ORDIN nr. 665 din 28 noiembrie 2008 privind unele activități de management resurse umane în unitățile Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 11 decembrie 2008  Având în vedere prevederile art. 10 alin. (5), art. 18, art. 21 alin. (8) și ale art. 54 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii învățământului nr. 84/1995, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 510/1998 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administrația publică centrală,în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prinLegea nr. 15/2008, ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin conține prevederi referitoare la: analiza postului, întocmirea și gestionarea fișei postului, recrutarea și selecționarea personalului, exercitarea tutelei profesionale, definitivarea în profesie, acordarea gradelor profesionale/militare și înaintarea în gradul următor.(2) Dispozițiile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător următoarelor categorii de persoane:a) polițiștilor și cadrelor militare în activitate din Ministerul Afacerilor Interne;b) cadrelor militare în rezervă și în retragere și veteranilor de război;c) funcționarilor publici din structurile de ordine și siguranță publică ale Ministerului Afacerilor Interne, numai în părțile referitoare la analiza postului;d) personalului contractual din structurile de ordine și siguranță publică ale Ministerului Afacerilor Interne, numai în părțile referitoare la analiza postului.  +  Articolul 3Dispozițiile prezentului ordin se aplică:a) polițiștilor;b) cadrelor militare în rezervă și în retragere, precum și veteranilor de război care au avut calitatea de polițiști;c) funcționarilor publici, numai cu privire la dispozițiile privind gestiunea datelor de personal;d) personalului contractual, numai cu privire la dispozițiile privind analiza postului și gestiunea datelor de personal;e) elevilor și studenților, numai cu privire la dispozițiile privind tutela profesională.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos se utilizează cu înțelesul următor:a) post - componenta de bază a unei structuri organizatorice, căreia îi este asociat un set de sarcini, îndatoriri și responsabilități ce revin unei anumite persoane fizice și pentru care Ministerul Afacerilor Interne stabilește, potrivit legii, raporturi de serviciu/raporturi de muncă;b) funcție - expresia sintetică și generalizată a ansamblului de sarcini, îndatoriri și responsabilități de serviciu, desfășurate permanent, corespunzătoare unei anumite categorii de activități din Ministerul Afacerilor Interne, respectiv rolul - de conducere sau de execuție - ce revine unei sau unor persoane în structura instituției;c) funcții de specialitate - acele funcții care pentru a putea fi ocupate, potrivit cerințelor prevăzute în fișa postului, impun existența uneia sau mai multor specializări ori calificări profesionale pentru care Ministerul Afacerilor Interne nu poate asigura formarea profesională inițială sau continuă prin rețeaua proprie de instituții de învățământ;d) analiza postului - investigație sistematică a sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților postului, precum și a cerințelor - experiență, cunoștințe, abilități etc. - necesare ocupantului acestuia;e) evaluarea postului - evaluarea complexității sarcinilor postului comparativ cu alte posturi; ierarhizarea posturilor în raport cu o serie de criterii considerate relevante, cu scopul de a elabora scara salarială/nivelul salariului sau/și de a stabili compensații financiare ori de altă natură;f) recrutarea resurselor umane - activitatea desfășurată în scopul identificării și atragerii persoanelor care îndeplinesc condițiile stabilite de actele normative în vigoare, cerințele de încadrare a unor posturi și care, după caz, doresc să devină angajați ai instituției ori să își dezvolte cariera profesională în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne; recrutarea polițiștilor și cadrelor militare se poate realiza din sursă internă sau din sursă externă; (la 25-11-2014, Lit. f) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) f^1) recrutarea din sursă internă - recrutarea realizată din rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne care deține aptitudinile, abilitățile și cunoștințele necesare pentru ocuparea posturilor vacante; (la 20-01-2016, Lit. f^1) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. ) f^2) recrutarea din sursă externă - recrutarea realizată din rândul oricăror categorii de persoane care dețin aptitudinile, abilitățile și cunoștințele necesare pentru ocuparea posturilor vacante; în cadrul acestei forme de recrutare pot fi identificate, în condițiile legii, inclusiv persoane care fac deja parte din efectivele Ministerului Afacerilor Interne; (la 25-11-2014, Lit. f^2) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) g) selecționarea resurselor umane - alegerea, în baza prevederilor actelor normative în vigoare și potrivit procedurilor stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, a candidatului care corespunde cel mai bine cerințelor unui anumit post ori unei categorii de posturi și activități sau, în cazul selecției pentru admiterea în instituțiile de învățământ, a persoanelor care posedă aptitudinile intelectuale, cunoștințele, motivația, potențialul psiho-fizic și starea de sănătate necesare dezvoltării unei cariere profesionale în structurile instituției;h) politica de resurse umane - ghid sectorial de acțiune în care se prevede modalitatea de realizare a unor activități de management resurse umane; se elaborează pe fiecare arie majoră a managementului resurselor umane și vizează recrutarea, selecționarea, formarea profesională inițială și continuă, încadrarea, managementul carierelor, evaluarea performanțelor profesionale individuale, compensarea, disciplina, relațiile de muncă și comunicare;i) procedura de resurse umane - set algoritmic de activități prevăzute în ordine cronologică, care trebuie îndeplinite/sunt propuse pentru realizarea unui obiectiv/unei sarcini/atribuții; în Ministerul Afacerilor Interne procedurile sunt transpuse în ordine și instrucțiuni ale ministrului, dispoziții ale directorului general al Direcției generale management resurse umane și ale șefilor inspectoratelor generale/similare, metodologii etc.;j) numire în funcție - reprezintă manifestarea de voință cu caracter unilateral exprimată printr-un act administrativ emis de persoanele cu competențe în domeniu din Ministerul Afacerilor Interne, prin care sunt stabilite funcția și drepturile corespunzătoare exercitării acesteia;k) încadrare - starea de fapt cuprinsă între începerea și încetarea raporturilor de serviciu;l) competență profesională - capacitatea de a aplica, transfera și combina cunoștințe și deprinderi în situații și medii de muncă diverse pentru a realiza activitățile cerute la locul de muncă, la nivelul calitativ specificat în standardele de performanță stabilite de către instituție;m) competențe de gestiune a resurselor umane - drepturi conferite de actele normative în vigoare prin care șefii/comandanții unităților Ministerului Afacerilor Interne realizează managementul resurselor umane;n) standard ocupațional/standard de pregătire profesională - document ce precizează unitățile de competență și nivelul calitativ asociat rezultatelor activităților cuprinse într-o ocupație, respectiv calificare.  +  Capitolul II Fișa postului  +  Articolul 3(1) Fișa postului este rezultatul analizei postului și reprezintă principalul document de personal în baza căruia se proiectează instrumentele și activitățile de recrutare, selecționare, încadrare, formare profesională continuă, apreciere/evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului Ministerului Afacerilor Interne, normare a activității, precum și de reproiectare a postului.(2) Fișa postului cuprinde elemente de identificare a fiecărui post, cerințele necesare pentru ocuparea acestuia, descrierea condițiilor specifice de muncă, a sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților postului, precum și a standardelor de performanță asociate.(3) Fișa postului se completează în urma desfășurării activității de analiză a postului, pe baza metodologiei de completare, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 4(1) Fișa postului șefului/comandantului unității și a adjuncților/locțiitorilor acestuia constituie anexe la regulamentul de organizare și funcționare a unității respective. (la 09-03-2015, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 22 din 9 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 9 martie 2015. ) (1^1) Fișa postului șefului/comandantului unității, precum și a adjuncților/locțiitorilor acestuia, în cazul unităților nou-înființate sau al funcțiilor modificate/nou-înființate ca urmare a unei modificări structurale, se aprobă în termen de 5 zile de la emiterea ordinului pentru aprobarea modificărilor organizatorice, ulterior fiind aplicabile prevederile alin. (1). (la 09-03-2015, Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 22 din 9 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 9 martie 2015. ) (2) Fișele celorlalte posturi prevăzute în statul de organizare se întocmesc sau, după caz, se modifică și/sau se completează în termen de 30 de zile de la înființarea/reorganizarea/restructurarea unității, precum și de la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al unității.(3) Ori de câte ori se produc schimbări semnificative în conținutul sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților posturilor, condițiilor specifice de muncă sau cerințelor posturilor, se va proceda la analiza lor și, după caz, la modificarea ori completarea și aducerea acestora la cunoștința ocupanților posturilor, pe bază de semnătură. (la 25-11-2014, Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (4) Responsabilitatea întocmirii și modificării/completării fișei postului revine șefului nemijlocit al titularului postului pentru care se întocmește fișa respectivă.(5) Fișa postului se anexează la actul administrativ - dispoziția/ordinul - de numire, care se păstrează în dosarul profesional/de personal, iar câte o copie a acesteia se înmânează titularului postului respectiv și șefului nemijlocit.(6) Fișa postului are caracter nesecret, cu excepția situațiilor în care conține informații clasificate potrivit legii.  +  Capitolul III Dispoziții comune cu privire la ocuparea posturilor vacante  +  Articolul 5(1) Ocuparea posturilor vacante de execuție se realizează prin repartiția absolvenților instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, ai altor instituții de învățământ care au pregătit personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și prin:a) promovare;b) mutare, în interesul serviciului;c) transfer;d) rechemare în activitate pe posturi vacante aflate sub incidența prevederilor Statutului cadrelor militare;e) concurs sau examen, după caz. (la 25-11-2014, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), posturile vacante pot fi ocupate și prin:a) detașare, în situația posturilor prevăzute a fi ocupate cu polițiști;b) mutare, la cerere. (la 25-11-2014, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (3) Ocuparea posturilor de conducere vacante pentru care se acordă indemnizație de conducere/comandă se realizează prin examen sau concurs, după caz. Nu pot participa la examen/concurs persoanele aflate sub efectul unei sancțiuni disciplinare.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), posturile de conducere vacante pentru care se acordă indemnizație de conducere/comandă pot fi ocupate de polițiștii/cadrele militare numiți/numite în posturile de conducere/comandă care fac obiectul reorganizării unității din care fac parte, cu respectarea prevederilor prezentului ordin, precum și prin împuternicire, în condițiile legii. (la 25-11-2014, Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (5) Fiecare structură va rezerva, potrivit dinamicii de resurse umane proiectate, numărul de posturi necesar repartiției absolvenților instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și ai altor instituții de învățământ care au pregătit personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 6(1) Ocuparea posturilor vacante prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) se realizează la propunerea șefului nemijlocit al structurii în care este prevăzut postul vacant, cu aprobarea șefului/comandantului unității sau la inițiativa acestuia.(2) Ocuparea posturilor vacante prin modalitățile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) și d), precum și la lit. e) atunci când se organizează concurs/examen cu recrutarea candidaților din sursă externă sau prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție, respectiv a maiștrilor militari și subofițerilor în corpul ofițerilor se realizează cu aprobarea ministrului afacerilor interne, în condițiile prezentului ordin.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), dacă au fost identificați mai mulți candidați care corespund cerințelor postului vacant, departajarea acestora se face prin interviu pe subiecte profesionale.(4) În situația în care s-a demarat procedura de concurs/examen, postul vacant nu mai poate fi ocupat prin nicio altă modalitate din cele prevăzute la art. 5. (la 20-01-2016, Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. )  +  Articolul 6^1Abrogat. (la 20-01-2016, Art. 6^1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. )  +  Articolul 7Abrogat. (la 20-01-2016, Art. 7 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. )  +  Articolul 8Abrogat. (la 20-01-2016, Art. 8 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. )  +  Articolul 9(1) Trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție se face prin concurs de ocupare a posturilor vacante prevăzute cu funcții de ofițer de poliție, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 63.(2) Trecerea maiștrilor militari și subofițerilor în corpul ofițerilor se face prin concurs de ocupare a posturilor vacante prevăzute cu funcții de ofițer, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 63. (la 20-01-2016, Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. )  +  Capitolul IV Recrutarea polițiștilor și cadrelor militare  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale cu privire la recrutarea din sursă internă și recrutarea din sursă externă a polițiștilor și cadrelor militare  +  Articolul 10(1) Recrutarea din sursă internă are drept scop identificarea și atragerea candidaților care corespund cerințelor postului și sunt încadrați în unitate sau în alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea ocupării funcțiilor vacante.(2) Recrutarea din sursă externă are drept scop identificarea și atragerea candidaților care corespund condițiilor legale și criteriilor specifice în vederea formării profesionale inițiale și continue în profesiile și ocupațiile specifice domeniului ordinii și securității publice, precum și pentru ocuparea funcțiilor de specialitate vacante care nu au putut fi ocupate prin recrutare din sursă internă. Recrutarea din sursă externă permite înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor vacante a tuturor categoriilor de candidați care corespund cerințelor postului.  +  Articolul 11În funcție de particularitățile misiunilor încredințate, inspectoratele generale/similare pot stabili, cu avizul Direcției generale management resurse umane, criterii specifice de recrutare, cu respectarea condițiilor și a criteriilor prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Articolul 12Compartimentele de resurse umane cu sarcini de recrutare realizează următoarele activități:a) identifică și aplică cele mai eficiente și eficace metode și tehnici de publicitate în vederea atragerii potențialilor candidați pentru admiterea în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și pentru ocuparea posturilor care nu s-au încadrat din sursă internă;b) prezintă persoanelor interesate oferta de formare a instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și/sau traseul carierei absolvenților acestor instituții;c) orientează candidații spre instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne care corespund în mai mare măsură aptitudinilor acestora; consiliază candidații cu privire la potențialul lor viitor profesional;d) verifică existența, cu respectarea cerințelor de formă și conținut, a documentelor necesare constituirii dosarului de recrutare;e) solicită efectuarea verificărilor în evidența operativă a poliției și a Serviciului Român de Informații cu privire la persoana candidatului;f) întocmesc dosarele de recrutare pentru candidații care îndeplinesc condițiile și criteriile specifice stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare și care au depus documentele necesare în perioada destinată activităților de înscriere la concurs/examen;g) întocmesc tabelele nominale cuprinzând candidații care participă la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ, pe suport hârtie și pe suport magnetic;h) transmit organizatorilor concursului de admitere/comisiei de concurs dosarele de recrutare.  +  Articolul 13(1) Dosarele și tabelele menționate la art. 12 lit. f) și g) se transmit instituțiilor de învățământ la datele stabilite prin dispoziție a directorului general al Direcției generale management resurse umane.(2) În situațiile în care recrutarea s-a efectuat în vederea încadrării din sursă externă, dosarele se păstrează la unitatea organizatoare până la încheierea concursului.(3) Documentele personale din dosarele candidaților respinși se restituie titularilor, la solicitarea acestora, pe bază de semnătură, după afișarea rezultatelor concursului.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea și desfășurarea recrutării candidaților pentru concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative și pentru alte instituții de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile ministerului  +  Articolul 14(1) Direcția generală management resurse umane coordonează și monitorizează întreaga activitate de recrutare a candidaților pentru concursurile de admitere în instituțiile de învățământ aflate în structura Ministerului Afacerilor Interne și comunică la începutul fiecărui an calendaristic inspectoratelor generale/similare și celorlalte structuri beneficiare cifrele de școlarizare stabilite pentru fiecare instituție de învățământ.(2) Directorul general al Direcției generale management resurse umane emite anual dispoziții privind organizarea și desfășurarea recrutării candidaților pentru instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 15Recrutarea candidaților pentru participarea la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ prevăzute la art. 14 alin. (1) se realizează de către unitățile/compartimentele cu sarcini de recrutare stabilite prin dispoziție a directorului general al Direcției generale management resurse umane.  +  Articolul 16În vederea participării la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ din structura Ministerului Afacerilor Interne, candidații vor depune la compartimentele de resurse umane din unitățile care efectuează activitatea de recrutare, în perioada stabilită conform dispoziției anuale a directorului general al Direcției generale management resurse umane, cererile-tip de înscriere și rapoartele personale.  +  Articolul 17Candidații parcurg următoarele etape premergătoare desfășurării concursului:a) completează cererea-tip de înscriere la concurs și declarația prin care confirmă luarea la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, celelalte condiții de organizare a concursului și măsurile ce vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora și își exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;b) depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condițiilor de organizare a concursului, în termenul specificat de compartimentele care efectuează recrutarea, documentele necesare potrivit prevederilor anexei nr. 2.  +  Articolul 18(1) Candidaților care nu îndeplinesc condițiile legale și criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.(2) Candidaților aflați în situația prevăzută în alin. (1) li se comunică în scris motivul/motivele respingerii cererii, respectiv al/ale îndepărtării/exmatriculării.  +  Articolul 19(1) Instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne trimit unităților care au efectuat recrutarea lista candidaților declarați admiși/respinși, restituind totodată dosarele de recrutare în vederea completării cu documentele specifice, în termenul stabilit, după caz.(2) Compartimentele de resurse umane efectuează, în volum complet, activitățile de cunoaștere a candidaților declarați admiși, materializând rezultatul acestora în Nota de cunoaștere, și completează dosarele de recrutare cu documentele necesare.(3) Pentru candidații declarați admiși la forma de învățământ cu frecvență, dosarele de recrutare completate se trimit instituțiilor de învățământ în termen de 30 de zile de la data primirii acestora, însoțite de fișele de personal prin care unitatea propune, după caz, înmatricularea/exmatricularea în/din școală. (la 06-06-2013, Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 81 din 5 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 6 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (4) Pentru a fi înmatriculați în anul I de studii, candidații declarați «admis» în instituțiile de învățământ superior ale Ministerului Afacerilor Interne, cu excepția celor care au absolvit studiile liceale în anul participării la concursul de admitere în instituția de învățământ superior, trebuie să depună la secretariatul instituției de învățământ superior, odată cu cererea de înmatriculare, dovada achitării contravalorii studiilor superioare de lungă durată, studiilor universitare de licență sau echivalente acestora, în situația în care au beneficiat gratuit de școlarizare în cadrul unui astfel de program de studii universitare finanțate de la bugetul de stat, sau, după caz, o declarație din care să rezulte că nu au beneficiat de subvenție de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licență sau echivalent. (la 25-11-2014, Alin. (4) al art. 19 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. )  +  Secţiunea a 3-a Condiții legale și criterii specifice de recrutare pentru încadrarea în funcții de polițiști și cadre militare în Ministerul Internelor și Reformei Administrative, precum și pentru înscrierea la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative  +  Articolul 20(1) Condițiile legale de recrutare din sursă externă pentru persoanele care intenționează să dobândească statutul de polițist sau cadru militar în Ministerul Afacerilor Interne, precum și pentru persoanele care intenționează să susțină examen de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne sunt următoarele:a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;b) să cunoască limba română scris și vorbit;c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic și psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile și subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenței semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, verificării aptitudinilor fizice și, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor și/sau criteriilor aplicabile; (la 25-11-2014, Lit. d) a alin. (1) al art. 20 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți, iar în cazul candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;f) să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului pentru care candidează, iar candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverință din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat;g) să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;i) să nu fi fost destituite dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;j) nu au desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;k) îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;l) îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției publice cu statut special.(1^1) Candidații recrutați din sursă externă care intenționează să dobândească statutul de polițist sau cadru militar în Ministerul Afacerilor Interne trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălțime minimum 1,65 m bărbații și 1,60 m femeile, cu excepția candidaților pentru posturi de ofițeri și agenți de poliție de frontieră pentru specializarea marină, care trebuie să aibă înălțimea de minimum 1,60 m. (la 20-01-2016, Alin. (1^1) al art. 20 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. ) (2) Nu pot fi încadrate din sursă externă ca polițiști/cadre militare persoanele care au avut această calitate, dacă:a) au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 lit. c), h), i) și k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare;b) au fost trecute în rezervă în condițiile art. 85 lit. d), i), j), k) și ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.(3) La încadrarea ca polițist sau cadru militar în posturi de specialitate prevăzute cu profesii/ocupații reglementate prin statute profesionale distincte se vor aplica și cerințele acestor prevederi legale, în măsura în care nu intră în contradicție cu Statutul polițistului, respectiv cu Statutul cadrelor militare. (la 25-11-2014, Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (3), ocuparea posturilor de polițist sau cadru militar prevăzute cu funcții didactice universitare se realizează potrivit procedurilor prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (la 25-11-2014, Alin. (3^1) al art. 20 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (3^2) În situația prevăzută la alin. (3^1) polițistului/cadrului militar i se rezervă funcția didactică deținută anterior, în vederea ocupării acesteia de către persoana respectivă la finalizarea duratei mandatului pentru ocuparea funcției didactice universitare. (la 25-11-2014, Alin. (3^2) al art. 20 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (4) Persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate în condițiile prezentului ordin numai în situațiile în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât cele avute în rezervă.  +  Articolul 21(1) Criteriile specifice pentru recrutarea candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, forma de învățământ cu frecvență, în vederea formării profesionale inițiale ca polițist sau militar, sunt următoarele:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014.a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar; (la 09-03-2015, Lit. a) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 22 din 9 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 9 martie 2015. ) b) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 8,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; (la 25-11-2014, Lit. b) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) c) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ;d) să aibă înălțimea de minimum 1,65 m bărbații și 1,60 m femeile; candidații pentru instituțiile de formare a ofițerilor și agenților de poliție de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălțimea de minimum 1,60 m. (la 25-04-2014, Litera d) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 63 din 25 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 25 aprilie 2014. ) (1^1) Candidații pentru admiterea pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licență «Ordine și siguranță publică» al Facultății de Poliție din Academia de Poliție «Alexandru Ioan Cuza», forma de învățământ cu frecvență redusă, potrivit locurilor aprobate pentru Ministerul Afacerilor Interne și repartizate de conducerea instituției structurilor beneficiare, trebuie să îndeplinească baremele și criteriile de aptitudine medicală, fizică și psihică prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. d), precum și următoarele criterii specifice de recrutare:a) au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de agent de poliție, respectiv subofițer sau maistru militar;b) au recomandarea șefului nemijlocit și a șefului cu competențe de aprobare a evaluării performanțelor profesionale individuale, recomandare care înlocuiește caracterizarea de la ultimul loc de muncă;c) au fost apreciați la ultima evaluare anuală realizată cu calificativul de cel puțin «bine», în cazul polițiștilor, respectiv «foarte bun», în cazul cadrelor militare;d) nu sunt puși la dispoziție ori nu sunt suspendați din funcție în condițiile art. 65 alin. (2) și (3) din Legea nr. 360/2002 , cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, în condițiile art. 89 din Legea nr. 80/1995 , cu modificările și completările ulterioare;e) nu se află sub efectul măsurii penale de interzicere a ocupării unei funcții, exercitării profesiei sau activității;f) nu sunt sub efectul unei sancțiuni disciplinare;g) au vârsta de până la 40 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar; (la 09-03-2015, Lit. g) a alin. (1^1) al art. 21 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 22 din 9 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 9 martie 2015. ) (la 25-11-2014, Alin. (1^1) al art. 21 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (1^2) Pentru locurile repartizate inspectoratelor generale cu statut militar se pot înscrie exclusiv candidații care dețin statutul de maistru militar sau subofițer, iar pentru locurile repartizate celorlalte inspectorate generale/similare exclusiv candidați care dețin statutul de agent de poliție. (la 25-11-2014, Alin. (1^2) al art. 21 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (1^3) Dacă până la momentul înmatriculării intervine una dintre situațiile prevăzute la alin. (1^1) lit. d), e) și f), înmatricularea nu se realizează. (la 25-11-2014, Alin. (1^3) al art. 21 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (2) Pentru recrutarea în vederea numirii în posturi de conducere de polițist și cadru militar prevăzute cu indemnizație de conducere/comandă, precum și în unele posturi de execuție prevăzute cu funcții de polițist sau cadru militar trebuie îndeplinite și condițiile privind studiile, stagiul în funcție sau în specialitate și alte criterii necesare ocupării posturilor stabilite prin Ghidul carierei personalului Ministerului Afacerilor Interne.  +  Secţiunea a 4-a Situații care restrâng posibilitățile de recrutare în vederea ocupării unei funcții cu încadrare din sursă internă a polițiștilor/cadrelor militare  +  Articolul 22(1) Nu pot fi recrutați pentru ocuparea unui post vacant polițiștii care se găsesc în cel puțin una dintre următoarele situații:a) abrogată; (la 25-11-2014, Lit. a) a alin. (1) al art. 22 a fost abrogată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) b) sunt puși la dispoziție ori sunt suspendați din funcție în condițiile art. 65 alin. (2) și (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația în care constatarea cazurilor prevăzute la alin. (1) are loc după numirea în funcție a polițiștilor, aceștia sunt eliberați din funcție și puși la dispoziție/suspendați, în condițiile legii.  +  Articolul 23(1) art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare. Nu pot fi recrutate pentru ocuparea unui post vacant cadrele militare din structurile Ministerului Afacerilor Interne care sunt puse la dispoziție sau sunt suspendate din funcție în condițiile(2) Prevederile art. 22 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 5-a Condiții de recrutare în vederea rechemării în activitate a cadrelor militare pe timp de pace  +  Articolul 24(1) Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică acelor persoane care au calitatea de cadre militare în rezervă provenite din polițiști și cadre militare din Ministerul Afacerilor Interne.(2) Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate, ca urmare a declarării ca «admis» la examenul de ocupare a postului vacant, organizat în condițiile prezentului ordin, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 20, precum și următoarele criterii:a) sunt confirmate în arme și specialități militare corespunzătoare funcțiilor pentru care se organizează examen;b) nu au fost trecute în rezervă/nu le-au încetat raporturile de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de legislația de asigurări sociale și pensii care reglementează sistemul public de pensii pentru instituțiile din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale ori din motive imputabile lor. (la 25-11-2014, Art. 24 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. )  +  Articolul 25Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, cu excepția celor prevăzute la art. 24 alin. (1), nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.  +  Secţiunea a 6-a Organizarea publicității în vederea ocupării posturilor vacante  +  Articolul 26(1) Anunțurile privind posturile vacante pentru care se organizează concurs se afișează la sediul unității organizatoare și, după caz, la sediul unităților în al căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante pentru care se organizează concurs și se publică prin grija compartimentelor de resurse umane, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data desfășurării concursului, pe pagina de internet a acelorași unități sau a structurii ierarhic superioare ori, dacă acestea nu există ori nu sunt operaționale, în presa scrisă. (la 20-01-2016, Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. ) (2) Anunțul prevăzut la alin. (1) va conține următoarele elemente:a) denumirea postului pentru care se organizează concursul și principalele cerințe ale acestuia, stabilite potrivit prevederilor din fișa postului;b) condițiile de participare la concurs, respectiv condițiile de recrutare;c) actele solicitate candidaților pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concurs/examen, data-limită până la care se pot depune acestea și compartimentul care gestionează problematica specifică concursului, cu precizarea datelor de contact, precum și a celorlalte date necesare desfășurării concursului;d) bibliografia și tematica concursului;e) locul, data și ora desfășurării concursului.(3) În situația în care anunțul se publică în presa scrisă, acesta va conține doar elementele prevăzute la alin. (2) lit. a), data-limită până la care se poate depune dosarul de recrutare în vederea participării la concurs/examen și datele de contact ale compartimentului care gestionează organizarea concursului.(4) Pentru posturile prevăzute în statele de organizare în alternativă - polițist - funcționar public/personal contractual sau cadru militar - funcționar public/personal contractual -, anunțul va prevedea în mod obligatoriu categoria de personal căreia i se adresează.  +  Articolul 27Sumele necesare publicării anunțurilor în presă sunt asigurate de compartimentele financiare care deservesc unitățile în care se organizează concursul pentru ocuparea posturilor vacante.  +  Secţiunea a 7-a Angajamente încheiate de către personalul care urmează cursuri de formare inițială sau de pregătire continuă  +  Articolul 28(1) Candidații admiși în instituțiile de formare inițială ale Ministerului Afacerilor Interne ori cei pregătiți pentru nevoile ministerului în instituții de învățământ din țară sau din străinătate, pentru care ministerul suportă cheltuieli aferente școlarizării, sunt obligați să încheie angajamente până cel mai târziu la data începerii cursurilor.(2) Angajamentele prevăzute la alin. (1) se completează la instituțiile de formare profesională inițială ale Ministerului Afacerilor Interne sau, după caz, la structurile de resurse umane din unitățile Ministerului Afacerilor Interne care au efectuat recrutarea și se introduc în dosarul personal.(3) Perioada pentru care se încheie angajamentul este de 10 ani pentru persoanele care urmează cursurile de formare profesională inițială organizate de instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru a deveni polițiști sau cadre militare, precum și pentru cele care sunt pregătite pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.(4) Personalul care urmează în țară sau în străinătate programe de formare profesională continuă finanțate din bugetul Ministerului Afacerilor Interne sau care primește în această perioadă drepturi salariale și/sau alte drepturi materiale și bănești pentru participarea la astfel de programe este obligat să se angajeze în scris, înainte de începerea cursurilor, că va lucra în cadrul acestei instituții la finalizarea studiilor pe o perioadă stabilită în funcție de durata cursurilor, după cum urmează:a) între 8 și 27 de zile - 1 an;b) între 28 și 60 de zile - 2 ani;c) între 61 și 90 de zile - 3 ani;d) 91 de zile sau mai mult - cel puțin 5 ani.(5) În situația în care personalul beneficiază de mai multe programe de pregătire continuă într-un an calendaristic, durata ultimului angajament se calculează prin cumularea duratelor angajamentelor anterioare cu durata corespunzătoare numărului de zile de școlarizare corespunzătoare ultimului curs la care participă.(6) La stabilirea duratei angajamentului se ia în calcul numai numărul total de zile de pregătire desfășurate cu scoatere din activitate.  +  Articolul 29Elevii/studenții/persoanele care se pregătesc pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne și sunt îndepărtați ori întrerup din motive imputabile lor frecventarea cursurilor sau nu respectă condițiile angajamentelor încheiate sunt obligați să restituie cheltuielile de întreținere efectuate de Ministerul Afacerilor Interne pe timpul școlarizării/desfășurării cursurilor, potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Capitolul V Selecționarea polițiștilor și cadrelor militare  +  Secţiunea 1 Selecționarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative  +  Articolul 30(1) Selecționarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne se face potrivit metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea concursurilor de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, elaborată de Direcția generală management resurse umane, metodologiei specifice întocmite de inspectoratul general beneficiar, precum și pe baza reglementărilor Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.(2) Selecționarea candidaților pentru admiterea în Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" se face potrivit metodologiei elaborate de această instituție, cu acordul inspectoratelor generale beneficiare și cu avizul Direcției generale management resurse umane.  +  Secţiunea a 2-a Selecționarea prin concurs în vederea ocupării posturilor de execuție vacante  +  Articolul 31Concursurile se organizează numai pentru ocuparea posturilor vacante finanțate.  +  Articolul 32(1) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante se organizează de unitățile Ministerului Afacerilor Interne în ale căror state de organizare sunt prevăzute acestea.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru unele funcții concursurile se pot organiza, în baza ordinului ministrului internelor și reformei administrative, de către eșaloanele superioare, cu respectarea normelor din prezentul ordin cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.(2^1) În situația prevăzută la alin. (2), când s-a stabilit ocuparea mai multor posturi vacante prin recrutare din sursă externă sau prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție, respectiv a maiștrilor militari și subofițerilor în corpul ofițerilor, inspectorul general/similar poate dispune organizarea concursurilor, în sistem centralizat, după caz:a) la nivelul unităților teritoriale în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante de execuție pentru care se organizează concurs;b) la nivelul inspectoratului general/similar, de regulă, în cadrul instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne ori în cadrul altor instituții din afara Ministerului Afacerilor Interne. (la 20-01-2016, Alin. (2^1) al art. 32 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. ) (3) În scopul organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante se constituie, după caz, comisii de recrutare, comisii de concurs și comisii de soluționare a contestațiilor, ale căror componență, atribuții și competențe sunt stabilite în anexa nr. 2. (la 20-01-2016, Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. )  +  Articolul 32^1(1) În situația în care se organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi de execuție vacante, diferite din punctul de vedere al specialității/profilului de activitate, al structurii prevăzute în statul de organizare și ale căror cerințe de ocupare prevăzute în fișele posturilor nu sunt similare, candidații menționează în mod expres postul pentru care candidează.(2) În situația în care se organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi de execuție vacante, identice din punctul de vedere al specialității/profilului de activitate, al structurii prevăzute în statul de organizare și al cerințelor de ocupare prevăzute în fișele posturilor, candidații menționează în mod expres structura pentru care candidează. (la 20-01-2016, Art. 32^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. )  +  Articolul 33La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidații ale căror dosare de recrutare sunt complete și corect întocmite.  +  Articolul 34(1) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de execuție constau în susținerea unui test scris, pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului. (la 20-01-2016, Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. ) (2) În funcție de specificul atribuțiilor postului vacant, concursul poate consta, în afara probei prevăzute la alin. (1), și în susținerea a cel puțin uneia dintre următoarele probe: (la 20-01-2016, Partea introd. a alin. (2) al art. 34 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. ) a) probă practică de evaluare a aptitudinilor, cu relevanță directă pentru performanța pe post;b) evaluarea performanței fizice.(3) Probele prevăzute la alin. (2) se susțin înaintea celei prevăzute la alin. (1). (la 20-01-2016, Alin. (3) al art. 34 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. )  +  Articolul 35(1) Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10.(2) Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00, cu excepția probei fizice, la care notarea și promovarea se fac potrivit reglementărilor interne specifice în domeniu. Candidații care au promovat proba sunt declarați "admis", iar cei care nu au promovat sunt declarați "respins".(3) Nota finală reprezintă media notelor obținute la fiecare dintre probele concursului.(4) La proba a doua de concurs și, după caz, la următoarele se prezintă numai candidații declarați "admis" la proba desfășurată anterior.(5) Este declarat "admis" la concurs candidatul care a fost declarat "admis" la toate probele concursului și a obținut nota finală cea mai mare.(5^1) Dacă se organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi de execuție vacante, din cadrul aceleiași structuri potrivit statului de organizare, similare din punctul de vedere al specialității/profilului de activitate și al cerințelor de ocupare prevăzute în fișele posturilor, candidații sunt declarați «admis» în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita numărului de posturi pentru care s-a organizat concursul respectiv, potrivit opțiunii formulate de către aceștia. (la 20-01-2016, Alin. (5^1) al art. 35 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. ) (6) În cazul în care concursul a constat și în probe dintre cele prevăzute la art. 34 alin. (2), departajarea se realizează în funcție de notele obținute la proba practică de evaluare a aptitudinilor, iar dacă și în această situație se constată egalitate, la proba de evaluare a performanței fizice. (la 20-01-2016, Alin. (6) al art. 35 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. ) (7) În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă finală și aceeași notă la proba scrisă, respectiv, dacă s-au desfășurat probele prevăzute la art. 34 alin. (2), la proba practică de evaluare a aptitudinilor și, ulterior, dacă este cazul, la proba de evaluare a performanței fizice, departajarea între aceștia se va realiza pe baza notei la licență, în cazul posturilor prevăzute cu funcții de ofițer, și a notei la bacalaureat, în cazul posturilor prevăzute cu funcții de agent/maistru militar/subofițer.(7^1) Dacă în urma aplicării criteriilor de departajare prevăzute la alin. (6) și (7) există egalitate între mai mulți candidați, departajarea între aceștia se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale. Interviul se susține în termen de cel mult 3 zile de la data expirării termenului de soluționare a contestațiilor, pe baza acelorași tematici și bibliografii stabilite la testul scris, și se organizează în condițiile anexei nr. 2. În această situație, termenul de 45 de zile prevăzut la art. 2 alin. (2) din anexa nr. 2 se poate prelungi în mod corespunzător. (la 20-01-2016, Alin. (7^1) al art. 35 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. ) (8) Desfășurarea probelor de concurs se planifică la minimum 48 de ore, dar nu mai mult de 72 de ore între ele. (la 20-01-2016, Alin. (8) al art. 35 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. )  +  Articolul 36(1) Pentru fiecare concurs de ocupare a posturilor vacante se întocmește un dosar al cărui conținut este prevăzut în anexa nr. 2.(2) Dosarele de concurs se păstrează timp de 2 ani la compartimentul de resurse umane din unitatea care a organizat concursul, iar apoi se arhivează, în condițiile legii.  +  Articolul 37După încheierea concursului, pentru candidații admiși se introduc în dosarele personale lucrările scrise în original, precum și câte o copie a procesului-verbal de concurs.  +  Articolul 38(1) Dosarele de concurs ale candidaților declarați "admis" la concurs se înaintează, în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea concursului, la eșalonul care are competențe de emitere a ordinului/dispoziției de încadrare în muncă și de acordare a gradului profesional/militar, respectiv, după caz, a ordinului/dispoziției de numire în funcție, potrivit normelor de competență stabilite prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative.(1^1) Structurile prevăzute la alin. (1) verifică corectitudinea întocmirii dosarelor de concurs, precum și a celor de recrutare și emit sau, după caz, propun emiterea actului administrativ. (la 25-11-2014, Alin. (1^1) al art. 38 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (1^2) În situația în care, în urma verificărilor efectuate în condițiile alin. (1), se constată nerespectarea procedurilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor, neîndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs și/sau de recrutare în volum incomplet, întreaga documentație se restituie unității organizatoare, motivat corespunzător, în vederea verificării aspectelor semnalate și/sau, după caz, sesizării instanței de contencios administrativ. (la 25-11-2014, Alin. (1^2) al art. 38 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (2) Ordinul/Dispoziția de încadrare, acolo unde este cazul, precum și de numire în funcție se emite potrivit normelor de competență stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne. Candidatul declarat «admis» la concurs va fi înștiințat în scris cu privire la emiterea ordinului/dispoziției de numire în funcție. (la 25-11-2014, Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (2^1) Dacă pentru ocuparea unor posturi de execuție vacante este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, polițistul/cadrul militar este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii, în vederea identificării unui alt post corespunzător gradului profesional/militar deținut, precum și pregătirii profesionale. (la 20-01-2016, Alin. (2^1) al art. 38 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. ) (3) Câștigătorul concursului are obligația de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înștiințării cu privire la emiterea ordinului/dispoziției de numire.(4) În cazul în care câștigătorul concursului nu se prezintă la post, în condițiile alin. (3), din cauze imputabile acestuia, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc în funcție de nota finală, dacă a fost declarat "admis" la fiecare dintre probe.(5) Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat "admis", se va proceda la organizarea unui nou concurs, cu respectarea normelor stabilite în prezentul ordin.  +  Articolul 39Candidații declarați "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obținute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeași unitate sau în alte unități.  +  Secţiunea a 3-a Ocuparea funcțiilor de conducere vacante  +  Articolul 40(1) Posturile de conducere vacante se ocupă prin examen sau concurs, după caz.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), polițiștii și cadrele militare care din motive neimputabile au fost eliberați din funcția de conducere pot ocupa fără examen sau concurs, după caz, cu acordul lor, un post de conducere vacant prevăzut cu un coeficient de ierarhizare al funcției egal sau inferior celei deținute. În această situație, numirea în noua funcție se realizează ulterior mutării în interesul serviciului a celor în cauză. (la 25-11-2014, Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (2^1) Polițiștii și cadrele militare care nu au putut ocupa posturi de conducere vacante în condițiile alin. (2) pot fi numiți, cu acordul lor, în funcții de execuție fără parcurgerea procedurii de ocupare a posturilor vacante de execuție prevăzute la art. 6, în măsura în care îndeplinesc condițiile prevăzute în fișa postului. În această situație, numirea în noua funcție se realizează ulterior mutării în interesul serviciului a celor în cauză. (la 25-11-2014, Alin. (2^1) al art. 40 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (3) Prevederile art. 32 referitoare la unitățile cu drept de organizare a concursurilor, precum și la constituirea și atribuțiile comisiilor de concurs și ale comisiilor de soluționare a contestațiilor se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 41(1) Examenul, respectiv concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant constă într-un interviu pe subiecte profesionale, desfășurat potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 2.(2) Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat "admis" candidatul care are nota cea mai mare și este notat cu cel puțin 7,00.(3) În situația în care mai mulți candidați au aceeași notă, este declarat "admis" la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.(4) În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat "admis" candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.(5) Prevederile anexei nr. 2 referitoare la dosarul de concurs se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 4-a Trecerea polițiștilor/cadrelor militare într-un corp profesional/militar superior  +  Articolul 42(1) Agenții de poliție care au absolvit studii superioare cu diplomă de licență au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de execuție de ofițeri de poliție, în condițiile legii.(2) Maiștrii militari și subofițerii care au absolvit studii superioare cu diplomă de licență au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de execuție de ofițeri, în condițiile legii.(3) Agenții de poliție, maiștrii militari și subofițerii prevăzuți la alin. (1) și (2) pot participa la concursul pentru trecerea în corpul profesional/militar superior, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:a) sunt apți din punct de vedere psihologic pentru corpul ofițerilor de poliție/ofițerilor și, după caz, pentru postul/posturile scos/scoase la concurs;b) studiile superioare absolvite corespund cerințelor de ocupare prevăzute în fișa postului;c) nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare;d) nu sunt puși la dispoziție ori suspendați din funcție în condițiile art. 65 din Legea nr. 360/2002 , cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995 , cu modificările și completările ulterioare. (la 20-01-2016, Art. 42 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 9 din 20 ianuarie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2016. )  +  Capitolul VI Perioada de stagiu/probă și definitivarea în profesie/funcție. Exercitarea tutelei profesionale în Ministerul Internelor și Reformei Administrative  +  Secţiunea 1 Perioada de stagiu și probă aplicabilă polițiștilor  +  Articolul 43(1) Perioada de stagiu/probă este, potrivit dispozițiilor legale specifice, etapa carierei profesionale a polițistului cuprinsă între numirea în funcție și definitivarea în profesie, pentru fiecare corp profesional în parte.(2) Prevederile referitoare la perioada de stagiu/probă cuprinse în prezentul capitol, precum și în anexele nr. 3 și 4 fac referire în mod exclusiv la perioada stabilită, potrivit actelor normative în vigoare, pentru debutanții în profesie, personalul încadrat din sursă externă, precum și pentru agenții de poliție care trec în corpul ofițerilor de poliție.(3) Pe timpul perioadei de stagiu/probă polițistului nu i se poate modifica raportul de serviciu prin mutare, detașare, delegare sau transfer, cu excepția situațiilor în care a intervenit reorganizarea unității.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pe timpul perioadei de stagiu/probă raporturile de serviciu ale polițiștilor pot fi modificate prin mutare, la cerere sau în interesul serviciului, în cadrul aceleiași unități sau între unități, respectiv prin detașare sau delegare, numai cu respectarea profilului de activitate al acestora. (la 25-11-2014, Alin. (4) al art. 43 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (4^1) În situația în care polițistului aflat în perioada de stagiu/probă i se refuză acordarea avizului sau autorizației speciale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu prevăzută în fișa postului, i se poate modifica raportul de serviciu prin mutare, cu schimbarea profilului de activitate. (la 25-11-2014, Alin. (4^1) al art. 43 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (5) Perioada de stagiu/probă se întrerupe în situația suspendării raportului de serviciu al polițistului, în condițiile legii.(6) Durata suspendării raportului de serviciu nu se ia în considerare la calculul perioadei de stagiu/probă a polițistului.(7) Încadrarea în funcții de execuție a polițiștilor care intră sub incidența art. 9 alin. (2) și (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare, se face, pe perioada de probă, pe coeficientul de ierarhizare minim al funcțiilor prevăzute cu gradul profesional deținut de aceștia, în raport cu eșalonul la care își desfășoară activitatea.  +  Articolul 44În condițiile stabilite prin actuala reglementare, perioada de stagiu/probă a polițiștilor se poate suprapune perioadei de tutelă profesională.  +  Secţiunea a 2-a Exercitarea tutelei profesionale  +  Articolul 45Tutela profesională reprezintă activitatea desfășurată pentru sprijinirea integrării socioprofesionale a polițiștilor și cadrelor militare, precum și pentru integrarea în activitatea practică a elevilor și studenților în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul perioadei de stagiu/probă/stagiu de practică, după caz.  +  Articolul 46Tutela profesională se exercită asupra următoarelor categorii de persoane:a) absolvenții instituțiilor de învățământ încadrați în funcții de polițiști sau cadre militare;b) polițiștii și cadrele militare încadrate din sursă externă în unitățile Ministerului Afacerilor Interne;c) polițiștii și cadrele militare care s-au mutat/au fost transferați de la o altă armă/un alt inspectorat general, dacă li s-a schimbat, prin aceasta, și profilul de activitate;d) agenții de poliție care au trecut în corpul ofițerilor de poliție, precum și maiștrii militari și subofițerii în activitate care au trecut în corpul ofițerilor.  +  Articolul 47(1) Tutore profesional poate fi lucrătorul Ministerului Afacerilor Interne selecționat de către conducerea unității pentru a îndeplini atribuții de tutelă, care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:a) are experiență de cel puțin 2 ani în specialitatea/profilul/domeniul în care își desfășoară activitatea persoana pentru care se exercită tutela profesională;b) a fost apreciat cu calificativul de cel puțin "bun" în ultimul an;c) are, de regulă, vechime de cel puțin un an în unitatea în cadrul căreia va fi numit tutore profesional;d) este, de regulă, mai mare cu cel puțin un grad profesional/militar față de persoana tutelată.(2) Nu pot fi tutori profesionali în condițiile prezentului ordin:a) rudele și afinii până la gradul al IV-lea inclusiv;b) șefii/comandanții unităților;c) persoanele care, deși îndeplinesc criteriile prevăzute la alin. (1), se află în perioada de tutelă profesională.(3) Îndeplinirea atribuțiilor de tutore este o îndatorire de serviciu.(4) Tutorele profesional, persoanele tutelate și perioada tutelei profesionale, pentru fiecare caz în parte, se stabilesc prin dispoziția/ordinul de zi pe unitate.  +  Articolul 48(1) Intervalul de timp pentru care se exercită tutela profesională este următorul:a) durata fiecărei perioade de practică în unități operative, pentru elevii și studenții din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și pentru cei care se pregătesc pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne;b) 6 luni din momentul prezentării la serviciu, pentru absolvenții instituțiilor de învățământ, personalul încadrat din sursă externă și pentru maiștrii militari sau subofițerii care au trecut în corpul ofițerilor;c) 3 luni pentru personalul care a dobândit o nouă specializare în cadrul unităților Ministerului Afacerilor Interne și/sau a fost mutat de la o altă armă/transferat, dacă astfel și-a schimbat profilul de activitate.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), polițiștii beneficiază de tutelă profesională pe întreaga perioadă de stagiu/probă stabilită potrivit Statutului polițistului. În acest caz, perioada de stagiu, respectiv de probă curge începând cu data primei numiri în funcție, iar examenul de evaluare desfășurat la finalul acesteia este echivalat cu examenul de definitivare în profesie.  +  Articolul 49(1) Tutorele poate tutela profesional cel mult două persoane în același timp.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), un tutore poate tutela mai mult de două persoane în următoarele situații:a) pe timpul perioadei de practică a elevilor/studenților;b) când în unitate nu sunt posibilități pentru asigurarea numărului de tutori care corespund criteriilor de la art. 47 alin. (1).  +  Articolul 50(1) Tutorele profesional are cu privire la integrarea socioprofesională a personalului Ministerului Afacerilor Interne, respectiv la integrarea în activitatea practică a elevilor/studenților următoarele atribuții principale:a) îndrumarea persoanei tutelate în procesul de studiere și însușire a legislației aplicabile structurii din care face parte;b) explicarea modului de desfășurare a activităților de serviciu;c) instruirea și desfășurarea activităților practice de întocmire a lucrărilor și documentelor de serviciu;d) desfășurarea activităților de serviciu cu rol demonstrativ;e) îndrumarea și verificarea persoanei tutelate profesional în îndeplinirea atribuțiilor și misiunilor primite;f) monitorizarea activității profesionale și a conduitei persoanei tutelate și luarea măsurilor de îmbunătățire a pregătirii acesteia;g) întocmirea raportului final cu privire la activitatea de integrare socioprofesională/integrare practică a persoanei tutelate.(2) În situația în care la nivelul unității nu există posibilitatea numirii unui tutore profesional care să aibă aceeași specializare sau profesie cu cea necesară ocupantului postului pentru care se exercită tutela ori, cel puțin, care să lucreze în același domeniu de activitate, tutorele profesional desemnat va îndeplini atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. a), e) și f), întreaga activitate orientându-se pe creșterea gradului de aplicabilitate la nevoile instituției a cunoștințelor profesionale ale persoanei tutelate.  +  Articolul 51Cu prilejul întocmirii evaluării de serviciu anuale, tutorii profesionali vor fi evaluați și pentru perioada de timp cât au avut această calitate. Constatările și concluziile se vor consemna sintetic în formularul de evaluare a activității anuale.  +  Articolul 52Absolvenții instituțiilor de învățământ și personalul încadrat din sursă externă se evaluează la sfârșitul perioadei în care au beneficiat de tutelă profesională. Concluziile vor fi avute în vedere și la evaluarea anuală a activității acestora.  +  Articolul 53(1) Organizarea și desfășurarea programului de tutelă profesională pentru debutanții în profesie, personalul încadrat din sursă externă și agenții de poliție/maiștrii militari/subofițerii care trec în corpul ofițerilor se realizează potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 3.(2) Organizarea și desfășurarea examenului de definitivare în profesie a polițiștilor, la finalizarea perioadei de probă, precum și de evaluare a cadrelor militare la finalizarea perioadei de tutelă profesională la debutul în profesie se realizează potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 54Inspectoratele generale/similare, potrivit competențelor, vor aplica absolvenților și personalului încadrat din sursă externă la 2 ani de la absolvire/numirea în prima funcție un chestionar standardizat de evaluare privind sistemul de formare, pregătire de bază și integrare socioprofesională. Cu această ocazie vor fi chestionați și șefii/comandanții direcți ai acestora, precum și personalul care a îndeplinit atribuții de tutelă profesională, iar concluziile vor fi trimise, spre valorificare, instituțiilor de învățământ și Direcției generale management resurse umane.  +  Articolul 55(1) Pentru activitatea desfășurată în calitatea de tutore profesional, conducerea unității poate recompensa tutorele profesional pe timpul și la sfârșitul perioadei de tutelă prin cel puțin una dintre următoarele modalități:a) acordarea, trimestrial, de sume bănești din fondul de premiere aflat la dispoziție, conform prevederilor legale;b) acordarea cu prioritate a soldei de merit/salariului de merit;c) acordarea altor recompense prevăzute de reglementările legale.(2) Pentru neajunsuri în exercitarea atribuțiilor de tutelă profesională, tutorele poate fi sancționat disciplinar, conform prevederilor legale.  +  Articolul 56(1) În vederea organizării și desfășurării activităților de exercitare a tutelei profesionale, șefii/comandanții unităților vor stabili atribuții specifice personalului din compartimentele de resurse umane.(2) Fișele posturilor personalului care îndeplinește atribuții de tutelă profesională, precum și ale celui cu responsabilități privind organizarea activităților de tutelă profesională se actualizează ori de câte ori este nevoie, în condițiile prezentului ordin.  +  Secţiunea a 3-a Definitivarea în profesie a polițiștilor  +  Articolul 57(1) Absolvenții cu diplomă sau licență ai instituțiilor de învățământ pentru formarea polițiștilor sau ai altor instituții de învățământ care formează personal pentru nevoile structurilor polițienești, la forma de învățământ cu frecvență, sunt încadrați ca debutanți, în funcții prevăzute cu gradul profesional de subinspector de poliție pentru ofițeri, respectiv agent de poliție, potrivit nivelului studiilor și specializării lor. (la 06-06-2013, Alin. (1) al art. 57 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 81 din 5 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 6 iunie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. ) (2) Ofițerii de poliție debutanți sunt încadrați pe o perioadă de stagiu de un an în cazul absolvirii studiilor universitare, iar agenții de poliție debutanți, pe o perioadă de stagiu de 6 luni.  +  Articolul 58Perioada de probă a persoanelor încadrate din sursă externă este de un an pentru ofițerii de poliție care au absolvit studii universitare cu diplomă sau licență, respectiv de 6 luni pentru agenții de poliție.  +  Articolul 59(1) La expirarea perioadei de stagiu/probă, polițiștii trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a fi definitivați în profesie:a) să fie apreciați cu calificativul "corespunzător", acordat în urma evaluării activității lor în perioada de stagiu, respectiv în perioada de probă;b) să promoveze examenul de definitivare organizat potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 4.(2) La expirarea perioadei de stagiu/probă, polițiștii care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) sunt definitivați în profesie, în corpul din care fac parte, prin dispoziție/ordin de personal.(3) În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), polițistul este destituit din poliție, conform competențelor de gestiune a resurselor umane.  +  Articolul 60Încadrarea polițiștilor pe perioada de stagiu/probă și definitivarea în profesie se fac conform competențelor de gestiune a resurselor umane.  +  Secţiunea a 4-a Evaluarea activității cadrelor militare debutante în profesie la încheierea perioadei în care au beneficiat de tutelă profesională  +  Articolul 61(1) Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii care au beneficiat la absolvirea instituțiilor de învățământ/încadrarea din sursă externă de o perioadă de tutelă profesională cu durata de 6 luni sunt evaluați la încheierea acestei perioade prin examen organizat potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 4.(2) Polițiștii și cadrele militare care au beneficiat de tutelă profesională pe o perioadă de 3 luni, în condițiile art. 46 lit. c), sunt evaluați la încheierea acestei perioade pe baza testelor lunare aplicate și a referatului tutorelui, întocmit potrivit prevederilor din anexa nr. 4.(3) Situația cadrelor militare prevăzute la alin. (1) care au obținut calificativul "necorespunzător" la examenul organizat la încheierea perioadei de tutelă profesională va fi prezentată pe cale ierarhică conducerii unității pentru a se dispune declanșarea procedurii disciplinare, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului privind regimul disciplinar al personalului Ministerului Afacerilor Interne.  +  Capitolul VII Acordarea gradelor profesionale și a gradelor militare. Avansarea/înaintarea în gradul următor  +  Secţiunea 1 Acordarea gradelor profesionale/militare absolvenților care nu promovează examenul de licență/de specialitate/diplomă  +  Articolul 62(1) Absolvenților instituțiilor de învățământ superior pentru formarea ofițerilor Ministerului Afacerilor Interne - polițiști și cadre militare, care nu promovează examenul de licență din prima sesiune organizată în anul absolvirii, li se acordă gradul profesional de agent de poliție, respectiv gradul militar de sergent major, potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.(2) Absolvenților Facultății de Pompieri care nu promovează examenul de licență din prima sesiune organizată în anul absolvirii li se prelungește stagiul minim în vederea acordării gradului de locotenent cu perioada de până la promovarea examenului de licență.  +  Articolul 63Absolvenților prevăzuți la art. 62 alin. (1), după promovarea examenului de licență, li se acordă primul grad de ofițer.  +  Articolul 64Absolvenții școlilor de agenți de poliție sau ai școlilor militare de subofițeri, care nu promovează examenul de absolvire în prima sesiune organizată în anul absolvirii, nu dobândesc grade profesionale/militare și nu sunt repartizați în vreo unitate a Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 65Absolvenții prevăzuți la art. 62 beneficiază, potrivit normelor specifice, o singură dată de concediu de studii pentru pregătirea și susținerea examenului de licență.  +  Articolul 66Absolvenții prevăzuți la art. 62 și 63 care au încetat raporturile de serviciu sau au fost trecuți în rezervă din motive imputabile lor, înainte de expirarea termenului prevăzut în angajamentele scrise, încheiate după admiterea lor în instituțiile de învățământ respective, vor fi obligați la plata cheltuielilor de întreținere pe timpul școlarizării, proporțional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului în cauză.  +  Secţiunea a 2-a Acordarea gradelor profesionale polițiștilor  +  Articolul 67(1) Gradele profesionale se acordă polițiștilor cu respectarea condițiilor legale, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective aprobat de ministrul internelor și reformei administrative, după cum urmează:a) cu ocazia zilei armei din care fac parte, precum și a Zilei Naționale a României - 1 Decembrie;b) la absolvirea instituțiilor de învățământ din structura Ministerului Afacerilor Interne, precum și a altor instituții în care au fost pregătiți pentru nevoile ministerului;c) la încadrarea din sursă externă;d) la trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție;e) la pensionare;f) post-mortem.(1^1) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a) vor fi propuși în vederea acordării gradelor profesionale următoare doar polițiștii care sunt încadrați la data avansării în funcții prevăzute cu grade profesionale superioare celor pe care le dețin. (la 25-11-2014, Alin. (1^1) al art. 67 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (2) Personalului încadrat în poliție din sursă externă, în funcții cu specializări prevăzute în fișa postului pentru studiile absolvite și care a lucrat efectiv înainte de încadrare în asemenea specializări, i se acordă grade profesionale în raport cu vechimea în specialitate, potrivit anexei nr. 5.(3) Agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale pentru trecerea în corpul ofițerilor de poliție li se acordă, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliție, cu excepția celor care au o vechime anterioară în specialitatea studiilor superioare absolvite, cărora li se acordă grade profesionale conform anexei nr. 5.(4) Pentru merite excepționale, polițiștii pot fi avansați în gradul profesional următor, înainte de îndeplinirea stagiului minim, în tot cursul anului, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au îndeplinit jumătate din stagiul minim al gradului profesional pe care îl dețin;b) sunt apreciați în această perioadă cu calificativul de cel puțin "bine"; (la 09-04-2014, Lit. b) a alin. (4) al art. 67 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 50 din 7 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 9 aprilie 2014. ) c) funcțiile pe care sunt încadrați sunt prevăzute cu grade profesionale superioare celui deținut;d) au absolvit studiile sau/și cursurile prevăzute de lege.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în situații temeinic justificate, apreciate ca atare de către persoanele prevăzute la art. 15 din Legea nr. 360/2002 , cu modificările și completările ulterioare, polițiștii pot fi avansați în gradul profesional următor, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (4) lit. c) și d). (la 25-11-2014, Alin. (5) al art. 67 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (6) Pentru polițiștii ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate ca urmare a îndeplinirii unei funcții de conducere salarizate în cadrul organizațiilor sindicale, verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (1^1) și alin. (4) lit. c), respectiv la art. 70 alin. (2) lit. c) se realizează prin raportare la funcția deținută anterior suspendării raporturilor de serviciu. (la 09-03-2015, Alin. (6) al art. 67 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 22 din 9 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 9 martie 2015. )  +  Secţiunea a 3-a Acordarea gradelor militare și înaintarea în grad a ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor în activitate  +  Articolul 68Gradele militare pentru ofițeri, maiștri militari și subofițeri în activitate se acordă, cu îndeplinirea condițiilor legale, după cum urmează:a) cu ocazia zilelor armelor;b) la absolvirea instituțiilor de învățământ, în condițiile legii;c) la încadrarea din sursă externă;d) la trecerea subofițerilor/maiștrilor militari în corpul ofițerilor;e) la pensionare;f) post-mortem.  +  Articolul 69Înaintarea în grad, potrivit legii, a cadrelor militare în activitate se face după cum urmează:a) la termen, anual, de regulă la data de 1 august;b) înainte de termen, anual, de ziua armei și la data de 1 decembrie;c) în mod excepțional, în tot cursul anului.  +  Secţiunea a 4-a Acordarea gradului profesional de chestor de poliție  +  Articolul 70(1) În vederea acordării gradului profesional de chestor de poliție candidații trebuie să promoveze examenul organizat în acest scop.(2) Pot participa la examen comisarii-șefi care îndeplinesc următoarele condiții:a) au împlinit cel puțin jumătate din stagiul minim în gradul profesional deținut; (la 25-11-2014, Lit. a) a alin. (2) al art. 70 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) b) au fost evaluați în perioada prevăzută la lit. a) cu calificativul de cel puțin "bine"; (la 25-11-2014, Lit. b) a alin. (2) al art. 70 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) c) ocupă posturi prevăzute cu grade profesionale de cel puțin chestor de poliție.(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) lit. a) comisarii-șefi de poliție care se află în situația prevăzută la art. 67 alin. (5). (la 25-11-2014, Alin. (3) al art. 70 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (4) Comisarii-șefi care dețin titlul științific de doctor în specializările corespunzătoare cerinței postului sunt exceptați de la obligativitatea susținerii examenului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 71(1) Candidații la examenul pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliție, precum și cei care sunt exceptați de la examen sunt propuși ierarhic, de către șefii inspectoratelor generale din care provin și de șeful Direcției generale management resurse umane pentru cei din unitățile aparatului central și cele subordonate acestuia.(2) Propunerile se înaintează Direcției generale management resurse umane. (la 25-11-2014, Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (3) Fiecare propunere va fi consemnată într-o notă de fundamentare care va avea anexată fișa de personal.(4) Direcția generală management resurse umane centralizează propunerile înaintate potrivit prevederilor alin. (1), certifică îndeplinirea condițiilor legale și prezintă ministrului afacerilor interne spre aprobare lista candidaților pentru participarea la examen, însoțită de notele de fundamentare și fișele de personal ale acestora. (la 25-11-2014, Alin. (4) al art. 71 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. ) (5) După finalizarea examenului, Direcția generală management resurse umane prezintă ministrului afacerilor interne spre aprobare lista candidaților pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliție și proiectul documentației care urmează să fie transmisă Președintelui României. (la 25-11-2014, Alin. (5) al art. 71 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. )  +  Articolul 72Numirea comisiei, a subcomisiilor pe probe, locul și perioada de desfășurare a examenului se stabilesc prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative, la propunerea șefului Direcției generale management resurse umane.  +  Secţiunea a 5-a Acordarea gradului de general de brigadă cu o stea  +  Articolul 73(1) În vederea acordării gradului de general de brigadă cu o stea candidații trebuie să promoveze examenul prevăzut în acest scop.(2) Prin examen se realizează evaluarea cunoștințelor, capacităților și abilităților candidaților în domeniul managementului eficient al structurilor militare ale Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 74(1) Candidații la examenul pentru acordarea gradului de general de brigadă cu o stea sunt propuși de șefii comandamentelor de armă/inspectoratelor generale - similare - din care provin și de șeful Direcției generale management resurse umane pentru cei din unitățile aparatului central și cele subordonate acestuia.(2) Candidații propuși pentru a participa la examenul pentru acordarea gradului de general de brigadă cu o stea vor fi selecționați din rândul coloneilor, respectiv comandorilor, care au o vechime în grad de cel puțin 2 ani, sunt încadrați cu cel puțin un an înainte de data la care se fac înaintările în grad în funcții prevăzute în statele de organizare cu grad superior celui pe care îl au și au fost apreciați cu calificativul de cel puțin "foarte bun" în ultimii 5 ani de activitate.(3) Propunerile se fac în condițiile prevăzute la art. 71 alin. (3).(4) Prevederile art. 71 alin. (2) și (4) se aplică în mod corespunzător.(5) Ministrul internelor și reformei administrative stabilește, după consultarea Colegiului ministerului, lista candidaților la examenul pentru acordarea gradului de general de brigadă cu o stea și o supune aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării.  +  Articolul 75Prevederile art. 72 se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 6-a Acordarea gradelor și înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în rezervă și în retragere  +  Articolul 76Gradul de general de brigadă/general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă - pentru cei din arma marină - se poate acorda, prin decret al Președintelui României, la propunerea ministrului internelor și reformei administrative, cu prilejul Zilei Naționale a României - 1 Decembrie, coloneilor/comandorilor în retragere, care, în afara condițiilor prevăzute de Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinesc cumulativ și următoarele criterii:a) să fie absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai instituțiilor militare ori civile de învățământ superior;b) să aibă o vechime ca militar, respectiv polițist de cel puțin 30 de ani și un stagiu de ofițer în activitate de minimum 7 ani în gradul de colonel/comisar-șef de poliție, comandor;c) să fi fost încadrat cel puțin 4 ani în funcții prevăzute în statele de organizare cu gradul de general de brigadă/chestor de poliție, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă sau superioare și să fi fost evaluați în această perioadă cu calificativul de cel puțin "bun";d) participă activ la activitățile Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne și se bucură de prestigiu și apreciere în rândul membrilor asociației;e) nu au fost trecuți în rezervă pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziții legale;f) nu au suferit condamnări și nu au făcut parte din fostele organe de securitate în misiuni de poliție politică.  +  Articolul 77(1) Generalii în retragere pot fi avansați în gradul următor dacă în timpul activității au fost încadrați cel puțin 2 ani în funcții prevăzute în statele de organizare cu grad cel puțin egal cu gradul propus.(2) Propunerile pentru acordarea onorifică a gradului de general de brigadă sau înaintarea în gradul următor de general se fac de către comandanții unităților prin inspectoratele generale/comandamentele de armă și/sau Consiliul executiv al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne, după caz.(3) Unitățile menționate la alin. (2) transmit propunerile cu cei care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 76 la Direcția generală management resurse umane. (la 25-11-2014, Alin. (3) al art. 77 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. )  +  Articolul 78(1) Gradele de ofițeri în rezervă/retragere, cu excepția celor prevăzute la art. 77 alin. (1), se acordă prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative, cu prilejul Zilei Naționale a României - 1 Decembrie, în baza propunerilor întocmite de unitățile care au în evidență astfel de cadre, respectiv Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne și filialele acesteia de la domiciliul rezerviștilor propozabili a fi înaintați în gradul următor, în baza avizului favorabil al unităților din care au făcut parte, cât și al conducerii comandamentelor de armă/similare.(2) Cadrele militare în rezervă/retragere propuse pentru înaintarea în gradul următor trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare.(3) Inspectoratele generale/similare, precum și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne centralizează propunerile formulate de către unitățile prevăzute la alin. (1) și le transmit Direcției generale management resurse umane. (la 25-11-2014, Alin. (3) al art. 78 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 170 din 25 noiembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 25 noiembrie 2014. )  +  Articolul 79(1) Pentru acordarea gradului de sublocotenent, subofițerii în rezervă/retragere în afara criteriilor prevăzute de Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să facă parte din Consiliul executiv al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne sau din birourile executive ale filialelor și să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat ori ai școlilor echivalente, cu diplomă.(2) Nu fac obiectul acordării de grade sau înaintării în gradul următor cadrele militare trecute în rezervă pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziții legale, cele care au fost condamnate, chiar dacă a intervenit amnistia, grațierea sau reabilitarea, pentru orice faptă penală, precum și cele împotriva cărora s-a dispus începerea urmăririi penale.  +  Secţiunea a 7-a Acordarea gradelor și înaintarea în gradul următor a veteranilor de război  +  Articolul 80Cadrele militare în retragere, veterani de război, pot fi înaintate în grad, în mod excepțional, cu prilejul Zilei veteranilor de război - 29 aprilie, prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative sau decret prezidențial, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:A. Pentru înaintarea în gradul următor a generalilor:a) să fi îndeplinit funcții de comandanți de mari unități, comandanți de arme, șefi de mari unități centrale;b) să ocupe funcții de conducere în Asociația Veteranilor de Război.B. Pentru înaintarea în gradul următor a ofițerilor:a) să fi participat efectiv la acțiuni de luptă pe front minimum două luni, continuu sau prin însumarea unor perioade mai scurte de timp, inclusiv prizonieratul și spitalizările în spitale de campanie, sau să fi îndeplinit misiuni specifice în situații operative;b) să fi absolvit studii liceale sau echivalente;c) să fi absolvit cursurile unei școli de ofițeri activi sau de rezervă;d) ofițerii proveniți din corpul subofițerilor, absolvenți de studii liceale - echivalente - pot fi înaintați în grad până la gradul de locotenent-colonel, iar cei cu studii superioare, până în gradul de colonel. Această condiție se exceptează în cazul înaintărilor în grad prin ordine generale.C. Pentru înaintarea în gradul următor a subofițerilor:a) să fi participat efectiv la acțiuni de luptă pe front ori să fi îndeplinit misiuni specifice în situații operative;b) să aibă studii generale;c) să aibă o vechime în ultimul grad de cel puțin 2 ani.D. Pentru acordarea gradului de sublocotenent în retragere:a) să fi participat efectiv la acțiuni de luptă pe front minimum două luni continuu sau prin însumarea unor perioade mai scurte de timp, inclusiv prizonieratul și spitalizările în spitale de campanie, ori să fi îndeplinit misiuni în situații operative;b) să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în gradul de maistru militar principal sau plutonier adjutant șef;c) să participe la activitățile Asociației Veteranilor de Război/filialelor acesteia.E. Pentru acordarea gradului de general de brigadă în retragere:a) să fi participat efectiv la acțiuni de luptă pe front cu grad de ofițer minimum 3 luni continuu sau prin însumarea unor perioade mai scurte de timp, inclusiv prizonieratul și spitalizările în spitale de campanie, inclusiv cel puțin 4 luni stagiu în executarea unor misiuni specifice în situații operative. Fac excepție veteranii de război decorați cu Ordinul "Mihai Viteazul";b) să aibă studii superioare, militare sau civile. Fac excepție veteranii decorați cu unul dintre ordinele: "Mihai Viteazul", "Steaua României" sau "Coroana României". În cazul celor cu studii superioare civile, se impune a fi absolvenți ai unei școli de ofițeri activi sau de rezervă;c) să fi fost decorați cu ordine de război pentru fapte de arme ori să fi fost citați prin ordine de zi pe marea unitate sau armată;d) să aibă o vechime în gradul de colonel de cel puțin 5 ani;e) participă la activitățile Asociației Veteranilor de Război/filialelor acesteia și se bucură de prestigiu și apreciere în rândul veteranilor de război;f) să nu fi suferit condamnări și să nu fi făcut parte din fostele organe de securitate, în misiuni de poliție politică.  +  Articolul 81(1) Veteranii de război care au vârsta peste 85 de ani pot fi avansați în gradul următor, inclusiv acordarea gradului de sublocotenent sau general în retragere, prin derogare de la criteriile prevăzute la art. 80 dacă se află în cel puțin una dintre următoarele situații:a) fac parte din organele de conducere ale asociației/filialelor;b) au o contribuție deosebită la organizarea și funcționarea asociației/filialei din care fac parte;c) au fost victime ale regimului totalitar - arestați, condamnați, persecutați, îndepărtați abuziv din rândul cadrelor active;d) s-au remarcat pe front prin fapte de arme deosebite;e) au fost răniți în timpul acțiunilor de luptă pe front. (la 25-04-2014, Alin. (1) al art. 81 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 63 din 25 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 25 aprilie 2014. ) (2) La avansarea în grad în condițiile alin. (1) au prioritate cei decorați cu ordine și medalii de război, cei care au fost răniți, invalizii, marii mutilați, voluntarii de război și veteranii victime ale regimului totalitar, precum și veteranii cu vârstă înaintată.  +  Articolul 82Propunerile pentru acordarea gradului de general și înaintarea în gradul următor a generalilor în retragere, veterani de război, se fac în limita numărului stabilit de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și Ministerul Afacerilor Interne.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 83Directorul general al Direcției generale management resurse umane este abilitat să emită dispoziții referitoare la procedurile și formularele utilizate în activitatea de management resurse umane, prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 84Imprimatele tipizate pentru activitatea de resurse umane prevăzute prin prezentul ordin se asigură de către inspectoratele generale/similare pentru unitățile subordonate, iar pentru unitățile din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne și cele subordonate nemijlocit acestora, de către Direcția generală management resurse umane.  +  Articolul 85Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 86Șefii/comandanții de la toate eșaloanele răspund de managementul resurselor umane din subordine.  +  Articolul 87Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  București, 28 noiembrie 2008.Nr. 665.  +  Anexa nr. 1METODOLOGIEdesfășurării activităților de analiză a postului și de întocmire a fișei postului  +  Anexa nr. 2METODOLOGIEprivind organizarea și desfășurarea examenelor/concursurilor pentru ocuparea posturilorvacante în Ministerul Afacerilor Interne  +  Anexa nr. 3METODOLOGIEorganizării și desfășurării tutelei profesionale a personalului Ministerului AfacerilorInterne  +  Anexa nr. 4METODOLOGIEorganizării și desfășurării examenului de definitivare în profesie a polițiștilor, precumși de evaluare a cadrelor militare debutante în profesie/încadrate din sursă externă lafinalizarea perioadei de tutelă profesională  +  Anexa nr. 5STAGIILE ÎN SPECIALITATEpentru acordarea gradelor profesionale personaluluiîncadrat din sursă externă ca polițist  +  Articolul 1Stagiile în specialitate pentru acordarea gradelor profesionale personalului încadrat din sursă externă ca ofițeri de poliție sunt următoarele:a) la un stagiu de până la 5 ani - subinspector de poliție;b) la un stagiu între 5 și 7 ani - inspector de poliție;c) la un stagiu între 8 și 10 ani - inspector principal de poliție;d) la un stagiu între 11 și 14 ani - subcomisar de poliție;e) la un stagiu între 15 și 18 ani - comisar de poliție;f) la un stagiu de peste 18 ani - comisar-șef de poliție.  +  Articolul 2Stagiile în specialitate pentru acordarea gradelor profesionale personalului încadrat din sursă externă ca agenți de poliție sunt următoarele:a) la un stagiu de până la 5 ani - agent de poliție;b) la un stagiu între 5 și 10 ani - agent principal de poliție;c) la un stagiu între 11 și 15 ani - agent șef adjunct de poliție;d) la un stagiu de peste 15 ani - agent șef de poliție.  +  Anexa nr. 6PROCEDURILE ȘI FORMULARELEutilizate în activitatea de management resurse umane aMinisterului Afacerilor Internepentru care directorul general al Direcției generale managementresurse umane este abilitat să emită dispoziții  +  Articolul 1Directorul general al Direcției generale management resurse umane este abilitat să emită proceduri aplicabile polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne cu privire la:a) întocmirea Notei de cunoaștere;b) evaluarea polițiștilor, cadrelor militare, elevilor și studenților instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și echivalarea evaluărilor obținute cu ocazia efectuării de misiuni în străinătate;c) mutarea polițiștilor și cadrelor militare;d) evidența nominală și statistică a personalului în activitate și în rezervă din Ministerul Afacerilor Interne.  +  Articolul 2Directorul general al Direcției generale management resurse umane este abilitat să stabilească formulare aplicabile polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne cu privire la:a) cererea de înscriere la concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și pentru încadrare din sursă externă;b) declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare;c) curriculum vitae;d) tabelul cu rudele candidatului;e) lista cu acte și documente constitutive ale dosarului de recrutare pentru concursul de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne;f) angajamentele cu perioadele minime pentru care semnatarii se obligă să-și desfășoare activitatea în unitățile Ministerului Afacerilor Interne;g) evaluarea personalului;h) documentele de evidență a personalului în activitate și în rezervă din Ministerul Afacerilor Interne;i) fișa de lichidare.-------