PROCEDURĂ din 31 august 2016privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 30 septembrie 2016  Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 1.895 din 31 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 septembrie 2016.
   +  Capitolul I Scop  +  Articolul 1(1) Prezenta procedură stabilește cadrul normativ privind autorizarea responsabililor tehnici cu execuția de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., denumită în continuare procedură, în conformitate cu prevederile art. 2, art. 9 lit. l) și o), art. 13 alin. (3), art. 14 alin. (2), art. 21 alin. (2) lit. b) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994.(2) Accesul la activitatea de responsabil tehnic cu execuția și exercitarea acesteia pe teritoriul României sunt supuse procedurii de autorizare în temeiul prevederilor actelor normative prevăzute la alin. (1) și cu respectarea dispozițiilor Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, transpusă în legislația națională prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare.(3) Procedura este nediscriminatorie în ceea ce privește prestatorii și este justificată de motive imperative de interes general privind siguranța și sănătatea publică, protecția beneficiarilor de servicii în construcții, precum și protecția mediului, care impun obligativitatea asigurării condițiilor necesare pentru realizarea și exploatarea construcțiilor, cu respectarea cerințelor esențiale de calitate a acestora, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător, în condițiile în care România prezintă unul dintre cele mai înalte nivele de vulnerabilitate la factori de risc natural, în principal la riscul seismic, dintre statele membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 2 Procedura stabilește cerințele privind studiile și experiența profesională ale persoanelor care solicită autorizarea, documentele necesare, domeniile de autorizare, responsabilitățile și competențele conferite de autorizare, precum și măsurile de sancționare a nerespectării acestora.  +  Articolul 3 Procedura stabilește condițiile de autorizare pentru persoanele fizice care solicită obținerea calității de responsabil tehnic cu execuția lucrărilor de construcții, incluzând:a) autorizarea responsabilului tehnic cu execuția lucrărilor de construcții, pe bază de examen, care are drept scop evaluarea competențelor tehnice în baza experienței profesionale a specialiștilor, persoane fizice, care solicită obținerea autorizației în vederea desfășurării activității de responsabil tehnic cu execuția;b) recunoașterea autorizației de responsabil tehnic cu execuția lucrărilor de construcții obținute în alt stat membru al Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., sau al Spațiului Economic European, denumit în continuare S.E.E.;c) confirmarea periodică a dreptului de practică a titularilor de autorizații de responsabil tehnic cu execuția lucrărilor de construcții autorizați;d) supravegherea activității persoanelor autorizate ca responsabil tehnic cu execuția lucrărilor de construcții;e) competențele, drepturile și obligațiile responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții autorizați;f) condițiile de aplicare a sancțiunilor persoanelor fizice autorizate ca responsabili tehnici cu execuția.  +  Articolul 4 Autorizarea nu conduce la transferul de responsabilități de la persoanele autorizate la organismul de autorizare și nu le exonerează pe acestea de obligațiile ce le revin.  +  Capitolul II Domeniul de aplicare și cadrul legal  +  Articolul 5(1) Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru autorizarea specialiștilor, persoane fizice, cetățeni români ori cetățeni ai altor state membre ale U.E. sau S.E.E., în vederea prestării în România a activității de responsabil tehnic cu execuția, pe tot parcursul executării lucrărilor de construcții, potrivit legii.(2) Excepție de la prevederile alin. (1) fac specialiștii cetățeni români sau cetățeni ai altui stat membru al U.E. sau S.E.E., care au fost autorizați să desfășoare activitatea de responsabil tehnic cu execuția printr-un act de autoritate - autorizație sau document echivalent, emis de către autoritățile competente recunoscute în acele state, care doresc să presteze activitatea în România și care fac dovada unei experiențe minime de 3 ani în exercitarea activității de responsabil tehnic cu execuția pe teritoriul statului membru unde au obținut recunoașterea calificării profesionale.(3) În baza unor acorduri bilaterale între state pot dobândi această calitate și cetățenii unor state, altele decât cele menționate la alin. (1) și (2).  +  Articolul 6(1) În sensul prezentei proceduri, termenii utilizați/sintagmele utilizate au următoarele semnificații:a) responsabil tehnic cu execuția - persoană fizică angajată de către executant, cu atribuții privind asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic, pe tot parcursul procesului de execuție, care a promovat examenul de autorizare;b) autorizare - procedura prin care, potrivit legii, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin comisia de autorizare, atestă că o persoană este competentă să desfășoare activitatea de responsabil tehnic cu execuția în domeniul/ subdomeniul autorizat;c) autorizație - document oficial emis de Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. care atestă calitatea de responsabil tehnic cu execuția a titularului acesteia în domeniul/subdomeniul autorizat;d) legitimație - document oficial emis de Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. pentru confirmarea periodică a dreptului de practică al titularului autorizației de responsabil tehnic cu execuția în domeniul autorizat;e) suspendarea autorizației - întreruperea temporară - pe o perioadă limitată de timp - a efectelor autorizației;f) anularea autorizației - desființarea actului, respectiv încetarea definitivă a efectelor juridice produse de autorizație;g) Registrul public al responsabililor tehnici cu execuția autorizați - document cu caracter public pentru evidența responsabililor tehnici cu execuția autorizați, gestionat de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. și publicat pe pagina de internet a acestuia, respectiv www.isc.gov.ro;h) punct de contact unic electronic (PCU) - sistem informatic de utilitate publică, parte integrantă a Sistemului eguvernare din Sistemul electronic național, în responsabilitatea Agenției pentru Agenda Digitală a României, aflat în subordinea Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională;i) sistemul de informare al pieței interne - IMI - platforma electronică prin intermediul căreia se realizează schimbul de informații și comunicarea între autoritățile competente, care decurg din obligațiile de cooperare administrativă prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009, cu modificările ulterioare;j) registru electronic de activitate - registru în care se raportează on-line activitatea responsabilului tehnic cu execuția. Se accesează de persoana autorizată de pe site-ul I.S.C., cu cont individual de acces, care va fi alocat la prima accesare.(2) În tot cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri:– I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.;– PCU - punct de contact unic;– U.E. - Uniunea Europeană;– S.E.E. - Spațiul Economic European.  +  Articolul 7 La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură stau următoarele acte normative:a) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;d) Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994;e) Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare;f) Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995;g) Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările și completările ulterioare;h) Hotărârea Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017;i) Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., cu modificările și completările ulterioare;j) Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;k) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare;l) Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare;m) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;n) Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Domenii și cerințe de autorizare  +  Articolul 8(1) Autorizarea responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții se face pentru toate cerințele fundamentale aplicabile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Domeniile/Subdomeniile în care se autorizează responsabilii tehnici cu execuția, cerințele obligatorii privind studiile, domeniul și specializările studiilor universitare, precum și experiența profesională minimă necesară sunt prezentate în tabelul de mai jos:
  Cod domeniu/ subdomeniu de autorizareDomeniul/Subdomeniul de autorizare Studii universitare Experiența profesionalăminimă
  Domeniul Specializarea
  01234
  1. Construcții civile, industriale, agricole, energetice, telecomunicații și miniere
  1.1. Construcții civile, industriale și agricole Inginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice 6 ani
  Arhitectură Arhitectură
  Inginerie și management Inginerie economică în construcții
  1.2. Construcții energetice și transport pe cablu Inginerie civilă Inginerie civilă 6 ani
  1.3. Construcții telecomunicațiiInginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole Inginerie civilă 6 ani
  1.4. Construcții miniere Inginerie civilă Inginerie civilă Construcții miniere 6 ani
  2. Construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele, piste de aviație
  2.1. Construcții rutiere și drumuri Inginerie civilă Căi ferate, drumuri și poduri 6 ani
  2.2. Construcții piste de aviație Inginerie civilă Căi ferate, drumuri și poduri 6 ani
  2.3. Construcții poduri Inginerie civilă Căi ferate, drumuri și poduri Amenajări și construcții hidrotehnice 6 ani
  2.4. Construcții tunele și metrou Inginerie civilă Căi ferate, drumuri și poduri Infrastructura transporturilor metropolitane Amenajări și construcții hidrotehnice Construcții miniere 6 ani
  3. Construcții căi ferate și transport urban pe șină
  3.1. Construcții căi ferate și transport urban pe șină Inginerie civilă Căi ferate, drumuri și poduri Infrastructura transporturilor metropolitane 6 ani
  4. Construcții de porturi și platforme maritime
  4.1. Construcții de porturi Inginerie civilă Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice 6 ani
  4.2. Construcții de platforme maritime Inginerie civilă Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice 6 ani
  Mine, petrol și gaze Inginerie de petrol și gaze
  5. Construcții și amenajări hidrotehnice
  5.1. Construcții și amenajări hidrotehnice Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice 6 ani
  6. Instalații aferente construcțiilor
  6.1. Instalații electrice Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții 6 ani
  Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată
  Inginerie electrică Sisteme electrice
  Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată Rețele și software de telecomunicații
  6.2. Instalații termice, sanitare și de ventilație/climatizare Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții 6 ani
  Inginerie civilă Inginerie sanitară și protecția mediului Construcții civile, industriale și agricole*1)
  6.3. Instalații gaze naturale combustibile Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții 6 ani
  7. Construcții pentru îmbunătățiri funciare
  7.1. Construcții pentru îmbunătățiri funciare Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală 6 ani
  8. Rețele aferente construcțiilor
  8.1. Rețele electrice Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții 6 ani
  Inginerie electrică Sisteme electrice
  Inginerie energetică Electroenergetică
  8.2. Rețele termice și sanitare Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții 6 ani
  Inginerie civilă Inginerie sanitară și protecția mediului Construcții civile, industriale și agricole*1) Inginerie urbană și dezvoltare regională*1)
  Inginerie energetică Termoenergetică Energetică
  8.3. Rețele de telecomunicații Inginerie electronică și telecomunicații Tehnologii și sisteme de telecomunicații Rețele și software de telecomunicații 6 ani
  8.4. Rețele de gaze naturale combustibile (D^1 sau T^1)*2) Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții 5 ani
  Mine, petrol și gaze Inginerie de petrol și gaze
  8.5. Rețele pentru transportul produselor petroliere Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții 5 ani
  Mine, petrol și gaze Inginerie de petrol și gaze Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor
  9. Construcții edilitare și de gospodărie comunală
  9.1. Construcții edilitare și de gospodărie comunală Inginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice Căi ferate, drumuri și poduri Inginerie sanitară și protecția mediului Inginerie urbană și dezvoltare regională Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală 6 ani
  11. Lucrări speciale de fundații
  11.1. Lucrări speciale de fundații Inginerie civilă Construcții civile, industriale și agricole Inginerie civilă Amenajări și construcții hidrotehnice 6 ani
  *1) Experiența profesională minimă pentru domeniul 6.2 în domeniul instalațiilor de ventilație/climatizare este de 5 ani și experiența profesională minimă pentru domeniul 8.2 în domeniul rețelelor termice este de 5 ani.*2)– D^1 - rețele de distribuție gaze naturale - pot participa la examen numai titulari ai unei autorizații în termen de valabilitate, emise de autoritatea națională de reglementare competentă, tip EGD - Execuție sisteme distribuție gaze naturale. Autorizația de responsabil tehnic cu execuția lucrărilor de construcții emisă de I.S.C. va avea precizat domeniul "Rețele gaze naturale - Distribuție" și dă dreptul persoanei autorizate să exercite profesia doar în domeniul rețele distribuție gaze naturale.– T^1 - rețele de transport gaze naturale - pot participa la examen numai titulari ai unei autorizații în termen de valabilitate, emise de autoritatea națională de reglementare competentă, tip EGT - Execuție sisteme transport gaze naturale. Autorizația de responsabil tehnic cu execuția lucrărilor de construcții emisă de I.S.C. va avea precizat domeniul "Rețele gaze naturale - Transport" și dă dreptul persoanei autorizate să exercite profesia doar în domeniul rețele transport gaze naturale.
   +  Articolul 9(1) Poate solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu execuția titularul unei diplome de inginer diplomat (studii de lungă durată), având diplomă în specializarea construcții, absolvent al unui institut sau al unei facultăți de construcții sau tehnice cu atribuții pe domeniul atestat, arhitect absolvent al unei facultăți de arhitectură, completate, după caz, cu master în domeniul construcțiilor, în unul/mai multe dintre domeniile și specializările universitare menționate în tabelul prevăzut la art. 8 alin. (2), dacă îndeplinește și condiția de experiență profesională minimă în activitatea de execuție a construcțiilor în domeniul/subdomeniul solicitat.(2) Pot solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu execuția titularii unei diplome de inginer diplomat, având diplomă în domenii (profiluri) și specializări echivalente celor menționate în tabelul prevăzut la art. 8 alin. (2), doar dacă îndeplinesc și condiția de experiență profesională minimă.(3) Prin experiență profesională se înțelege durata exercitării efective și legale, cu normă întreagă, a activității de execuție în construcții în domeniile/subdomeniile de autorizare prevăzute în tabelul de la art. 8 alin. (2).(4) Numărul de ani de experiență profesională poate fi luat în considerare numai după absolvirea studiilor finalizate cu diplomă de licență și/sau master, după caz, în domeniul construcțiilor, în unul/mai multe dintre domeniile și specializările universitare menționate în tabelul prevăzut la art. 8 alin. (2), ca angajat pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite.(5) La subdomeniile de autorizare 6.1 "Instalații electrice", 6.3 "Instalații gaze naturale combustibile", 8.1 "Rețele electrice" și 8.4 "Rețele de gaze naturale combustibile" pot solicita autorizarea acele persoane care, pe lângă îndeplinirea condițiilor cuprinse în tabelul prevăzut la art. 8 alin. (2), dețin de minimum 5 ani o legitimație valabilă de electrician autorizat, respectiv dețin o legitimație valabilă de instalator autorizat în domeniul gaze naturale, emisă de autoritatea națională de reglementare competentă, potrivit legii.(6) Subdomeniul 6.1 "Instalații electrice" cuprinde și lucrările de instalații interioare de curenți slabi.(7) Titularii unei legitimații valabile de electrician autorizat gradul II A și B, III A și B și IV A și B pot solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu execuția în subdomeniul 6.1 "Instalații electrice", cu respectarea art. 9 alin. (5).(8) Titularii unei legitimații valabile de electrician autorizat gradul III A și B și IV A și B pot solicita autorizarea ca responsabil tehnic cu execuția în subdomeniul 8.1 "Rețele electrice", cu respectarea art. 9 alin. (5).(9) Un specialist poate fi autorizat, la cererea sa, în unul sau mai multe domenii dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2), cu respectarea tuturor condițiilor din prezenta procedură.(10) Nu pot fi autorizate persoanele care au suferit condamnări pentru concurență neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracțiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.
   +  Capitolul IV Recunoașterea autorizației de responsabil tehnic cu execuția obținute în alt stat membru U.E. sau S.E.E.  +  Articolul 10(1) Persoanele menționate la art. 5 alin. (2), stabilite pe teritoriul României, vor solicita înscrierea în Registrul responsabililor tehnici cu execuția autorizați, în vederea desfășurării activității, în domeniul de autorizare înscris pe documentul care atestă calitatea de responsabil tehnic cu execuția, pe teritoriul României, în condițiile legii.(2) Pe baza cererii formulate de solicitanții menționați la alin. (1), I.S.C. recunoaște documentul care atestă calitatea de responsabil tehnic cu execuția obținută în statul de origine sau de proveniență și îl înscrie în Registrul responsabililor tehnici cu execuția autorizați.(3) În vederea înscrierii, solicitantul va depune la I.S.C. următoarele documente redactate în limba română sau traduse în limba română, după caz:a) cerere de înscriere în registru;b) copia autorizației sau a documentului echivalent obținut în U.E. sau S.E.E.;c) copia cărții de identitate sau dovada cetățeniei unuia dintre statele U.E. sau S.E.E.;d) copia diplomei de absolvire, însoțită de documentul de recunoaștere/echivalare a diplomei, emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competentă;e) declarație pe propria răspundere că nu îi este interzis dreptul de practicare a activității de responsabil tehnic cu execuția în alte state membre; declarația se face de către solicitant în fața unui notar;f) memoriu de activitate prin care se face dovada unei experiențe minime de 3 ani în exercitarea activității de responsabil tehnic cu execuția pe teritoriul statului membru unde a obținut recunoașterea calificării profesionale (întreprinderi sau operatori economici în cadrul cărora solicitantul și-a desfășurat activitatea, perioade, funcții etc.), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate și a funcției îndeplinite;g) adeverință medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică și psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuția, inclusiv lucru la înălțime, sau asigurare medicală emisă pe perioada desfășurării activității;h) atestat de cunoaștere a limbii române prin care solicitantul cetățean al unui stat membru al U.E. sau S.E.E. dovedește cunoașterea limbii române, necesar exercitării profesiei reglementate pe teritoriul României;i) dovada achitării tarifului de înscriere în Registrul responsabililor tehnici cu execuția autorizați. Tariful se achită de către solicitant în contul I.S.C. după confirmarea de către comisia de autorizare a eligibilității solicitantului.(4) Persoanele menționate la art. 5 alin. (2) care exercită activitatea de responsabil tehnic cu execuția autorizat, cu titlu permanent, în unul dintre statele membre U.E. sau S.E.E. pot presta activitatea în România și în mod temporar, având obligația de a înainta la I.S.C. o declarație, redactată în limba română, privind serviciile/lucrările pe care le va presta. În această situație, responsabilul tehnic cu execuția este exceptat de la înscrierea în Registrul public al responsabililor cu execuția autorizați de către I.S.C.(5) În cazul în care, în vederea desfășurării temporare a activității de responsabil tehnic cu execuția, solicitantul prevăzut la alin. (4) se află la prima aplicație în România, acesta va înainta I.S.C. un dosar care va cuprinde:a) declarație pe propria răspundere, redactată în limba română, privind lucrările pe care le va superviza, investitorul, cu precizarea categoriei de importanță a lucrării, a nivelului de importanță (pentru drumuri publice) și a perioadei de desfășurare a fiecărei activități;b) documentele menționate la alin. (3) lit. g), precum și cele de la lit. b)-f), traduse în limba română;c) dovada achitării tarifului de analiză a dosarului pentru prima aplicație în vederea prestării temporare a activității de responsabil tehnic cu execuția. Tariful se achită de către solicitant în contul I.S.C. inspectoratul regional în construcții unde este anunțată lucrarea;d) adeverință medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică și psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuția, inclusiv lucru la înălțime, sau asigurare medicală emisă pe perioada desfășurării activității.(6) În cazul în care intervine o modificare în ceea ce privește documentele depuse în conformitate cu alin. (3) și (5), solicitantul menționat la alin. (1) și (4) va notifica I.S.C. cu privire la modificările survenite.(7) Copiile documentelor solicitate la alin. (3) lit. b) și c) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul de către solicitant.(8) Declarația prevăzută la alin. (4) poate fi înaintată prin unul dintre mijloacele prevăzute la art. 14 alin. (1). Declarația se reînnoiește atunci când apar modificări în documentele depuse inițial.(9) În cazul în care este necesară verificarea legalității unor documente dintre cele menționate la alin. (3) și (5), I.S.C. contactează autoritățile competente din statele membre U.E. sau S.E.E., prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI).(10) După înscrierea solicitanților prevăzuți la alin. (1) în Registrul responsabililor tehnici cu execuția autorizați, I.S.C., în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, le transmite o comunicare care atestă acest fapt și care le va permite acestora exercitarea activității de responsabil tehnic cu execuția în România pentru domeniul/domeniile subdomeniul/subdomeniile în care au fost autorizați.(11) Respingerea înscrierii solicitanților prevăzuți la alin. (1) în Registrul responsabililor tehnici cu execuția autorizați sau respingerea cererii de prestare temporară a activității poate fi contestată, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea comunicării acesteia, în scris la I.S.C. Contestațiile se soluționează de către comisia de autorizare în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.  +  Capitolul V Procedura de autorizare  +  Articolul 11 Autorizarea responsabililor tehnici cu execuția se face în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, pe bază de examen organizat de I.S.C., de către o comisie de autorizare.  +  Articolul 12 Comisia de autorizare se constituie și își desfășoară activitatea conform Regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor de autorizare diriginți de șantier, responsabili tehnici cu execuția și laboratoare de analize și încercări în construcții, aprobat prin ordin al inspectorului general al I.S.C.  +  Articolul 13 Etapele procedurii de autorizare sunt următoarele:a) înscrierea la examenul de autorizare;b) analizarea și acceptarea de către comisia de autorizare a dosarului depus de către solicitant în vederea participării la examenul de autorizare în calitate de candidat;c) examinarea candidaților;d) emiterea autorizației și a legitimației de responsabil tehnic cu execuția lucrărilor de construcții.  +  Secţiunea 1 Etapa înscrierii la examenul de autorizare  +  Articolul 14(1) Pentru înscrierea la examenul de autorizare, dosarele candidaților se depun la sediul I.S.C. sau se transmit prin serviciul poștal, de curierat, electronic - prin e-mail sau prin intermediul PCU electronic.(2) Termenul-limită de depunere a dosarelor este cu 30 de zile lucrătoare înainte de data anunțată pentru începerea sesiunii de examinare.  +  Articolul 15(1) Dosarul de autorizare în profesia reglementată de "responsabil tehnic cu execuția", depus de solicitantul cetățean român în vederea participării la examenul de autorizare, cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:a) cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;b) curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde, în cadrul capitolului "Experiența profesională", se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu, cu specificarea categoriei de importanță a construcțiilor, a tipurilor de lucrări realizate efectiv și a numărului de ani de experiență profesională;c) memoriu de activitate (operatori economici în cadrul cărora solicitantul și-a desfășurat activitatea, perioade, funcții etc.), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate și a funcției îndeplinite;d) copie de pe diploma de absolvire a institutului de învățământ superior de lungă durată;e) copia actului de identitate;f) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurență neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracțiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12;g) copia legitimației de electrician autorizat/instalator autorizat în gaze naturale, valabilă pentru domeniile la care se solicită aceasta, în condițiile art. 9 alin. (5);h) adeverință medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică și psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuția, inclusiv lucru la înălțime;i) trei fotografii color format 3 x 4 cm recente.(2) Documentele solicitate în copie la alin. (1) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.(3) Dosarul de autorizare depus de solicitantul cetățean al unui stat membru al U.E. sau S.E.E. în vederea participării la examenul de autorizare cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente redactate/traduse în limba română, după caz:a) documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f), h) și i);b) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârșit o infracțiune sau o greșeală profesională gravă;c) copia actului ce dovedește cetățenia în unul dintre statele membre ale U.E. sau S.E.E. și copia documentelor de ședere în România, după caz;d) adeverință medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică și psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuția, inclusiv lucru la înălțime;e) atestat de cunoaștere a limbii române, prin care solicitantul cetățean al unui stat membru al UE sau SEE dovedește cunoașterea limbii române, necesar exercitării profesiei reglementate pe teritoriul României.(4) Documentele solicitate în copie la alin. (3) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.  +  Secţiunea a 2-a Condiții de acceptare la examen  +  Articolul 16(1) Analizarea și aprobarea dosarului depus de către solicitantul cetățean român sau de către solicitantul cetățean al unui alt stat membru U.E. sau S.E.E. se fac de către comisia de autorizare.(2) Comunicarea domeniului/domeniilor subdomeniului/ subdomeniilor pentru care solicitantul este admis să participe la examenul de autorizare sau, după caz, respingerea dosarului se face în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului sau a completărilor și clarificărilor solicitate.(3) În cazul dosarelor incomplete, comisia de autorizare solicită, în scris, completări și clarificări. Termenul maxim de depunere a completărilor și clarificărilor este de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării privind solicitările de completare. În cazul în care completările nu sunt transmise în termen dosarul este respins.  +  Articolul 17 Acceptarea participării la examenul de autorizare se face numai în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerințe:a) cererea de autorizare este întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1;b) dosarul depus este complet, cuprinzând toate documentele prevăzute la art. 15 alin. (1) și (3);c) din documentele depuse rezultă faptul că solicitantul candidat are experiența profesională minimă în domeniul de autorizare solicitat;d) dovada achitării taxei de autorizare cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data începerii sesiunii de examinare. Depunerea ulterioară atrage respingerea dosarului.  +  Articolul 18 Dosarele complete ale solicitanților care nu se încadrează în prevederile prezentei proceduri, însoțite de motivarea restituirii, precum și dosarele solicitanților care nu au fost completate în termenul legal prevăzut la art. 16 alin. (3) se restituie solicitanților.  +  Articolul 19 Comunicarea transmisă solicitantului privind neacceptarea participării la examenul de autorizare poate fi contestată la I.S.C. în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării.  +  Secţiunea a 3-a Organizarea examenului de autorizare a responsabililor tehnici cu execuția  +  Articolul 20(1) Examenul de autorizare a responsabililor tehnici cu execuția se organizează, de regulă, anual de către I.S.C.(2) Prin ordin al inspectorului general al I.S.C. se pot organiza examene și în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite sesiuni speciale.  +  Articolul 21 Anunțul privind organizarea și nominalizarea locației în care urmează să se organizeze sesiunea de examinare se publică pe pagina de internet a I.S.C., cu minimum 60 de zile înainte de data la care este programată sesiunea de examinare.  +  Articolul 22 Cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de perioada stabilită pentru desfășurarea sesiunii de examinare, pe pagina de internet a I.S.C. se publică listele candidaților și domeniile acceptate.  +  Articolul 23(1) Candidatul care nu poate participa la examenul de autorizare la care a fost acceptat poate solicita I.S.C., în scris, cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare înaintea datei de desfășurare a examenului:a) reprogramarea participării la examenul de autorizare în următoarea sesiune de examinare organizată de I.S.C.;b) retragerea cererii de autorizare.(2) Dacă din motive independente de voința candidatului acceptat pentru susținerea examenului (deces în familie, internare în spital, altele de această natură), survenite în timpul sesiunii de examinare, acesta nu s-a putut prezenta, dosarul și taxa de autorizare își păstrează valabilitatea și dau dreptul candidatului să participe la următoarea sesiune de examinare, cu condiția completării dosarului cu actul doveditor al situației de fapt care a determinat neprezentarea la examen.(3) În situația reprogramării examenului la următoarea sesiune de examinare, candidatul va completa dosarul, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), cu declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurență neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracțiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.(4) Reprogramarea se poate solicita o singură dată, pentru următoarea sesiune de examinare organizată de I.S.C.(5) Sumele reprezentând taxa de autorizare nu se restituie în următoarele cazuri:a) candidatul nu a solicitat reprogramarea examenului sau retragerea cererii conform prevederilor alin. (1);b) candidatul absentează nejustificat la examenul de autorizare la care a fost acceptat să participe;c) candidatul nu promovează examenul de autorizare.  +  Articolul 24(1) Examenul de autorizare se susține în limba română și constă într-o probă scrisă ce cuprinde:a) chestionar tip grilă, care conține un set de întrebări din legislație și reglementări tehnice din domeniul calității construcțiilor, din domeniul sistemului calității și din domeniul tehnic aferent activității pentru care se solicită autorizarea;b) studiu de caz pe tematica din domeniul/subdomeniul de autorizare solicitat.(2) Chestionarul tip grilă prevăzut la alin. (1) lit. a) și studiul de caz prevăzut la alin. (1) lit. b) se elaborează de către o comisie numită prin ordin al inspectorului general al I.S.C.(3) Subiectele pentru probele scrise prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) vor fi notate cu maximum 10 puncte fiecare.  +  Articolul 25 Bibliografia pentru susținerea examenului se publică pe pagina de internet a I.S.C., respectiv www.isc.gov.ro, și este actualizată permanent în funcție de modificările intervenite.  +  Secţiunea a 4-a Desfășurarea examenului de autorizare  +  Articolul 26(1) Sesiunea de examinare se va desfășura după un program aprobat de inspectorul general al I.S.C. și publicat pe pagina de internet a I.S.C. cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examinare.(2) În data și la ora programată candidații sunt acceptați în sala de examen pe baza actului de identitate și a semnării proceselor-verbale de participare la examen.(3) Nu este permisă intrarea candidaților în sala de examinare după ora programată de începere a examenului.  +  Articolul 27(1) Fiecare candidat primește chestionarul de tip grilă cu instrucțiuni privind modul de completare și punctajul aferent întrebărilor, precum și studiul de caz.(2) Candidatul înscrie datele personale în colțul indicat pe formulare, care va fi pliat, sigilat și ștampilat de către membrii comisiei de autorizare.  +  Articolul 28 După rezolvarea chestionarului și a studiului de caz, candidatul predă formularele comisiei și semnează pentru predarea acestora în procesul-verbal de participare la examenul de autorizare.  +  Articolul 29 Durata alocată rezolvării chestionarului de tip grilă și a studiului de caz este de 3 ore.  +  Articolul 30(1) Candidații nu vor avea asupra lor materiale pe care le-ar putea consulta în vederea rezolvării subiectelor.(2) Orice încercare de fraudă în timpul desfășurării examenului de autorizare se sancționează cu eliminarea candidatului din examen.(3) Eliminarea din examen se face în prezența întregii comisii de autorizare și se consemnează în procesul-verbal de participare la examen.  +  Articolul 31 După încheierea sesiunii de examinare, comisia de autorizare procedează la întocmirea procesului-verbal cu rezultatele examenului.  +  Articolul 32 Se consideră că au promovat examenul candidații care au obținut minimum nota 7 la grilă și minimum nota 7 la studiul de caz.  +  Articolul 32În procesul-verbal cu rezultatele examenului se înscrie calificativul "admis" sau "respins"  +  Articolul 34 Rezultatele se afișează pe pagina de internet a I.S.C. în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de examinare.  +  Articolul 35(1) Eventualele contestații cu privire la desfășurarea și rezultatele examenului de autorizare se pot depune la I.S.C. în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor examenului de autorizare.(2) Contestațiile depuse după termenul prevăzut la alin. (1) nu se iau în considerare.(3) Soluționarea contestațiilor se face în maximum 15 zile lucrătoare de la expirarea termenului de înregistrare a acestora, de către comisia de soluționare a contestațiilor, numită pentru fiecare sesiune de examinare prin ordin al inspectorului general al I.S.C. Rezultatele procesului de soluționare a contestațiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toți membrii comisiei și se arhivează.(4) Rezultatele finale se publică pe pagina de internet a I.S.C. după rezolvarea contestațiilor.  +  Secţiunea a 5-a Emiterea autorizației și a legitimației  +  Articolul 36 Candidatul declarat "admis" în urma examenului de autorizare dobândește calitatea de responsabil tehnic cu execuția în domeniul/domeniile subdomeniul/subdomeniile autorizat/autorizate și i se eliberează autorizația al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 și legitimația al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 37(1) Titularii pot ridica autorizația și legitimația pe bază de semnătură de la registratura I.S.C. sau a inspectoratului teritorial pentru care a optat în cererea de autorizare.(2) Autorizația emisă în condițiile prezentei proceduri are valabilitate nelimitată.  +  Articolul 38(1) Calitatea de responsabil tehnic cu execuția se dovedește prin autorizația emisă de I.S.C.(2) Dreptul de practică se dovedește cu legitimația aflată în termen de valabilitate, emisă de I.S.C. odată cu autorizația prevăzută la alin. (1).(3) Valabilitatea legitimației este de 5 ani de la data emiterii, iar dreptul de practică se poate prelungi din 5 în 5 ani, în conformitate cu prevederile art. 44, prin emiterea unei noi legitimații cu același termen de valabilitate.(4) Titularii autorizațiilor de responsabil tehnic cu execuția ale căror legitimații nu sunt în termenul de valabilitate nu pot desfășura activitate în domeniul autorizat, în perioada în care legitimația nu este valabilă.(5) Autorizația și legitimația sunt nominale și netransmisibile.  +  Articolul 39 Autorizațiile și legitimațiile se emit de către I.S.C. în termen de 60 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale examenului de autorizare, după soluționarea contestațiilor.  +  Articolul 40(1) Toți responsabilii tehnici cu execuția au obligația de a deține ștampilă.(2) Ștampila poate fi comandată și realizată numai în baza autorizației eliberate de I.S.C. sau a comunicării prevăzute la art. 10 alin. (10), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.(3) Ștampila aplicată alături de semnătura specialistului care desfășoară activitatea de responsabil tehnic cu execuția, în condițiile autorizării, reprezintă modul de identificare a acestuia pe toate documentele pe care are obligația legală să le întocmească sau să le verifice și este obligatorie de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.(4) Ștampila titularului autorizației pentru activitatea de responsabil tehnic cu execuția în domeniile specificate nu este transmisibilă.(5) Se interzice aplicarea ștampilei în perioada în care autorizația a fost suspendată.(6) În caz de pierdere ori de sustragere a ștampilei, deținătorul are obligația să publice imediat un anunț într-un cotidian de largă circulație și să depună la I.S.C. o notificare scrisă, însoțită de dovada publicării anunțului.(7) Noua ștampilă, emisă după pierderea ori sustragerea primei ștampile, va avea înscris numărul acesteia, respectiv 1, 2 ș.a.m.d., conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.(8) Scoaterea din uz a ștampilei se face în situația modificării textului ca urmare a modificării ulterioare a prevederilor actelor normative aplicabile ori în caz de uzură, pierdere, sustragere sau deteriorare a acesteia.  +  Articolul 41(1) De la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, toți responsabilii tehnici cu execuția au obligația de a întocmi în maximum 30 de zile de la preluarea lucrării Registrul electronic de evidență a activității responsabilului tehnic cu execuția autorizat. Registrul va fi actualizat ori de câte ori intervin modificări ale informațiilor. Registrul va fi întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.(2) I.S.C. va înființa Registrul electronic de evidență a activității responsabilului tehnic cu execuția autorizat. Registrul va putea fi accesat în vederea completării cu informații privind activitatea Responsabilului tehnic cu execuția de pe site-ul I.S.C., aflat la adresa www.isc.gov.ro(3) La prima accesare a Registrului electronic de evidență a activității, fiecărui responsabil tehnic cu execuția autorizat i se va aloca un cont unic de identificare. Contul de identificare este unic și nu este transmisibil.(4) Informațiile din Registrul electronic de activitate pot fi gestionate de responsabilul tehnic cu execuția autorizat, pe baza contului unic de identificare și de personalul desemnat din cadrul I.S.C.(5) În cazul pierderii contului unic de identificare responsabilul tehnic cu execuția autorizat va solicita emiterea unui alt cont pentru accesarea registrului, printr-o cerere depusă la I.S.C., printr-unul din mijloacele prevăzute la art. 14 alin. (1). Cererea-tip al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7 va fi însoțită de următoarele documente:a) copia autorizației și a legitimației aflate în perioadă de valabilitate;b) copie act identitate;c) dovadă plată tarif de emitere cont unic de identificare.(6) Documentele solicitate în copie la alin. (5) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.(7) Supravegherea activității persoanelor autorizate se va face și pe baza informațiilor din Registrul electronic de activitate.  +  Articolul 42(1) În cazul pierderii sau deteriorării autorizației ori legitimației de responsabil tehnic cu execuția autorizat, se eliberează un duplicat.(2) În vederea eliberării duplicatului prevăzut la alin. (1), titularul autorizației adresează, în scris, conducerii I.S.C. o cerere însoțită de dovada achitării taxei de emitere a duplicatului, o fotografie 3 x 4 cm și de copia anunțului privind pierderea autorizației/legitimației apărut într-un cotidian de largă circulație sau autorizația/legitimația deteriorată, după caz.(3) Emiterea duplicatului se face în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii sau de la data primirii eventualelor completări sau clarificări necesare.  +  Articolul 43(1) În situația în care titularul autorizației de responsabil tehnic cu execuția solicită emiterea unei noi autorizații și legitimații ca urmare a modificării numelui/prenumelui și anexează documente doveditoare, I.S.C. emite o nouă autorizație și o nouă legitimație identice cu cele inițiale în ceea ce privește numărul, data, CNP, domeniul/subdomeniul autorizat pe care se înscrie noul nume/prenume și data modificării.(2) În vederea eliberării autorizației și a legitimației ca urmare a modificării prevăzute la alin. (1), titularul autorizației adresează, în scris, conducerii I.S.C. o cerere însoțită de documente doveditoare, două fotografii format 3 x 4 cm și dovada plății taxei de emitere a autorizației și a legitimației modificate la cerere.  +  Secţiunea a 6-a Confirmarea periodică a dreptului de practică a titularilor de autorizații de responsabil tehnic cu execuția  +  Articolul 44(1) Pentru confirmarea periodică a dreptului de practică în scopul continuării activității, responsabilii tehnici cu execuția vor înregistra la I.S.C un dosar cu cel puțin 45 de zile înainte de data expirării valabilității legitimației.(2) Dosarul pentru confirmarea periodică a dreptului de practică a responsabilului tehnic cu execuția autorizat va cuprinde următoarele documente:1. cerere;2. copia actului de identitate;3. copia autorizației în valabilitate;4. legitimația în original;5. persoanele autorizate cărora ultima perioadă de valabilitate a vizei specificate pe legitimație a expirat vor da o declarație pe propria răspundere, scrisă de mână, datată și semnată, din care să reiasă dacă din momentul expirării vizei până la data depunerii dosarului au/n-au desfășurat activitate în domeniul/domeniile, subdomeniul/subdomeniile autorizat/ autorizate;6. copia ultimului proces-verbal de supraveghere a activității persoanelor autorizate;7. persoanele autorizate care nu au desfășurat activitate în domeniul/domeniile subdomeniul/subdomeniile autorizat/autorizate în timpul ultimei perioade de valabilitate a vizei specificate pe legitimație vor da o declarație pe propria răspundere, scrisă de mână, datată și semnată, din care să reiasă acest lucru;8. declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurență neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracțiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12;9. document de plată a tarifului pentru confirmarea periodică a dreptului de practică a responsabilului tehnic cu execuția autorizat în contul I.S.C.;10. evidența activității ce rezultă din registrul electronic de evidență a activității responsabilului tehnic cu execuția, completat la zi. Registrul va fi listat din aplicația existentă pe site-ul I.S.C., semnat și ștampilat;11. documente doveditoare privind perfecționarea profesională continuă a specialiștilor care desfășoară activități în domeniul construcțiilor, în domeniul/subdomeniul în care dorește autorizarea - adeverință de absolvire în ultimii doi ani, anteriori depunerii cererii, a unui curs de perfecționare profesională continuă în domeniul construcțiilor în conformitate cu prevederile art. 49;12. adeverință medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică și psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuția, inclusiv lucru la înălțime;13. două fotografii recente, color, în format 3 x 4 cm.(3) Modelul cererii de solicitare a confirmării periodice a dreptului de practică a responsabilului tehnic cu execuția este prevăzut în anexa nr. 4.(4) Copiile documentelor solicitate la alin. (2)punctele 2, 3 și 6 vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.(5) Dosarele se depun în original la sediul I.S.C. sau se comunică prin serviciul poștal sau curierat.  +  Articolul 45(1) Comisia de autorizare analizează dosarele în vederea emiterii legitimației pentru confirmarea periodică a dreptului de practică a responsabilului tehnic cu execuția.(2) Comisia de autorizare verifică documentele prezentate, analizează completitudinea informațiilor din registrul electronic de evidență a activității responsabilului tehnic cu execuția autorizat cu informațiile din baza de date proprie și solicită, după caz, completări/clarificări.(3) În urma analizării dosarului de prelungire a dreptului de practică și a activității responsabilului tehnic cu execuția, concluzionate în procesul-verbal de supraveghere a activității, întocmit în urma procesului de evaluare, comisia de autorizare poate recomanda:a) prelungirea dreptului de practică prin emiterea unei noi legitimații;b) suspendarea dreptului de practică a responsabilului tehnic cu execuția autorizat.(4) I.S.C. eliberează noile legitimații în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului întocmit conform art. 44 alin. (2) sau de la data primirii eventualelor completări sau clarificări necesare. Până la eliberarea noilor legitimații, titularii acestora pot exercita activitatea în domeniile autorizate.(5) Titularii pot ridica legitimația sub semnătură de la registratura I.S.C. - inspectoratul teritorial pentru care a optat în cererea de confirmare periodică a dreptului de practică.  +  Articolul 46 Persoanele autorizate, dreptul de practică și domeniul/subdomeniul autorizat sunt înscrise în Registrul public al responsabililor tehnici cu execuția autorizați, gestionat de către I.S.C, actualizat periodic și publicat pe pagina de internet a acestuia.  +  Capitolul VI Exercitarea dreptului de practică  +  Articolul 47(1) Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor este obligatorie pentru orice tip de construcție și se efectuează de către executant printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția autorizați.(2) Verificarea calității lucrărilor executate pentru realizarea construcțiilor și a intervențiilor la construcțiile existente, pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire sau de desființare, este obligatorie și se efectuează de executanți prin responsabili tehnici cu execuția autorizați.  +  Articolul 48 Specialiștii autorizați au dreptul să desfășoare activitatea de responsabil tehnic cu execuția în domeniul/domeniile subdomeniul/subdomeniile autorizat/autorizate și să presteze această activitate numai ca angajați ai constructorului executantului, cu contract de muncă sau contract de prestări servicii, potrivit legii.  +  Articolul 49(1) Perfecționarea profesională continuă a specialiștilor care desfășoară activități în domeniul construcțiilor pentru fiecare domeniu de autorizare se atestă prin absolvirea unor cursuri de formare profesională care vor putea fi organizate de universități de învățământ superior, de furnizori de formare profesională sau de asociații profesionale în domeniul construcțiilor. Cursurile vor urmări tematica din bibliografia de examen, cu durata de minimum 40 de ore pentru fiecare domeniu de autorizare.(2) Toți furnizorii de cursuri de formare profesională vor fi avizați de I.S.C.(3) I.S.C. va publica pe site registrul furnizorilor de cursuri de formare profesională din domeniul construcțiilor agreați.  +  Articolul 50 Responsabilii tehnici cu execuția autorizați răspund, conform atribuțiilor ce le revin, pentru:1. realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor de construcții pentru care sunt angajați, precum și în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini și în reglementările tehnice în construcții în vigoare la momentul execuției lucrărilor;2. viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de execuție în vigoare la data realizării ei.  +  Articolul 51 Responsabilii tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, în exercitarea dreptului de practică, trebuie:a) să permită execuția lucrărilor de construcții numai pe baza proiectelor și detaliilor de execuție verificate de specialiști verificatori de proiecte atestați;b) să verifice și să avizeze fișele și proiectele tehnologice, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele de realizare a construcțiilor, referitor la lucrările aferente exigențelor esențiale;c) să pună la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin;d) să întocmească și să țină la zi registrul electronic de evidență a activității pentru lucrările de construcții pe care le coordonează tehnic și de care răspund, conform modelului din anexa nr. 6;e) să se supună procedurii de supraveghere a activității persoanelor autorizate;f) să se supună prevederilor legale privind perfecționarea profesională continuă a specialiștilor în construcții, pentru domeniile pentru care este autorizat;g) să mențină, pe toată durata de valabilitate a autorizației, condițiile care au stat la baza autorizării în ceea ce privește deținerea unei legitimații valabile de electrician autorizat sau de instalator de gaze autorizat, emisă de autoritatea de reglementare în domeniu, pentru persoanele autorizate ca responsabilii tehnici cu execuție în subdomeniile 6.1 "Instalații electrice", 6.3 "Instalații gaze naturale combustibile", 8.1 "Rețele electrice" și 8.4 "Rețele de gaze naturale combustibile".  +  Articolul 52 Prevederile cuprinse în art. 51 se detaliază corespunzător etapelor de pregătire, execuție și recepție a lucrărilor de construcții, astfel:A. În perioada de pregătire a construcției:1. participă, împreună cu proiectantul și dirigintele de șantier la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;B. Pe parcursul execuției lucrărilor de construcții:1. permite execuția lucrărilor de construcții numai pe baza proiectelor și a detaliilor de execuție verificate de specialiști verificatori de proiecte atestați, sens în care:a) verifică existența proiectului și a detaliilor de execuție;b) studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;c) verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora și DTAC - documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire și PTe - proiect tehnic de execuție;d) verifică existența expertizelor tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor și, după caz, existența expertizelor tehnice a construcțiilor și utilităților aflate în zona de influență a excavațiilor adânci în zone urbane;e) verifică existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;f) verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;g) verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;h) verifică existența planului de control al calității, verificări și încercări;i) verifică existența "Sistemului calității în construcții", ținând cont de categoria de importanță a construcției sau de complexitatea și importanța lucrărilor de construcții și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă și corespondența acestora cu caietele de sarcini;j) după caz, verifică existența expertizei tehnice și programul de monitorizare pentru toate construcțiile și utilitățile situate în zona de influență a excavației adânci, privind rezistența, stabilitatea și securitatea la exploatare;2. urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și, după caz, a altor reglementări tehnice în vigoare;3. verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;4. interzice utilizarea produselor pentru construcții fără certificat de performanță/conformitate, declarație de performanță/conformitate sau agrement tehnic în construcții, după caz, documente elaborate în condițiile legii;5. verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;6. verifică respectarea "sistemului calității în construcții", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;7. verifică și avizează fișele și proiectele tehnologice de execuție, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele de realizare a construcțiilor;8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;9. verifică, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă și semnează procesul-verbal de prelevare;11. transmite în scris proiectantului, prin intermediul dirigintelui de șantier, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;12. pune la dispoziția organelor de control toate documentele solicitate, necesare pentru verificarea activității specifice;13. oprește execuția lucrărilor de construcții în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție și permite reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora;14. urmărește respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;15. după caz, urmărește realizarea programului de monitorizare pentru toate construcțiile și utilitățile situate în zona de influență a excavației adânci, privind rezistența, stabilitatea și securitatea la exploatare;16. verifică, în calitate de reprezentant al executantului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor și se asigură că acestea se fac pe bază de dispoziție de șantier verificată de verificatori de proiecte și de experți atestați și sunt acceptate de investitor;17. verifică punerea în siguranță a construcției la data opririi lucrărilor, conform proiectului;18. întocmește și ține la zi un registru electronic de evidență a activității cu lucrările de construcții pe care le coordonează tehnic și de care răspunde;19. întocmește un referat de prezentare privind modul în care și-a îndeplinit obligațiile de responsabil tehnic cu execuția prevăzute la art. 51 lit. a)-c) și la art. 52literele A) și B), precum și orice eveniment întâmplat pe parcursul execuției lucrării;20. înștiințează în scris I.S.C. în maximum 10 zile de la data încetării activității de responsabil tehnic cu execuția la o investiție ca angajat al executantului, înainte de recepția la terminarea lucrărilor la o investiție, cu precizarea stadiului fizic al lucrării și data până la care a activat;C. La recepția lucrărilor: - împreună cu dirigintele de șantier și proiectantul concură la întocmirea cărții tehnice la zi și predarea acesteia către beneficiar.  +  Articolul 53(1) În aplicarea îndatoririlor ce le revin, în cazul în care constată nerespectarea prevederilor prezentei proceduri, responsabilul tehnic cu execuția are obligația de a anunța în scris imediat operatorul economic angajator despre neconformitățile constatate.(2) În cazul în care, în termen de 10 zile de la anunț, investitorul nu dispune oprirea lucrărilor și remedierea neconformităților, responsabilul tehnic cu execuția are obligația să anunțe în scris I.S.C. și dirigintele de șantier în termen de 24 de ore de la împlinirea termenului.  +  Articolul 54 Titularii autorizațiilor au obligația de a anunța I.S.C. cu privire la orice modificare a datelor cu caracter personal (nume și prenume, domiciliu, numere de telefon, adresă de e-mail), survenită ulterior autorizării.  +  Articolul 55 Pe teritoriul României, activitatea de responsabil tehnic cu execuția lucrărilor de construcții se desfășoară în limba română.  +  Articolul 56 Responsabilii tehnici cu execuția nu pot desfășura, la aceeași investiție, o altă activitate în domeniul construcțiilor.  +  Capitolul VII Aplicarea sancțiunilor  +  Articolul 57(1) Constatarea și sancționarea contravențiilor se fac în condițiile legii.(2) Suspendarea/Anularea autorizației/autorizațiilor de responsabil tehnic cu execuția se poate dispune în cazul în care sunt încălcate prevederile prezentei proceduri.(3) Suspendarea autorizației/Anularea autorizației/autorizațiilor poate fi aplicată și ca sancțiune complementară de către I.S.C. odată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 58(1) Suspendarea autorizației/autorizațiilor de responsabil tehnic cu execuția se poate dispune pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni și 12 luni în următoarele situații:a) în situația încălcării oricăreia dintre prevederile art. 51 lit. a)-d) și lit. f) și/sau ale art. 52, constatate și consemnate în procesul-verbal de control și inspecție, potrivit legii, de către organele de control ale I.S.C.;b) în situația încălcării prevederilor art. 41, art. 42 alin. (1) și/sau ale art. 53;c) ca urmare a propunerii comisiei de autorizare care a analizat dosarul depus în vederea confirmării dreptului de practică;d) ca urmare a propunerii comisiei de autorizare care a analizat concluziile procesului-verbal întocmit în urma procesului de supraveghere periodică a activității responsabilului tehnic cu execuția autorizat.(2) Suspendarea autorizației/autorizațiilor de responsabil tehnic cu execuția se poate dispune pentru o perioadă de 12 luni în următoarele cazuri:a) titularul exercită activitatea în afara domeniului/ subdomeniului de autorizare;b) titularul nu prelungește dreptul de practică în termenii prezentei proceduri, dar desfășoară activitatea de responsabil tehnic cu execuția;c) responsabilul tehnic cu execuția se sustrage supravegherii periodice a activității autorizate.(3) În situația încălcării art. 51 lit. g) constatată și consemnată în procesul-verbal de control și inspecției, potrivit legii, de către organele de control ale I.S.C. pe parcursul desfășurării activității specifice, suspendarea autorizației/autorizațiilor se dispune, până la data înregistrării la I.S.C. a copiei legitimației valabile de electrician autorizat, respectiv al legitimației valabile de instalator autorizat în gaze naturale, emisă de autoritatea națională de reglementare competentă, potrivit legii.(4) Suspendarea autorizației/autorizațiilor de responsabil tehnic cu execuția se poate dispune în situația în care, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, i-a fost aplicată titularului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi (dreptul de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii), pe perioada dispusă de instanță.(5) Suspendarea se anulează prin ordin al inspectorului general al I.S.C. atunci când se constată încetarea stării care a dus la aplicarea sancțiunii de suspendare a autorizației sau în baza unei hotărâri judecătorești definitive.  +  Articolul 59 Anularea autorizației de responsabil tehnic cu execuția se poate dispune în următoarele situații:a) titularul a verificat și a acceptat lucrările executate sub nivelul stabilit pentru cerințele fundamentale stabilite prin Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, și care au dus la un caz de accident tehnic favorizat de neefectuarea corectă a verificărilor de calitate de către acesta, accident soldat cu victime umane în perioada de execuție și de utilizare, sau care au dus la afectarea integrității corporale cu consecințe iremediabile;b) titularul a verificat și a acceptat lucrările executate sub nivelul stabilit pentru cerințele fundamentale stabilite prin Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, și care au pus în pericol viața și sănătatea oamenilor;c) titularul a verificat și a acceptat lucrările executate sub nivelul stabilit pentru cerințele fundamentale stabilite prin Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, și care au dus la accidente cu consecințe grave asupra mediului înconjurător;d) în cazul constatării săvârșirii faptelor prevăzute art. 35 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, printr-o hotărâre definitivă a instanțelor de judecată competente;e) în situația în care, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, i-a fost aplicată titularului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi (dreptul de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria, ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii);f) titularul îndeplinește condițiile pentru a treia suspendare pe o perioadă limitată, în ultimii 5 ani;g) titularul desfășoară activitate de responsabil tehnic cu execuția în perioada în care autorizația este suspendată;h) titularul exercită activitatea de responsabil tehnic cu execuția la obiective pentru care nu a fost emisă autorizație de construire, la obiective a căror autorizație de construire este expirată sau la obiective care nu respectă prevederile autorizației de construire.  +  Articolul 60(1) Propunerea privind suspendarea sau anularea autorizației/autorizațiilor se face de către direcția de specialitate din cadrul I.S.C., în urma constatării uneia dintre situațiile prevăzute la art. 57, la art. 58 și/sau la art. 59, precum și în cazul în care faptele constituie contravenții conform prevederilor Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în baza unei propuneri de sancționare făcute de inspectorul constatator și a unui referat elaborat de către direcția de specialitate, prin care se motivează propunerea respectivă. Referatul este înaintat inspectorului general al I.S.C. în vederea analizării și luării unei decizii.(2) Inspectorul general al I.S.C. emite ordinul de suspendare sau anulare a autorizației/autorizațiilor de responsabil tehnic cu execuția.  +  Articolul 61(1) I.S.C. va transmite titularului autorizației de responsabil tehnic cu execuția ordinul de suspendare/anulare a autorizației/autorizațiilor, însoțit de comunicarea întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.(2) I.S.C. va transmite executantului la care responsabilul tehnic cu execuția este angajat o comunicare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, cu privire la suspendarea/ anularea autorizației/autorizațiilor acestuia.(3) I.S.C. ține evidența autorizațiilor suspendate/anulate și publică prin înscrierea sancțiunii în Registrul responsabililor tehnici cu execuția autorizați.  +  Articolul 62(1) Pe perioada de suspendare/anulare a autorizației/autorizațiilor, titularul acesteia nu are dreptul de a desfășura activitatea pentru care a fost autorizat.(2) Titularii autorizațiilor suspendate/anulate trebuie să depună autorizația/autorizațiile, legitimația/legitimațiile la I.S.C. în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii comunicării ordinului privind suspendarea, sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care i-a fost aplicată titularului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi.  +  Articolul 63(1) Titularul unei autorizații anulate în baza art. 59 lit. f)-h) nu mai are dreptul să solicite susținerea unui nou examen de autorizare timp de 5 ani de la data primirii comunicării ordinului de anulare.(2) Titularul unei autorizații anulate în baza art. 59 lit. a)-d) nu mai are dreptul de a desfășura activitatea de responsabil tehnic cu execuția în niciun domeniu de autorizare.(3) Titularul autorizației suspendate/anulate are dreptul să conteste măsura de suspendare/anulare.(4) Contestarea măsurii de suspendare/anulare a unei autorizații se poate face de către titularul autorizației în cauză, la I.S.C., în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii ordinului privind suspendarea/anularea.(5) I.S.C. analizează contestația și, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, comunică titularului autorizației decizia luată.  +  Capitolul VIII Supravegherea activității persoanelor autorizate  +  Articolul 64(1) Persoanele autorizate sunt supuse supravegherii și evaluării periodice a activității.(2) Supravegherea activității se efectuează de I.S.C. în baza unei proceduri aprobate prin ordin al inspectorului general al I.S.C.(3) Lista inspectorilor desemnați să efectueze supravegherea și evaluarea periodică a activității responsabililor tehnici cu execuția autorizați se aprobă de către inspectorul general și se afișează pe site-ul oficial al I.S.C.(4) Evaluarea de supraveghere a activității se efectuează, de regulă, de un inspector.(5) Responsabilul tehnic cu execuția nu se poate sustrage procesului de supraveghere a activității.  +  Articolul 65(1) Evaluarea de supraveghere a activității constă în verificarea prin sondaj a modului de îndeplinire a obligațiilor și responsabilităților ce le revin responsabililor tehnici cu execuția prin prezenta procedură și prin prevederile legale și tehnice în vigoare, la cel puțin 3 lucrări alese de către evaluator, din registrul electronic de evidență a activității lucrărilor.(2) La începerea evaluării de supraveghere a activității responsabilului tehnic cu execuția, acesta va da o declarație pe propria răspundere în fața inspectorului desemnat, privind înscrierea în registru a tuturor obiectivelor la care a desfășurat activitatea și exactitatea datelor înscrise.  +  Articolul 66(1) Evaluarea de supraveghere a activității se planifică și se efectuează la cel mult 3 ani de la autorizarea/preschimbarea/confirmarea periodică a dreptului de practică, dar nu mai devreme de 2 ani de la ultima evaluare.(2) Evaluarea planificată conform alin. (1) se comunică persoanei autorizate cu cel puțin 20 de zile înainte de data propusă pentru realizarea acesteia.(3) Evaluarea de supraveghere se poate realiza și inopinat în următoarele situații:a) în urma sesizării din oficiu a I.S.C.;b) în urma reclamațiilor, informărilor și/sau sesizărilor cu privire la lucrările aflate în curs de efectuare sau efectuate de persoana autorizată.  +  Articolul 67(1) În urma evaluării de supraveghere se întocmește un proces-verbal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11, în două exemplare, care se distribuie astfel:a) un exemplar la I.S.C.;b) un exemplar la persoana evaluată.(2) Procesul-verbal de supraveghere se comunică persoanei evaluate în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii evaluării de supraveghere a activității.(3) La analizarea dosarului pentru confirmarea periodică a dreptului de practică comisia de autorizare va ține cont de concluziile evaluării de supraveghere a activității specificate de evaluator în procesul-verbal de supraveghere a activității.(4) În procesul-verbal de supraveghere a activității evaluatorul va recomanda, după caz, prelungirea dreptului de practică sau suspendarea autorizației/autorizațiilor responsabilului tehnic cu execuția evaluat, ca urmare a nerespectării obligațiilor și răspunderilor din prezenta procedură.  +  Capitolul IX Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 68(1) Persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuția anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri pot solicita, până la data de 31 decembrie 2016, preschimbarea atestatelor și legitimațiilor cu autorizații și legitimații emise de I.S.C.(2) Până la preschimbarea atestatelor și legitimațiilor responsabililor tehnici cu execuția, atestați anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri, cu autorizații emise de I.S.C., vor fi utilizate ștampilele existente.(3) Dosarul pentru emiterea autorizației și legitimației de responsabil tehnic cu execuția pentru persoanele atestate anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri trebuie să cuprindă:a) cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10;b) copia actului de identitate;c) copia atestatului sau a atestatelor valabile de responsabil tehnic cu execuția;d) copia legitimației/legitimațiilor valabile de responsabil tehnic cu execuția;e) dovada achitării tarifului pentru tipărirea autorizației și legitimației de responsabil tehnic cu execuția;f) ultima recomandare (pentru fiecare domeniu/subdomeniu atestat) - în copie - emisă de I.S.C. cu număr de înregistrare și dată;g) memoriu de activitate [operatori economici în cadrul cărora solicitantul și-a desfășurat activitatea de responsabil tehnic cu execuția, lucrările supervizate cu precizarea categoriei de importanță a lucrării, a nivelului de importanță (pentru drumuri publice) și perioada de desfășurare a fiecărei activități)];h) adeverință medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică și psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuția, inclusiv lucru la înălțime;i) 3 fotografii recente, color, în format 3 x 4 cm.(4) Copiile documentelor solicitate la alin. (3) lit. b)-d) vor fi certificate olograf privind conformitatea cu originalul, de către solicitant.(5) Dosarul poate fi înaintat prin unul din mijloacele prevăzute la art. 14 alin. (1).  +  Articolul 69(1) Acceptarea dosarului depus în vederea preschimbării de către solicitantul cetățean român se face de către comisia de autorizare care verifică documentele prezentate și solicită după caz, în scris, completări și clarificări în termen de 15 zile de la data depunerii dosarului.(2) Termenul maxim de depunere a completărilor și clarificărilor este de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării privind solicitările de completare.(3) I.S.C. eliberează autorizația și legitimația în termen de maximum 6 luni de la data înregistrării solicitării prevăzute la art. 68 alin. (1) însoțită de dosarul întocmit conform art. 68 alin. (3) sau de la data primirii eventualelor completări sau clarificări solicitate.(4) Titularii pot ridica autorizația și legitimația sub semnătură de la registratura I.S.C./inspectoratul teritorial pentru care a optat în cererea de preschimbare.  +  Articolul 70(1) Persoanele care nu au solicitat preschimbarea atestatelor/legitimațiilor în termenul prevăzut la art. 68 vor pierde calitatea de responsabil tehnic cu execuția și nu își vor mai putea desfășura activitatea.(2) În vederea exercitării activității de responsabil tehnic cu execuția persoanele prevăzute la alin. (1) pot solicita autorizarea conform prezentei proceduri de autorizare.  +  Capitolul X Taxe și tarife  +  Articolul 71(1) Taxa de autorizare este în valoare de 250 lei și se percepe pentru fiecare domeniu/subdomeniu de autorizare. Taxa de autorizare se achită de către solicitant în contul I.S.C. după confirmarea de către comisia de autorizare a eligibilității solicitantului.(2) Tariful de emitere a duplicatului autorizației și/sau a legitimației este în valoare de 150 lei/autorizație/legitimație.(3) Tariful de emitere a autorizației și a legitimației aferente modificate la cerere, ca urmare a solicitării schimbării numelui/prenumelui, este în valoare de 150 lei/autorizație/ legitimație.(4) Tariful de emitere a autorizației corespunzătoare certificatului/certificatelor de atestare deținut/deținute, precum și a legitimației corespunzătoare autorizației este de 150 lei. I.S.C. va emite o singură autorizație, respectiv o singură legitimație pentru toate domeniile atestate deținute, pentru care se solicită preschimbarea.(5) Tariful pentru confirmarea periodică a dreptului de practică și emiterea legitimației este de 100 lei/autorizație/ legitimație.(6) Tariful pentru emiterea la cerere a contului unic de identificare în registrul electronic este de 50 lei.(7) Tariful de analiză a dosarului pentru prima aplicație în vederea prestării temporare a activității de responsabil tehnic cu execuția este în valoare de 150 lei și se achită în contul I.S.C. aferent inspectoratului regional în construcții unde este înregistrată lucrarea.(8) Tariful de înscriere în Registrul responsabililor tehnici cu execuția autorizați este în valoare de 150 lei și se achită de către solicitant în contul I.S.C. după confirmarea de către comisia de autorizare a eligibilității solicitantului.(9) Taxele/Tarifele prevăzute la alin. (2)-(5) și (7) se achită de către solicitant în contul I.S.C. la momentul solicitării.(10) Modificarea cuantumului taxelor și tarifelor pentru autorizarea responsabililor tehnici cu execuția se aprobă prin ordin al inspectorului general.(11) Contul I.S.C. în care se virează aceste taxe/tarife este contul inspectoratului regional în construcții în raza căruia își are domiciliul solicitantul, publicat pe pagina de internet, la adresa www.isc.gov.ro.  +  Articolul 72 Urmărirea aplicării și controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se realizează de către personalul cu atribuții de control din cadrul I.S.C.  +  Articolul 73Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedură
  MODEL DE CERERE DE AUTORIZARE
  către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.*)
  *) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal destinate îndeplinirii atribuțiilor legale privind autorizarea responsabilului tehnic cu execuția și publicarea Registrului responsabililor tehnici cu execuția autorizați pe site-ul www.isc.gov.ro. conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Subsemnatul/Subsemnata, ......, cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], cetățenia: ...... identificat/identificată cu ...... seria .... nr. ....., cu domiciliul/reședința în (adresa completă) ......, în conformitate cu prevederile procedurii de autorizare solicit înscrierea la examenul de autorizare ca "RTE" pentru domeniile/subdomeniile bifate mai jos:1. Construcții civile, industriale, agricole, energetice, telecomunicații și miniere[ ] 1.1. Construcții civile, industriale și agricole[ ] 1.2. Construcții energetice și transport pe cablu[ ] 1.3. Construcții telecomunicații[ ] 1.4. Construcții miniere2. Construcții rutiere, drumuri, poduri, tunele, piste de aviație[ ] 2.1. Construcții rutiere și drumuri[ ] 2.2. Construcții piste de aviație[ ] 2.3. Construcții poduri[ ] 2.4. Construcții tunele și metrou3. Construcții căi ferate și transport urban pe șină[ ] 3.1. Construcții căi ferate și transport urban pe șină4. Construcții de porturi și platforme maritime[ ] 4.1. Construcții de porturi[ ] 4.2. Construcții de platforme maritime5. Construcții și amenajări hidrotehnice[ ] 5.1. Construcții și amenajări hidrotehnice6. Instalații aferente construcțiilor[ ] 6.1 Instalații electrice[ ] 6.2. Instalații termice, sanitare și de ventilație/climatizare[ ] 6.3. Instalații gaze naturale combustibile7. Construcții pentru îmbunătățiri funciare[ ] 7.1. Construcții pentru îmbunătățiri funciare8. Rețele aferente construcțiilor[ ] 8.1. Rețele electrice[ ] 8.2. Rețele termice și sanitare[ ] 8.3. Rețele de telecomunicații[ ] 8.4. Rețele de gaze naturale[ ] D sau [ ] T[ ] 8.5. Rețele pentru transportul produselor petroliere9. Construcții edilitare și de gospodărie comunală[ ] 9.1. Construcții edilitare și de gospodărie comunală11. Lucrări speciale de fundații[ ] 11.1. Lucrări speciale de fundații– Anexez la prezenta cerere dosarul compus din:
  Nr. file ...Curriculum vitae, conform modelului comun european de curriculum vitae aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde în cadrul capitolului "Experiența profesională" se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniul/subdomeniul de autorizare solicitat
  [ ] Memoriu de activitate cu detalierea celor mai importante lucrări executate pentru domeniul/subdomeniul solicitat, denumirea obiectivului, funcția îndeplinită și perioada pe fiecare lucrare
  [ ] Copia diplomei de studii
  [ ] Adeverință/Adeverințe absolvire curs/cursuri de formare profesională (se va depune câte o adeverință pentru fiecare domeniu solicitat)
  [ ] Copia legitimației valabile de electrician autorizat sau instalator autorizat în gaze naturale
  [ ] Copia actului de identitate sau a actului ce dovedește cetățenia unuia dintre statele membre și a documentelor de reședință în România, după caz
  [ ] Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurență neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracțiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi
  [ ] Declarație scrisă pe propria răspundere că nu am săvârșit o infracțiune, certificată conform art. 15 alin. (3) lit. b) din procedură
  [ ] Adeverință medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică și psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuția, inclusiv lucru la înălțime
  [ ] Asigurare medicală emisă pe perioada desfășurării activității
  [ ] Atestat de cunoaștere a limbii române prin care solicitantul cetățean al unui stat membru al U.E. sau S.E.E. dovedește cunoașterea limbii române
  [ ] Trei fotografii color format 3 x 4 cm
  Pot fi contactat la numerele de telefon ......, e-mail ...... . Autorizația și/sau legitimația o voi ridica de la ......... .
  Declar pe propria răspundere:[ ] sunt de acord/[ ] nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon și adresa/adresele de e-mail menționate mai sus să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (Bifați una dintre cele două variante.) Data: ............. Semnătura ..........
   +  Anexa nr. 2 la procedură
  MODEL DE AUTORIZAȚIE*)
   +  Anexa nr. 3 la procedură
  MODEL DE LEGITIMAȚIE
  pentru titularul autorizației de responsabil tehnic
  cu execuția în domeniile și specializările specificate
   +  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐│ INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII - I.S.C. ││ ││ ││ LEGITIMAȚIE RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA ││ ││ ┌───────┐ NR....... ││ │POZA │ ││ │ │ NUME: ......................... ││ │ │ PRENUME: ...................... ││ │ │ CNP: .......................... ││ │ │ DOMENIUL/DOMENIILE AUTORIZATE: ││ └───────┘ ││ ................................... ││ ││ Data emiterii: Inspector General ││ Valabilitate: L.S. │└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa nr. 4 la procedură
  CERERE
  pentru confirmarea periodică
  a dreptului de practică
  1. Subsemnatul(a), ......, CNP [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] , de profesie ......, născut(ă) la data de [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], țara ......, județul ......, localitatea ......, domiciliat(ă) în județul/sectorul ......, localitatea ......, str. ...... nr. ...., bl. ...., sc....., et. ...., ap. ...., posesor/posesoare al/a documentului de identitate ...... seria ..... nr. ...., eliberat la data de ......, cu valabilitate până la data de ......, solicit prelungirea valabilității legitimației de responsabil tehnic cu execuția pentru domeniul/domeniile ......2. În susținerea cererii anexez următoarele documente:a) act de identitate, în copie;b) autorizația, în copie;c) legitimația în original;d) ultimul proces-verbal de supraveghere a activității persoanelor autorizate, în copie;e) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar, că nu a suferit condamnări pentru concurență neloială, abuz de încredere, fals sau altă infracțiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la procedură;f) adeverință de absolvire a unui curs de formare continuă în domeniul/subdomeniul în care dorește confirmarea periodică a dreptului de practică în conformitate cu prevederile art. 49 din procedură;g) document de plată a tarifului pentru confirmarea periodică a dreptului de practică ca responsabil tehnic cu execuția, în original;h) declarație pe propria răspundere din care să reiasă dacă din momentul expirării vizei până la data depunerii dosarului au/n-au desfășurat activitate în domeniul/subdomeniul autorizat;i) declarație pe propria răspundere, scrisă de mână, datată și semnată, din care să reiasă că nu au desfășurat activitate în domeniul/subdomeniul autorizat în timpul ultimei perioade de valabilitate a vizei specificate pe legitimație;j) evidența activității ce rezultă din registrul electronic de evidență a activității responsabilului tehnic cu execuția, completat la zi. Registrul va fi listat din aplicația existentă pe site-ul I.S.C., semnat și ștampilat;k) adeverință medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică și psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuția, inclusiv lucru la înălțime;l) două fotografii recente, color, în format 3 x 4 cm.3. În prezent îmi desfășor activitatea în cadrul ......, unde am funcția de ......, cu sediul în țara ......, județul/sectorul ......, localitatea ......, str. ...... nr. ...., telefon/fax ......, e-mail ...... .4. Legitimația o voi ridica de la ...... . Declar pe propria răspundere:[ ] sunt de acord/[ ] nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon și adresa/adresele de e-mail menționate mai sus să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (Bifați una dintre cele două variante.) Data .......... Semnătura ..........
   +  Anexa nr. 5 la procedură
  MODEL DE ȘTAMPILĂ
  pentru responsabili tehnici cu execuția
  în domeniul construcții
  Modelul este cu titlu de exemplu.*) Modelul de ștampilă pentru titularul autorizației de responsabil tehnic cu execuția în domeniile specificate pentru cazul în care prima ștampilă a fost pierdută sau sustrasă este indicat în figura de mai jos, cu respectarea dimensiunilor indicate în figura de mai sus. Modelul este cu titlu de exemplu.*)A. Dimensiuni pentru confecționarea ștampilei ● diametru exterior: 50 mm ● diametru interior: 30 mmB. Date pentru inscripționarea ștampilei personalizate ● Numele, inițiala tatălui și prenumele: ● Nr. autorizație: ● Domenii/subdomenii autorizate: Inspector general, ...................... LS
   +  Anexa nr. 6 la procedură
  REGISTRU ELECTRONIC DE EVIDENȚĂ
  a activității de responsabil tehnic cu execuția
  Nr. crt.Obiectivul (denumirea, adresa, categoria de importanță a construcției)Natura fondurilor TiptitularNr./data autorizației de construire/emitent Termen valabilitate autorizație Nr./data anunț începere lucrări Durata execuție lucrări Tip obiectiv/cod construcție Tip amplasamentPerioada desfășurării activități de RTE la lucrare/domeniul de execuție autorizat Investitor Proiectant Executant DiriginteDată recepție Stadiu lucrare
  1 ........... Construcție nouă/bloc s+p+10 e
  2 ...........
   +  Anexa nr. 7 la procedură
  CERERE
  Atribuire cont unic de înregistrare nou în vederea
  accesării Registrului electronic de evidență a activității
  responsabilului tehnic cu execuția autorizat
  Subsemnatul(a), ......, CNP ......., domiciliat(ă) în ......, str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul ......, telefon ......, e-mail ......, autorizație nr. ....... emisă la data ......, legitimație nr. .... emisă la data ......, cu termen de valabilitate până la ......., solicit prin prezenta alocarea unui nou cont unic de înregistrare în vederea accesului în aplicația Registrul electronic de evidență a activității responsabilului tehnic cu execuția autorizat. Noul cont unic de înregistrare doresc să îmi fie transmis la adresa de e-mail: ........ . În susținerea cererii anexez următoarele documente:a) act de identitate, în copie;b) autorizația și legitimația în perioada de valabilitate, în copie;c) document de plată a tarifului pentru emiterea unui nou cont unic de identificare în vederea accesării Registrului electronic de activitate al responsabilului tehnic cu execuția, în original. Declar pe propria răspundere: [] sunt de acord/[] nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon și adresa/adresele de e-mail menționate mai sus să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (Bifați una dintre cele două variante.) Data ............... Semnătura ............
   +  Anexa nr. 8 la procedură
  MODEL DE COMUNICARE CĂTRE RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECUȚIA
  cu privire la suspendarea/anularea autorizației/
  autorizațiilor de responsabil tehnic cu execuția
  Către ....................................................................... (numele titularului autorizației de responsabil tehnic cu execuția) Ca urmare a analizării Referatului nr. ...../...... prin care se propune suspendarea/anularea autorizației/autorizațiilor de "Responsabil tehnic cu execuția" nr. ..... - ....... și în conformitate cu prevederile art. ...... din Procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, a fost emis Ordinul inspectorului general al I.S.C. nr. ..... pe care îl transmitem anexat, pentru luare la cunoștință și conformare. Sancțiunea va fi înscrisă în Registrul responsabililor tehnici cu execuția, publicat pe pagina de internet a I.S.C., respectiv: www.isc.gov.ro Inspector general, .................. LS.
   +  Anexa nr. 9 la procedură
  MODEL DE COMUNICARE CĂTRE EXECUTANT
  cu privire la suspendarea/anularea autorizației/
  autorizațiilor de responsabil tehnic cu execuția
  Către ......................................................................... (executantul la care este angajat responsabilul tehnic cu execuția) Ca urmare a analizării Referatului nr. ...../...... prin care se propune suspendarea/anularea autorizației/autorizațiilor de "Responsabil tehnic cu execuția" nr. ......... - ........... al cărei/căror titular este domnul/doamna ...... din cauza nerespectării: ............................ și în conformitate cu prevederile art. ............ din Procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. ....., s-a dispus: SUSPENDAREA AUTORIZAȚIEI pentru o perioadă de ...... luni, începând cu data de ....... ANULAREA AUTORIZAȚIEI începând cu data de .......... Sancțiunea va fi înscrisă în Registrul responsabililor tehnici cu execuția, publicat pe pagina de internet a I.S.C., respectiv: www.isc.gov.ro. Inspector general, .................. LS.
   +  Anexa nr. 10 la procedură
  CERERE
  pentru preschimbarea atestatelor și a legitimațiilor aflate
  în perioada de valabilitate de responsabil tehnic cu execuția
  1. Subsemnatul(a), ......., CNP [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], de profesie ......., născut(ă) la data de [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] în țara ......, județul ......, localitatea ........, domiciliat(ă) în județul/sectorul ......, localitatea ......, str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., posesor/posesoare al/a documentului de identitate ......... seria ..... nr. ..............., eliberat la data de .........., cu valabilitate până la data de .........., solicit preschimbarea atestatului/atestatelor și a legitimației/legitimațiilor de responsabil tehnic cu execuția emis/emise pentru domeniul/domeniile ........ .2. În susținerea cererii anexez următoarele documente:a) act de identitate, în copie;b) atestatul sau atestatele în valabilitate, în copie;c) legitimația sau legitimațiile în valabilitate, în copie;d) ultima recomandare (pentru fiecare domeniu/subdomeniu atestat) emisă de I.S.C., cu număr de înregistrare și dată, în copie;e) memoriu de activitate cu lucrările supervizate;f) document de plată a tarifului pentru emiterea autorizației și legitimației preschimbate (pentru fiecare domeniu/subdomeniu atestat), în original;g) adeverință medicală eliberată de medicul de medicină a muncii care să ateste posibilitatea fizică și psihică a candidatului de a practica servicii de responsabil tehnic cu execuția, inclusiv lucru la înălțime;h) 3 fotografii recente color, format 3/4 cm.3. În prezent îmi desfășor activitatea în cadrul ......., unde am funcția de ......., cu sediul în țara ......, județul/sectorul ........, localitatea ........, str. ......... nr. ......, telefon/fax ............., e-mail ....... . Declar pe propria răspundere:[ ] sunt de acord/[ ] nu sunt de acord ca numărul/numerele de telefon și adresa/adresele de e-mail menționate mai sus să fie publicate pe site-ul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. (Bifați una dintre cele două variante.)4. Autorizația și legitimația le voi ridica de la ........ .
  Data ............ Semnătura ........
   +  Anexa nr. 11 la procedură
  Proces-verbal întocmit în urma procesului de
  evaluare în vederea supravegherii
  activității nr. ...... din data ............
  În urma procesului de verificare periodică realizat de către evaluator ......., reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. ........, realizat asupra activității desfășurate de către responsabilul tehnic cu execuția ......, CNP ......., domiciliat în ........., telefon ......., e-mail ........, identificat prin autorizația/autorizațiile ......... și legitimația/legitimațiile ........, eliberată/eliberate la data de ..........., se concluzionează următoarele: Evaluarea a vizat următoarele lucrări din registrul responsabilului tehnic cu execuția:
  Obiectiv Denumire investiție Adresă investițieBeneficiarinvestițieData eliberării autorizației de construire Data procesului-verbal de recepție Domeniul/subdomeniul verificat
  1
  2
  3
  În urma verificării s-au constatat următoarele:
  Nr.crt.Verificare Obiectiv1 Obiectiv2 Obiectiv3
  1 Existența anunțului de începere a lucrărilor la I.S.C. DA/NU DA/NU DA/NU
  2 Existența autorizației de construire (AC) și/sau autorizației de desființare (AD), după caz DA/NU DA/NU DA/NU
  3 Existența planului calității și a programului de faze determinante (FD) vizat de I.S.C. DA/NU DA/NU DA/NU
  4 Opis cu toate procesele-verbale încheiate pe care le-a semnat, conform reglementărilor tehnice (PV în FD, PV recepție materiale, PV recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.) DA/NU DA/NU DA/NU
  5 Opis cu toate dispozițiile de șantier emise ca urmare a unor evenimente care afectează siguranța în execuție a construcției din punctul de vedere al cerințelor fundamentale și modul de soluționare a acestora DA/NU DA/NU DA/NU
  6 Opis cu toate dispozițiile de șantier emise ca urmare a unor evenimente care afectează siguranța în exploatare a construcției din punctul de vedere al cerințelor fundamentale și modul de soluționare a acestora DA/NU DA/NU DA/NU
  7 Corespondența dintre prevederile autorizației de construire și lucrările executate DA/NU DA/NU DA/NU
  8 Existența documentelor pentru utilizarea de tehnologii noi de execuție DA/NU DA/NU DA/NU
  9 Existența documentelor de atestare a conformității materialelor puse în operă DA/NU DA/NU DA/NU
  10Existența proceselor-verbale de neconformități și modul de stingere a acestora DA/NU DA/NU DA/NU
  11Existența capitolului B din cartea tehnică a construcției completată cu toate documentele prevăzute de reglementările legale DA/NU DA/NU DA/NU
  12Existența referatului privind modul în care și-a îndeplinit obligațiile de RTE prevăzute la art. 52 lit. A și B din procedură, precum și orice eveniment întâmplat pe parcursul execuției lucrării DA/NU DA/NU DA/NU
  13Existența unui document legal care să ateste calitatea de angajat/colaborator - contract de muncă sau de prestări servicii și decizia de numire pe lucrare DA/NU DA/NU DA/NU
  Alte observații semnalate de evaluator în urma procesului de verificare: .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. ..................................................................................Concluziile procesului de evaluare privind îndeplinirea obligațiilor conform prevederilor legale în vigoare: .................................................................................. Recomandări în urma procesului de evaluare: .................................................................................. .................................................................................. Observații ale responsabilului tehnic cu execuția asupra procesului de evaluare: .................................................................................. ..................................................................................
  Întocmit de evaluator (numele în clar și semnătura) Am luat cunoștință (numele în clar și semnătura)
  Acest proces-verbal s-a întocmit la data de ......... în două exemplare.
   +  Anexa nr. 12 la procedură
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/Subsemnata, ......., cetățean ......., născut(ă) la data de ......, în localitatea ........, domiciliat(ă) în ......, str. ....... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/județul ......, posesor/posesoare al/a BI/CI .... seria ..... nr. ..., eliberat(ă) de .............. la data de ..............., CNP ...................., cunoscând dispozițiile Codului penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că:– sunt/nu sunt înscris în cazierul judiciar;– am/nu am suferit condamnări pentru concurență neloială;– am/nu am suferit condamnări pentru abuz de încredere;– am/nu am suferit condamnări pentru fals;– am/nu am suferit condamnări pentru altă infracțiune pentru care este prevăzută pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi. Declar pe propria răspundere că sunt de acord ca I.S.C. să solicite extras de pe cazierul meu judiciar, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (5) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar.
  Data ............... Semnătura ................
  ------