după caz, datele de identitate ale persoanei cu care se reîntoarce în România, dacă însoţitorul este o altă persoană decât cea cu care iese din România................................................................ (6) Organele poliţiei de frontieră vor permite ieşirea din România a minorilor însoţiţi numai dacă se constată că se respectă informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) şi la alin. (4), referitoare la însoţitor, iar în situaţiile prevăzute la alin. (3), dacă se constată că ruta aleasă pentru deplasare şi momentul prezentării la ieşirea din ţară se justifică în raport cu destinaţia, respectiv cu perioada deplasării."10. La articolul 30, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:"(6^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b) şi d), declaraţia celuilalt părinte, declaraţia ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, privind acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate la ieşirea din România, nu este necesară atunci când minorul cetăţean român cu domiciliul sau reşedinţa în ţara de destinaţie se deplasează însoţit în condiţiile prezentului articol, în această ţară."11. La articolul 30, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) trebuie să fie autentificate în ţară de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au fost date în faţa autorităţilor străine, să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor ce emană dintr-un stat cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, în materie civilă sau de drept al familiei, care prevăd scutirea de supralegalizare. Declaraţiile trebuie să fie eliberate părţilor în două duplicate, dintre care un duplicat se păstrează de către însoţitor, iar al doilea duplicat însoţeşte paşaportul minorului."12. La articolul 32 alineatul (1), litera d) se abrogă.13. La articolul 32 alineatul (1), literele c), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) să nu se încredinţeze minorul altei persoane decât părintelui, reprezentantului legal sau, după caz, persoanei prevăzute la art. 30 alin. (4) ori, în cazuri deosebite, autorităţilor străine competente în domeniul acordării de asistenţă şi protecţie pentru minori;............................................................... f) să informeze de îndată ce este posibil cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României, în cazul apariţiei unei situaţii obiective de natură să întrerupă călătoria minorului; g) în cazul în care nu este posibilă încredinţarea minorului persoanei prevăzute la art. 30 alin. (4), să anunţe imediat cea mai apropiată reprezentanţă diplomatică sau oficiu consular al României, în vederea reunificării familiale a minorului sau, după caz, să se reîntoarcă în România cu acesta."14. La articolul 46, litera l) se abrogă.15. La articolul 47 alineatul (1), litera d) se abrogă.  +  Articolul IIÎn termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în sensul modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 30 septembrie 2016.Nr. 169.-------