ORDIN nr. 1.895 din 31 august 2016pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, precum și pentru modificarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 30 septembrie 2016  Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 3 pct. II lit. j) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. III alin. (2) din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și al art. 12 alin. (7) și art. 14 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite prezentul ordin.  +  Articolul ISe aprobă Procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIReglementarea tehnică „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții“, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 9 iunie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Prezentul îndrumător stabilește modul în care se efectuează atestarea specialiștilor cu activitate în construcții, pentru profesiile reglementate «verificator de proiect atestat», «expert tehnic atestat», în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995.2. Articolele 9-12 se abrogă.3. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ștampilele specialiștilor verificatori de proiecte atestați și experți tehnici atestați trebuie să corespundă modelelor din anexa nr. 3.4. La articolul 23, alineatul (4) se abrogă.5. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul III(1) Persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuția lucrărilor de construcții anterior intrării în vigoare a prezentului ordin își vor desfășura în continuare activitatea în domeniile și specialitățile menționate în certificatele și legitimațiile de atestare până la preschimbarea atestatelor și legitimațiilor cu autorizații și legitimații emise în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute în anexa nr. 1.(2) Persoanele atestate ca responsabil tehnic cu execuția lucrărilor de construcții anterior intrării în vigoare a prezentului ordin vor solicita Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., până la data de 31 decembrie 2016, preschimbarea atestatelor și legitimațiilor cu autorizații și legitimații emise în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  București, 31 august 2016.Nr. 1.895.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂ din 31 august 2016privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cuexecuția lucrărilor de construcții  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la reglementările tehnice)
  MODELE DE ȘTAMPILE*)
  *) Modelele de ștampile sunt reproduse în facsimil
  Verificatori de proiecte
  **) Reprezintă denumirea prescurtată a autorității de stat competente, corespunzătoare perioadei în care s-a emis certificatul de atestare tehnico-profesională și legitimația aferentă (respectiv MLPAT, MLPTL, MTCT, MDLPL, MDRL, MDRT, MDRAP).**) Reprezintă denumirea prescurtată a autorității de stat competente, corespunzătoare perioadei în care s-a emis certificatul de atestare tehnico-profesională și legitimația aferentă (respectiv MLPAT, MLPTL, MTCT, MDLPL, MDRL, MDRT, MDRAP).
  Experți tehnici
  **) Reprezintă denumirea prescurtată a autorității de stat competente, corespunzătoare perioadei în care s-a emis certificatul de atestare tehnico-profesională și legitimația aferentă (respectiv MLPAT, MLPTL, MTCT, MDLPL, MDRL, MDRT, MDRAP).**) Reprezintă denumirea prescurtată a autorității de stat competente, corespunzătoare perioadei în care s-a emis certificatul de atestare tehnico-profesională și legitimația aferentă (respectiv MLPAT, MLPTL, MTCT, MDLPL, MDRL, MDRT, MDRAP).NOTĂ:Numărul de pe ștampilă este numărul de atestare și al legitimației specialistului posesor al ștampilei. Is, It, Ig și Ie reprezintă specialitățile de instalații specificate la art. 4 din reglementarea tehnică.
  ----